Hotărârea nr. 44/2007

HOTARAREnr. 44 din 2007-02-20 HOTARIRE 44 din 20/02/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296, SECTOR 6
HOTARIRE nr. 44 din 20/02/2007
HOTARIRE 44 din 20/02/2007

HOTARIRE     44 din 20/02/2007

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296, SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Splaiul Independentei nr. 296, sector 6

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;    

Vazand avizele emise de : 

-Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 24/3/04.10.2006;

-Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 126/2006;

-Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr.5823/257/2006;

-Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr.585647/2006;

-Comisia de circulatie: Aviz nr.8660/2006;       

Tinand seama de prevederile :

         Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

          Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

         Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

          Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;                                                                          

          PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

          In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” si art.46 alin.2, lit.”e” din Legea nr.215 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – PUZ Str. Splaiul Independentei nr.296,  sector 6 - pentru o suprafata S=4193,00 mp – teren proprietate persoana juridica.

 

 

Conform Planului Urbanistic Zonal ‘’PUZ COORDONATOR SECTOR 6’’, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.213/2005 – terenul se incadreaza in Zona centrala CB1 – zona care grupeaza functiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala.

Indicatori urbanistici: POTmax=50%; CUTmax=2,4.

Functiunea  avizatalocuinte si servicii.  

Indicatori urbanistici avizati : POTmax=35 % ; CUTmax=4,5;

Hmaxcornisa-45m.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 44

001

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 552798;568208/10.10.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 24/3/04.10.2006 PUZ - STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296, SECTOR 6

Beneficiar - INSTITUTUL DE ECOLOGIE APLICATA SA

Proiectant - SC LORA CONSTRUCT SRL

Suprafața studiata prin PUZ - 4193,00 MP - proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

Conform Planului Urbanistic Zonal ‘’PUZ COORDONATOR SECTOR 6”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 213/2005 - terenul se incadreaza in Zona centrala CB1 - zona care grupează funcțiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe si servicii.

Indicatori urbanistici: POTmax=35 % ; CUTmax=4,5; Hmaxcornisa-45 m.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:    .

- aviz MCTC, aviz de mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize

conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Referent,

ing. VICTOR JJ^MEA


Ing . IQAN^ț BALAUREA

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Arh . ADRIAN BOLD

FPS-21-01/6


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea,/arh; Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc -j_____    ■

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro