Hotărârea nr. 375/2007

HOTARAREnr. 375 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNOR CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA SI SC ACVATOT SRL, PRIVIND " EXTINDERI ALE RETELELOR DE APA POTABILA PENTRU PUNEREA IN CONFORMITATE A RETELELOR TELESCOPICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI: SH DINICU GOLESCU 23-25 SECT 1, SH DINICU GOLESCU 35-43 SECT. 1, SH GRIVITA 188-200 SECT. 1, SH OLTENITA SUD SECT. 4, SH PT 18 PANTELIMON SECT. 2, SH PT VERGULUI SECT. 2"


onsiliuî General al Municipiului București

“ -*T--'^TCCrȚ-rrCi^-r-.-r

HOTÂRÂRE

privind aprobarea încheierii unor contracte de achiziție publică de lucrări între SC APA NOVA București SA șl S C ACVATOT S.R.L., privind <* Extinderi ale rețelelor de spâ potabilă pentru punerea în conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București: SH Dinicu Gclescu 23-25 sect.1, SH Dinicu Gclescu 35-43 sect.1, SH Grivița 188-200 sect.1, SH Oltenița Sud sect.4 SH PT 15 Psntelimon sect 2, SH PT Vergului sect.2 »

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și ce Disciplină din cadrul Consiliului Genera? al Municipiului București;

în baza clauzei nr. 32.3 din Contractul de Concesiune încheiat între Municipiul București și S.C. APA NOVA București S.A;

în temeiui prevederilor art 36 alin. (2) lit d) alin. (6), lit a) pct.14 și srt. 45 alin.(l') d^ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂFțAȘTE :

Articp. unic. Se aprobă încheierea contracteior de achiziție publică de lucrări, pentru realizarea de lucrări de extindere ale rețelelor de apă potabilă pentru punerea în conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul Sucurești, de către S.C. APA NOVA București SA. cu SC ACVATOT SRL prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a Municiprulut București din data de 13.12.2007.


>E ȘEDINȚA,

Maria Roxana Cosma

CRETAR GEf ăgîRIULUI BU ȚȚfudor Țorna


București, 13.12. Nr.375 Z

fc-dul Regina Blsateta 47. Rector 5. București, România: teL +4021 305 55 00;    ftucufqșt i-p^mada reNr.

1. Părțile contractante

între

Autoritatea contractanta S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.Â., cu sediul în str. Aristide Demetriad, nr. 2, Sector 1, București, înmatriculata la Registrul Comerțului București cu nr. J40/9006/1999, C.U.I. R 122 769 49, cont IBAN R033BRDE450SV01059614500 - B.R.D. -Sucursala Mari Clienți Corporativi, tel./fax 310.02.74, 312.44.37,312.13.18, reprezentata prin Andreas BAUDE, Director General, denumita în continuare Achizitor

si    .

Executantul S.C. ÂCVÂTOT S.R.L., adresa sediului str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București, telefon/fax: 252 08 60 / 252 09 34, număr de inmatriculare: J40 / 6629 / 1991, cod fiscal R13906, cont RO0SBRDE450SV90948604500 deschis la BRD - G.S.G. -S.M.C.C., reprezentata prin Francois DEBERGH, funcția administrator,

denumite în continuare împreuna Părțile

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul să prețul contractului

2.1.    Obiectul contractului este: execuția, finalizarea, întreținerea si remedierea pe perioada execuției „Lucrărilor de extindere rețea de apa potabila pentru punerea in conformitate a_ rețelelor telescopice aferente SH Dinicu Golescu 23-25, sector 1” respectiv remedierea pe perioada garanției de 365 de zile.

2.2.    Prețul contractului este de 297.850,57 ROM din care TVA 47.524,04 RON.

3. Durata contractului

3.1. Executantul se obliga sa presteze lucrările, asa cum este prevăzut in graficul de execuție anexat, de la data ordinului de incepere conform 15.1(1), adica 70 zile de la data ordinului de incepere.    '

4. Definiții

4.1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: .

a)    contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua parti, încheiat

între o autoritate.contractanta, în calitate de Achizitor, si un Executant de lucrări, în calitate de Executant, act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai jos.    '

b)    Achizitor si Executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c)    prețul contractului - prețui platibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

Se considera ca prețul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor, inclusiv toate cheltuielile generale (construcția și întreținerea cailor de acces și a drumurilorțde serviciu necesare pentru șantier; instalarea, funcționarea, întreținerea disj3.sZjî®e©f'd^securitate și a instalațiilor de igiena ale șantierului ; paza, iluminarea

și curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe și ca asigura Executantului o marja de profit.

Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează ca nu sunt acoperite în preț, se considera ca prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normai previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din :

-    fenomene naturale;

-    utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice;

-    existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura și a lucrărilor necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații ;

-    realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice alta cauza.

în situația subcontractarii, se considera ca prețul contractului acopera cheltuielile de coordonare și de control ale Executantului precum și consecințele unor eventuale neîndepliniri de către aceștia a obligațiilor care le revin.

d)    standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica;

e)    amplasamentul lucrării - locul în care se executa lucrarea;

f)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti.

g)    zi - zi calendaristică;

h)    diriginte de șantier - reprezentantul Achizitorului, care supraveghează ca execuția lucrării sa se faca in perfecta concordanța cu autorizația emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuției de lucrări, care a stat la baza emiterii autorizației), precum și pe baza și cu .respectarea proiectului tehnic pentru execuția de lucrări; Responsabilul tehnic cu execuția atestat - reprezentantul Executantului de lucrări pentru problemele privind executarea lucrărilor;

i)    an - 365 de zile;

j)    grupare SH - grupare de blocuri alimentate cu apa din statia de hidrofor.

5. Aplicare    ■

Contractul intra în vigoare la data semnării sale, iar executarea sa va începe la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor.    .

6. Documente!© contractului    '    ■

6.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt prevăzute în anexele la prezentul contract.

6.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a)    Caietul de sarcini

b)    propunerea tehnica si propunerea financiara;

c)    graficul pe resurse si graficul de execuție ;

d)    graficul de plăți;

e)    declarațiile Executantului cu privire la echipamentele, resursele umane utilizate pentru îndeplinirea contractului;

f)    programul calitatii;


O * S ' •:

o

DIRECȚIA

lITIUTAT!

, ff .fi    r *

1


fvsl'

g)    planuri de coordonare rețele avizate de toti deținătorii / administratorii acestora;

h)    ordin de incepere pentru fiecare lucrare in parte insotit de avize, acorduri, autorizații;

i)    lista materialelor necesare executării lucrărilor, furnizate de executant și a celor furnizate de Achizitor;

j)    copii după asigurările încheiate de Executant și de către subcontractanți;

k)    contractul de asociere între ofertanți în cazul în care contractul se încheie ca urmare a depunerii unei oferte comune;

l)    lista sub-contractanților si lucrările repartizate acestora;

m)    acte adiționale, daca exista;

n)    modelul de atasamente pentru decontări lunare

o)    alte anexe la contract.

In caz de contradicții ordinea in care sunt menționate documentele este cea care prevalează.

7. Standarde

7.1.    (1) Executantul garanteaza ca la data recepției, lucrarea va avea calitățile prevăzute în caietul de sarcini, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectata de vicii, care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizata, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.

7.2.    (2) Lucrările vor fi supuse testelor de calitate, proba de calitate fiind considerata realizata daca rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului    ■

8.1.    -    (1)0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a)    de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia .unei terte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b)    de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului. .

8.2.    - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare ia contract daca:'

a)    informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau    '

c)    partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvăluie informația;

d)    Achizitorul dezvăluie Fnformația Concedentului sau Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii apa - canal a municipiului București (ARBAC).

9. Drepfuri de proprietate intelectuala

9.1. Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamați! si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor . telescopice din Municipiul București.

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea ; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10. Protecția patrimoniului cuStural național

10.1.    - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in relațiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

10.2.    - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta Achizitorul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozițiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;    .

b)    totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la prețul contractului.

10.3.    - Achizitorul are obligația, de indata ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

11. Dispozitiv® explozive de război    '

11.1.    în cazul în care în procesul verbal de predare a amplasamentului este indicat faptul ca amplasamentul poate conține dispozitive de război neexplodate, Executantul va aplica masurile de speciale de prospectare și securitate impuse de autoritatea competenta.

în orice situație, daca un dispozitiv de război este descoperit sau localizat, Executantul are următoarele obligații:    '

a)    a suspenda lucrul în vecinătate dispozitivului și de a interzice orice circulație în

vecinătatea acestuia, prin închiderea cailor de acces, panouri de semnalizare, borne, etc;    •    '

b)    a informa imediat Achizitorul și autoritatea competenta pentru a proceda la înlăturarea

dispozitivelor neexplodate;    .

c)    a nu relua lucrul decât după ce a primit autorizație prin dispoziție de șantier scrisa. _

11.2.    în caz de explozie fortuita a unui dispozitiv de război, Executantul are obligația de a informa imediat autoritățile administrative competente și de a lua masurile prevăzute la punctele a) și c) de la punctul 1 al prezentului articol.

11.3.    Cheltuielile justificate antrenate de dispozițiile prezentului articol nu sunt în sarcina Executantului.

1ă. Garanția de buna execuție a contractului    .

12.1. Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în 30 de zile de la semnarea contractului. In cazul in care Executantul nu constituie garanția de buna execuție in termenul menționat de 30 de zile, Achizitorul are dreptul de a refuza la plata orice factura emisa de către Executant referitor la contractul in cauza, fara vreo alta. notificare in prealabil.12.2.    Cuantumul garanției de buna execuție a contractului reprezintă 10% din prețul acestuia. Garanția va fi constituită printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă inregistrata in Romania, în moneda contractului.

12.3.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu îsi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca Executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Achizitorul va executa garanția de buna execuție, fara nici o alta notificare și fara prejudicierea drepturilor sale prevăzute la articolul 25.1 și

26.2.

12.4.    Garanția de bună execuție va fi constituită pe o perioadă de 12 luni peste durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract și ea va fi restituită executantului după cum urmeaza:

a.    70% din valoarea garanției, în 14 (paisprezece) zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, in cazul in care achizitorul nu a emis pretenții asupra garanției de execuție anterior acestei date;

b.    restul de 30 % din garanție, în termen de 5 (cinci) zile de la data recepției finale a lucrărilor.

