Hotărârea nr. 381/2007

HOTARAREnr. 381 din 2007-12-13 PRIVIND DESEMNAREA UNOR REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIILE SOCIOECONOMICE DE EXAMINARE SI AVIZARE A IMPLEMENTARII STRUCTURILOR DE VANZARE CU AMANUNTUL CU SUPRAFATA MARE ORGANIZATA LA NIVELUL PRIMARIILOR SECTOARELOR 1 - 6

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Comisele socfeeconomioe de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare organizată la nivelul primăriilor sectoarelor 1 -6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai și raportul Direcției Generale Economice:

Luând în considerare raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu dispozițiile art 5 alin.f1), elin.(4) și alin.fS) din Hotărârea Guvernuiui nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare;

în temeiul prevederilor art. 35 alin (1), alin. (9) și art. 45 alin.(l) și alin [5) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică focală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează următoarele persoane ca membre în Comisia soCio-economicâ de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare organizată la nivelul Primăriilor sectoarelor 1 - 6 pentru aplicarea H.G nr 1454/2004

-    pentru Primăria sectorului 1 domnul consilier general Marinescu loan

-    pentru Primăria sectorului 2 domnul consilier general Mircea Valentin

-    pentru Primăria sectorului 3 domnul consilier general Prioteasa Doru

-    pentru Primăria sectorului 4 domnul consilier general Forăscu Vasile

-    pentru Primăria sectoruFui 5 domnul consilier general Pop Romeo

-    pentru Primăria sectoruFurG domnul consilier generaF Tănase Antonel

Art.2 Prezenta hotărâre se aduce Ja cunoștința Primăriilor sectoarelor

1-0

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

Maria Roxana

București, 13 1


Nr.331


SECRETAR GENERAL NIC1PIULU1 BUCUREȘTI T udor-Toma


13 dul AtglniJ Elb&BHlfl 47, fttKlar 6, București, HomAnia: [el. +-4O21305 65 00; humiJCJti-nrlmgrla.ro