Hotărârea nr. 57/2007

HOTARAREnr. 57 din 2007-02-20 HOTARIRE 57 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SIRENELOR NR. 10-12, SECTOR 5
HOTARIRE nr. 57 din 20/02/2007
HOTARIRE 57 din 20/02/2007

HOTARIRE     57 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SIRENELOR NR. 10-12, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Sirenelor nr. 10 - 12, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;  

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;       

Vazand avizele emise de : 

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :                                                        

Aviz de urbanism nr. 25/1/21/18.10.2006;                                                                                                                                                                            

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 135/2006;

Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 5966/261/08.01.2007;

Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 587450/2006;

Comisia de circulatie : Aviz nr. 8796/06.11.2006;       

Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

            Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                            

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.”2”, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str.Sirenelor nr.10 - 12,  sector 5, pentru o suprafata studiata S=0,6 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S=1321,74 mp. – teren proprietate privata persoana fizica;

 

Incadrare in PUG - Conform PUG-MB si Regulamentului Local de Urbanism ale Municipiului Bucuresti, aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000, zona studiata cuprinde subzona CA2 - Subzona centrala cu functiuni complexe, cu cladiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45 metri  caracterizata de urmatorii indicatori urbanistici: Pt. cladiri >P+5 POT max: 70%; CUT max: 3; Pt. cladiri <P+5 POT max: 60%; CUT max: 2.5.

 

Conditii de construire aprobate: LOCUINTE: POTmax =55%; CUTmax =4.5; Rmh = S+P+8E.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 57V

V

001

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat IS014001 : 2004

Primăria Municipiului București

Nr. 570905/2006

AVIZ DE URBANISM nr. 25Z1Z/21 /18.10.2006

PUZ - STR. SIRENELOR NR. 10 -12, SECTOR 5

BENEFICIAR:    POPA VLAD RADU

PROIECTANT: BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA „ANGELICA IONELA STAN” SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: 1321.74 mp. proprietate privată persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Parcela care a generat PUZ are adresa poștală în Str. SIRENELOR nr. 10-12 și este localizată în perimetrul delimitat de Str. SIRENELOR la sud, Str. ION CREANGA la nord-vest și aleea carosabilă de spate ale blocurilor ce constituie frontul străzii URANUS la est.

PREVEDERI P.U.G. / P.U.Z - Z.P.: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona CA2 - Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu; Indicatorii urbanistici reglementați sunt:

Pt. clădiri >P+5 POT max: 70%; CUT max: 3; Pt. clădiri <P+5 POT max: 60%; CUT max: 2.5.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE.

RETRAGERI EDIFICABIL:

•    retragere 2.5 m față de aliniamentul Str. SIRENELOR (Sud);

•    retragere min. 3.0 m față de limita de Est a proprietății;

•    pe limita proprietății de Vest, pe o adâncime de maxim 20 m (cuplare la calcan) pentru corpul de clădire P+4 și min. 3.0 m retragere pentru corpul de clădire P+8;

•    retragere min. 5 - 8 m fată de limita de fund a proprietății conform planșei de reglementari.

INDICATORI URBANISTICI:

FUNCȚIUNE

POT max.%

CUT max.

Rmh

Hmax. Cornișa (m)

Hmax. (m)

LOCUINȚE

55%

4,5

S+P+8

19 m

31,5 m


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice la rețeaua de canalizare; la clădirile situate pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

CIRCULAȚII, ACCESE; Accesul pietonal principal se va realiza din Str. SIRENELOR. Accesul auto se va realiza din aleea carosabilă propusă în completarea celei existente din spatele blocurilor din Str. URANUS. Parcarea și gararea autovehiculelor se va asigura obligatoriu în subsolul clădirii pentru un număr de unități rezultat prin calcul conform “Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București”, aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde. ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, avizul de mediu, aviz MTCT, alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea
Referent,

arh. Stelian Constantinescu


ARHITECT SEF AL MUN CIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRI BOLD


COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJA arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh.


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România


ia; tel.-+4oCl 3p6 5