Hotărârea nr. 379/2007

HOTARAREnr. 379 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BAICULUI NR. 31 - LOT 4, SECTOR 2


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Str. BAICULUI Nr. 31 - LOT 4. sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerară raportul Comis,of de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ș< avizul Comisiei Juridice și de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -OUAT a PMB Aviz de urbanism nr. 2/ 2! 23.01 2007

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului: Aviz nr. 63/ 2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București- Aviz nr. 1495/

94/ 23.04.2007;

-    Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Aviz nr. 608067/ 02,03.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație- Aviz nr. 608061/ 4937/ 07.03.2007;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română' Aviz nr. 15105/ 022/ 2007

Ținând seama de prevederile:

■ Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr, 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B, nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor ari. 36 alin.ț 2) Kt c), art. 36 alin.f 5 )1it, c) și ari. 45 alin. (2) fit. e) din Legea £15/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. BAICULUI nr. 31 - LOT 4, sector 2, pentru o suprafață studiată de 54 ha din care suprafața terenului care a generat documentația S = 13.066.21 mp. - propnetate persoană juridică.

încadrare în PUG - subzona A2b - subzona unităților industriale și de servicii: POT max. = 30 %; CUT volumetric max = 15 %; H max. 20 m.

Condiții de construire aprobate: Comerț 2S+P+2E; Locuințe birouri 2S+P+5E/ 15E -se aprobă reconversia funcțională a zonei, divizarea pe subzone și trama stradală propusă conform planului de reglementări vizat spre neschimbate.

POTmgx. = 45 %; CUTmax. = 5; H max. comerț = 12m. H max. locuințe/ birouri = 27m/57m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism șl nu da dreptul la construire.

Ari.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007


SECRETAR GENERAL

BUCUREȘTI Tudor Toma

B rtui Refrnp Elițahct» +7, «agr 5, Bufurțțd, România; 1tl . -+4021305 ÎS 0C. *j<w.b[tcurețLi-nrlmaHB.<a

PB&2DIRECȚIA URBANISM 51 AMENAJAREA

TERITORIULUI

țtaj: X fam, 2C3

tal. 305 55 6$ ȘW « DQ îp.l 1203 tac 305 BS 6S

e-rttflfl: drtianl&n&tîiKiwcHi-prirTmria.ro


1. AlU

2LTJ-.

HI

lhl    Ml 30®_Primăria Municipi li lui Bucureșii___

N' £64216/2006

AVIZ OE URBANISM nr, 2 /2 f 23-01.2QD7 PJJZ - STR. BAICULUL NR, 31, LOT 4 - SECTOR 2

BENEFICIAR:    S.C- REPACQM OBOR S-A

PROIECTANT; S.C. VELPLAN DEglQN 3.K.L - BUCUREȘTI

ȘUPflAFATA ȘÎUOIATA prin PUZl Cea 7 5 ha din care tarenul care a general PUZ ST = 16.Wfi.21 mp. prtprâtato privata persoana juridică.

AMPLASARE. DELIMITARE STUDIU; Zc<ia arwJizelâ s* reglementată prin PUZ te află in zori de nard-eat a municipiului București, paria a ierte» avj-uslr.ale Obor adiacenla leluru de nord a siMenului feroviar al Gării Obor delimfată asifei NORD-VEST - Str Hetaie foțrc VII: NORD-EST - Sf. Paharnicul Turturea; SU&EST atr. talcului SU^VEST - Sna. Electronicii.

PREVEDERI P.U.C.: Conform PUG-HB ți Regulamentului Letal do Ufbanițm 3l MuniopluU^ Sueyr-ești, apr<*ale cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul Efl află in subzena funcționate Aîb - Eîibzona urrtSțtor industriala ți df MlVidi Indicatori urbanistici n±glțun<mcațl prin PUG; PQT ma* v 80%, CuT volumelrtc maz. • 15%. H max. = 20 m

SE AVLZEAZA FLAHUL URBANISTIC ZONAL. configurația EDIFICA silului si regulamentul aferent CON FQRM PLANULUI_DE REGLEMENTA RIViZAT SPRE NES CHIM BARE.

F UNGTJU N£A AVIZATA.    BIROU Rt. COMERȚ, LOC UlNTE . SE ACCEPTA HECO NVERSIA FU NCTION ALA

A ZONEI, DIVIZAREA PE SUBZONE Șl TRAMA STRADALA PROPUSA CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI. RETRAGERI EDiriCABL.:    COnfurni planului dc ir:y irmcnijiri Vizat ipnt fte ic hun baie.

INDICATORI URBANISTICI:

UTR

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

POTW

CUT

Rh. max

H max.

UTftl

COMERȚ

1B.d6G.2t mp.

6.0

2S+P*2E

12 m.

BIROU Rf,1 LOCUINȚE

2S+P+5-EM5E

2? mJ !7 m.

