Hotărârea nr. 45/2007

HOTARAREnr. 45 din 2007-02-20 HOTARIRE 45 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. PRIMAVERII NR. 32, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 45 din 20/02/2007
HOTARIRE 45 din 20/02/2007

HOTARIRE     45 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. PRIMAVERII NR. 32, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Primaverii nr. 32, sector 1

 

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;         

Vazand avizele emise de : 

-Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz nr.3CA/3/31.03.2004;

-Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr.118/2006;

-Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr.5389/230/04.12.2006

-Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr.550078/10.07.2006;

-Comisia de circulatie: Aviz nr.3300/13.06.2006;      

-Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti: Aviz nr. 560/Z/26.06.2006;

Tinand seama de prevederile :

            Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,  modificata si completata ;                                                                                                                           

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Primaverii nr.32, sector 1 - pentru o suprafata de teren studiata S=1300,00 mp, din care S=643,00 mp reprezinta teren proprietate privata a Municipiului Bucuresti.

 

Conform Planului Urbanistic Zonal ‘’ZONE PROTEJATE’’ aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 279/2000 – terenul se incadreaza in Zona Protejata nr.57 – JEAN MONNET- locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri:

Indicatori urbanistici: POTmax=40%; CUTmax=2,5; Rmaxh=13 m.

Functiunea  avizata – locuinte.  

Indicatori urbanistici avizati :POTmax=50 % ;CUTmax= 2,8; Rmaxh=2S+P+3-4E - Hmax-17 m.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 45SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIetaj: 1, cam. 105

tel.: 305 55 13; 305 55 00 int. 1105 fax: 305 55 13

e-mail: secretar@bucuresti-primaria.ro

Primăria^^inic^^ulmBu^^^d

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art.49 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii C.G.M.B. nr.45/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Primăverii nr.32, sector 1.

Proiectul de hotărâre a fost propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului General al Municipiului București în cadrul ședinței ordinare din data de 20 februarie 2007, nefiind însoțit de expunerea de motive a Primarului General, raportul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Potrivit art.68 alin.1 lit.”d” și alin.5 lit.”f din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Primarul General asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora.

în conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art.40 alin.2 și 4.”

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro Pag. 2