Hotărârea nr. 6/2007

HOTARAREnr. 6 din 2007-01-18 HOTARIRE 6 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE-MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE GARA DE NORD-FLORA. SPLAI-GARA DE NORD-DUCA-POLIZU-B-DUL N. TITULESCU, CAMIN CN5-CAMIN C20"
HOTARARE nr. 6 din 18/01/2007
HOTARIRE 6 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare-Modernizare retele termice primare Gara de Nord - Flora. Splai-Gara de Nord-Duca-Polizu-B-dul N. itulescu, camin CN5 – camin C20”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d ” si art.46 (2) lit. ,,a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare - Modernizare retele termice primare Gara de Nord - Flora. Splai - Gara de Nord – Duca – Polizu - B-dul N. Titulescu, camin CN5 – camin C20”, ai carui indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 6ANEXA LA HCGMB nr. .. £....../. /(■.<?!:

Obiectivul de investiții. REABILITARE-MODERNIZARE REȚELE TERMICE PRIMARE GARA DE NORD-FLORA. Splai -Gara de Nord -Duca -Polizu -B-dul N. Titulescu, cămin CN5 - cămin C20

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON

RON

24.184.200

21.325.233

2

Capacitati

Debit transportat

Lungime tronson

Gcal/h

m

72,64

2400

72,64

2550

Durata de realizare a lucrărilor

luni

18

4

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

RON

62.560.409

62.560.409

5

Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

RON

61.643.773

60.744.765

6

Volum anual de energie termica

Gcal/an

352.553.32

35T552.3'’

7

Costul energiei termice

RON/Gcal

174.85

172.30

8

Profit net anual

RON

769.974

1.525.141

9

Rata profitului

%

1.25

2.51

10

Termenul de recuperare a investiției

ani

26.91

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA ( Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON 30 ani

15.103.759

1

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1.02