Hotărârea nr. 41/2007

HOTARAREnr. 41 din 2007-02-20 HOTARIRE 41 din 20/02/2007 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. VASILE GHERGHEL NR. 55 (LOT 2), SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 444,28 M.P., PENTRU REALIZAREA UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTE
HOTARIRE nr. 41 din 20/02/2007
HOTARIRE 41 din 20/02/2007

HOTARIRE     41 din 20/02/2007

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. VASILE GHERGHEL NR. 55 (LOT 2), SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 444,28 M.P., PENTRU REALIZAREA UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in Str.Vasile Gherghel nr.55 (lot 2), sector 1, in suprafata de 444,28 m.p., pentru realizarea unui imobil cu destinatia de locuinte

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. “c”,  art. 38 alin.5 lit. “b”, art. 46 alin.21 si art. 125 alin1 si alin.2 din  Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1  Se aproba concesionarea prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani, a terenului situat in Str.Vasile Gherghel nr.55 (lot 2), sector 1, in suprafata de 444,28 m.p., identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unui imobil cu destinatia de locuinte.

Licitatia va fi organizata de Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

          Art.2   Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 211/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3  Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune,  iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 41