Hotărârea nr. 377/2007

HOTARAREnr. 377 din 2007-12-13 PRIVIND PREDAREA IN CONCESIUNEA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. A RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE REALIZATE DE MUNICIPALITATE DUPA INTRAREA IN VIGOARE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE


Consiliul General al Municipiului Hucureșli

HOTĂRÂRE

privind predarea în concesiunea SC Apa Nova București S.A a rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare realizate de Municipalitate după

intrarea în vigoare a Contractului de Concesiune

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai și raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor art.B alm.(2î din Legea nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, prevedenlor Legii 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, cap llt - Gestiune delegată și cap.V privind finanțarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, măsurilor prevăzute în Planul Loca de Acțiune pentru Mediu (PLAMj aprobat prin Hotărârea C.G.MB nr. 294/2005. prevederilor Contractului de Concesiune a serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare - Clauzele 29.3.3. 10,2, 20.2 și 40.4, prevederilor art 1 din Hotărârii CGMB nr.256/2006 modificat conform art.5 din prezenta hotărâre, in completarea Hotărârii C.GMB nr, 54/2002;

Ținând cont de prevederile art.1 dm Legea 213/1696 privind propnetatea publică și regimul juridic al acesteia;

h temeiul prevederilor art.36 alin,(2} lit.c), alin.(5} Jit.a), și art.45 alin.(3). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată'

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art,1 Concedentul predă controlul și posesia Bunurilor Proprietate Publică prevăzute în listele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmite în baza completării anexei 4b din Hotărârii C G.M.B. nr 54/2002, reprezentând investițiile Municipalității București, respectiv a(e Primăriei Municipiului București și ale Primăriilor sectoarelor 1-6, realizate în Sistemul de alimentare cu apă și canalizare după Data Intrării în Vigoare a concesiunii pe străzile existente ia Dala Licitației, iar Concesionarul SC APA NOVA București

SA preia posesia acestor bunuri șE recunoaște această posesiune în scris, conform clauzei 29 3 3 în termen de cel mult 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Pentru fiecare obiectiv, Concesionarul ANB va prelua de la investitor Cartea Construcției.

Art.2 înregistrarea în patrimoniul Municipiului București a Bunurilor Publice reprezentate de extinderile de rețele publice realizate de Primăria Municipiului București și Primăriile Sectoarelor 1 -6, la care se face referire in art. 1, se face pe baza completării Anexelor 1-4a și 4h la Hotărârea C.G.M.B. nr.54/2002.

Art.3 Investițiile Municipalității realizate de către Primăria Municipiului București și de către Primăriile sectoarelor 1 - 6 în Sistemul de alimentare cu apă șt canalizare, pe străzile nou apărute după Data. Licitației se vor preda ia SC APA NOVA BUCUREȘTI SA în condițiile art.1 și se vor înregistra în conformitate cu prevederile art,2, după întocmirea listei acestor bunuri, pe baza completării anexei 4b din Hotărârea C.G.M.B. 54/2002 și a prezentării informațiilor precizate de art.B.

Art 4 Predarea și preluarea în concesiune a Bunurilor Publice prevăzute de art 1 se va face pe baza Acordului semnat între ANB și ARBAC, ca reprezentant al C.G.M.B în derularea Concesiunii, în conformitate cu prevederile clauzelor 10.2, 20.2 și 48.4 ale Contractului de Concesiune și în baza raportului Comisiei de Experți și a avizului ANRSC cu privire la ajustarea extraordinară tarifară.

Art.5 Se aproba transmiterea către Comisia de Experți a unei solicitări de ajustare tarifară (TAR) privind cererea de Ajustare Tarifară Extraordinară (ExTAj Negativă, corespunzătoare scăderii cheltuielilor concesionarului de asigurare a nivelelor de servicii și de prestare a serviciilor, datorată investițiilor municipalității in aria de responsabilitate contractuală a concesionarului, care au avut loc de la data licitației și până la finele anului 2010, in aplicarea prevederilor legate și contractuale privind menținerea echilibrului tinancrar al concesiunii.

