Hotărârea nr. 49/2007

HOTARAREnr. 49 din 2007-02-20 HOTARIRE 49 din 20/02/2007 PRIVIND APTOBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. EUSTATIU MIHAIL NR. 36, SECTOR 5
HOTARIRE nr. 49 din 20/02/2007
HOTARIRE 49 din 20/02/2007

HOTARIRE     49 din 20/02/2007

PRIVIND APTOBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. EUSTATIU MIHAIL NR. 36, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Eustatiu Mihail nr.36, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;         

Vazand avizele emise de : 

-Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 17/37/20.07.2006;

-Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 119/2006;

-Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 5924/260/17.01.2007;

-Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 51742/2002;

-Comisia de circulatie : Aviz nr. 5338/2006;       

Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                           

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Eustatiu Mihail nr.36, sector 5, pentru o suprafata studiata  S=1480,00 mp, din care suprafata terenului care a generat documentatia S=320,00 mp –domeniul privat al municipiului Bucuresti;

Incadrare in PUG – L2a – locuinte individuale mici.

Conditii de construire aprobate:POTmax= 45%; CUTmax = 1,3; Hmax = 10,00 m.

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 49

 7' -'V.1

.*1

ALEGENDA
<*


".....'î

■ l1

TERENUL REGLEMENTAT.

TERENUL CARE A GENERAT P.U.Z.

1 ...    .....i

CONSTRUCȚII EXISTENTE P+8E

1 .

CONSTRUCȚII EXISTENTE Parter

!i.......    ®

EDIFICABIL PROPUS {.OCOiMTA

1 •' Lu. .1

STRĂZI TROTUARE PROPUSE

SPATII PLANTATE PROPUSE


(PRIMĂRIA ĂibwCIPlULuFSuCiJREȘTl DIRECȚIA'miBAmSM Sî" [AMENAJAU?. A■Jț’BBîTOKS t l'LUI

* i-^-r-...    ______

vizat SP:.; .w&iumqare Ânexs-te ,-.- '& CTU-Â7Biroul Individual de Arhitectura Tatiana Grigore - Stoian O AR 1523

NR212/6.U20Q3 București


PR.NR


Sef proiect

Arh Tatiana Grigore-Stoian

Proiectat

Arh Tatiana Griyoie Sloiai,

X;s;.'iTiat

Arh Tatiana Grigore-Stoian


TITLUL LUCRĂRII /' V' . /

PUZ Str. G.ral EuStatiu'Mihail nr.56 ' I «casa, Segțor/^_    J

—jî”n nL”


.......-..... 6

î^i<C-ruNÂ-.R-cir '


TITLUL PLANȘEI'


R^gLCMCNtA R.G


DATA

2006'


D9RECRA URBANISM SE AMENAJAREA
TER0T0R1ULU8

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-maii: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 537867/20.07.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 17/37/20.07.2006 PUZ - STR. EUSTATIU MIHAIL NR. 36, SECTOR 5

Beneficiar - VASELE MARIN

Proiectant-BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TATIANA GRIGORE-STOIAN

Suprafața studiata prin PUZ - Zona analizată se află în partea de sud-vest a Municipiului București, cuprinde o suprafața de aprox.l480mp, din care terenul care a generat PUZ ST = 320mp5 domeniu privat al PMB.

Amplasare, delimitare studiu: Zona studiata se afla in incinta formata de blocuri de locuințe P+8E si este delimitată astfel: - NORD - aleea de acces din spatele blocurilor cu nr. 21 si 26 pe str. Spătarul Preda

-    EST - aleea de acces din spatele blocului cu nr. 4 pe str. Florea Blejan

-    SUD - str. Eustatiu Mihail;

-    VEST - aleea de acces din spatele blocurilor cu nr. 23 si 25 pe Calea Ferentarilor.

Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal, configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Pentru terenul din str .Eustatiu Mihail nr.36, edificabilul va avea următoarele retrageri: - 4,Om de la str. Eustatiu Mihail,

-    3,Om de la limitele de proprietate laterale

-    5,Om min. de la fundul de lot.

Functimea avizata: LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E Indicatori urbanistici: POTmax = 45%; CUTmax =1,3; Hmax = lOm.

Circulații, accese: Accesul se va face din str. Eustatiu Mihail, parcarea autovehicolelor se va face in incinta proprie cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, avizul de mediu, avizul MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


b-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro