Hotărârea nr. 43/2007

HOTARAREnr. 43 din 2007-02-20 HOTARIRE 43 din 20/02/2007 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 132/2006 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 10-12, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
HOTARIRE nr. 43 din 20/02/2007
HOTARIRE 43 din 20/02/2007

HOTARIRE     43 din 20/02/2007

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 132/2006 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 10-12, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.132/2006 privind trecerea imobilului situat  in B-dul Nicolae Grigorescu nr.10-12, sector 3 din domeniul public al municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al sectorului 3 in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul  Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala ;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei  Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

In conformitate cu prevederile art.9 alin2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul  art.38 alin.2 lit.”c”, art.46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.I Art.1 al H.C.G.M.B. nr.132/01.06.2006 se modifica si va avea  urmatorul continut :

          «  Art.1 : Se aproba  trecerea imobilului compus din teren in suprafata de 1797 mp si constructii : C1  in suprafata de 525,18 mp si C2 in suprafata de 11,61 mp, situat in Bdul. Nicolae Grigorescu nr.10-12, sector 3, din domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al sectorului 3 in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificat conform Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate scara 1:500 intocmit de Florescu Constantin, autorizat O.N.C.G.C., care face parte integranta din prezenta hotarare».

Art.II Directiile din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 43PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE


Județul: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Unitatea adm.—terit.; SECTOR 3

Cod SIRUTA: 179169

Adresa corpului de proprietate;

Str. Nicolae Grigorescu , sector 3

Nr. cadastral al bunului imobil:.....................


(intravilan)

SCARA 1:500


Numele ai prenumele proprietarului: Direcția Gen erula An ticoruptie Ministerul Administrației si Internelor Adresa:

Loc, București

Județul:337500


337450


337400


Nr.Pt.

COORDONATE

XlnJ

YEmJ

1

561276.67

337456.78

2

561292.45

337400.06

3

561260.75

337390.91

4

561258.70

337398.09

5

561252.70

337421,87

6

561252,02

337424.44

7

561250.34

337430.74

8

561248,44

337438.44

9

561269.42

337454.76

10

561270.41

337455,10

11

561274.15

337456.15

Suprafața = 1797 mp

)(X

!L'Cipus nr. <


distante

1-2

58.88 n

2-3

32,99 n

3 -4

7.46 n

4-5

24.53 n

5-6

2.66 m

6-7

6,52 n

7-8

7,93 n

8-9

26.58 n

9-10

1.05 n

10-11

3.88 n

11-1

2.60 n


Sistem de proiecție: "STEREO LOCAL BUCUREȘTI" Y


Recepționai:


Numele si prenumele exe^t Ing. ELOBESCU Constant'^-


Semnătură, si stampila.^'»

.nliiLui: , v-    \

o’P,

of

/<    (    ni


Data:13.09.2006