Art.6 Se aprobă transmiterea către Comisia do Experți a solicitării analize efectelor creșterii veniturilor Concesionarului asupra menținerii echilibrului financiar ai concesiunii, datorită furnizării Serviciilor concesionate pe străzile no din Aria Serviciilor, străzi nou apărute după Data Licitației și pe care Municipalitatea le-a dotat cu rețele de apă și de canalizare.

Art.7 ARBAC va pregăti și transmite Comisiei de Experți solicitarea prevăzută ia art.B, în baza informațiilor primite de fa Primăria Municipiului București, Primăriile sectoarelor 1-6 și SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, privind investițiile in rețele de apă și de canalizare pe străzile nou apărute după Data Licitației.

Art.3 Primăria MunrcipiuEur București, Primăriile sectoarelor 1 - 6 și SC APA NOVA BUCUREȘTI SA. vor prezenta ARBAC. Comisiei de Experți Șl ANRSC toate informațiile de care dispun cu privire Ja investițiile realizate sau în curs de a fi realizate în Sistemul de alimentare cu apă și canalizare pe străzile nou apărute după Data Licitației, in vederea pregătirii și transmiterii solicitării prevăzute te art.6, conform prevederilor legale și a Contractului de Concesiune

privind menținerea echilibrului financiar al Concesiunii, precum și pentru întocmirea Raportului Comisiei de Experțr și a Avizului ANRSC

Aii.9 Predarea și preluarea în concesiune a Bunurilor Publice prevăzute de art.3, se va face în baza Raportului Comisiei de Experți și a Avizului ANRSC cu privire ia Ajusiarea Tarifară solicitată Tn conformitate cu an.6 7 și 3

Art.10 Penlru investițiile constând în extinderi de rațele pubtice de alimenlare cu apă și canalizare executate de către terți - acestea reprezentând în baza prevederilor ari. 1 din Legea 213 t 1998 Bunuri Publice - SC APA NOVA BUCUREȘTI SA va transmite către AR BAC și Primăria Municipiului București situația deținută la acest moment, șt de asemenea în continuare anual, pentru înregistrarea acestora în Patrimoniul Municipiului București și reglementarea financiară care se impune. Aceasta situație va fi defalcată astfel: investiții realizate de către terți în Sistemul de alimentare cu apă și canalizare după Data Intrării în Vigoare a concesiunii pe străzile existente la Data Licitației și respectiv investiții realizate de către terți în Sistemul de alimentare cu apă și canalizare după Data Intrării în Vigoare a concesiunii pe străzile nou apărute după Data Licitației .

Pentru fiecare obiectiv, Concesionarul ANB va prelua de la investitor Cartea Construcției

Ari. 11 Hotărârea C.G.M.B nr. 2 56/2006 se modifică corespunzător.

Art-12 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General

și direcțiile de specialitate ale Primăriilor Sectoarelor 1-6, ARS AC și S.C. Apa Nova București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost ado plată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13,12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Maria Roxana Cosma


SECRETAR GENERAL ALM^NJ^PJULUI BUCUREȘTI


București, 13 12 2007 Nr.377

B-dul Ftaglna Elisabeu 47, «Ctor ț, Buuirțțtl, finmSnla; ,=L *4021 306 55 00

mria.ro

Pat 3LISTA BUNURILOR PUBLICE RELIZATE DE CĂTRE SECTOARE Șl CARE SE □0REC A FI PREDATE LA ACEST MOMENT IN ADMINISTRAREA SC APA NOVA bucurești sa

Nr, crt

Denumire itreda

A palmi;

Caulț ciiil

Sector 2

1

Str.kopL'tului

1060

2

Sta. Chirita Ion

130

3

Str. D-na Chica

176

4

Str. Escalei

995

5

StrSighcl

28 8

6

Str .Magnoliei

210

7

Str.HolovracJ

114

Str, Lanului

622

516

5

Str. V. PredeSCu - Monieni

ss

10

Str. Combin

-

894

X ii

Slr. Pcris

869

Str. Stagiarului

J74

13

Str. GheȚgtun.-j

461

14

Str. Mențiunii - Oilu?