12.5.    Dacă durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se prelungește in baza art. 22, Executantul este obligat sa prelungească perioada de constituire inițială a garanției de bună execuție, cu durata de decalare a lucrărilor.

13 Responsabilitățile Executantului    ,

13.1.    (1) Executantul are obligația de a executa si de a finaliza lucrările, precum si de a

remedia viciile ascunse, cu atenția si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevăzute in contract.

(2) Executantul are de asemenea următoarele obligații;

a)    de ă-și organiza șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant și sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de șantier);

b)    de a supraveghea lucrările, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terți si terților, în special cele rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afecteaza integritatea rețelei de distribuție a apei potabile si/sau de canalizare sau a altor rețele existente in zona;

c)    de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executării obligațiilor sale contractuale;

d)    de a asigura instalarea, funcționarea, inregistrarea dispozitivelor de securitate si a instalațiilor de igiena ale șantierului; paza, iluminarea si curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia si conservarea lucrărilor in deplina siguranța daca situația impune acest lucru;


*A> ,-Twtk.

e)    de a asigura tuturor salariatilor care participa la lucrările pentru obiectul contractului o tinuta civilizata, echipamente de protecția muncii si orice alte dotări, dispozitive, echipamente considerate a fi necesare in acest scop;

f)    de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executării lucrărilor și de a notifica Achizitorului orice problema care ar putea determina întârzierea începerii lucrărilor; ca urmare a acestei notificări, părțile se vor întâlni în conformitate cu alineatul (2) al punctului 1 al articolului 16 de mai jos.

13.2.    (1) Executantul are acele obligații, rezultând din legi și regulamente, cu privire la protecția muncii și la condițiile de munca.

(2)    Executantul are obligația de a aviza subcontractanții cu privire la faptul ca obligațiile prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile; Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora.

(3)    în cazul co-executanților, respectarea acestor obligații va fi asigurata prin grija liderului de asociație.

13.3.    - Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei execuții, ca documentele puse la dispoziția sa de către Achizitor (proiectul de execuție, caietul de sarcini, etc.) nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fi în mod normal identificate; daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradicții, executantul le va aduce imediat la cunoștința Achizitorului. Având în vedere că observațiile la cantitățile din proiect au fost soluționate înaintea semnării acestui contract, notele de comandă suplimentară care vor aparea pe parcursul execuției nu vor depăși 10 % din valoarea contractului.

13.4.    (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcții.

(2)    Un exemplar din documentația predata de către Achizitor Executantului, va fi tinut de acesta in vederea consultării de către Inspecția de Stat in Construcții, Departamentul de Lucrări Publice si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primărie Municipiului București si / sau Primăriei de Sector , precum si de către persoane autorizate de Achizitor, ia cererea acestora.

(3)    Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente sa fie proiectata de către Executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract, caietele de măsurători (atasamentele), jurnalul de șantier completat zilnic vizat de inspectorii de șantier si, după caz, in situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

13.5.    (1) Executantul are obligația de a respecta si de a executa dispozițiile Achizitorului,

date prin dispoziție de șantier, in orice problema menționata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare    •

Dispozițiile de șantier, sunt scrise, semnate de: proiectant, Achizitor (prin reprezentantul Centrului Operațional).. Si dirigintele de șantier, datate și numerotate, elaborate in baza „notelor de constatare” semnate de către dirigintele de șantier si Executant. Acestea sunt adresate în doua exemplare Executantului; Executantul va înapoia dirigintelui de șantier unul dintre exemplare, după ce il va fi semnat și va fi menționat pe el data la care l-a primit.

In cazul in care Executantul considera ca dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții in scris, fara ca obiecțiile respective sa il absolve de obligația de a executa dispozițiile

contravin prevederilor legale.

imite, cu excepția cazului in care acestea■ ° .s4,


Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar acesta având calitatea de a ridica obiecții.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de Achizitor. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorului natura dificultății, calculul și valoarea costurilor suplimentare.

Executantul nu va executa ordinele în cauza decât după primirea aprobării Achizitorului cu privire la costurile suplimentare.

13.6    (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date

de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilității respective.

(2) In cazul in care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare in poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei parii a lucrărilor, Executantul are obligația sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant Executantul are obligația de a proteja si de a păstră cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

13.7.    Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are

obligația:    .

a)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)    de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autoritati competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)    de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru.

13.8.    (1) Executantul este responsabil pentru menținerea in buna stare a lucrărilor, -materialelor, echipamentelor si instalațiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea acesteia.

(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru executarea lucrarilcr fara acordul prealabil al acestuia.

13.9.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are

obligația, in măsură permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv:    .

a)    confortul riveranilor si/sau

b)    caile de acces,

prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate in posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

13.10.    - (1) Executantul are obligația de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va . rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe si pe șantier, sa fie limitat, in măsură in care este posibil, astfel incat sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2)    In cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)    Executantul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului.

13.11.    (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a)    de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna si de a indeparta de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr.126/21.07.2004, art.5.

(2)    în acest scop, pe măsură avansarii lucrărilor, Executantul va proceda la degajarea, curățirea și la repunerea în starea inițiala a amplasamentului pus la dispoziție de către Achizitor în vederea executării lucrărilor.

(3)    în situația neexecutarii în tot sau în parte a acestor obligații, la 30 de zile de la

rămânerea fara efect a dispoziției de șantier, materialele, instalațiile, resturile și deșeurile neridicate pot fi transportate din oficiu de către Achizitor, după natura lor, fie în depozite fie la groapa de gunoi, pe cheltuiala și riscul Executantului.    ’

(4)    Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care ii sunt necesare in scopul îndeplinirii obligațiilor sale in perioada de garanție, cu acordul scris al Achizitorului.

13.12.    Executantul iși procura, pe cheltuiala și riscurile sale, terenuri de care poate avea

nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, în afara acelor amplasamente pe care Achizitorul i le poate eventual pune la dispoziție, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie sa supună spre aprobarea prealabila a Achizitorului opțiunile sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind în drept sa refuze aprobarea sau sa o condiționeze de îndeplinire unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, daca motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, le justifica.    '

13.13.    (1) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale construcției, aparute într-un interval de 18 luni de la recepția lucrărilor.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției aparute într-un interval de 10 ani de la recepția lucrărilor și, după îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistența aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

13.14. Executantul are obligația de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita pe parcursul derulării contractului, cu privire la:

-    persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

-    forma juridica a societății;

-    denumirea societății;

-    sediul social al societății;

-    obiectul principal de activitate,

și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

13.15. Executantul are obligația de a obține Avizul pentru Organizarea Execuției, ADP1 /ASsi Brigada de Politie, conform reglementarilor legale în vigoare, in termen de 14 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Daca Executantul nu face dovada obținerii avizelor menționate in termenul de 14 zile si nu va incepe lucrările ce fac obiectul contractului, intarzierile vor fi suportate de către Executant din durata de execuție a lucrărilor conform articolului 3, fara ca aceasta sa fie modificata.

13.16.    Executantul are obligația de a monta panouri model A.N.B3., de a le intretine pe durata șantierului si de a le restitui la terminarea lucrărilor. Totodată Executantul are obligația de a monta panouri model PMB4 conform Ordinului nr. 63 / N din 11.08.1998 privind obligația afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investiției.

13.17.    Taxele de ocupare a domeniului public se plătesc de către Executant regasindu-se in oferta financiara in coeficientul de organizare de șantier.

14 Responsabilitatea Achizitorului

14.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție Executantului intreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate, fara plata, cu excepția celei pentru solutiile/ofertele alternative.

14.2.    Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație si a limitelor terenului pus la dispoziție Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

14.3.    Achizitorul are obligația de a examina si de a măsură lucrările care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

14.4.    Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte

informații furnizate Executantului, precum si de dispozițiile si livrările sale.    .

14.5.    Achizitorul organizează reuniuni de șantier saptamanal de regula, in ultima zi a saptamanji la care vor participa toti factorii responsabili pentru derularea in bune condiții a execuției lucrărilor.

15 Începerea si execuția lucrărilor

1    Administrația Domeniului Public

2    Administrația Străzilor

3    S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

4    Primăria Municipiului București..


15.1.    - (1) Executantul are obligația de a incepe lucrările in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului. Acest ordin va fi emis de către Achizitor într-un termen de maximum 3 zile de la data predării amplasamentului.

(2)    Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare. în acest sens, Achizitorul va proceda la bornajul general care consta în identificarea pe teren a poziției lucrărilor definita în planul de amplasare a lucrărilor cu ajutorul bornelor numerotate fixate în sol. Poziția bornelor va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(3)    în situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Achizitorului sau unor terți, bornajul va fi efectuat în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării lor pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(4)    Dirigintele de șantier va redacta un proces verbal cu privire la toate aceste operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au participat la operațiunile de bornaj.

(5)    Daca pe parcursul executării lucrărilor sunt descoperite lucrări subterane sau îngropate care nu au fost reperate prin bornajul special, Executantul îl va informa în scris pe dirigintele de șantier în legătură cu acestea și se va proceda în contradictoriu la reperarea acestora. Executantul are de asemenea obligația de a întrerupe lucrările care se executa în preajma acestor lucrări îngropate sau subterane până la data deciziei proiectantului, operatorului de dotatie si a dirigintelui de șantier cu privire la masurile care trebuie întreprinse.

(6)    Executantul are obligația de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le înlocui daca este cazul.

(7)    Achizitorul trebuie sa notifice Inspecției de Stat in Construcții si PMB-DCRI5 data inceperii efective a lucrărilor.

15.2.    (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului general de execuție si sa fie

terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute in graficele de execuție se considera date contractuale. Nerespectarea acestor termene atrage aplicarea dispozițiilor articolului 25.1. din prezentul contract.    •    .    ■

'    (2) Executantul are obligația de a participa la reuniuni de șantier săptămânale

organizate de Achizitor, în general în ultima zi lucratoare a săptămânii, la care vor participa reprezentanții Executantului și ai Achizitorului desemnați în acest scop.

Discuțiile vor fi consemnate întru-un proces verbal semnat de reprezentanții părților, care va fi pastrat la dosarul achiziției publice.

(3)    Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție in detaliu, alcătuit in ordinea tehnologica de execuție. In cazul in care, după opinia Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminării lucrărilor la data prevăzută in contract.

Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.    •

(4)    în cazul în care Executantul întârzie cu mai mult de 5 zile inceperea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevăzute la clauza 13.1 alin. (2), Achizitorul este indreptatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

5 Primăria Municipiului București - Direcția Coordonare, Reglementare si Infrastructura. .    .*/■:*.'âțțf'TH^ tfv<4 - *?w\—> <>•

15.3.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse-in anexele la contract. Partite contractante au obligația de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului si a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatiie legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4.    (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentația de execuție; verificările si testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum si condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor si a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de dirigintele de șantier, caruia Executantul îi va remite certificatul de calitate al acestor materiale.

Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute sa fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utile pentru ca materiaiele, produsele și componentele sa poata fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate.

(2)    Determinarea cantităților materialelor și produselor achiziționate de către Executant se va face în contradictoriu.

La solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele justificative necesare.

Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintele de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificării va fi suportat:

■ - de către Executant daca se dovedește ca exista, în prejudiciul Achizitorului, o . diferența de cantitate superioara marjei normale transportului;

- de către Achizitor în cazul contrar.

(3)    Materialele furnizate de Achizitor vor fi preluate de Executant de la sediul Achizitorului sau de la orice alta adresa indicata de către acesta din urma din București si/sau județul Ilfov, toate costurile legate de aceasta operație fiind suportate de Executant. Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de predare -primire încheiat în prezența dirigintelui de șantier și a, reprezentantului Executantului. Cu ocazia încheierii procesului verbal de predare - primire a materialelor, dirigintele de șantier va remite reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.

Daca, în funcție de condițiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor materiale impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligația de a construi sau de ași procura magaziile respective, chiar și în afara șantierului. Executantul suporta cheltuielile de înmagazinare, întreținere, fixare, conservare și transport între magazie (depozit) și șantier, în toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asuma răspunderea legala a unui depozitar. ■

(4)    Executantul 'are obligația sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

(5)    Probele neprevăzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor.fi suportate de Executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului.

(2)    Executantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt-finalizate, pentru a fi examinate si măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispoziția Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4)    în cazul in care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar in caz contrar, de către Executant.

(5)    Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii tranșeelor fara acordul prealabil al Achizitorului.

16    întârzierea și sistarea lucrariior

16.1.    (1) In cazul in care:

a)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)    condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)    oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de către acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei parti din acestea. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorul în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și ia soluțiile propuse, inclusiv in ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimata a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

(2) Ca urmare a notificării, Părțile vor stabili:

(i)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

(ii)    totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului ;

(iii)    orice alta soluție cu privire la executarea contractului.

16.2.    Fara a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției, daca Achizitorul nu plătește in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut in clauza 19.4; in acest caz va notifica in scris acest fapt Achizitorului.

16.3.    Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor terțe persoane.

16.4 In cazul in care intarzierea se datoreaza Executantului, cu consecința prelungirii termenului de execuție a contractului, Achizitorul'are dreptul de a deduce din valoarea facturii aferenta situației de lucrări lunare, suma de 560 lei pentru fiecare zi de întârziere, reprezentând contravaloarea volumului de apa pierdut prin neaducerea rețelei telescopice la starea de conformitate la termenelor angajate.

17    Finaîszarea lucrărilor

17.1 Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat in termenul stabilit prin graficul de execuție.

Nota de finalizare a lucrării se intocmeste la punerea in funcțiune a rețelei de apa in următoarele condiții:

(a)    Executantul solicita comisia de recepție pe șantier pentru finalizarea lucrării;

(b)    In cazul in care lucrarea este corespunzătoare punerii in funcțiune se semnează un proces verbal de punere in funcțiune;

(c) In cazul in care lucrarea este necorespunzatoare punerii in funcțiune, se executa remedierile si se reconvoaca comisia de recepție.

17.2.    (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica in scris Achizitorului ca sunt indeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate, confirmate, a facturii finale depuse la Registratura Generala a Achizitorului (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) si a constatărilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție.

Comisia va fi convocata în termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, cu excepția cazului prevăzut la punctul 3 de mai jos.

(3)    In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate Executantului, în termen de 3 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție în maximum 5 zile de la primirea unei notificări în acest sens.

17.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție si cu reglementările in vigoare recomandând admiterea cu sau fara obiecții sau respingerea recepției. In funcție de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.4.    Recepția se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si funcțional.

17.5 în sensul prezentului contract, lucrările a căror recepție este solicitata, sunt considerate finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, în cazul în care recepția a fost aprobata.

17.6. înainte de convocarea comisiei de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor, Executantul va preda Achizitorului toate documentele si planurile post-execuție necesare întocmirii Cârtii Construcției, în formatul solicitat de Achizitor pe' suport material (hârtie) conform coordonatelor sistemului definit de către Achizitor.

18 Perioada d@ garanție acordata lucrărilor

18.1.    Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si funcțional, pana la recepția finala.

18.2.    (1) In perioada de garanție Executantul are obligația, in urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție si remediere a viciilor, contradicțiilor si altor. defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale respectiv proiectului sau ^dispozițiilor de șantier.

(2) Executantul-are obligația de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a.    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b.    unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrări; sau

c.    neindeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

Negociere fara pubiicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

18.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (1), după notificarea Achizitorului intr-un interval de timp stabilit de comun acord de ambele parti. Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări, efectuate de alte persoane, vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

19 Modalități de plata

19.1.    (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sediul Central al S.C.Apa Nova București S.A (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) pana la sfârșitul fiecărei luni situația de lucrări insotita de factura.

Situația de lucrări va fi semnata in original atat de Executant cat si de dirigintele de șantier (rețele si drumuri).

Nerespectarea transmiterii documentelor pentru plata pana la 30 ale lunii atrage aplicarea unei penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din valoare, corespunzând situației respective de plata. Aceasta se deduce din factura lunii de referința.

19.2.    în cazul în care Achizitorul, confirma toate documentele, acestea se transmit la Direcția Financiara a acestuia pentru plata.

19.3.    în cazul în care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se returneaza Executantului pentru refacere conform indicațiilor Achizitorului prin Registratura Generala a Achizitorului.

Executantul va reface situația de lucrari/plata, facturi care se vor depune Registratura Generala, Sediul Central al S.C Apa Nova București S.A. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) urmând aceeași procedura.

Lipsa aprobării situației de plata nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua ritmul executării lucrărilor.

19.4.    Factura se exprima in RON conform situațiilor de plată aprobate. Plata se va face prin virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de la sfârșitul lunii de înregistrare a facturii valabile și conforme, în data de 10 a lunii următoare.

19.5.    - Daca Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 19.4 si fara a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform clauzei 16.2.

Executantul va relua executarea lucrărilor imediat după plata facturii de către Achizitor.

19.6.    - Achizitoru1 poate acorda avans Executantului în cuantum de 10% din prețul contractului, contra factura fiscala. Avansul se va achita în termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii ordinului .de începere a lucrării, contra factură fiscală. Achizitorul va reține avansul din primele doua'facturi emise de Executant. Avansul in cuantum de 10 % se acorda doar daca Executantul â făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si

12.2 si totodată a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1.

19.7. - Plățile lunare prevăzute la clauza 19 nu influențează responsabilitatea Executantului și garanția de buna execuție; aceste plăți nu sunt considerate de către Achizitor drept recepție a lucrărilor executate.

19.8.    (1) Ultima factura si situația de lucrări aferenta, in valoare de 30% din valoarea totala a contractului, va fi transmisa la Registratura Generala A.N.B. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) după semnarea Notei de finalizare.

(2) Plata ultimei facturi va fi condiționată de. receptionarea lucrărilor in termenul contractual.

19.9.    - Contractul nu va fi considerat finalizat decât după semnarea procesului verbal de recepție finala de către comisia de recepție. Procesele verbale de recepție finala pot fi făcute și pentru părți de lucrări, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi realizata conform dispozițiilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimei sume datorate Executantului va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

19.10    Executantul se obliga sa specifice pe factura emisa, codul sau codurile de investiție cuprinse in tabelul din Anexa 1 la prezentul contract. Lipsa codului de investiții are drept consecința restituirea facturii ca neconforma.

19.11    Orice factura emisa de către Executant in condițiile in care acesta nu a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si 12.2 si totodată nu a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1., va fi considerata neconforma de către Achizitor.

20 Actualizarea prețului contractului

20.1.    Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului, sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract, cu excepția Notelor de Comanda Suplimentara care nu vor depăși 10 % din valoarea totala a lucrării.

20.2.    - Prețul contractului este stabilit in RON si nu se actualizeaza.

21 Asigurări

21.1. - (1) Executantul are obligația de a incheia, inainte de inceperea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentanții imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa recepționeze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va incheia cu o agenție de asigurare autorizata conform legii.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)    Executantui are obligația de a se asigura ca subcontractantii si asociații au incheiat asigurări pentru'toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si asociaților sa prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații platibile prin lege, in privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia, constatate prin hotărâre judecătoreasca definitiva.Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

22 Amendamente

22.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, in conformitate cu prevederile legale.

23 Subcontractanți

23.1.    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, în special în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolele 13.14 și 21 din prezentul contract.

23.2.    - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de identificare ale acestora, precum si contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2)    Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Executant de modul în care isi îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu isi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4.    Executantul poate schimba orice subcontractant, din proprie inițiativa sau la cererea Achizitorului, daca subcontractantul nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Noul subcontractant trebuie aprobat de către Achizitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului.

23.5.    Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat nerespectarii de către Executant a obligațiilor cu privire la subcontractanți.

24. Coexecutanți

24.1.    Coexecutanții care au semnat prezentul contract ca urmare a depunerii unei oferte comune își asuma solidar răspunderea pentru executarea obligațiilor care le revin conform prezentului contract.

24.2.    Coexecutanții au obligația de a prezenta Achizitorului contractul de asociere încheiat între ei autentificat de un notar public și de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract. Cesiunea drepturilor și obligațiilor coexecutanților conform contractului de asociere nu poate interveni fara acordul prealabil al Achizitorului.

24.3. Coexecutanții sunt obligați sa aduca la cunoștința Achizitorului modificările intervenite în structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus.

