Hotărârea nr. 53/2007

HOTARAREnr. 53 din 2007-02-20 HOTARIRE 53 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. MIHAI EMINESCU NR. 108-112, SECTOR 2
HOTARIRE nr. 53 din 20/02/2007
HOTARIRE 53 din 20/02/2007

HOTARIRE     53 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. MIHAI EMINESCU NR. 108-112, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-str.Mihai  Eminescu, nr.108-112,  sector 2

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei deUrbanism si Amenajarea Teritoriului;                               

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de : 

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :Aviz de urbanism nr. 15/27/07.06.2006;                                                                                                                                                                            

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului :Aviz nr.133/2006;

Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 5679/253/27.12.2006;

Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 579147/2006;

Comisia de circulatie : Aviz nr. 4224/2006; 

Aviz: DCCPCN 1251/Z/7.12.2006;

         Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                            

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 46 alin. 2, lit. e din Legea nr.215 privind administratia publica  locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

           

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Mihai Eminescu  nr.108-112, sector 2, pentru o suprafata studiata de cca.2000 mp din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 1549,3 mp proprietate persoana juridica;

Incadrare in PUZ zone protejate – zona 24 – parcelarea Eminescu - POTmax=80%, CUTmax=6

Conditii de construire aprobate:locuinte; POTmax= 65%,

CUTmax=5,Rmaxh=2S+P+M + 7 E , Hmaxcornisa = 27 m.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 53DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA


ȘL

VV

V

i

&B4

Î.VC artfcal ISO 9001SUiSiiTERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 536097/ 15.05.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 15 / 27/07.06.2006 PUZ - str.MIHAI EMINESCU nr. 108 - 112, sector 2

Beneficiar - s.c green invest Business Consulting s.r.l Proiectant - s.c instal s.r.l Suprafața studiata prin PUZ - cca.2000 mp din care teren care a generat documentația S= 1549,3 mp - proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu

Terenul studiat prin PUZ se afla in zona centrala a municipiului si conform regulamentului PUZ-Zone protejate se afla in zona protejata 24 - parcelarea Eminescu in care sunt acceptați următorii indicatori urbanistici maximali: POT=80%, CUT=6 .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata-locuinte Indicatori urbanistici: POTmax-65%. CUTmax-5 ,Rmh= 2S+P+M+7E,

Hmaxcomisa =27m.

Circulații,accese: parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006 Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz DCCPCN-MB ,alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


PLAN URBANISTIC ZONAI


STR. EMINESCU 108-112 SECTOR 2, BUCUREȘTI


REGLEMENTARI


SCARA 1/500


LIMITA P.U.Z.


LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ


LIMITA PARCELE TEREN


FUNCȚIUNI EXISTENTE:

I    I L0CUINTE_S+P_S4P+fl


LOCUlNTE_S+P+7_S+P+9

CURȚI, INCINTE


SPATII VERZI


|/ / // J TERENURI CONSTRUIBILE IN CONDIȚII Y /// A np COMASARE


CIRCULAȚII:


ACCES AUTO


CIRCULAȚII CAROSABILE


P.O.T. = 65% C.U.T. =5


efflWMMUIHIIICTIlOR DIN «OMAmIA


a8<w.ai MIR


Hmax. cornișa = 27m (2ȘfLiKu™,i S.teren = 1549.30mp


SC INSTALS.R.L.


PROIECTAT

DESENAT


ARH. CAHAH"


ARH. OAHAU|Atti\,V


PLAN URBANISTIC ZONAL


STR. EMiNESCD 1J8-112r SECTOfQ, BUpU^ESTjL


SCGREEN INVE3T 9USINL CONSULTING SRL


RI