Slr. GaLito

230

/ÎS

Str. Emisferei

254

215

^17

Str. Tăciunelui

E2R

1K

Stw. Andicoachc

3S2

19

Slr. Sportului

390

Str. Storlan Ion

1530

. 1

21

Slr. i .antemei

ȚȚ

938

22

Str. Lumuu^ei

152

110

————.-

23

Str. NLta Ene

CB9

24

Str. irig. lurCejnti

105

25

Ste. Invalid Suliga

S76

596

26

Str, Tomovici

240

300

27

Str. Lehliu

175

243

28

St, Majluc. inlT. Maliuc

337

14

29

St. Pasarani

5sa

30

Str, Emancipării

36 K

31

St. Couslanlin Gheitl

223

32

Sti. Elena H-i Ion FoliXU

498

33

St. Comisor

115

34

St. Chinta îoti

230

160

35

Sir. Agregatelor

225

36

Str. Palanca

150

37

Str. Strae Postelnicii

200

38

Str. Semnalului

140

1 42

39

Str. Maiorului

155

40

Str Olimpiadei

270

41

Șt. Poeziei

150

42

Str. Scaieților

275

390

43

Str. Oituz, et. I

452

44

Str. Obktilor, Atbisoarci, SPAU Ostrov

435

45

Str. Oituz, et. 11

■ —

510

46

Sir Nicolae Zamfir

330

C    47

Str. Cropului si Linului

540

540

48

Sir Stiucii

6B4

49

Str Mențiunii

1373

50

Str. Rosionrei

90

90

5]    lStr. Bibanului

9?

97

52    (SlrPlaticii

90

8 8


...lu-’ 53

Slr Ciortanului

108

97

54

Str. Scoicilor

]40

140

55

Str Mititei

108

97

56

Intr. Stiucn

43

43

57

Str. Suceava

278

233

5?

Intr. Sucpava

100

in

59

Slr Puictilor

413

377

60

!nlr. Icnelilor

65

57

6t

Str. Jo&EBndui

299

301

62

Str. Clopoliva

101

105

63

Str. Geamandurii

235

237

64

Str- Ncgiricseu Fetit

140

65

Str. Ciuca Ștefan

497

66

Isu. Slovei

227

212

67

Str Codalhiici

430

400

68

Str. Comisei - Tttfn&d

! 214

7

6SÎ

Str. blonda lon( in curs dc finalizare)

718

792

70

Str. Fălticeni ( in curs de finalizare)

697

730

71

Str Existentei ({'incurs de finalizare)

652

613

TOTAL

16922.00

] 9668,01)

Sflctcr 3

1

IE) Noiembrie

531    .

500

2

Anestlnelor

255

273

3

Antenei

75

w

/ 4

Avuiiet

150

150

5

B&caroM

600

40 6

6

Borceag

70

7

Bumtiâcari

230

215

B

Rurlusi

300

413

9

Cazsierf

372

-10

Calau

265

11

Calibrai Ucigaș

257.5

280

12

parages His

19»

173

13

Cazangiilor

350

650

t4

Căinau

110

■—

ÎS

Chezășiei

300

Chttlufflk

300

17

Chilioara

2S5

w

ClrKlrel

317

344

19

Conac Ului(FiCuș)

■7-'

145

20

ConcuisuM

40

34

21

Constantin Drăgan

lîî

797,5

22

Credinței

160

145

23

Crinul de Grădină

448

24

C romului

-

280

25

Cuibaru Jqh

497

26

Cugir

70

af

Culesului

662

21

QArdbanl

33S

29

Dădu

275

280

30

Dealul Posflt

23

35

Deniei

32

DimJriE Raletl

340

33

Dotiei

345

355

34

Dwkb Sin» (Lalețelorj

50

35

Drum do legătură mire atr Barajul Uzului ți bd

1 Decembrie 1913

—«

146

36

Drumul Sătenilor

380

350

37

Eltorua

222

38

Eprubeiei

195

235

3S

Ever^sl

40240

Fiă sinetului

427

450

41

Ghe. DOja

450

417

42

Ghețu Ang-W

331

43

GuspudăriE.