25. PenaSitaîi, daune-interese

25.1. - în cazul în care, din vina sa exclusiva (aceasta incluzând si vina subcontractantilor sau coexecutantilor sai), Executantul nu respecta graficul de lucrări anexat, incluzând termenele intermediare prevăzute la articolul 15.2 din prezentul contract, acesta va plăti Achizitorului, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 2% din prețul contractului peNegociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

săptămână de întârziere, până la data realizării lucrărilor prevăzute. Cuantumul penalităților nu poate depăși valoarea contractului.

25.2.    - In cazul in care Achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 19.4, Executantul are dreptul de a solicita ca penalitati, o suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe săptămână de întârziere.

25.3.    Dacă Executantul întârzie emiterea situațiilor de plată si/sau facturilor, din diverse motive, se vor aplica penalități conform 19.1 (1)

25.4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de către cealalta parte a altor obligații decât cele prevăzute la punctele 23.1 si 23.2 de mai sus are dreptul de a solicita celeilalte Părți daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei Părți de a rezilia contractul conform articolului 26.2.

25.5. Pentru nerespectarea prevederilor art. 13.1; al. 2, litera d) si e) si 13.15 se vor aplica penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.6 Pentru nerespectarea prevederilor Caietului de Sarcini referitoare la utilizarea sacilor de evacuare excedent, se vor aplica penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.7. Zilele de sâmbătă, duminica și sărbătorile legale nu sunt deduse din calculul penalităților.

26. încetarea contractului

26.1. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a)    la data recepției finale a lucrărilor;

b)    în caz de încetare de plăți, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia dintre Părți;

c)    reziliere, conform punctelor 26.2 și 26.4 de mai jos ;

d)    reziliere unilaterala, conform punctului 26.3 ;

e)    prin acordul scris al pârtilor;

f)    în caz de forța majora care se prelungește mai mult de 6 luni.

26.2 încălcarea grava de către una dintre părți a obligațiilor sale poate avea ca efect, la inițiativa celeilalte părți, rezilierea de plin drept a contractului ca efect al unui pact comisoriu de grad 3 (trei) fara nicio alta formalitate, conform următoarei proceduri:

a)    partea care are inițiativa procedurii rezilierii va adresa părții în culpa o notificare motivata, acordând un termen pentru remedierea nerespectarii;

b)    daca partea în culpa nu remediază nerespectarea obligației în cauza în termenul acordat, contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instanțe în acest sens, la data primirii de către partea în culpa a notificării de reziliere.

în sensul prezentului cofitract, sunt considerate cazuri de încălcare grava următoarele, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

întreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de execuție a lucrărilor de către Executant;

nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia cazul prevăzut la art. 15.2 (4) din prezentul contract;

neplata de către Achizitor a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art.

19.4 de mai sus;’.’W’T'TA

neconstituirea in termen de 30 de zile a scrisorilor de garanție bancara conform clauzelor 12.1 si 12.2 ale prezentului Contract;

neincheierea asigurării pentru riscuri inainte de inceperea lucrărilor conform obligațiilor prevăzute la art. 21 al prezentului contract.

26.3.    (1) Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Achizitorul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorata unor cauze in afara controlului Achizitorului, cum ar fi:

(2)    neîndeplinirea de către Executant a obligației prevăzute la articolul 12 al prezentului contract si / sau a obligațiilor prevăzute la articolul 21 al prezentului contract;

(3)    Achizitorul este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorata refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.

26.4.    (1) în cazul rezilierii contractului conform punctelor (2) și (3) de mai sus, precum și în cazul încetării contractului conform 26.1 literele a) și f), părțile vor avea obligațiile descrise mai jos.

(2)    Părțile vor proceda la constatările cu privire la lucrările sau părțile de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv al materialului și al instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operațiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a părților de lucrări executate, cu efect de la data rezilierii sau a încetării contractului.

în termen de 10 zile de la data procesului verbal, Achizitorul stabilește masurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate. Aceste masuri pot include demolarea anumitor părți de lucrări. în cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul acordat de Achizitor, acesta le executa din oficiu.

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de Achizitor.

(3)    în termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat la alineatul (2) de mai sus, Executantul are obligația de a preda Achizitorului:

situația de lucrări și situația de plata corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile articolelor 19.1, 19.2, 19.3 din prezentul contract sunt aplicabile;

- toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, în legătură cu executarea lucrărilor;

toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, in vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care-ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi transportate de Executant la sediul Achizitorului sau in orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operațiune vor fi suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

In același termen, Executantul are obligația de a restitui Achizitorului avansul primit, daca este cazul, in temeiul articolului 19.6 din prezentul contract.

(4)    Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune - interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligația de a plăti factura emisa de Executant corespunzătoare lucrărilor executate până la data rezilierii sau a încetării, conform articolului 19.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde și valoarea materialelor aprovizionate in avans de către Executant.I«»JWPH «(TOiWWW ^ji"»»    «s »R|»WK«W»*-

•Aț?i.‘>^',    ••    TVț, . <>•■».».—<,■' A-er-.j» •..- ■-«•«»•

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitatea rețelelor telescopice din Municipiul București.

27.1.    - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fara sa obțină in prealabil acordul scris al Achizitorului.

27.2.    - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

28. Forta majora

28.1.    - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2.    - Forta majora exonerează părțile contractante de indeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

28.3.    - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

28.4.    - Partea contractanta care invoca forta majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

28.5.    - Daca forta majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

28.6.    Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forța majora, acesta va depune toate eforturile pentru a asigura în măsură în care este posibil, îndeplinirea obligațiilor prevăzute le articolul 16.3. din prezentul contract.

29. Soluționarea litigiilor

29.1.    - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, brice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu indeplinirea contractului.

29.2.    - Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Romania.

30. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează eontractul este, limba romana.

31. Comunicări

31.1.    (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos :

Achizitor :    APA NOVA BUCUREȘTI

. DIRECȚIA TEHNICA    .. .    .....
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

Adresa:    Str. Splaiul Independentei,nr.235

Fax:    318.01.74; 318 65 54

Telefon:    318.63.58; 207 77 78

In atenția:    Director Tehnic Adjunct

Mihaela PÂNAITE

Executant:

In atenția:    D-lui Administrator

Francois DEBERGH

Adresa:    str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București

Fax:    252 09 34

Telefon:    252 08 60

Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunoștința celeilalte părți.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

31.2. Comunicările dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

32. Legea aplicabila comtracîuSui

32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Achizitor,

Ândreas BAUDE

Director Generai


Executant,

Francois DEBERGH

Administrator
Negociere Tara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.'

ANEXA 1 Sa contracî nr.....

din contractul nr.


Nr. crt.

Denumire Suerare

Cod investtii alocat

1

Reabilitarea rețelelor de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH Dinicu Golescu 23-25, sector 1

213 07 201 CRRT

Prezenta anexa face parte integranta /..............................

Achizitor,

Ândreas BAUDE

Director Generai


Executant,

Francois DEBERGH

Administrator


Nr.

1. Partsîe contractante

între

Autoritatea contractanta S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.Â., cu sediul în str. Aristide Demetriad, nr. 2, Sector 1, București, înmatriculata la Registrul Comerțului București cu nr. J40/9006/1999, C.U.I. R 122 769 49, cont IBAN R033BRDE450SV01059614500 - B.R.D. -Sucursala Mari Clienți Corporativi, tel./fax 310.02.74, 312.44.37,312.13.18, reprezentata prin Ândreas BAUDE, Director General, denumita în continuare Achizitor

si

Executantul S.C. ÂCVÂTOT S.R.L., adresa sediului str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București, telefon/fax: 252 08 60 / 252 09 34, număr de inmatriculare: J40 / 6629 / 1991, cod fiscal R13906, cont R006BRDE450SV00948604500 deschis la BRD - G.S.G. -S.M.C.C., reprezentata prin Francoîs DEBERGH, funcția administrator,

denumite în continuare împreuna Părțile

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si prețui contractului

2.1.    Obiectul contractului este: execuția, finalizarea, întreținerea si remedierea pe perioada execuției „Lucrărilor de extindere rețea de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH Dinicu Golescu 35-43, sector 1” respectiv remedierea pe perioada garanției de 365 de zile.

2.2.    Prețul contractului este de 426.698,19 RON din care ÎVA 68.128,28 RON.

3. Durata contractului

3.1. Executantul se obliga sa presteze lucrările, asa cum este prevăzut in graficul de execuție anexat, de la data ordinului de incepere conform 15.1 (1), adica 84 zile de la data ordinului de incepere.

4. Definiții

4.1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretat! astfel:

a)    contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua parti, încheiat între o autoritate,contractanta, în calitate de Achizitor, si un Executant de lucrări, în calitate de Executant, act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai jos.

b)    Achizitor si Executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c)    prețul contractului - prețul platibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

Se considera ca prețul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor, inclusiv toate cheltuielile generale (construcția și întreținerea cailor de acces și a drumurilor de serviciu necesare pentru,șantier; instalarea, funcționarea, întreținerea dispozitivelor de securitate și a instalațiilor de igiena ale șantierului ; paza, iluminarea

și curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe și ca

asigura Executantului o marja de profit.

Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează ca nu sunt acoperite în preț, se considera ca prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normal previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din :

fenomene naturale;

utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice;

existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura și a lucrărilor

necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații ;

realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice alta cauza, în situația subcontractarii, se considera ca prețul contractului acopera cheltuielile de coordonare și de control ale Executantului precum și consecințele unor eventuale neîndepliniri de către aceștia a obligațiilor care le revin.

d)    standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica;

e)    amplasamentul lucrării - locul în care se executa lucrarea;

f)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti.

g)    zi - zi calendaristică;

h)    diriginte de șantier - reprezentantul Achizitorului, care supraveghează ca execuția lucrării sa se faca in perfecta concordanța cu autorizația emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuției de lucrări, care a stat la baza emiterii autorizației), precum și pe baza și cu respectarea proiectului tehnic pentru execuția de lucrări; Responsabilul tehnic cu execuția atestat - reprezentantul Executantului de lucrări pentru problemele privind executarea lucrărilor;

i)    an - 365 de zile;

j)    grupare SH - grupare de blocuri alimentate cu apa din statia de hidrofor.

5. Aplicare

Contractul intra în vigoare la data semnării sale, iar executarea sa va începe la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor.

6. Documentele contractului

6.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt prevăzute în anexele la prezentul contract.

