Hotărârea nr. 42/2007

HOTARAREnr. 42 din 2007-02-20 HOTARIRE 42 din 20/02/2007 PRIVIND MAJORAREA INDEMNIZATIEI MEMBRILOR COMISIILOR PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 CONSTITUITE LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI PRIMARIILOR SECTOARELOR 1-6 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 222/2012
HOTARARE nr. 42 din 20/02/2007
HOTARIRE 42 din 20/02/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind majorarea indemnizatiei membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr.550/2002 constituite la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti si Primariilor Sectoarelor 1-6

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Achizitii, Concesionari, Contracte;

            Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti nr.J936/30.11.2006;

            In conformitate cu prevederile art.6 (6) din Legea nr.550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale, proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile art.154 din H.G. nr.246/2003;

            In conformitate cu prevederile art.38(9) si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba majorarea indemnizatiilor lunare acordate membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr.550/2002 constituite la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti si Primariilor Sectoarelor 1-6, cu 20% din indemnizatia primarului unitatii administrativ-teritoriale si subdiviziunilor  unde isi desfasoara activitatea.

           

Art.2 Se aproba majorarea recompenselor lunare acordate Secretarului General al Municipiului Bucuresti si Secretarilor Primariilor sectoarelor 1-6, cu 10% din indemnizatia Primarului unde isi desfasoara activitatea.

 

            Art.3 Plata indemnizatiilor si recompenselor lunare pentru membrii Comisiei pentru aplicarea Legii nr.550/2002 constituite in Primaria Municipiului Bucuresti se efectueaza de catre serviciile financiar-contabile ale Primariilor sectoarelor 1-6, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.4 Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.03.2007.

 

            Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si ale Primarilor sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 42Anexă la

Hotărârea C.G.M.B. nr

Nr.

Crt

Numele și prenumele

Funcția

Primăria de sector la care este direcționat

1.

lovici Teodor Victor

Președinte

Primăria Sectorului 2

2.

Meran Ștefan Dan

Membru

Primăria Sectorului 4

3.

Surulescu Aurelia

Membru

Primăria Sectorului 6

4.

Petruc G. Alexandru

Membru

Primăria Sectorului 3

5.

Militaru Ioana

Membru

Primăria Sectorului 6

6.

Constantinescu

Florentina

Membru supleant

Primăria Sectorului 2

7.

Secretar General al Municipiului București

Secretar al Comisiei

Primăria Sectorului 1