Hotărârea nr. 380/2007

HOTARAREnr. 380 din 2007-12-13 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 18/18.01.2007 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE MODIFICA ART. 2 SI 3, COMPLEAZA ART. 1, MODIDICA ANEXA NR. 1, ABROGA ART. 4 SI 5 DIN HCGMB NR. 18/2007 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 226/2011

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii C.G.M B nr. 18/18.01.2007 privind achiziționarea de imobile ca destinația de locuințe de la persoane fizice sau juridice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun af Direcției de Achiziții, Concesionări și Contracte și al Direcției de Investiții;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Generai ai Municipiului București,

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari:

Potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

în conformitate cu prevederrle art. 36 afin. {1)r art. 45 alin. (3) și art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ArtJ Se aprobă modificarea art 2 din Hotărârea C.G.M B. nr. 18/18.01.2007 care va avea următorul conținut:

"Art.2.Analiza ofertelor și stabilirea prețului de cumpărare, va fi efectuata de către o comisie numită prin Dispoziția Primarului Generai al Municipiului București."

Art.II Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea C.G.M,B. nr. 18/18.01.2007 care va avea următorul conținut

„Art 3. Imobilele cu destinația de locuințe, astfel cumpărate se vor repartiza până la satisfacerea necesarului de locuințe pe fiecare prioritate în parte, conform ordinii de priorități următoare:

1.    Exproprierile pentru cauză de utilitate publică inițiate de Municipiul București. In acest caz, locuințele se vor repartiza de către o comisie constituita la nivelul Municipiului București;

2.    Eliberarea zonei Pilot A a Centrului Istoric, conform delimitărilor din anexa nr. 2. în vederea desfășurării lucrărilor de reabilitare. In acest caz, în baza unei Dispoziții a Primarului General, locuințele se vor transmite Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea repartizării,

3.    Imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare. In acest caz, locuințele de necesitate se vor repartiza de către o comisie constituită la nivelul Municipiului București.

4.    Evacuați din imobilele naționalizate care au făcut obiectul restituirilor în ha za Legii nr.10/2001 sau a restituirilor pe calea instanțelor judecătorești. In acest caz, în baza unei Dispoziții a Primarului General locuințele se vor transmite Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1- 6 în vederea repartizării."

Art.illl Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B, nr. 18/18.01.2007 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut in anexa 1.

Art.1V Anexa nr. 2 reprezentând delimitarea Zonei Pilot a Centrului Istoric face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.V Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.Vl Articolele 4 și 5 ale Hotărârii C.G.M B. nr 18/18 01.2007 se abrogă.

Art.Vl l Se completează art 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 18/18.01.2007 cu următorul alineat, care va avea următorul conținut;

"Se interzice înstrăinarea locuințelor achiziționate în baza prezentei hotărâri"

Art.Vltt Celelalte articole ale H.C.G.M 8. nr. 18/18.01.2007 rămân neschimbate.

Art.lX Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generat al Municipiului București și Consiliile Locale ale Sectoarelor 1- 8 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.


PEȘTI


i dL-i A=fjina    47,    5, BuEUMftl, FUmânla; teL: +40213&B 66 £H): *-*w.buturcț1-. nrlmn.ria.rC'

p^ga

CAIET DESAftOM

privind procedurarmetodntogia de achiziționare de imobile cu destinație de focuințe potrivit H.C.G.M.& nr. ................

1.1.    Procedura se organizează în baza ILC.G.M.B. nr...........................și se

desfășoară pornind de iii prețul leii nit informativ calculat con fonii normelor stabilite de Corpul Expert]lor Tehnici din România, având la baza Legea nr.76.,'1994 și art, E 23 alin- l din Legea nr 215/2001, republicată.

Pot EI oferite spre vânzare, apartamentele finalizata MU în curs de execuție clj termen de finali?ani până la sfârșitul anului bugetar corespunzălor semnării contractului de vânzare? cumpărare, deținute în proprietate, de persoane fizice sau juridice, situate pe teritoriul Municipiului București.

Primăria Municipiului București - Direcția Achiziții. Concesionări și Contracte ca organizator al procedurii pune Ea dispozițLaofertanțjlor următoarele documente;

a) caietul de sarcini

b/ cerere de înscriere Ia procedura de negociere.