6.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a)    Caietul de sarcini

b)    propunerea tehnica si propunerea financiara;

c)    graficul pe resurse si graficul de execuție ;

d)    graficul de plăți;

e)    declarațiile Executantului cu privire la echipamentele, resursele umane utilizate pentru îndeplinirea contractului;

g)    planuri de coordonare rețele avizate de toti deținătorii / administratorii acestora;

h)    ordin de incepere pentru fiecare lucrare in parte insotit de avize, acorduri, autorizații;

i)    lista materialelor necesare executării lucrărilor, furnizate de executant și a celor furnizate de Achizitor;

j)    copii după asigurările încheiate de Executant și de către subcontractanți;

k)    contractul de asociere între ofertanți în cazul în care contractul se încheie ca urmare a depunerii unei oferte comune;

l)    lista sub-contractanților si lucrările repartizate acestora;

m)    acte adiționale, daca exista;

n)    modelul de atasamente pentru decontări lunare

o)    alte anexe la contract.

In caz de contradicții ordinea in care sunt menționate documentele este cea care prevalează.

7. Standarde

7.1.    (1) Executantul garanteaza ca la data recepției, lucrarea va avea calitățile prevăzute în caietul de sarcini, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizata, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.

7.2.    (2) Lucrările vor fi supuse testelor de calitate, proba de calitate fiind considerata realizata daca rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului

8.1.    -    (1)0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a)    de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b)    de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

8.2.    - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract daca:

a)    informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c)    partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvăluie informația;

d)    Achizitorul dezvăluie informația Concedentului sau Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii apa - canal â municipiului București (ARBAC).

9. Drepturi de proprietate intelectuala

'9.1. Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamatii si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate.etc.), legate de echipamentele, materialele,


3/21

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea ; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10. Protecția patrimoniului cuiturat naîionat

10.1.    - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in relațiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

10.2.    - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii sal sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta Achizitorul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozițiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

b)    totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la prețul contractului.

10.3.    - Achizitorul are obligația, de indata ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

11. Dispozitive expîozive de război

11.1.    în cazul în care în procesul verbal de predare a amplasamentului este indicat făptui ca amplasamentul poate conține dispozitive de război neexplodate, Executantul va aplica masurile de speciale de prospectare și securitate impuse de autoritatea competenta.

în orice situație, daca un dispozitiv de război este descoperit sau localizat, Executantul are următoarele obligații:

a)    a suspenda lucrul în vecinătate dispozitivului și de a interzice orice circulație în vecinătatea acestuia, prin închiderea cailor de acces, panouri de semnalizare, borne, etc;

b)    a informa imediat Achizitorul și autoritatea competenta pentru a proceda la înlăturarea dispozitivelor ne.explodate;

c)    a nu relua lucrul decât după ce a primit autorizație prin dispoziție de șantier scrisa.

11.2.    în caz de explozie fortuita a unui dispozitiv de război, Executantul are obligația de a informa imediat autoritățile administrative competente și de a lua masurile prevăzute la punctele a) și c) de la punctul 1 al prezentului articol.

11.3.    Cheltuielile justificate antrenate de dispozițiile prezentului articol nu sunt în sarcina Executantului.

12. Garanția de buna execuție a contractuluiin termenul menționat de 30 de zile, Achizitorul are dreptul de a refuza la plata orice factura emisa de către Executant referitor la contractul in cauza, fara vreo alta notificare in prealabil.

12.2.    Cuantumul garanției de buna execuție a contractului reprezintă 10% din prețul acestuia. Garanția va fi constituită printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă înregistrata in Romania, în moneda contractului.

12.3.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu îsi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca Executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Achizitorul va executa garanția de buna execuție, fara nici o alta notificare și fara prejudicierea drepturilor sale prevăzute la articolul 25.1 și

26.2.

12.4.    Garanția de bună execuție va fi constituită pe o perioadă de 12 luni peste durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract și ea va fi restituită executantului după cum urmeaza:

a.    70% din valoarea garanției, în 14 (paisprezece) zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, in cazul in care achizitorul nu a emis pretenții asupra garanției de execuție anterior acestei date;

b.    restul de 30 % din garanție, în termen de 5 (cinci) zile de la data recepției finale a lucrărilor.

12.5. Dacă durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se prelungește in baza art. 22, Executantul este obligat sa prelungească perioada de constituire inițială a garanției de bună execuție, cu durata de decalare a lucrărilor.

13 Responsabilitățile Executantului'

13.1.    (1) Executantul,are obligația de a executa si de a finaliza lucrările, precum si de a

remedia viciile ascunse, cu atenția si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevăzute in contract.

(2) Executantul are de asemenea următoarele obligații:

a)    de a-și organiza șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități (apă, gaz,

' energie, canalizare, etc.) până la limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant și sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de șantier);

b)    de a supraveghea lucrările, fiind responsabil .pentru orice prejudiciu cauzat de terți si terților, în special cele rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afecteaza integritatea rețelei de distribuție a apei potabile si/sau de canalizare sau a altor rețele existente in zona;

c)    de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executării obligațiilor sale contractuale;

d)    de a asigura instalarea, funcționarea, înregistrarea dispozitivelor de securitate si a instalațiilor de igiena ale șantierului; paza, iluminarea si curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia si conservarea lucrărilor in deplina siguranța daca situația impune acest lucru;

V i ■»-■■. M’RI    i X1»HI JM^IUywywyWM^SWWWBWWi

-n Aa* -«<<••’    -. .o;    e    v«ct j


wwaws*nawiT^iWȚ»iyiiwwB.rffiwiiiHt'iii;wwiipwiii)ii. >yww


Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

e)    de a asigura tuturor saiariatilor care participa la lucrările pentru obiectul contractului o tinuta civilizata, echipamente de protecția muncii si orice alte dotări, dispozitive, echipamente considerate a fi necesare in acest scop;

f)    de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executării lucrărilor și de a notifica Achizitorului orice problema care ar putea determina întârzierea începerii lucrărilor; ca urmare a acestei notificări, părțile se vor întâlni în conformitate cu alineatul (2) al punctului 1 al articolului 16 de mai jos.

13.2.    (1) Executantul are acele obligații, rezultând din legi și regulamente, cu privire la protecția muncii și la condițiile de munca.

(2)    Executantul are obligația de a aviza subcontractanții cu privire la faptul ca obligațiile prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile; Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora.

(3)    în cazul co-executanților, respectarea acestor obligații va fi asigurata prin grija liderului de asociație.

13.3.    - Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei execuții, ca documentele puse la dispoziția sa de către Achizitor (proiectul de execuție, caietul de sarcini, etc.) nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fi în mod normal identificate; daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradicții, executantul le va aduce imediat la cunoștința Achizitorului.-Având în vedere că observațiile la cantitățile din proiect au fost soluționate înaintea semnării acestui contract, notele de comandă suplimentară care vor apareâ pe parcursul execuției nu vor depăși 10 % din valoarea contractului.

13.4.    (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcții.

(2)    Un exemplar din documentația predata de către Achizitor Executantului, va fi tinut de acesta in vederea consultării de către Inspecția de Stat in Construcții, Departamentul de Lucrări Publice si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primărie Municipiului București si / sau Primăriei de Sector , precum si de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

(3)    Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente sa fie proiectata de către Executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract, caietele de măsurători (atasamentele), jurnalul de șantier completat zilnic vizat de inspectorii de șantier si, după caz, in situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

13.5.    (1) Executantul are obligația de a respecta si de a executa dispozițiile Achizitorului,

date prin dispoziție de șantier, in orice problema menționata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare    ■

Dispozițiile de santier'.sunt scrise, semnate de: proiectant, Achizitor (prin reprezentantul Centrului Operațional); si dirigintele de șantier, datate și numerotate, elaborate in baza „notelor de constatare” semnate de către dirigintele de șantier si Executant. Acestea sunt adresate în doua exemplare Executantului; Executantul va înapoia dirigintelui de șantier unul dintre exemplare, după ce il va fi semnat și va fi menționat pe el data la care l-a primit.

In cazul in care Executantul considera ca dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții in scris, fara ca obiecțiile respective sa il absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului in care acestea contravin prevederilor legale.Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar

acesta având calitatea de a ridica obiecții.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de Achizitor. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorului natura dificultății, calculul și valoarea costurilor suplimentare.

Executantul nu va executa ordinele în cauza decât după primirea aprobării Achizitorului cu privire la costurile suplimentare.

13.6    (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date

de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) In cazul in care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare in poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei parii a lucrărilor, Executantul are obligația sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant Executantul are obligația de a proteja si de a păstră cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

T3.7. Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația:

a)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)    de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autoritati competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)    de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generali de metodele sale de lucru.

13.8.    (1) Executantul este responsabil pentru menținerea in buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor si instalațiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea acesteia.

(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru executarea lucrărilor fara acordul prealabil al acestuia.

13.9.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația, in măsură permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv.

a)    confortul riveranilor si/sau

b)    caile de acces,

prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate in posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.    .    .13.10. - (1) Executantul are obligația de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe si pe șantier, sa fie limitat, in măsură in care este posibil, astfel incat sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2)    In cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)    Executantul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului.

13.11.    (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a)    de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna si de a indeparta de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr. 126/21.07.2004, art.5.

(2)    în acest scop, pe măsură avansarii lucrărilor, Executantul va proceda la degajarea, curățirea și la repunerea în starea inițiala a amplasamentului pus la dispoziție de către Achizitor în vederea executării lucrărilor.

(3)    în situația neexecutarii în tot sau în parte a acestor obligații, la 30 de zile de la rămânerea fara efect a dispoziției de șantier, materialele, instalațiile, resturile și deșeurile neridicate pot fi transportate din oficiu de către Achizitor, după natura lor, fie în depozite fie la groapa de gunoi, pe cheltuiala și riscul Executantului.

(4)    Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligațiilor sale in perioada de garanție, cu acordul scris al Achizitorului.

13.12.    Executantul iși procura, pe cheltuiala și riscurile sale, terenuri de care poate avea nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, în afara acelor amplasamente pe care Achizitorul i le poate eventual pune la dispoziție, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie sa supună spre aprobarea prealabila a Achizitorului opțiunile sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind în drept sa refuze aprobarea sau sa o condiționeze de îndeplinire unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, daca motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, le justifica.

