Hotărârea nr. 50/2007

HOTARAREnr. 50 din 2007-02-20 HOTARIRE 50 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z. SOS. BERCENI NR. 94, SECTOR 4
HOTARIRE nr. 50 din 20/02/2007
HOTARIRE 50 din 20/02/2007

HOTARIRE     50 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z. SOS. BERCENI NR. 94, SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Modificare  P.U.Z.  Sos. Berceni nr. 94, sector 4

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;                           

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;                     

Vazand avizele emise de : 

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :aviz de urbanism nr. 30/23.11.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 2091/DGATUPL/2006;

- Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 4117/147/26.10.2006;

-  Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 556944/2006;

-  Comisia de circulatie : Aviz nr. 3770/2006;       

Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                           

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Modificare PUZ Sos. Berceni nr. 94, sector 4 - pentru o suprafata studiata S=7427,00 mp – teren proprietate persoana juridica;

 

Incadrare in PUG : Zona CB3-zona polilor urbani principali, rezervata pentru institutii si servicii publice, de interes major, in curs de restructurare.

 

          Indicatori urbanistici : POTmax=70% ; CUTmax=4,5.

Functiunea  avizata : locuinte si functiuni complementare.

Indicatori urbanistici avizati:

POTmax=50%;        CUTmax=5;          Rmaxh =3S+P+M                     Hmax=12-75 m.

                                                                                     =3S+P+M+20E 

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 50

 DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro^§1

001


SMC certificat ISO 9001:2000


<§>

UKAS

(KVIlOUtENIM

001


SMM certificai IS014001 :2004


Primăria Municipiului București

Nr. DUAT/6244/2006

Nr. 542501; 561699; 574746;581611/24.11.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 30/23.11.2006 Modificare PUZ - SOS. BERCENI NR. 94, SECTOR 4

Beneficiar - SC METAL HOUSE CO SRL    Proiectant - WESTFOURTH ARCIIITECTURE

Suprafața studiata prin PUZ - cca. 7427,00 mp - teren proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in partea de Sud a Municipiului București, cuprinsa in unghiul format de intersecția străzilor Sos. Berceni si B-dul Metalurgiei, sectorul 4.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona CB3-zona polilor urbani principali, rezervata pentru instituții si servicii publice, de interes major, in curs de restructurare.

Se avizeaza: Modificare Plan Urbanistic Zonal - configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare (modificarea respecta cele solicitate in Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București nr. 4117/147/26.10.2006).

Funcțiunea avizata ramane aceeași din Avizul nr. 17/25/12.07.2006 - locuințe si funcțiuni complementare.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=50 % ; CUTmax=5; Hmax-12-75 m.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREAReferent, ing. VICTOR

ARHITECT SEF AL M^fcj»HJLUI BUCUREȘTI    /

Arh. ADRiVN/BOLD

W w    FPS-21-01/6_    ,______Mut 2

____

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului:' ai+LUbina Cristea,    arh. Dan Marin,

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Vidrei Hurduc .ț /    —-j\    ț


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.:w

LEGEh

LIMITE

REGIM

CIRCU

FUNC1 SI PAF

REGIIV Hmax :