Hotărârea nr. 59/2007

HOTARAREnr. 59 din 2007-02-20 HOTARIRE 59 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - BD. THEODOR PALLADY NR. 43, SECTOR 3
HOTARIRE nr. 59 din 20/02/2007
HOTARIRE 59 din 20/02/2007

HOTARIRE     59 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - BD. THEODOR PALLADY NR. 43, SECTOR 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. THEODOR PALLADY

 nr.43,  sector 3

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;   

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele emise de : 

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :aviz nr.31/2/1/05.12.2006

-Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz 6/2007;

-Agentia pentru protectia mediului Bucuresti – aviz 6599/283/01.02.2007;

-Comisia de coordonare a PMB - aviz nr.546836/2006;

-Comisia de circulatie – aviz 194/23.01.2007        

        Tinand seama de prevederile :

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                        

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Bd.THEODOR PALLADY nr. 43, sector 3 pentru o suprafata studiata de cca. 4,5 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 31109 mp proprietate persoana juridica ;

Incadrare in PUG : subzona M3 – subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu cu max. P+4 E, POTmax=60 %, CUTmax=2,5 si T1a – unitati de transport izolate .

 Conditii de construire aprobate: locuinte, functiuni mixte; POTmax= 70 %, CUTmax=3, Hmaxcornisa = 45 m.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 59J /7—

> «B» ^?;X‘:îSMÎS!’    / /

t'-’&'V?’- rtA5 /'w / /

£ti/i?.’^'îgșt‘ _ 9lei-. Si7îfc'<^wW’’.&*4i’«iaO

Wtfhtâft&ixitaHg, _£T' «gsv «MBfiSSft V


........,,.    î

_ij, ■*    4 ■'n^^Vf    «.’’ f-    1

£MRtâHH.S


®|lt®s8§jf /? ®SsSț®SBW^ă?SS s

8&<wMw«w '

........WwîsW^s

teltew SSMstMSfiSB gSt«4|Sbl8B' i!

«FS» '■

i^iSr VSoX. s.


SfeP

O»/

Bw*"

NIT

& ............


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

585531/04.12.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 31/2/ 05.12.2006 PUZ - bd. THEODOR PALLADY nr. 43 , sector 3

Beneficiar - s.c casa colosseum s.r.l Proiectant - s.c coloana impex s.r.l

Suprafața studiata prin PUZ - 4,5 ha din care teren care a generat documentația S = 31109 mp - proprietate persoana juridica;

Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul studiat se afla in zona de vest a orașului , intr-o zona destructurata urbanistic cuprinsa in arealul delimitat la sud de bd. Th. Pallady , la est si vest de unitati industriale si conform regulamentului PUG terenul este incadrat in subzona M 3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si regim de inaltime maxim P+4E, POTmax=60% , CUTmax=2,5 si Tla - unitati de transporturi izolate. Prin prezenta documentație se propune schimbarea incadrarii funcționale in subzona M2 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu cu max . P+14E.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal - cu configurația edificabilului conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - funcțiuni mixte , locuințe Indicatori urbanistici : POTmax=70 %, CUTmax=3 , Rmaxh=S+P+2-S+P+4-S+P+ 14 E , Hmax =45m.

Circulații,accese : parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz MTCT,aviz de mediu ,alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu

Ing .Ioana Balaurea

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Arh. ADRIAN B0'LD>I^T,'~T’^.

FPS-21-01/6


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cri^tea, arh. ÂiexandrCîȚeidimari, arh)Dan Marin. arh. Constantin.

arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc    fi .    '    '    .....

.J f-

///

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIetaj: 1, cam. 105

tel.: 305 55 13; 305 55 00 int. 1105 fax: 305 55 13

e-mail: secretar@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Eu, Adrian lordache, în calitate de Secretar General al Municipiului București, exercitând atribuțiile conferite de art.1209 lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată prin Legea nr.286/2006 consider întrunite condițiile de legalitate pentru proiectul de hotărâre:

privind aprobarea PUZ Bd. THEODOR PALLADY nr. 43 , sector 3

în drept prevederile art.38, alin.(2) lit.”c”, alin.(5), lit.”c” și art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată si completată prin Legea nr.286/2006:

Art.38

(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuții:

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei,

orașului sau municipiului;

(5) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a

teritoriului și urbanism ale localităților;

In conformitate cu prevederile art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată și completată prin Legea nr.286/2006 hotărârea se adoptă cu votul a majorității consilierilor locali în funcție.


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

3"