Hotărârea nr. 47/2007

HOTARAREnr. 47 din 2007-02-20 HOTARIRE 47 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM " MODIFICARE P.U.Z. CU ELEMENTELE DE P.U.D. - STR. GHIDICENI - DRUMUL GHINDARI, SECTOR 5"
HOT. 47 20/02/2007
HOTARIRE 47 din 20/02/2007

HOTARIRE     47 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM " MODIFICARE P.U.Z. CU ELEMENTELE DE P.U.D. - STR. GHIDICENI - DRUMUL GHINDARI, SECTOR 5"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei de urbanism “Modificare P.U.Z. cu elemente de P.U.D. – Str. Ghidiceni - Drumul Ghindari, sector 5”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei deUrbanism si Amenajarea Teritoriului ;       

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;         

Vazand avizele emise de : 

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :Aviz de urbanism nr. 16/34/14.06.2006;

-  Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 130/2006;

-  Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr.5719/255/2006;

-  Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 566059/2006;

-  Comisia de circulatie : Aviz nr. 6996/2006;       

Tinand seama de prevederile :

            Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;                                                                                                                           

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.”2”, lit.”e” din Legea nr.215 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal  ‘’Modificare PUZ cu elemente de PUD – Str. Ghidiceni - Drumul Ghindari, sector 5’’- pentru o suprafata de teren studiata    S=100.000,00 mp, din care S=6.000,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ –   teren proprietate persoane fizice.

 

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B.nr. 269/2000 – terenul se incadreaza in Zona L1c- zona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclavele neconstruite:

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3; Hmax=P+2 – Rmaxh=10 m.

Functiunea  avizata – locuinte.  

Indicatori urbanistici avizati : POTmax=45% ; CUTmax= 1,3;

Hmax=P+2 – Rmaxh=10 m.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 47