Hotărârea nr. 40/2007

HOTARAREnr. 40 din 2007-02-20 HOTARIRE 40 din 20/02/2007 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI SITUAT IN IMOBILUL DI STR. ALEXANDRU DONICI NR. 6, SECTOR 2, DIN SPATIU DE LOCUIT IN SPATIU CU ALTA DESTINATIE SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE
HOT. 40 20/02/2007
HOTARIRE 40 din 20/02/2007

HOTARIRE     40 din 20/02/2007

PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI SITUAT IN IMOBILUL DI STR. ALEXANDRU DONICI NR. 6, SECTOR 2, DIN SPATIU DE LOCUIT IN SPATIU CU ALTA DESTINATIE SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A RE

privind shimbarea destinatiei spatiului situat in imobilul din  str. Alexandru Donici nr. 6, sector 2, din spatiu de locuit in spatiu cu alta destinatie si transmiterea acestuia din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Invatamant;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. DXI-2/2968/2004;

In conformitate cu prevederile art.64, din Legea locuintei nr.114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 12 alin. 1 si alin.2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

 In temeiul art.38 alin.2 lit ”c” , alin.5 lit. “ b” , art.46, alin.21 si art.125 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba schimbarea destinatiei spatiului situat in str. Alexandru Donici nr. 6, sector 2, compus din 2 camere, baie, 2 boxe, exclusive situate la etajul 2, baie si culoar comun la subsol si cota indiviza de 11,57% din partile comune, din spatiu de locuit in spatiu cu alta destinatie.

          Art.2 Se aproba transmiterea spatiului prevazut la art.1, din administrarea Consiliul General al Municipiului Bucuresti in administrarea Ministerului Afacerilor Externe,  in vederea desfasurarii activitatii Biroului de Informare pentru Consiliul Europei.

          Art.3 Predarea-primirea spatiului se face pe baza de protocol incheiat intre reprezentantii Administratiei Fondului Imobiliar si reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Administratia Fondului Imobiliar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 40