Hotărârea nr. 48/2007

HOTARAREnr. 48 din 2007-02-20 HOTARIRE 48 din 20/02/2007 PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL STR. MEDITATIEI NR. 6, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 48 din 20/02/2007
HOTARIRE 48 din 20/02/2007

HOTARIRE     48 din 20/02/2007

PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL STR. MEDITATIEI NR. 6, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Meditatiei nr. 6, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;                           

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;         

Vazand avizele emise de : 

-Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :Aviz de urbanism nr. 17/38/12.07.2006;

-Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 151/2006;

-Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti: 5513/246/11.12.2006;

-Comisia de coordonare a P.M.B.: Aviz nr. 551703/2006;

-Comisia de circulatie : Aviz nr. 4517/2006;       

Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                            

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art. 46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Meditatiei nr. 6, sector 1, pentru o suprafata studiata  S = 6050,00 mp, din care suprafata terenului care a generat documentatia S = 280,00 mp – teren proprietate privata persoana fizica;

Incadrare in PUG – L1d – locuinte individuale mici.

Conditii de construire aprobate : POTmax = 45%; CUTmax = 1,3;

Hmax = 10,00 m.

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 48

 
x

x ..

7    \


ui&mtwai

EH8STEMT

cca. i.SHtiian

eca. L540nw

eca.O5Uni!)

cca. 4 .SIBiiid

cea. (S.fl&Sniii

cca. G.OSOmp

cea. ZSOini)

era. 2nOinpIVSEQITAT1E1 a LIMITA PUZ

: AMPLASAMENT IN STUDIU EABSTENT I eca. 280mu!

WW AMPLASAMENT IN STUDIU REZULTAT

fcca.260mi!l

CIRCULAȚIE CAROSABILA CIRCULAȚIE PIETONALA


REZIDENTA LOCUINȚE INDIVIDUALE ISUBZONA DE TIP Lla 1    ’

REZIDENTA LOCUINȚE COLECTIVE * I SUBZONA UE TIP L3s î CONSTRUCȚII EKISTENTEL NOII RETRAGERE MINIM IMPUSA 3m

REGLEMENTARI U ZONIEICARH^


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
SMC certificat ISO 9001:2000SMM certificat ISO14001 :2004


Primăria Municipiului București

Nr. 534227/12.07.2006


AVIZ DE URBANISM nr. 17/38/12.07.2006 PUZ - STR. MEDITAȚIEI NR. 6, SECTOR 1

Beneficiar — TIMOTIN DAN IULIAN

Proiectant - GUDILA FLORENTIN GHEORGHITA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Suprafața studiata prin PUZ - Zona analizată se află în partea de nord-vest a Municipiului București, cuprinde o suprafața de aprox.6050mp, din care terenul care a generat PUZ ST= 280 mp. proprietate privată persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu: Zona analizată este delimitată astfel:

•    NORD - str. Someșul Rece;

•    EST - str. Meditației si frontul de vis-a-vis pe adincimea primului rind de loturi

•    SUD - str. Dobrogeanu Gherea;

•    VEST - o circulație pietonala provenita dintr-o servitute de trecere.

Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal, configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare.

Funcțiunea avizata: LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E

Indicatori urbanistici: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Hmax = lOm.

Circulații, accese: Accesul se va face din str. Meditației, parcarea autovehicolelor se va face in incinta proprie cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,


Ing IOANA BAL AURE A


ARHITECT SEF AL MUNICIPIUL Arh . ADRIA

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina \Cristea, zari

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021'B0Ș<o5 U0; (țojyi/^bucuresti-primaria.ro