Hotărârea nr. 58/2007

HOTARAREnr. 58 din 2007-02-20 HOTARIRE 58 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL "TORNADO" - SOS. CHITILEI - STR. AEROPORTULUI, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 58 din 20/02/2007
HOTARIRE 58 din 20/02/2007

HOTARIRE     58 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL "TORNADO" - SOS. CHITILEI - STR. AEROPORTULUI, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„TORNADO”- Sos. Chitilei - Str.Aeroportului, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;   

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;       

Vazand avizele emise de : 

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB:                                                         

Aviz de urbanism nr.17/36/.12.07.2006;                                                                                                                                                                            

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr.109/2006;

Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 4776/181/27.12.2006;

Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 580067/13.11.2006;

Comisia de circulatie : Aviz nr. 4592/01.08.2006;       

            Tinand seama de prevederile :

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                           

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu completarile si modificarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal „TORNADO” - Sos. Chitilei -  Str. Aeroportului,  sector 1”, pentru o suprafata studiata S=20,63 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S=206.300 mp. – teren proprietate privata persoana juridica;

 

Incadrare in PUG - Conform PUG-MB si Regulamentului Local de Urbanism ale Municipiului Bucuresti, aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000, zona studiata cuprinde subzona A2a - subzona unitatilor industriale si de servicii: POTmax.= 80 %; CUT volumetric max.= 15.

            Conditii de construire aprobate:

ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI DOTARI COMPLEMENTARE:

UTR V1a - Zona verde si de agrement: POTmax = 15% ; CUTmax = 0.8;

UTR L3a - Zona locuinte, comert, servicii: POTmax = 40% ; CUTmax = 1.4;

Rmh = P+4/P+3/P+6.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 58


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


fife,

V

V

UKAS

QUAIIÎY

MAtiUr.EMTWT

UKAS

001

001

SMC certificat ISO 9001:2000

SMM certifica* IS014001 : 2004


Primăria Municipiului București

Nr. 547892/2006

AVIZ DE URBANISM nr. 17 Z36 /12.07.2006 PUZ - „TORNADO” - SOS. CHITILEI - STR. AEROPORTULUI, SECTOR 1

BENEFICIAR; S.C. TORNADO SISTEMS S.R.L.

PROIECTANT; ATELIERUL DE URBANISM „URBIS ’90” BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: Terenul care a generat PUZ ST= 20.63 ha. proprietate privată persoană juridică. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află la limita de nord-vest a teritoriului administrativ al Municipiului București cuprinsă între Șoseaua Chitilei și Lacul Străulești și este delimitată astfel:

•    NORD - Lacul Străulești - limita teritoriului administrativ al Municipiului București cu comuna Mogoșoaia

•    EST - str. Aeroportului;

•    SUD-EST- Sos. Chitilei;

•    NORD-VEST- CF București-Urziceni și limita teritoriului administrativ al Municipiului București cu orașul Chitila. PREVEDERI P.U.G.: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona funcțională A2a a unităților predominant industriale.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE

RETRAGERI EDIFICABIL:    Conform planșei de reglementari vizată spre neschimbare.

INDICATORI URBANISTICI:

UTR

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

POT%

CUT

Rh.max

H max.

V1a

ZONA VERDE SI AGREMENT

3.7 ha.

15%

(inel. alei si platforme beton)

0.8

-

L3a

LOCUINȚE

16.9 ha.

40%

1.4

P+4E

20m

COMERȚ

P+3E

16m

LOCUINȚE, COMERȚ, SERVICII

P+6E

24m

■ PENTRU AMPLASAREA ACCENTELOR ÎNALTE SE VA ÎNTOCMI O DOCUMENTAȚIE PUZ DISTINCTA INSOTITA

DE ILUSTRARE DE ARHITECTURA.

CIRCULAȚII, ACCESE: Rețeaua stradală din zonă se va dezvolta și moderniza conform propunerii cuprinse în planșa de reglementari. Parcarea și gararea autovehiculelor se va asigura în afara spațiilor publice, preponderent în subteran, conform normelor aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Pentru vizitatori se pot amenaja parcaje la nivelul solului. SPATII VERZI SI PLANTATE: Este obligatorie amenajarea a min. 10% din suprafață ca spațiu verde și plantarea de arbori de talie mare în raport de 1 pentru fiecare 100 mp. de teren liber; terenul amenajat ca spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă decorative va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului liber; parcajele vor fi realizate din dale ecologice (înierbate) și vor fi plantate cu un arbore de talie mare la fiecare 4 locuri de parcare;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, avizul MTCT, alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea


arh. Doina Cristea, arh.


COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA    ,

xandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerb'arrStnrdză, arh.Dotin

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucufești-prilTrariâ'ro


-A>


‘ V,

; ’Mih ■ Ms


Afectară al© solwlas {fnaracisum admâse) Locuite Umax = P+4

Comori si servicii Hmax = P+3;

i-unciiuni mixte (locuirile, comerț si 5 cu regim de inaltime Hmax = P-i-6,

Zoria mixta M2b cu regulament corif PUG Wlun. Buquresti

Spatii verzi propuse in incintele

’ ■ ' (p ’    ' 1


Spatii verzi de tip scuar locuințelor (primesc parcaje si alei (pietonale)

i Zona spatiilor pietonale dalate de tip piateta.....;    ’(■

Spatii verzi de argemeni si de pj’oteț malului de lac (    (

Zone de argemeni (terenuri ^espprl

Plantații de aliniament proptise;’/

Accente de inaltime de P+15 A’ ; /

■    ; i

, AA:; .’/

GireMlăâtil

Circulații carosabile

<A' .o r


Circulații pietonale Alee de halaj


•«


PRIMĂRIA MUî'ȘiGSi'iliLU:.BOGUREȘTI .■ DlSECȚiA j;ÎA.«;/nSM 8« AiKSNA.'ÂC'.A/ '? m.; rOSnJlÂAA;    -'A

i    ,    ■    ■    ;

JBBfLAMT TENTORUL /

jA    A ' ,A

Suprafața totala incinta    8-2

din care;LACUL SȚRAULEST!


Q ,<5
Wf,

7?f.

■ - “i;s

'''.GJ    %/ ■ '

It

/ 11

iu/''''

Sw/i¥u'gg'' -

POTmax =40%

1    ;    -•    - o.

CUT rriax =1,4™»'’Qm- a0

'    . 'l/F?.?.' '    ' i .    ■    - -

( • ■ ■ . 1

Hmax =P+4

;' m,-a i. //

i J

r;    1

! ; .

i    '    •),■•<■.:

' ' ' f* ' '1 ' ' ă

/■ •:•. '6 - ■

■ 'GM, , -

. t / M. "’!•


" /mi.....t ■' :*

1

-ț;ns;4 '


:?.'V


' ■ '-}

■!


>i/. . '?<■ f


r?J.


o™0-


. ni! '•' '


nit.'7'


n)«Tt


L3.

PO

Hn

tn?i 7X;r.*.


li ,3a

PO'Î te. =4G% GHT șîiy>' f î!lîinl,< - l'i'4

1 J‘ i :    1 \    ' ■ ■ ' '    j

L3a.. .. .    i s

.." ■ PQjCiflâx ^4&%......

CUȚ max =1,4 -    1    _

Hnftax rfP^fî’>

U r^iaBjBgxl6£g^    ?

“.,    -d/\

i.. ?

.;îh?


i_3a - i < POTrnax =j4p$i C UT max șd,*4-Hm&x=P+4PLÂN

SOSEAUA CHITIRj


. : EXISTENT

! ...... ■ '

Limita intravilanului propuă al Municif București    j ;

Limita intravilanului propițs al comun* Chitila : i H I " I

Zona unităților industriale si de depo; existente    '

Zona cailor ferate C'3 J'

Zona spatiilor verzi existente

REGLEWO


Limite

Limita zonei studiate