13.13.    (1) Executantul ja'Șpunde, potrivit obligațiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale construcției, aparute într-un interval de 18 luni de la recepția lucrărilor.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției aparute într-un interval de 10 ani de la recepția lucrărilor și, după îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistența aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

13.14. Executantul are obligația de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita pe parcursul derulării contractului, cu prîvireda:

-    persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

-    forma juridica a societății;

-    denumirea societății;

-    sediul social al societății;

-    obiectul principal de activitate,

și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

13.15. Executantul are obligația de a obține Avizul pentru Organizarea Execuției, ADP1 /ASsi Brigada de Politie, conform reglementarilor legale în vigoare, in termen de 14 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Daca Executantul nu face dovada obținerii avizelor menționate in termenul de 14 zile si nu va incepe lucrările ce fac obiectul contractului, întârzierile vor fi suportate de către Executant din durata de execuție a lucrărilor conform articolului 3, fara ca aceasta sa fie modificata.

13.16.    Executantul are obligația de a monta panouri model A.N.B3., de a le intretine pe durata șantierului si de a le restitui la terminarea lucrărilor. Totodată Executantul are obligația de a monta panouri model PMB4 conform Ordinului nr. 63 / N din 11.08.1998 privind obligația afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investiției.

13.17.    Taxele de ocupare a domeniului public se plătesc de către Executant regasindu-se in oferta financiara in coeficientul de organizare de șantier.

114 Responsabilitatea Achizitorului

14.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție Executantului intreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate, fara plata, cu excepția celei pentru solutiile/ofertele alternative.

14.2.    Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație si a limitelor terenului pus la dispoziție Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

14.3.    Achizitorul are obligația de a examina si de a măsură lucrările care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

14.4.    Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum si de dispozițiile si livrările sale.

14.5.    Achizitorul organizează reuniuni de șantier saptamanal de regula, in ultima zi a saptamanii la care vor participa toti factorii responsabili pentru derularea in bune condiții a execuției lucrărilor.

15 Începerea si exeeuîia lucrărilor

1    Administrația Domeniului Public

2

Administrația Străzilor

3    S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

4    Primăria Municipiului București,,,

• >Vt

15.1.    - (1) Executantul are obligația de a incepe lucrările in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din-partea Achizitorului. Acest ordin va fi emis de către Achizitor intr-un termen de maximum 3 zile de la data predării amplasamentului.

(2)    Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare. în acest sens, Achizitorul va proceda la bornajul general care consta în identificarea pe teren a poziției lucrărilor definita în planul de amplasare a lucrărilor cu ajutorul bornelor numerotate fixate în sol. Poziția bornelor va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(3)    în situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Achizitorului sau unor terți, bornajul va fi efectuat în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării lor pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(4)    Dirigintele de șantier va redacta un proces verbal cu privire la toate aceste operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au participat la operațiunile de bornaj.

(5)    Daca pe parcursul executării lucrărilor sunt descoperite lucrări subterane sau îngropate care nu au fost reperate prin bornajul special, Executantul îl va informa în scris pe dirigintele de șantier în legătură cu acestea și se va proceda în contradictoriu la reperarea acestora. Executantul are de asemenea obligația de a întrerupe lucrările care se executa în preajma acestor lucrări îngropate sau subterane până la data deciziei proiectantului, operatorului de dotatie si a dirigintelui de șantier cu privire la masurile care trebuie întreprinse.

(6)    Executantul are obligația de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le înlocui daca este cazul.

(7)    Achizitorul trebuie sa notifice Inspecției de Stat in Construcții si PMB-DCRI5 data începerii efective a lucrărilor.

15.2.    (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului general de execuție si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute in graficele de execuție se considera date contractuale. Nerespectarea acestor termene atrage aplicarea dispozițiilor articolului 25.1. din prezentul contract.

(2)    Executantul are obligația de a participa la reuniuni de șantier săptămânale organizate de Achizitor, în general în ultima zi lucratoare a săptămânii, la care vor participa reprezentanții Executantului și ai Achizitorului desemnați în acest scop.

Discuțiile vor fi consemnate întru-un proces verbal semnat de reprezentanții părților, care va fi pastrat la dosarul achiziției publice.

(3)    Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție in detaliu, alcătuit in ordinea tehnologica de execuție. In cazul in care, după opinia Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminării lucrărilor la data prevăzută in contract.

Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(4)    în cazul în care Executantul întârzie cu mai mult de 5 zile începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor'sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevăzute la clauza 13.1 alin. (2), Achizitorul este indrdptatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care. activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, ih cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

3 Primăria Municipiului București - Direcția Coordonare, Reglementare si15.3.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse in anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului si a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4.    (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentația de execuție; verificările si testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum si condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor si a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de dirigintele de șantier, caruia Executantul îi va remite certificatul de calitate al acestor materiale.

Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute sa fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utile pentru ca materialele, produsele și componentele sa poata fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate.

(2)    Determinarea cantităților materialelor și produselor achiziționate de către Executant se va face în contradictoriu.

La solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele justificative necesare.

Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintele de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificării va fi suportat:

de către Executant daca se dovedește ca exista, în prejudiciul Achizitorului, o diferența de cantitate superioara marjei normale transportului; de către Achizitor în cazul contrar.

(3)    Materialele furnizate de Achizitor vor fi preluate de Executant de la sediul' Achizitorului sau de la orice alta adresa indicata de către acesta din urma din București si/sau județul Ilfov, toate costurile legate de aceasta operație fiind suportate de Executant. Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de predare -primire încheiat în prezența dirigintelui de șantier și a reprezentantului Executantului. Cu ocazia încheierii procesului verbal de predare - primire a materialelor, dirigintele de șantier va remite reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.

Daca, în funcție de condițiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor materiale impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligația de a construi sau de a-și procura magaziile respective, chiar și în afara șantierului. Executantul suporta cheltuielile de înmagazinare, întreținere, fixare, conservare și transport între magazie (depozit) și șantier, în toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asuma răspunderea legala a unui depozitar.

(4)    Executantul'are obligația sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si 'încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

(5)    Probele neprevăzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

care devin ascunse, fara


15.5. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările aprobarea Achizitorului.(2)    Executantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate,'pentru a fi examinate si măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispoziția Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4)    în cazul in care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar in caz contrar, de către Executant.

(5)    Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii tranșeelor fara acordul prealabil al Achizitorului.

16    înfâraerea și sosîarea Suerariîor

16.1.    (1) In cazul in care:

a)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)    condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)    oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de către acesta il îndreptățesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei parti din acestea. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorul în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și la soluțiile propuse, inclusiv in ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimata a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

(2) Ca urmare a notificării, Părțile vor stabili:

(i)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

(ii)    totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului ;

(iii)    orice alta soluție cu privire la executarea contractului.

16.2.    Fara a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției,'daca Achizitorul nu plătește in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut in. clauza 19.4; in acest caz va notifica in scris acest fapt Achizitorului.

16.3.    Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor terțe persoane.

16.4 In cazul in care intarzierea se datoreaza Executantului, cu consecința prelungirii termenului de execuție a contractului, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea facturii aferenta situației de lucrări lunare, suma de 560 lei pentru fiecare zi de intarziere, reprezentând contravaloarea volumului de apa pierdut prin neaducerea rețelei telescopice la starea de conformitate la termenelor angajate.

17    Finalizarea Suerariîor

17.1 Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat in termenul stabilit prin graficul de execuție.

Nota de finalizare a lucrării se intocmeste la punerea in funcțiune a rețelei de apa in următoarele condiții:

(a)    Executantul solicita comisia de recepție pe șantier pentru finalizarea lucrării;

(b)    In cazul in care lucrarea este corespunzătoare punerii in funcțiune se semnează un proces verbal de punere in funcțiune;

(c) In cazul in care lucrarea este necorespunzatoare punerii in funcțiune, se executa remedierile si se reconvoaca comisia de recepție.

17.2.    (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica in scris Achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate, confirmate, a facturii finale depuse la Registratura Generala a Achizitorului (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) si a constatărilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție.

Comisia va fi convocata în termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, cu excepția cazului prevăzut la punctul 3 de mai jos.

(3)    In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate Executantului, în termen de 3 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție în maximum 5 zile de la primirea unei notificări în acest sens.

17.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție si cu reglementările in vigoare recomandând admiterea cu sau fara obiecții sau respingerea recepției. In funcție de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.4.    Recepția se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si funcțional.

17.5 în sensul prezentului contract, lucrările a căror recepție este solicitata, sunt considerate finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, în cazul în care recepția a fost aprobata.

17.6. înainte de convocarea comisiei de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor, Executantul va preda Achizitorului toate documentele si planurile post-execuție necesare întocmirii Cârtii Construcției, în formatul solicitat de Achizitor pe suport material (hârtie) conform coordonatelor sistemului definit de către Achizitor.

18 Perioada de garanție acordata berarilor

18.1.    Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si funcțional, pana la recepția finala.

18.2.    (1) in perioada de garanție Executantul are obligația, in urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție si remediere a viciilor, contradicțiilor si altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale respectiv proiectului sau'dispozițiilor de șantier.

(2) Executantul a’re obligația de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a.    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b.    unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrări; sau

c.    neindeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

18.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (1), după notificarea Achizitorului intr-un interval de timp stabilit de comun acord de ambele parti. Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări, efectuate de alte persoane, vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

19 Mod a 3 «tații de pliate

19.1.    (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sediul Central al S.C.Apa Nova București S.A (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) pana la sfârșitul fiecărei luni situația de lucrări insotita de factura.

Situația de lucrări va fi semnata in original atat de Executant cat si de dirigintele de șantier (rețele si drumuri).

Nerespectarea transmiterii documentelor pentru plata pana la 30 ale lunii atrage aplicarea unei penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din valoare, corespunzând situației respective de plata. Aceasta se deduce din factura lunii de referința.

19.2.    în cazul în care Achizitorul, confirma toate documentele, acestea se transmit la Direcția Financiara a acestuia pentru plata.

19.3.    în cazul în care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se returneaza Executantului pentru refacere conform indicațiilor Achizitorului prin Registratura Generala a Achizitorului.

Executantul va reface situația de lucrari/plata, facturi care se vor depune Registratura Generala, Sediul Central al S.C Apa Nova București S.A. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) urmând aceeași procedura.

Lipsa aprobării situației de plata nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua ritmul executariilucrarilor.

19.4.    Factura se exprima in RON conform situațiilor de plată aprobate. Plata se va face prin virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de la sfârșitul lunii de înregistrare a facturii valabile și conforme, în data de 10 a lunii următoare.