195

130

+4

Grigore lancu

802

360

45

Gdndeiuiui

140

46

Gura Sinului

341

-

47

Idealului

280

280

40

liȚțlr. Hkrtna

117

10?

45

Itaara

585

410

»

litvet^iai

2R<J

250

51

LacUl Greaca

7L0

82

Lacul Lada

160

53

Ukzâreni

372

280

54

Lernnișonjlurf

300

245

55

LHnl

130

120

5fi

LiJCien

31Q

57

Lunca JariștE-

300

255

50

Lupșanu

226

200

5E>

Malu Roșu

220

220

6D

Marm Nlcolaa

!90

61

Matei Spirirtun

60

62

Mâlurem

fil.S'

ea

Mag ura Mare

360

64

Miteancs

386

65

Mizil

510

403

66

Maștiștea

244

200

67

M.ții Mehedinți

318

512

66

Mureșeni

245

69

Mugur Mugurel

105

—---—--1-

3f\

100

Valea Eadu ui

500

101

Vâlsaneții

500

10?

Vișeul de Sus

425

345

103

Vrejilor

270

-

104

Aleea 1

E2

82

105

Aleea 2

no

110

TDG

Aleea 3

170

] 66

1D7

Vilioara

w

157

ioâ

Prevederi

109

10S

Vilioara

337

110

'.■Mneat-3

543

111

Zartârlor

475

112

ZknnicH

ISO

ISO

TOTAL

28620,50

23(163,50

Sector 4

1

Irtfr, Pom aria

--

150

2

Stf Bacia

135

3

Str Calugaru Mar-n

90

4

Slrț Ccndufgcne Glwonghe

432

432

5

Str. Drum ui Girau,ui

836

Kir

6

Str Mi^ail Pehresț.u

270

\    -7.

Str Poneiului

. da

1 8

Str.SirnigiulU'

260

1 9

Str S-andesti

266

266

10

Str. Brazdei

100

100

11

Str Că-Ligaru Marin

90

12

Stf. Calinei

30

80

13

Str. Dâmbului

350

14

Sk.Gtlindei

70

70

15

Str L um nisulLii

210

16

Str Mea Wkmtae

î 12

112

17

Str.MoMaiă

400

15

Str Drțju TanâEE

444

19

Str.Pajislei

im

198

20

Str Fetrefcilul

ao

21

Slr. Ptlurn

195

î-*

22

Str Podarulu'

'260

260

23

Str. Polc rasit

380

380

24

Str RiîSiOri

789

789

25

Sfr Sorocului

240

240

26

Slf Bsiaet

140

140

27

SlrBatdana

200

29

Str.Comisani

j&4

384

M

Sir Defdu Marț

330

330

30

Slr Oea.ui eislr,'

435

435

31

5lr .Duminicii

450

32

Str.Dunanl

165

365

33

Șir Enachfi Ion

460

466

34

Slr.lartoa Câmpului

-

500

35

Slr Rodul Iriall

136

36

Slr Râul hflara

210

37

Slr Swn«1a Dumitru

525

39

Sîr T rivale

405

405

39

Intr Binelui

326

326

4C

Intr .fara nume dinspre Qntifie

90

41

ntr.Si&esii

165

42

intr. Trai Hra?i

274

360

43

Str .Aluviunii

436

436

44

Slr Batiu lui

9075

Str Ogului

45

45

76

Str.Fratir FsgartaaiiLJ

336

336

77

Str Ghaorghe Vasilescu

256

7S

Str NkqI nei

55

55

Tfl

Str Penalului

!42

142

SO

Str Priboiului

255

&1

Str. Secarei

64

64

02

Str.Varelowwa

128

128

TOTAL-15049,110-20046^

Sector 5

[

Str. VFElflaGhoorghe

-

224

2

Str Franarulu

«

550

3

Str. Zimbrului

*

155

4

Str. ElsrnMțll

-

1034

!i

Str. Teiuț H

B.

