Hotărârea nr. 55/2007

HOTARAREnr. 55 din 2007-02-20 HOTARIRE 55 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. NORDULUI NR. 94-96, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 55 din 20/02/2007
HOTARIRE 55 din 20/02/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Sos. NORDULUI nr. 94-96,  sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei deUrbanism si Amenajarea Teritoriului ;                   

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;         

Vazand avizele emise de : 

-Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB –Aviz 25/1/30/18.10.2006;

-Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr.7/2007;

-Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 6600/284/2007;

-Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr.556352/2006;

-Comisia de circulatie: Aviz nr.19/2007; 

Tinand seama de prevederile :

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                            

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Sos. NORDULUI nr.94-96, sector1, pentru o suprafata studiata de cca.2 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 9401,39 mp proprietate persoana fizica;

 

Incadrare in “PUZ – Str. N.Caramfil – Sos. Nordului – Str. Gr. Gafencu – Str.Ceasornicului, sector 1” , aprobat prin HCL – sector 1 nr. 317 / 2003 – subzona L1c- locuinte individuale si colective mici cu P+2-3 E cu posibilitatea depasirii cu 1-2 niveluri in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat ; POTmax=45%, CUTmax=1,9.

Conditii de construire aprobate: locuinte, functiuni mixte; POTmax= 60%, CUTmax=3, Hmaxcornisa = 17,5 m.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 55

 

r”lau obbmih b’

l®rcEuSes£ g nr. ©<m


LEGATA PR0PRSETATB ©E A ©ENERAT P^gZEKTOL STOBOU

RETRAGERE ffig LA MINUMENT(Sm - Mffl «â® ftonss tS® B®ft)

BEEH6AB8L

SEReOLATSg £A6?®SA®BLA

©GREULATîE MET10NALA


i_I SPATO VERDE AMENAJAT

&. ACCESE CAROSABILE PE TERENUL ©E A GENERAT PUZ

BSN©S©B URBANISTIC» s


PR0PGL TRANSVERSAL PRSPUS


Ki SS8SSS ©©ffreEsa - bbî P0T KBfflîî b @@%

<§UT MSK - Saffi

Scspssfeă® âsFSSt s ®:S@,3j3@S stea


J Proiectant;    f/o ,. -®,,

SC COLOANA IMPARI. .? J

n Nr.registiu comeri J/2Q/306/199^?-J    Cod fiscal R 7622310 X-

\\ Beneficiar:

,j:    sc casa cotossaiw srl

/'    D.G.UA.T-C.G.M.B.

D.G.UA..T - C.Lsec}cr ii

"-1——

id§

fi Sef proiect

1 arh. Craiu Florin Iulian

PR. NR.; 1132/08.2006

j Proiectat

ajh. Craiu Florin Iulian

DATA: aug.2G0â

fi Verificat |t

Conf.dr.a'h. Flonn Machedon

SCARA: 1J00C


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI


(k)

dbj

V

VKM

•JiXttT»

SMC te-lta! ISO «Bt . 2fiMetaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr.570433/04.10.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 25/1/ 30 /18.10.2006 PUZ - sos. NORDULUI nr. 94-96 , sector 1

Beneficiar - d-na i.pascu; d-i. m.pascu    Proiectant - s.c coloana impex s.r.l

Suprafața studiata prin PUZ - cca. 2 ha. din care teren care a generat documentația S=9401,39 mp - proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu

Zona studiata prin PUZ se afla in nordul municipiuluisi, la est de str. N. Caramfil. Conform PUZ - Str. N. Caramfil - Sos. Nordului - str. Gr. Gafencu - str. Ceasornicului, amplasamentul se situează in zona de locuințe P+2-3 cu 1-2 niveluri depășire pentru regim insiruit sau cuplat.Prin prezenta documentație se propune modificarea incadrarii funcționale ,stabilirea edificabilului,crearea unei trame stradale care sa permită accesul la lot.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent de zona mixta conform plan de reglementari vizat spre neschimbare.

Indicatori urbanistici : POTmax=60 %, CUTmax=3,Hmax comisa = 17,5 m .

Circulații,accese: parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie ,cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,

aviz MTCT , avizul Agenției de protecția mediului București ,alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani de la data aprobării si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu Ing .Ioana BalaureaARHITECT SEF AL MUNICIT Arh. ADR


IULUI BUCUREȘTI AN BOLD


FPS-21-01/6


fi • X,

/'? X.

/•-/'

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh.Afexandru-fieldimâți, arh. Dan Marin, Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc    •' :    \ V    .

T~


arh. Constantin


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55'00; www.bucuresti-primaria.ro