Hotărârea nr. 56/2007

HOTARAREnr. 56 din 2007-02-20 HOTARIRE 56 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL BUCURESTII NOI - STR. TIMISULUI - STR. TELEGA - CALEA FERETA (SOS. CHITILEI NR. 1), SECTOR 1 SE ANULEAZA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 459/06.02.2008 A TRIBUNALULUI BUCURESTI, SECTIA A IX-A.
HOTARARE nr. 56 din 20/02/2007
HOTARIRE 56 din 20/02/2007

HOTARIRE     56 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL BUCURESTII NOI - STR. TIMISULUI - STR. TELEGA - CALEA FERETA (SOS. CHITILEI NR. 1), SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

B-dul Bucurestii Noi – Str. Timisului – Str. Telega – Calea Ferata (Sos. Chitilei nr.1), Sector 1

 

                       

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;         

Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB  nr.32/2/19/15.12.2006;

Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

            Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,  modificata si completata;                                                                                                                           

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba B-dul Bucurestii Noi – Str. Timisului – Str. Telega – Calea Ferata (Sos. Chitilei nr.1), Sector 1- pentru o suprafata de teren studiata S=2089,67 mp – teren proprietate persoana fizica.

Conform Planului Urbanistic Zonal se incadreaza in Zona V1a – parcuri, gradini,  scuaruri si fasii plantate publice:

Indicatori urbanistici: POTmax=15%; CUTmax=0,2

Functiunea  avizata – comert, birouri, servicii si locuinte.  

Indicatori urbanistici avizati :                POTmax=70 % ;CUTmax=3; Rmaxh=2S+P+10E

                                                           POTmax=40 % ;CUTmax=6; Rmaxh=2S+P+15E

 

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 56SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIetaj: 1, cam. 105

tel.: 305 55 13; 305 55 00 int. 1105 fax: 305 55 13

e-mail: secretar@bucuresti-primaria.ro

JP^^^ia^Tunicrpiului^ucureș^

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art.49 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii C.G.M.B. nr.56/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Bucureștii Noi - Str. Timișului - Str. Telega - Calea Ferată (Șos. Chitilei nr. 1), sector 1.

Proiectul de hotărâre a fost propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului General al Municipiului București în cadrul ședinței ordinare din data de 20 februarie 2007, nefiind însoțit de expunerea de motive a Primarului General, raportul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Potrivit art.68 alin.1 lit.”d” și alin.5 lit.T din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Primarul General asigură elaborarea planurilor

urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora.

în conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art.40 alin.2 și 4.”

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro Pag. 2