CIRCULAȚII, ACCESE. Rețeaua alradală aferentă se va reaua conform propuner.i cuprinse In planșa de reglementai Suprafața afectată arterelor de cwculație va fi cedata Damerxtlu Public conform legralaței in vigoare Parcarea și gararea autoveh culelor sa va asigura în afara acațillor publice, fn subteran, conform normelor aprobate prm hCGMH rf 6B/Q6 O 2006 PhKIU vizitatori h pot Amenaja parcaje la nivelul solului

SPATII VERZI Sl PLANTATE: Esre obl.galcne plantarea de arten de Labe mare in raport da 1 pentru fiecare 10C- mp. de leren libei terenul amenajat ca spații de pc, dc odihnă ți -ni decorative va reprezenta cel puțin W'Z din suprafața loiala a lerendhn liber; parcajele pentru vlzilatc'i var li realizate din dale *țolgglce (inierbale} ți ver ti falite cu un arhorede bile mare Li fiecărei focuri.

ECMIRARE TEHNICO-EDiLITARA; Relelele edilitare aferente se vor realiza nțerlor rețelei stradale (jsle othTjșfoiLS racordarea conalrecțitor la lețjrlelr publice de alimentare cu apă. canalizare. energia electrică Se va asigura coladarea ș evacuarea repttt a apefor meteorice de pe zonele mineralizate Racordarea budar-elor la canahzarea pluviali te va tace obligatoriu ingropal.    z 1 J— x.

U-J ui Rețtnra

REGIMUL DE AVIZARE I APROB ARE A DOCUMENT ATliLDR □£ ARHITECTURA SI LJRBANI&M:

■    Pentru UTR1 eala po&bjă auionzarea dlrtdi a eonsbiHiL de câine Pnmăoa sectorului 2 m condrțiilo țbffii$e Jfi prezentul aviz.

■    Pentru celelalte UTR amerizarea cnrialruirii se poate face numai in urme uvx docufnentalil de urbanlam fnsoțrie de concepi de arhitectură, mirate fi aprobate M tonbmflUte Cu prevederile legii.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precaandanara rBțjtte. avliul Comisisi Tetnice de Circirialie. ayiz de rr-ediu, avizul MTCT. alte avize conform legisialici în vajo^re.

Prezentul aviz de urbanism modifică 51 cAnpIVtMltB prevederile *scumentaț«lof de urbanism avizalo antenor, este valabil 5 (cinci) r=m ți poate fi folosii mm ai dupft aprobarea prn hotărâre a CGMS a dcoumențarH de urransm CertilicahJ de Urbanism ae va elibera raapodând datele tehnice impune prin PUZ ți ctiomae in aoes! aviz

BUCUREȘTI. S


L31. LOT 41 ECTOR 2


EBIEMfkTAhl KG. V1Q00LEGENDA

UIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ 2:2 LIMITA REGLEMENTATA DE PUZ

LIMITA PUZ

"*J LIMITA ZONEI DE STUDIU "^2 limita PUZ APROBAT


]__LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT

=vîj LOCUINȚE COLECTIVE ■ COMERȚ/SERVICII    —

f INDUSÎRIE / DEPOZITARE ZONA TRANSPORTURI | ZONA TRANSPORTURI CF


TERENURI LIBERE ? NEAMENAJATE SPATII VERZI ANEXE

PARCAJE AMENAJATE ClfiCULAPI PIETON ALE CIRCULAȚI/ AUTO CIRCULAȚII PIETON ALE PROPUSE CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE


cipiu

E DE PRINCIPIU

NAJAT

ITTnUE

PRlMtttĂ nineu

AHâUUty

rMl.


.Mțmrra lc


SUPRAFAȚA TERENULUI SUPRAFAȚA OESFASURATA

POT mau.

CLTȚ mau.-5.0

RH max-S7,eo FT1


££NTflLJLaKM3[1llj 1

P 1S0&S ,Î1 MP =B9523

| LIMITA TERENULUI CARE A GtNtKAI HUZ

LIMITA REGLEMENTATA DE PUZ LIMITA PUZ

~//J LIMITA ZONEI DE STUDIU C.'^j’iLIMITA PUZ APROBAT


I I . LOCUINȚE INDIVIDUALE j    LOCUINȚE COLECTIVECOMERȚ / SERVICII 2 IBS INDUSTRIE / DEPOZITARE 53 ZONA TRANSPORTURI ■I ZONA TRANSPORTURI CF Iffi TERENURI LIBERE / NEAMENAJATE ■I SPATII VERZI

■I ANEXE

■ PARCAJE AMENAJATE SG CIRCULAȚII PIETONALE


CIRCULAȚII AUTO CIRCULATH'P^ETONALE PROPUSE


CIRCULARI CAROSABILE PROPUSE


i

’USE 'ABILDE-PRINCIPIU

SE DE PRINCIPIU

jj

AMENAJAT


TATE PRIVATA PROPUS IERE PENTRU CAUZA DE

ICA (cca. 5500mp)


^«vte’CTV-AR

ÂRHrfBGliiBVV.


\TQRIURBANiSTjC! PROPUS! PENTRU UTR M2fn»| 1


PRAFATA TERENULUI IPRAFÂTA D^SFASURATA


= 18066,21 MP = 89523


MAMELE OIN AFARA TERENULUI CE A «TUR ROȘU) SUNT CU CARACTER

--


MOtfCt

STOCA BUCULUI NR M.IOTI SKnatouojîfSTi


BtKOClAR

SC RCPACCK0BCR8A.


FAZA

FALZ


PR. Mr 12H0M


DATA*


rV-


SCARA: H1QK


PLAMSANr

>