1.2.    Documente ce vor ii prezentate de otertanft, pentru: u. înscriere ta procedura de negociere:
a. L Cerere de înscriere la negocifld:

a.2, Copie legal izul â după actul de proprictata, cuprinzând:

-    actul de vânzare cumpărare intabulat - constnicție/teren (in condițiile în care construcția nu este recepționată}

-    schița apartamentului

-    plan topografie 1:500

-    număr cadastral - construcție / teren (în condițiile în care construcția nu este recepționată}

-    situația terenului aferent

a.J. Dovada achitării garanției de participare la negociere in suma de .......................lei

pentru fiecare garsoniertfapartameaț cu două/trei/pairu camere ofertat. Ațseasta se va constitui fie prin scrisoare de garanție bancară, Re prin depunere de numerar la casieria Primăriei Municipiului București:

a,4. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București â contravalorii caietului de sarcini dc .................Iei;

a.5. Dovada de la asociația de proprietari/locatarî că proprietarul nu figurează cu restanțe (după caz):

a.6, Declarație autentificată privind situat ia juridică a apartamentului (apartamentul mi este grevat de ipoteci la persoane fizice sau juridice, grevat de alte sarcini mji interdicții dc orice nalurâ/apartamcntul este grevai de ipoteci la persoane fizice sau juridice, grevat de alte sarcini sau interdicții de orice natură și acestea vor ti ridicate până la dala semnării contract ui ui de vânzflrc-cumpărare în fața notarului);

a.7. Dovada achitării pentru anul in curs 4 impozitului pe locuința (după caz}.

â- Pentru participarea efectivă ta procedura de negociere

U. Procedura de negociere va avea loc în ziua de.....................ora........ La sediul

Primăriei Municipiului București - Direcția do Achiziții, Concesionări ți Contracte din Bd. Regina Elisabcta nr. 47, sector 5, când \or depuse ofertele de câtre ofertanți 5au reprezentanții acestora (în CflZUl în CțTC vor prezenta documentul de împuternicire),

1.4. In urma desfășurării procedurii, a adjudeeăriL/neadjudecărîi apartamentului se procedează, după cum urmează;

- în cazul anulării procedurii datorită unor cauze care nu sunt ir sarcina ofertanți Lor, garanția de participare se restituie integral în termen de 10 zi fa calendaristice de la validarea deciziei de anulare a procedurii.

2. MODBL DUHMÎAMZARK A l’KOCFnrK 11 OE MEG(JCILRfc

2.1,    După verLlicareu de către comisia de negociere, stabilită prin Dispoziție de Primar General, a îndeplinirii condițiilor de participare la negociere a celor înscriși ți a prezenței acestora în sala de deschidere a ofertelor, comisia va negocia în funcție de ordinea depunerii ofertelor La Direcția de Achiziții, Concesionări și Contracte.

2.2,    Bunul prevăzut la an. 1.2 negociat va fi adjudecat de la fiecare ofertant care prezintă oferta la prețul negociat de comisie.

2.3,    Răspuns uri Ic la clarificările referitoare la documentație se fac de către organizatori La solicitările primite cu nun im 5 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor și se comunică obligatoriu tuturor celor care au intrat în posesia documentației inițiale sau prin afișarea la sediu în cazul amânării dalei de negociere.

:t. IMUIEIF.HF.a COST RĂCITE II

3.1.    După adjudecarea bunului prevăzut la ait. 1.2 prin procedura de negociere, ofertantul câștigător se va prezenta iu termen de maxim 15 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de adjudecare din partea aryanizaiorulu: procedurii, cu actele de proprietate în original ți cu extrasul de carte funciară (după caz). După această dată. Direcția de Achiziții, Concesionari, Contrat le împreună eu notarul agreai de Primăria Municipiului București va întocmi contractul de vănzare-cumpărare in formă autentică pe baza documentelor specificate in caietul de sarcini în termen dte 15-30 rife Calendaristice.

3.2.    Primăria Municipiului București prin Direcția Financiar Contabilitate, pentru bunurile prevăzute la art. [.2 va vira suma stabilită prin procesul-verbal de negociere, în termen de maximum 15 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de vânzare-cum părere, sau, după caz. conform clauzelor contractuale.

