Hotărârea nr. 39/2007

HOTARAREnr. 39 din 2007-02-20 HOTARIRE 39 din 20/02/2007 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI DE SERVICII CARE SE VAND IN TEMEIUL LEGII NR. 550/2002 SI ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA PE O PERIOADA DE 20 DE ANI, A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA, SITUATA IN STR. TUNARI, NR. 41, SECTOR 2, FEDERATIEI SINDICATELOR DIN INVATAMANT "SPIRU HARET" IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII
HOT. 39 20/02/2007
HOTARIRE 39 din 20/02/2007

HOTARIRE     39 din 20/02/2007

PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI DE SERVICII CARE SE VAND IN TEMEIUL LEGII NR. 550/2002 SI ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA PE O PERIOADA DE 20 DE ANI, A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA, SITUATA IN STR. TUNARI, NR. 41, SECTOR 2, FEDERATIEI SINDICATELOR DIN INVATAMANT "SPIRU HARET" IN VEDEREA DESFASURARII  ACTIVITATII

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind excluderea  din lista spatiilor comerciale si de prestari de servicii care se vand in temeiul Legii nr.550/2002  si atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 20 de ani, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Str. Tunari, nr. 41, sector 2, Federatiei Sindicatelor din Invatamant “Spiru Haret” in vederea desfasurarii activitatii

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Invatamant;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare adresa nr.647/2006, a Federatiei Sindicatelor din Invatamant “Spiru Haret”;

In temeiul art.38 alin.2 lit. “c “, art.46, alin.21 si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 Se aproba excluderea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str.Tunari nr.41, sector 2 din lista spatiilor comerciale si de prestari de servicii care se vand in temeiul Legii nr.550/2002, anexa la Hotararea C.G.M.B. nr.109/2003.

Art.2  Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 20 ani, Federatiei Sindicatelor din Invatamant “Spiru Haret” a spatiului prevazut la art.1, in vederea desfasurarii activitatii.

Art.3 Schimbarea destinatiei spatiului prevazuta la art.2 atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.  

          Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Administratia Fondului Imobiliar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 39