19.5.    - Daca Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 19.4 si fara a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform clauzei 16.2.

Executantul va relua executarea lucrărilor imediat după plata facturii de către Achizitor.

19.6.    - Achizitorul poate acorda avans Executantului în cuantum de 10% din prețul contractului, contra factura fiscala. Avansul se va achita în termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de începere a lucrării, contra factură fiscală. Achizitorul va reține avansul din primele doua facturi emise de Executant. Avansul in cuantum de 10 % se acorda doar daca Executantul "ă făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.T si

12.2 si totodată a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1.

19.7. - Plățile lunare prevăzute la clauza 19 nu influențează responsabilitatea Executantului și garanția de buna execuție; aceste plăți nu sunt considerate de către Achizitor drept recepție a lucrărilor executate.19.8.    (1) Ultima factura si situația de lucrări aferenta, in valoare de 30% din valoarea totala a contractului, va fi transmisa la Registratura Generala A.N.B. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) după semnarea Notei.de finalizare.

(2) Plata ultimei facturi va fi condiționată de receptionarea lucrărilor in termenul contractual.

19.9.    - Contractul nu va fi considerat finalizat decât după semnarea procesului verbal de recepție finala de către comisia de recepție. Procesele verbale de recepție finala pot fi făcute și pentru părți de lucrări, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi realizata conform dispozițiilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimei sume datorate Executantului va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

19.10    Executantul se obliga sa specifice pe factura emisa, codul sau codurile de investiție cuprinse in tabelul din Anexa 1 la prezentul contract. Lipsa codului de investiții are drept consecința restituirea facturii ca neconforma.

19.11    Orice factura emisa de către Executant in condițiile in care acesta nu a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si 12.2 si totodată nu a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1., va fi considerata neconforma de către Achizitor.

20 Âctuaîizarea prețuHui contractuîui

20.1.    Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului, sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract, cu excepția Notelor de Comanda Suplimentara care nu vor depăși 10 % din valoarea totala a lucrării.

20.2.    - Prețul contractului este stabilit in RON si nu se actualizeaza.

21 Asigurări

21.1. - (1) Executantul are obligația de a incheia, inainte de inceperea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentanții imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa recepționeze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane.fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va incheia cu o agenție de asigurare autorizata conform legii.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)    Executantul are obligația de a se asigura ca subcontractantii si asociații au incheiat asigurări pentru)toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si asociaților sa prezinte-Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații platibile prin lege, in privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia, constatate prin hotărâre judecătoreasca definitiva.

22 Amendamente

22.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, in conformitate cu prevederile legale.

23 Subcontractanți

23.1.    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, în special în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolele 13.14 și 21 din prezentul contract.

23.2.    - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de identificare ale acestora, precum si contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2)    Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Executant de modul în care isi îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu isi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4.    Executantul poate schimba orice subcontractant, din proprie inițiativa sau la cererea Achizitorului, daca subcontractantul nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Noul subcontractant trebuie aprobat de către Achizitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului.

23.5.    Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat nerespectarii de către Executant a obligațiilor cu privire ia subcontractanți.

24. Coexecutanți

24.1.    Coexecutanții care au semnat prezentul contract ca urmare a depunerii unei oferte comune își asuma solidar răspunderea pentru executarea obligațiilor care. le revin conform prezentului contract.

24.2.    Coexecutanții au obligația de a prezenta Achizitorului contractul de asociere încheiat între ei autentificat de un notar public și de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract. Cesiunea drepturilor și obligațiilor coexecutanților conform contractului de asociere nu poate interveni fara acordul prealabil al Achizitorului.

24.3.    Coexecutanții sunCobligați sa aduca la cunoștința Achizitorului modificările intervenite în structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus.

25. Penaiiîati, daune-interese

25.1. - în cazul în care, din vina sa exclusiva (aceasta incluzând si vina subcontractantilor sau coexecutantilor sai), Executantul nu respecta graficul de lucrări anexat, incluzând termenele intermediare prevăzute la articolul 15.2 din prezentul contract, acesta va plăti Achizitorului, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 2% din prețul contractului pe

săptămână de întârziere, până la data realizării lucrărilor prevăzute.. Cuantumul penalităților

nu-poate depăși valoarea contractului.

25.2.    - In cazul in care Achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 19.4, Executantul are dreptul de a solicita ca penalitati, o suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe săptămână de întârziere.

25.3.    Dacă Executantul întârzie emiterea situațiilor de plată si/sau facturilor, din diverse motive, se vor aplica penalități conform 19.1 (1)

25.4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de către cealalta parte a altor obligații decât cele prevăzute la punctele 23.1 si 23.2 de mai sus are dreptul de a solicita celeilalte Părți daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei Părți de a rezilia contractul conform articolului 26.2.

25.5. Pentru nerespectarea prevederilor art. 13.1; al'. 2, litera d) si e) si 13.15 se vor aplica penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.6 Pentru nerespectarea prevederilor Caietului de Sarcini referitoare la utilizarea sacilor de evacuare excedent, se vor aplica penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.7. Zilele de sâmbătă, duminica și sărbătorile legale nu sunt deduse din calculul penalităților.

26. încetarea contractului

26.1. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a)    la data recepției finale a lucrărilor

b)    în caz de încetare de plăți, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia dintre Părți;

c)    reziliere, conform punctelor 26.2 și 26.4 de mai jos ;

d)    reziliere unilaterala, conform punctului 26.3 ;

e)    prin acordul scris al părților;

f)    în caz de forța majora care se prelungește mai mult de 6 luni.

26.2 încălcarea grava de către una dintre părți a obligațiilor sale poate avea ca efect, la inițiativa celeilalte părți, rezilierea de plin drept a contractului ca efect al unui pact comisoriu de grad 3 (trei) fara nicio alta formalitate, conform următoarei proceduri:

a)    partea care are inițiativa procedurii rezilierii va adresa părții în culpa o notificare motivata, acordând un termen pentru remedierea nerespectarii;

b)    daca partea în culpa nu remediază nerespectarea obligației în cauza în termenul acordat, contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instanțe în acest sens, la data primirii de cafre partea în culpa a notificării de reziliere.

în sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de încălcare grava următoarele, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

întreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de execuție a lucrărilor de către Executant;

nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia cazul prevăzut la art. 15.2 (4) din prezentul contract;

neplata de către Achizitor a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art.

19.4 de mai sus;

neconstituirea in termen de 30 de zile a scrisorilor de garanție bancara conform clauzelor 12.1 si 12.2 ale prezentului contract;

neincheierea asigurării pentru riscuri inainte de inceperea lucrărilor conform obligațiilor prevăzute la art. 21 al prezentului contract.

26.3.    (1) Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Achizitorul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorata unor cauze in afara controlului Achizitorului, cum ar fi:

(2)    neîndeplinirea de către Executant a obligației prevăzute la articolul 12 al prezentului contract si / sau a obligațiilor prevăzute la articolul 21 al prezentului contract;

(3)    Achizitorul este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorata refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.

26.4.    (1) în cazul rezilierii contractului conform punctelor (2) și (3) de mai sus, precum și în cazul încetării contractului conform 26.1 literele a) și f), părțile vor avea obligațiile descrise mai jos.

(2)    Părțile vor proceda la constatările cu privire la lucrările sau părțile de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv al materialului și al instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operațiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a părților de lucrări executate, cu efect de la data rezilierii sau a încetării contractului.

în termen de 10 zile de la data procesului verbal, Achizitorul stabilește masurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate. Aceste masuri pot include demolarea anumitor părți de lucrări. în cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul acordat de Achizitor, acesta le executa din oficiu.

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de Achizitor.

(3)    în termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat la alineatul (2) de mai sus, Executantul are obligația de a preda Achizitorului:

situația de lucrări și situația de plata corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile articolelor 19.1, 19.2, 19.3 din prezentul contract sunt aplicabile;

toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, în legătură cu executarea lucrărilor;

toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, in vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi transportate de Executant la sediul Achizitorului sau in orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operațiune vor fi suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

In același termen, Executantul are obligația de a restitui Achizitorului avansul primit, daca este cazul, in temeiul articolului 19.6 din prezentul contract.

(4)    Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune - interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligația de a plăti factura emisa de Executant corespunzătoare lucrărilor executate până la data rezilierii sau a încetării, conform articolului 19.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde și valoarea materialelor aprovizionate in avans de către Executant.

27. Cesiunea27.1.    - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fara sa obțină in prealabil acordul scris al Achizitorului.

27.2.    - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

28. Forța majora

28.1.    - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2.    - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

28.3.    - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

28.4.    - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

28.5.    - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

28.6.    Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forța majora, acesta va depune toate eforturile pentru a asigura în măsură în care este posibil, îndeplinirea obligațiilor prevăzute ie articolul 16.3. din prezentul contract.

29. Soluționarea litigiilor

29.1.    - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

29.2.    - Daca după 15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu reusesc sa'rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Romania.

30. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează sontractul este limba romana.

31. Comunicări

31.1.    (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos :

Achizitor :    APA NOVA BUCUREȘTI

- DIRECȚIA TEHNICA

1.iB/21Adresa:    Sîr. Splaiul Independentei,nr.235

Fax:    318.01.74:318 65 54

Telefon:    318.63.58; 207 77 78

in aîentia:    Director Tehnic Adjunct

Mihaeia PANAITE

Executant :

In atenția:    D-îui Administrator

Francois DEBERGH

Adresa:    str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București

Fax:    252 09 34

Telefon:    252 08 60

Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunoștința celeilalte părți.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

31.2. Comunicările dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

32. Legea aplicabila contractului

32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Âchâzîtor,

Andrea© BÂUDE

Director General


Executant,

Francei© DEBERGH

Administrator


Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in confoirnitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

ÎK ..... / ...............

Prezenta anexa face parte /..............................

Achizitor,

Ândreas BAUDE

Director Genera!


integranta din contractul' nr.

