Hotărârea nr. 4/2007

HOTARAREnr. 4 din 2007-01-18 HOTARIRE 4 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA COOPERARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU JUDETUL ILFOV IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE ALE UNIUNII EUROPENE
HOT. 4 18/01/2007
HOTARIRE 4 din 18/01/2007

HOTARIRE      4 din 18/01/2007

PRIVIND APROBAREA COOPERARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU JUDETUL ILFOV IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE ALE UNIUNII EUROPENE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii Municipiului Bucuresti cu Judetul Ilfov

in vederea realizarii in comun a unor proiecte finantate din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 38 (2) lit. e, (7) lit. c si art. 46(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala modificata si completata prin Legea 286/2006.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba cooperarea Municipiului Bucuresti cu Judetul Ilfov in vederea realizarii in comun a unor proiecte finantate din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene.

Art.2 Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa negocieze si sa semneze contractele de cooperare.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 4