Hotărârea nr. 46/2007

HOTARAREnr. 46 din 2007-02-20 HOTARIRE 46 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL CRAITELOR NR. 206-210, SECTOR 5
HOTARIRE nr. 46 din 20/02/2007
HOTARIRE 46 din 20/02/2007

HOTARIRE     46 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL CRAITELOR NR. 206-210, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Drumul Craitelor nr. 206-210, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;                           Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;  

Vazand avizele emise de : 

 -Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :                                                         

 -Aviz de urbanism nr. 16/14.06.2006;                                                                                                                                                                            

 -Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 156/2006

 -Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr.5121/209/2006;

 -Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr. 570779/2006;

 -Comisia de circulatie : Aviz nr. 6619/2006;       

Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;                                                                                                                            

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu completarile si modificarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Str. Drumul Craitelor  nr.206-210, sector 5’’- pentru o suprafata de teren studiata S=4000,00 mp, din care S=870,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ     teren proprietate persoana fizica.

 

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B.  nr.269/2000 – terenul se incadreaza in Zona L1e- zona destinata locuintelor pe loturi subdimensionate cu/sau fara retele edilitare:

Indicatori urbanistici: POTmax=60%; CUTmax=1,2; Hmax=P+1.

Functiunea  avizata – locuinte.  

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=35-45% ; CUTmax=0,7-0,9;

 Hmax=P+1.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 46DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
SMC certificat ISO 9001:2000SMM certificat IS014001 :2304


Primăria Municipiului București

Nr. 534242/ind. SU/10.07.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 16/14.06.2006 PUZ - ° str. Drumul Crăițelor nr. 206-210 ”

SECTOR 5

Beneficiar : D-NUL ROMAN NICOLAE    Proiectant - VELPLAN DESIGN SRL

Suprafața studiata prin PUZ - cea. 4000,00 mp - din care cca 870,00 mp teren ce a generat PUZ proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in partea de S-V a municipiului București, Sectorul 5.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza Zona Lle -zona destinata locuințelor pe loturi subdimensionate cu/sau fara rețele edilitare.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabil si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe.

Indicatori urbanistici: POTmax=35-45 %; CUTmax=fi,7-0,9; Hmax-P+1.

Circulații, accese:

- Circulațiile si parcările pt. zona studiata, vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,

IOANA.B


Ing. IOANA.BALAUREA

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea TeritoridJtii: ar    itadru Beldiman, arh. Dan Marin.

—U ___x X* T-?___k . _ 1_ o i r»x.... j -    1 T-v . •    f''\ Zi    ' M

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan,^®


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 5EW