Hotărârea nr. 54/2007

HOTARAREnr. 54 din 2007-02-20 HOTARIRE 54 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. PRECUPETII VECHI NR. 48-50-52, SECTOR 2
HOTARIRE nr. 54 din 20/02/2007
HOTARIRE 54 din 20/02/2007

HOTARIRE     54 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. PRECUPETII VECHI NR. 48-50-52, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Precupetii Vechi nr. 48-50-52, sector 2

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;   Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;          

Vazand avizele emise de : 

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB;                                                         

Aviz de urbanism nr. 25/1/2/18.10.2006;                                                                                                                                                                            

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr.145/2006;

Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr.6116/267/2007;

Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr. 581767/2006;

Comisia de circulatie: Aviz nr. 9643/2006;       

         Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                           

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal ‘’Str. Precupetii Vechi nr. 48-50-52, sector 2’’ - pentru o suprafata de teren studiata S=3000,00 mp, din care S=400,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ –   teren proprietate persoana fizica.

 

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000 – terenul se incadreaza in Zona L1a -  zona locuintelor individuale si colective mici:

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3; Hmax=P+2.

Functiunea  avizata – supraetajare imobil locuinte.  

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=50% ; CUTmax=3,0; Hmax=S+P+3E+M.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 54DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREATERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 567036; 572610/20.10.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 25/1/2/18.10.2006 PUZ - STR. PRECUPEȚII VECHI NR. 48-50-52, SECTOR 2

Beneficiar - D-nul Fabian Petru Dumitru    Proiectant - SC DiSEGN SERVICES SA

Suprafața studiata prin PUZ - c.c.a. 3 000,00 mp, din care 400,00 mp teren proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu;

Conform Planului Urbanistic General al municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 - terenul se incadreaza in Zona Lla - zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: POTmax=45; CUTmax=0,9-l,3; Hmax=P+2.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului, regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - supraetajare locuințe.

Indicatori urbanistici : POTmax=50 % ; CUTmax=3 ; Hmax=S+P+3+M.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de mediu, aviz MTCT, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Referent,

ing. VICTORJVfANEAFPS-21-01/6


Ing . IOANA BALAUREA

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Arh . AL RIAN BOLD

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriuhirfarh:lJoina Cristea,arh. Alexandru BeldiĂi^^arh. Dan Marin,

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Stefăn, arh. Viorel Hurduc ■- /*


■    - I    ...v

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305*55 00/


SITUAT» PROPUSA

PUN REGUKNMRI

SUOTîEffiWm

S teren proprietate

563 mp

5 construita la sol

261 mp

S desfasurata

1680 mp

Steren pavat

136 mp

S.spat 11 verzi

166 mp

POTmax

50Î

CUT mox

3

H maxim

S+P+3E+M

LIMITA UN1TATII TERITORIALE OE

REFERINȚA

LIMITELE PARCELEI STUOIATE

CAROSABIL

TROTUAR


CIORI SUB 5 «

CLĂDIRI INTRE 10-15 m

CtAOIRl ÎNTRE 15-20 w

CLĂDIRI PESTE 20 m

DISTANTA ALINIAMENT (ÎN ii) CALCAN

ACCESE CAROSABILE ACCESE PIETONALE REGIH.OE IML1H1E

8esagH«BH%af

3 «/2K7/2001 cur i37<oaa

fralutst «orti.Ttrw ftrlue

KM

W,«

IUTA

SCARA

ffiSHClAR.

hsiah raw m

2&3

1:000

AVI2AK

PLAN

URBANISTIC

ZONAL


raosn ram


PLtfttt

wi.

A04