947

4

slr Vasile Muscă

r

120

7

Str. Ion Gonea

512

512

a

Str. Dorului

19?

-

Str Jibou

140

-

10

Str Mlzlleni

16U

160

„ ii

Str Rozetuiui

418

360

12

Str. Scoarței

16J

-

■ 3

Str. Posada.

590

- -

14

Str. Cremenei

-

rT7T<

32    //

—-tPfw--- rf». -■    *

<*■/.? c»X ■- \

[5

Slr. Inlr. Etern rial ii

-

157

TOTAL    îis<nn    4544MM

Soc tor 6

1

Slr Planetei

333

2

Str Kassdniței

-

-

â

Slr.T nrcâtoanelor

410

334

4

Slr Sudului

390

5

Slr.StudlOulUI

317

fi

Slr Mirodeniei

271,5

263

7

Slr.Leaola

3W

364

a

Slr .Viscolului

675

640

B

Slr Vijeliei

235

10

Șir Ftlmului

172

.2?

11

Sir Parafinei

160

161

12

Slr Valea Lunga

140

13

Drum Vatca Fur£

466

467

14

Str. GulBhOnI

88

15

Str Pomilor

295

16

Intr.CariOvei

365

17

Str Adam Vgsne

188

96

ta

Str. Panului

162

16ft

10

Str VuLpem

340

245

20

Intr Parraruhji

236

21

Str. Sg Măreți Ion

214

77

22

Str.Costisa

322

341

23

Str Nieadim

205

314

24

Str Munțtor

2ie

za

Srr.FlOrttuiui

z:„ ■■■■■-

£0

Str. Hâzilor

152

h' n-


2.7

5(r Cetatea CiCeiului

188

2B

SEr-Cucuruzului

177

29

Str Prasperit^lii

3R9

»

Șir Crișul Repede

31

Str.&oja

L00

242

32

3ntr.FraEin.jlui

(W

33

Str Granitului

155

34

Str.Petuniei

328

3L5

35

Irrtr.Gâj iești

130

126

36

Ștr. Ramura Jiului

324

324

37

ștr.Acuflnului

320

M

Str. F brunei

265

315

Str. Lacul LUsulUb

213

40

1 nlr.Huc^liiplufyi

134

125

4t

£r

45

96

42

S Ir. Srlistra-ru

161

185

43

StrCornulu i

30

44

Shr Rars^nești

535

Î3S

45

Str,Copacului

150

150

48

Str. CcTcodu-ș ului

150

150

47

Sîr Bunicuie.

240

40

S^J&fanltufcil

390

49

Str Pomilor

- "

390

50

Str Studioului

317

51

Str. Drumul Valea Cr raftul ai

719

719

flZ

Slr.țtrumul Belșugului

520

520

53

Cartierul Brancuți zona A

25K0

3030

54

Sir.Vak.ia ArgOvCn

255

255

55

S(r.Pfislolathe AJeXăndru

224

224

56

|r,tr. Fierbinți

110

110
57

1 nlr OruiTiyl Corului

220

220

TOTAL

1246330

ism.oo


TOTAL GENERAL


75239,00


7866730

Lista bunurilor publice realiste de PME șl care șa dflfțșc a 44 preda rn ecjn-ceslona către SC APA MO VA BUCUREȘTI SA

'Nr.crt.

Obiectiv

Sectar

Apă

tmi)

Canal

(ml)

Bdul Laminorului

E

-

050

2.

Canal coEcctur Dufteu buc-UrciLi

1

-

4770

3.

Canale de serviciu Huftea București

1

-

3200

4.

Artera de apâ G henrgtie lene seu Sisești

1

3200

-

5.

Conducte de serviciu Gheorgjie ton eseu SlscțLe

!

3200

6-

luvradami

2

-

95 H

i

Câmpului

2

-

323

B.

Salijeni

2

-

1000

9.

