Hotărârea nr. 51/2007

HOTARAREnr. 51 din 2007-02-20 HOTARIRE 51 din 20/02/2007 PRIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CU ELEMENTE DE PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. LUGOJ NR. 21
HOTARIRE nr. 51 din 20/02/2007
HOTARIRE 51 din 20/02/2007

HOTARIRE     51 din 20/02/2007

PRIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CU ELEMENTE DE PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. LUGOJ NR. 21

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu elemente de Plan Urbanistic de Detaliu Str. Lugoj nr. 21, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;                           

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de : 

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :aviz de urbanism nr. 32/2/12/15.12.2006;

-  Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 131/2006;

-  Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 4048/141/2007;

-  Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr. 561629/2006;

-  Comisia de circulatie : Aviz nr. 5443/2006;       

         Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                           

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.”2”, lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Lugoj nr.21, sector 1- pentru o suprafata de teren  S=146,00 mp –  teren proprietate persoana fizica.

 

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000 – terenul se incadreaza in Zona L1a - zona locuintelor individuale si colective mici:

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3; Hmax=P+2.

Functiunea  avizata – locuire.  

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=68,8% ; CUTmax= 2,5; Hmax=P+1+M.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 51

 001

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.roUKAS

(jourr

MAmXAMfNt

001


SMC certificai ISO 9001:2000SMM certificat IS0140Q1:2004


Primăria Municipiului București

Nr. 581595; 585790/ind. SU/19.12.2006

AVIZ DE URBANISM NR. 32/2/12/15.12.2006 PUZ-PUD - str. Lugoj nr. 21, sector 1

Beneficiar : D-nul NICOLA GABRIEL    Proiectant - SC DECO ARHI 05 SRL

Suprafața studiata prin PUZ - 146,00 mp - proprietate privata a persoanelor fizice .

Amplasare, delimitare studiu:

-    Amplasamentul se afla situat in partea de nord a Municipiului București, cuprinsa intre străzile Turda, Calea Grivitei, B-dul Titulescu si B-dul I. Mihalache.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza Zona Lla -zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2.

Indicatori urbanistici:POTmax=45%; CUTmax=l,3.

Obiectul studiului: consolidare, modernizare si supraetajare imobil existent (intrare in legalitate cf. Certificatului de Urbanism nr. 942/35/L/41796/28.08.2006 si Proces verbal nr. 374/15.11.2005 I.S.C. Municipiul București)

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal, configurația edificabil si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuire.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=68.8%; CUTmax=2,5; Hmax=P+l+M.

Circulații, accese:

-    Circulațiile si parcările pt. zona studiata, vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

-    aviz mediu, aviz MTCT, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

* La etapa de obținere a autorizației de construire, se va obține acordul vecinilor.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,


Ing -IOANA BALAUREA

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Arh . ADRIAN BOLD

i

' ! V

Uf


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului:    Crist

andru Bildirrian, arh. Dan Marin,


arh. Constantin Enache. arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurducv,

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 0    sti-primaria.ro
LIMITE

ra ra n □ ra n ra ra


Limita PUZ

Limita PUD

Limita parceleREGIM DE ÎNĂLȚIME SI FUNCȚIUNI EXISTENTEBILANȚ TERITORIAL

Carosabil


Steren = 146mp

POTexistent =45% POTpropus = 68,8% CUTexistent = 1,3 CUTpropus = 2,5

SC DECO-ARHI 05 SRL

J 40/8034/2005

CF 17540820

Scara

1:500

PLAN URBANISTIC ZONAL PLAN URBANISTIC DE DETALIU Str. LUGOJ nr. 21

Sector 1, București

PROIECT

NR.9/06

Proiectat: arh. M. Sumanaru lli

Director: Ing A. Cazacu

iunie

2006

REGLEMENTARI

PLANȘA

NR.7