3,4. Condițiile cuprinse în caietul de sarcini, ca și instrucțiunile pentru ofertanti sunt absolut obligatorii pentru ofertanții participanți la procedura de negociere organizată ți impreună cu antecontraetul de vanzare-cumpărare sau contractul cadru de vânzare-cumparare sunt documente oficiale ale procedurii de negociere de locuințe.

4. COMD1TH IMPUSE OEKRȚAVni.l 1

4,1. Apartamentele trebuie sa aibă destinația de locuință și să corespundă ccl puțin grups^dc confort 1.


. Apartamentele supuse negocierii în vederea cumpărării vorli^buNă [ie libere până ntifîcârii contractului de vânzare-cumpărere.

ri,r.- ypROECTH ut PHU.ru wjll= ir f lirfi.'.i.

■■ i rn iir WIBei W-KJt f of rin j larf

ETfMltb

,:. -l    ■. IPEHTWWM-EH UPEJWniEUlAT

:'l'l.-.    |/L REr«:ilir/. A.St™i3tHHLDF


“■ - Limita proiectului pilot

Cladîrt clasate monument conform P.U.ZCentrul istoric

monumente caiagona A monumente categofta B

Funcțiuni la nivelul parterului conform P.LLZ centrul istoric

parter tiHTiarciul exls-leul

EHt® parter oomaroial prețug

ierarhizară circulații pietonale conform KU.O. zona pilot


drțular a pUHonaf® principala

drculatiE p .elena a secundara

circulație p clonaia locaia

circulate axousiv piebonala

Delimitarea unităților teritoriale do referința

I tfHHU pomarcial

“|    [raseu spie reper

țraaflu mixt

noduri cu parsonalitate proprie

banda de mobHfet urban registrul I

banda dej mobilier urban rețj|$lr«le I + I banda da mobiliar urban regitlrala I - Ir ■+ | I

:js


Bactxnandari iluminat

cladir pentru care ea1e recomandai un iluminat artHaclura- propriu alamente vegetale sau da Bile tipuri de amenajau pentru carp îb recomanda a ii pe sa In evidente printr-un iluminat dacoraliv prapnu


■MTKr IFF li *1»11U ■ MBOTOțtlECVtP < 11 LAl.

:,72


(2.K


nn*iw*l woha

WlV3UTJUT TIrtfI Ai ■■IC7K1UILL1I Fk<

îtuXil pf    iXvW t    wcmcm


n Trtci ■ nuijuniRimTii    uniiktrbu Ai uniiiilM -ia* *i*£u- >lf tuusTi

CEHTHUL DE CEBCBTJUtGi PROlOCT AIU, BXPflRTIlA «' COMtLrkTIHG

IWJ H»dltTW WWWM» LffWM wne m unui itune :e miLU'A

HJUU HjsKM.... IUC-JWU1 HrttTJ, .HuhjII |i aHE^IWUIM -:.ltLL.

TT

33


rz «


■"

SX3____—


71.35


mf:-3AT*£ crin


■ IF PVC LI dWI.


IK n»*tl


hwllmr


ir* Icni


in Ti™flfcuJW


Ihlwt ' l'llC-l IKliJ


■FijjOUxF.iEi-n.i H0m.fR IMAH UlEH.i.’ FEHm. !(".■, EH Wfl.HTi 11 Nîlku Iftlfi-


uiz-Anncu.F


REVIZII

A

M.13.3HE

*rp1

ÎTirnSfEli

CiSirimirniT


E.:W

LuTt

GaAți

AiEj i'Feffi.'lhi- .[>»

iC PHOțCT EMCUFEȘll 3 A HC    rniMG

H    jiîwix

|f    H']

EElEEtCXH

HWtPAHHEnAJll WCJAEȘN HttCpMWKlIJllHEMtlA.1 TAREA 5 ■XAZILOH. țl tTTILITAlILOR DIN ZONA PILOT * CENTRULUI HTORIC -BUCUREȘTI


Pw.1p-


OFERTA


>::ri

kR Z F4H1I1LSCU    1 ZtLJ

ț<f ™«l

nq AL moce    .-U

-■aîcd

L-jMiT—XLrtlCCPF C -UH^Rbri

b«*ij|

t" zraic C C PE C - LNIV ARr