Sever Popescu

2

-

475

ut

Prudentei

2

-

421

11

iarzartlor

3

*

1 17

12.

Grîndeirihu

3

-

130

13.

Culesului

3

-

239

14.

Cal an

3

-

220

15.

EEbms

3

-

22S

16.

Lacul Eiala

.

170

17.

Țărăncuței

3

-

450

ÎS.

Prelungirea Percutări

5

-

jaoo

19.

Ca parul 1 kiu’ut GHeorpbe

5

-

200

20.

Halmigeanu

5

-

260

21

Sania Clliwru

3

*

260

22.

Teodosiu Ghcorgiiiade

3

-

225

23.

Risipi tu Samoila

5

-

370

f24.

Bdul OctivLiin Gbgfi

3

-

650

25.

Cimpia l.iherLatii

3

-

250

2o.

01 dcc.lS

3

-1

400

27.

Sns.Mihai Bravu intre str. Drister si Calea Duduii

3

-

500

28.

SLr.Prupresului intre str. Nassud si Calea Robbvât

5

-

350
29.

Sos Berceni

4

550

30.

Slr. ȘisțeiflaliZiriE

4

-

SPAU

3L

UruouL CneEestilor

4

-

E5$

32.

Măceșului

4

-

ăl

Cirigore Marin

4

-

350

34,

S-ujî.G jtiîesiL

6

-

1080

,35.

J n tr.Pinu lu:

6

36.

Colcntinacu Dna Chica

2

-

100

37.

Colcntinacu Ziduri Moși

2

60

38,

Zețarilor

5

-

5<i

39.

Canal colector d in Sp la i u 111 n iri i iute sos Mihai Bravu si str. Foișorului

ă

230

Buhusi

3

SilO

41.

1 in.tr Silitiului

3

30

-

42.

Ciiiburu Ion

3

325

315

43.

Crestei

3

-

48

44.

Drcgotoniltii

3

115

115

45.

Martinesti

3

253

240

46.

intrarea Prispei

3

70

77

47.

Voioșiei

3

3&5

395

48.

Popesc u Alexandru

3

465

49l!

49.

Mărului

3

2S0

285

5flP

Sintcrti

3

75

70

51.

SpieSlE

3

210

240

52.

Dumitru Nicolae

3

225

230

52.

Inlrarca V'ailor

3

113

83

54.

Flerului

3

200

-

55.

Lianei

3

225

-

56.

Kosovha

3

60

-

57.

Ciresoaia

1

160

-

5S

[3 rn1 ari i

3

-

450

59.

Păpădiei

3

-

83

6C.

Petre Petre

3

-

260

61

Buhuși

3

60

60

62

varfțtî

3

490

61.

Bdul Bucureștii Noi intre străzile Ijuiiinorului si sos. București -Targsivisle

1

ioo0

62.

Incinta Grădinii Zoologice

1

1250

1350
63.

Intrarea Eîorizeay

3

-

75

64.

Lucrarea Clăilor

â

w

70

65.

[ittnltB FumAritei

3

E10

105

66.

intrarea l.nhodei

4

50

45

67.

Intrarea Monolitului

3

80

80

6».

Inima Violoncelului

3

170

I3O

69,

InUureu TarcSu

3

-

*)5

70,

Vitejilor

j

300

71.

Nuculuii intre Vitejilor ți 4tanmciihilui)

3

477

72.

Moților

3

-

2L0

71

Pfene; Curcanului

i

-

350

74.

Piui cinci

3

145

150

75.

Pelinului

3

150

155

76.

Vrejului

3

160

-

77.

Troscotului

3

190

78.

pila Elinescu

’    3

-

300

79.

Știrului

“3

160

220

BO.

Aleea Coconi

3

135

140

St.

Aloca Tinda la

’j:

385

385

S2.

Aleea Pica! j

260

265

83

Sliuhci

i

-

430

84.

Piscul Răchitei

3

85

410

BS.

Mares Scariat

3

340

-

TO I Al

L5024.00

32163,00