Hotărârea nr. 376/2007

HOTARAREnr. 376 din 2007-12-13 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOLMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA ECOLOGICA A SALBEI DE LACURI DE PE RAUL COLENTINA SI CURATAREA ZONELOR ADIACENTE DE INTERES TURISTIC IN VEDEREA REINTRODUCERII ACESTORA IN CIRCUITUL TURISTIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" HCGMB NR. 55/ 2004 ISI INCETEAZA APLICABILITATEAHOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economia aferenti obiectivului de investiții ‘Reabilitarea ecologică a salbei de lacuri de pe Râul Colentina și curățarea zonelor adiacente de interes turistic in vederea reintroducerii acestora in circuitul turistic al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul Direcției Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Generat al Municipiului București;

în aplicarea prevederilor art. 19 alimfl), iii. a), ale art 20 a1in.(1 >4 lit. 0, a!e art.44 alin.f1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice Jocate cu modificările și completările ulterioare și afe H.G. nr. 9/2007;

în temerui prevedenior art. 36 alin. (2) lit b), art. 36 alin. {4} lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din 1 egea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNÎCiPIULUJ BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.'1 Se aprobă Proiectul "Reabilitarea ecologică a salbei de lacuri de po RâuJ Colentina și curățarea zonelor adiacente de interes turistic în vederea reintroducerii acestora in circuitul turistic al Municipiului București'

Art.2 Se aprobă documentația lehnico-economicâ, Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții ‘Reabilitarea ecologică a salbei de Jacuri de pe Râul Colentina și curățarea zonelor adiacente de interes turistic în vederea reintroducerii acestora în circuitul turistic al Mumcipiulu? București*, având principalii indicatori tehnico-


ecoromki prezentați în anexa cere face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tși încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului General a1 Municipiului București nr 55/2004;

Art.4 Se împuternicește Primarul General să negocieze și să semnele în numele și pentru Municipiul București toate documentele necei.3nanță rit și implementăm p roi ectu luL*    ..

Art 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera’ al Municipiului București din data de 13,12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ef-diil Regina Emabrta 47. sector 5. BiiCtrtrș.1 RtXr'ifiFiiâ; toi.- *4021 305 5500; www tmcureHiurirȚinn^ rp

2ANEXĂ

La HCGMB nr.

Indicatorii Ichnico-ecojiomicî ai obiectivului de investiții “Reabilitarea ecologică a s&lbci de lacuri de pc râul Coknliim șl turălarCi JțOttdțp adiacente de interes turistic io vedeta reintroducerii acestora î» circuitul turistica! Municipiului

lincureșir'

1. Valoarea totaLă a investiției: 103,514,384.07 R.ON 7 33,177,687,20 tura 1 EURO = 3,12 RON curs BNR din 25.07,2007

din cate: C + M 05,542.842 RON / 30,622,705.90 Eli™

2- Amplasament; bcunlc fjineasa, Herăstrău. Florcasca, Tei, Pantclicmon II. 3. F iranțuica i nvc.nl i tic i ne Vft rea I i za d i n urrn3KHUu IG nume:

-    Din Fon du rele Structurale ale Uniunii E un?f lene; 8-5% Jtri cOsLOrik eligibile prin Programul Opejațional Regional 2007-2013. Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă ți promovarea turismului, respectiv Sl.211 1)5,7 ROMZ26.029.300 EurO;

-    De la Bugetul de Stat: 13% din costurile eligibile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. respectiv 12.420.569.46 R.ON/ 3.980.951,8 Euro;

-    De la Bugetul Local; 1 % din costurile eligibile priit Programul Operațional Regional 2607-2013, Axă prioritară 5 ți în Unirii Laie costurile nee lizibile ale Investiției, respectiv I 010.856,84 R0N7 612.454,1 Euro.