Hotărârea nr. 52/2007

HOTARAREnr. 52 din 2007-02-20 HOTARIRE 52 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GILORTULUI NR. 17, SECTOR 5
HOTARIRE nr. 52 din 20/02/2007
HOTARIRE 52 din 20/02/2007

HOTARIRE     52 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GILORTULUI NR. 17, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Str. Gilortului nr. 17, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ; Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;          

Vazand avizele emise de : 

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :           

Aviz de urbanism nr. 27/2/5/02.11.2006;

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 149/2006;

Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr.6204/272/2006;

Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr.588899/2007;

Comisia de circulatie: Aviz nr.9371/2006;       

Tinand seama de prevederile :

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,  modificata si completata ;

PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art. 46 alin.2, lit.”e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Gilortului nr.17, sector 5 - pentru o suprafata de teren studiata S=17000,00 mp, din care S=204,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ –   teren proprietate persoana fizica.

 

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B.  nr.269/2000 – terenul se incadreaza in Zona CB3 – zona polilor urbani principali, rezervata pentru institutii si servicii publice, de interes major, zona in curs de restructurare:

Indicatori urbanistici: POTmax=70%; CUTmax=4,5.

Functiunea avizata – locuinte.  

Indicatori urbanistici avizati : POTmax=50% ; CUTmax=2,0; Hmax=P+2E.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 52«fi-DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro©

9

UKAS

QUALITV

UAMW4MCNT

ocn


SMC certificat ISO 9001:2000


Primăria Municipiului București


Nr. 544506; 558713; 575280; 575819/ind. SU/03.11.2006


AVIZ DE URBANISM nr. 27/2/5/02.11.2006 PUZ - str. Gilortului nr. 17, sector 5


Beneficiar : D-na POPESCU VICTORIASMM certificat IS014001 :2004


Proiectant- PIXDESIGN


Suprafața studiata prin PUZ - cca. 17000,00 mp - din care 204,00 mp teren ce a generat PUZ proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:

- Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona CB3-zona polilor urbani principali, rezervata pentru instituții si servicii publice, de interes major, zona in curs de restructurare.

Indicatori urbanistici existenti: POTmax- 70%; CUTmax-4,5.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabil si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuire.

Indicatori urbanistici propuși :

POTmax=50 %; CUTmax=2,0; Hmax-P+2E.

Circulații, accese;

-    Circulațiile si parcările pt. zona studiata, vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

-    aviz MTCT, aviz mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREA
Refer enj<x ing. Y ICTQRaTvNEAComisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. „A îdfu •‘Bedaunan, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc • /


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.:-r4-uzi 305-55 0Zona circulații - străzi carosabile si zona de protecție a lor (trotuare, spatii verzi de aliniament)

2420

27,5

2420

TOTAL

8800

100

8800

POT maxim = 50%

CUT maxim ■