Executant,

Francois DEBERGH

AdministratoraW. crt

Denumire Sucrare

Cod mvesOâs atoeat

1

Reabilitarea rețelelor de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH Dinicu Golescu 35-43, sector 1

214 07 201 CRRT

1. Parțiîe contractante

între

Autoritatea contractanta S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., cu sediul în str. Aristide Demetriad, nr. 2, Sector 1, București, înmatriculata la Registrul Comerțului București cu nr. J40/9006/1999, C.U.I. R 122 769 49, cont IBAN R033BRDE450SV01059614500 - B.R.D. -Sucursala Mari Clienți Corporativi, tel./fax 310.02.74, 312.44.37,312.13.18, reprezentata prin Ândreas BAUDE, Director General, denumita în continuare Achizitor

si

Executantul S.C. ÂCVÂTOT S.R.L., adresa sediului str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București, telefon/fax: 252 08 60 / 252 09 34, număr de inmatriculare: J40 / 6629 / 1991, cod fiscal R13906, cont R006BRDE450SV0094SS04500 deschis la BRD - G.S.G. -S.M.C.C., reprezentata prin Francois DEBERGH, funcția administrator,

denumite în continuare împreuna Părțile

a intervenit prezentul contract.

2. ObsecîuS să prețul contractului

2.1.    Obiectul contractului este: execuția, finalizarea, intretinerea si remedierea pe perioada execuției „Lucrărilor de extindere rețea de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH Grivita 188-200, sector 1” respectiv remedierea pe perioada garanției de 365 de zile.

2.2.    Prețul contractului este de 555.352,56 RGN din care TVA 88.669,74 RON.

3. Durata contractului

3.1. Executantul se obliga sa presteze lucrările, asa cum este prevăzut in graficul de execuție anexat, ,de la data ordinului de incepere conform 15.1(1), adica 84 zile de la data ordinului de incepere.

4. Definiții

4.1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua parti, încheiat între o autoritate'„contractanta, în calitate de Achizitor, si un Executant de lucrări, în calitate de Executant, act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai jos.

b)    Achizitor si Executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c)    prețul contractului - prețul piatibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

Se considera ca prețul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor, inclusiv toate cheltuielile generale (construcția și întreținerea cailor de acces și a drumurilor de serviciu necesare pențru șantier; instalarea, funcționarea, întreținerea dispozitivelor de securitate și a instalațiilor de igiena ale șantierului ; paza, iluminarea

Negociere fara pubficarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

și curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe și ca

asigura Executantului o marja de profit. .........

Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează ca nu sunt acoperite în preț, se considera ca prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normal previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din :

fenomene naturale;

utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice;

existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura și a lucrărilor

necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații ;

realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice alta cauza, în situația subcontractarii, se considera ca prețul contractului acopera cheltuielile de coordonare și de control ale Executantului precum și consecințele unor eventuale neîndepliniri de către aceștia a obligațiilor care le revin.

d)    standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica;

e)    amplasamentul lucrării - locul în care se executa lucrarea;

f)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente; războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti.

g)    zi - zi calendaristică;

h)    diriginte de șantier - reprezentantul Achizitorului, care supraveghează ca execuția lucrării sa se faca in perfecta concordanța cu autorizația emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuției de lucrări, care a stat la baza emiterii autorizației), precum și pe baza și cu respectarea proiectului tehnic pentru execuția de lucrări; Responsabilul tehnic cu execuția atestat -■ reprezentantul Executantului de lucrări pentru problemele privind executarea lucrărilor;

i)    an - 365 de zile;

j)    grupare SH - grupare de blocuri alimentate cu apa din statia de hidrofor.

5. Aplicare

Contractul intra în vigoare la data semnării sale, iar executarea sa va începe la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor.

8„ Documentele contractului

6.1. - Natura și volumul IQcrarilor sunt prevăzute în anexele la prezentul contract.

6.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a)    Caietul de sarcini

b)    propunerea tehnica si propunerea financiara;

c)    graficul pe resurse si graficul de execuție ;

d)    graficul de plăți;

e)    declarațiile Executantului cu privire la echipamentele, resursele umane utilizate pentru îndeplinirea contractului;Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț, de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

g)    planuri de coordonare rețele avizate de toți deținătorii / administratorii acestora;

h)    ordin de începere pentru fiecare lucrare In parte insotit de avize, acorduri, autorizații;

i)    lista materialelor necesare executării lucrărilor, furnizate de executant și a celor furnizate de Achizitor;

j)    copii după asigurările încheiate de Executant și de către subcontractanți;

k)    contractul de asociere între ofertanți în cazul în care contractul se încheie ca urmare a depunerii unei oferte comune;

l)    lista sub-contractanților si lucrările repartizate acestora;

m)    acte adiționale, daca exista;

n)    modelul de atasamente pentru decontări lunare

o)    alte anexe la contract.

In caz de contradicții ordinea in care sunt menționate documentele este cea care prevalează.

7, Standarde

7.1.    (1) Executantul garanteaza ca la data recepției, lucrarea va avea calitățile prevăzute în caietul de sarcini, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizata, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.

7.2.    (2) Lucrările vor fi supuse testelor de calitate, proba de calitate fiind considerata realizata daca rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului

8.1.    -    (1)0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parii:

a)    .de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei torte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b)    de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

8.2.    - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract daca:

a)    informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c)    partea contractanta â fost obligata în mod legal sa dezvăluie informația;

d)    Achizitorul dezvăluie ihformația Concedentului sau Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii apa - canal a municipiului București (ARBAC).

9. Drepturi de proprietate intelectuala

9.1. Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamatii si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marcj. înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
Negociere t'ara publicarea prealabila a unui anunț de participare - EzKtinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea ; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10. Protecția patrimoniuiui cuHturaî naționali

10.1.    - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in relațiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

10.2.    - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii sal sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1. iar imediat după descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a înștiința Achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozițiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

b)    totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la prețul contractului.

10.3.    - Achizitorul are obligația, de indata ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

11. Dispozitive explozive de razfooi

11.1.    în cazul în care în procesul verbal de predare a amplasamentului este indicat faptul ca amplasamentul poate conține dispozitive de război neexplodate, Executantul va aplica masurile de speciale de prospectare și securitate impuse de autoritatea competenta.

în orice situație, daca un dispozitiv de război este descoperit sau localizat, Executantul are următoarele obligații:

a)    a suspenda lucrul în vecinătate dispozitivului și de a interzice orice circulație în vecinătatea acestuia, prin închiderea cailor de acces, panouri de semnalizare, borpe, etc;

b)    a informa imediat Achizitorul și autoritatea competenta pentru a proceda la înlăturarea dispozitivelor neexpiodate;

c)    a nu relua lucrul decât după ce a primit autorizație prin dispoziție de șantier scrisa.

11.2.    în caz de explozie fortuita a unui dispozitiv de război, Executantul are obligația de a informa imediat autoritățile administrative competente și de a lua masurile prevăzute la punctele a) și c) de la .puhctul 1 al prezentului articol.

11.3.    Cheltuielile justificate antrenate de dispozițiile prezentului articol nu sunt în sarcina Executantului.

12. Garanția de buna execuție a contractului

12.1. Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în 30 de zile de la semnarea contractului. In cazul in care Executantul nu constituie garanția de buna execuțieNegociere fara publicarea prealabila a unui anunl de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

in termenul menționat de 30 de zile, Achizitorul are dreptul de a refuza la plata orice factura emisa de către Executant referitor la contractul in cauza, fara vreo alta notificare in prealabil.

12.2.    Cuantumul garanției de buna execuție a contractului reprezintă 10% din prețul acestuia. Garanția va fi constituită printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă inregistrata in Romania, în moneda contractului.

12.3.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu îsi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca Executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Achizitorul va executa garanția de buna execuție, fara nici o alta notificare și fara prejudicierea drepturilor sale prevăzute la articolul 25.1 și

26.2.

12.4.    Garanția de bună execuție va fi constituită pe o perioadă de 12 luni peste durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract și ea va fi restituită executantului după cum urmeaza:

a.    70% din valoarea garanției, în 14 (paisprezece) zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, in cazul in care achizitorul nu a emis pretenții asupra garanției de execuție anterior acestei date;

b.    restul de 30 % din garanție, în termen de 5 (cinci) zile de la data recepției finale a lucrărilor.

12.5. Dacă durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se prelungește in baza art. 22, Executantul este obligat sa prelungească perioada de constituire inițială a garanției de bună execuție, cu durata de decalare a lucrărilor.

13 ResponsabiliîațiSe ExecutanîuSui

13.1.    (1) Executantul are obligația de a executa si de a finaliza lucrările, precum si de a

remedia viciile ascunse, cu atenția si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevăzute in contract.

(2) Executantul are de asemenea următoarele obligații:

a)    de a-și organiza șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant și sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de șantier);

b)    de a supraveghea lucrările, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terți si terților, în special ceje rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afecteaza integritatea rețelei de distribuție a apei potabile si/sau de canalizare sau a altor rețele existente in zona;

c)    de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executării obligațiilor sale contractuale;

d)    de a asigura instalarea, funcționarea, inregistrarea dispozitivelor de securitate si a instalațiilor de igiena, ale șantierului; paza, iluminarea si curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia si conservarea lucrărilor in deplina siguranța daca. «•> "v™* a*m. «**— »/*■«*,

V*V,».«S.F—.., ,.-;i...--'»,    • I “'W-’W r.'w    -'••*-!r«l.-» -^^5(«iS.^ii‘»i:\’


Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - £z\tinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

e)    de a asigura tuturor salariatilor care participa la lucrările pentru obiectul contractului o tinuta civilizata, echipamente de protecția muncii si orice alte dotări, dispozitive, echipamente considerate a fi necesare in acest scop;

f)    de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executării lucrărilor și de a notifica Achizitorului orice problema care ar putea determina întârzierea începerii lucrărilor; ca urmare a acestei notificări, părțile se vor întâlni în conformitate cu alineatul (2) al punctului 1 al articolului 16 de mai jos.

13.2.    (1) Executantul are acele obligații, rezultând din legi și regulamente, cu privire la protecția muncii și la condițiile de munca.

(2)    Executantul are obligația de a aviza subcontractanții cu privire la faptul ca obligațiile prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile; Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora.

(3)    în cazul co-executanților, respectarea acestor obligații va fi asigurata prin grija liderului de asociație.

13.3.    - Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei execuții, ca documentele puse la dispoziția sa de către Achizitor (proiectul de execuție, caietul de sarcini, etc.) nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fi în mod normal identificate; daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradicții, executantul le va aduce imediat la cunoștința Achizitorului. Având în vedere că observațiile ia cantitățile din proiect au fost soluționate înaintea semnării acestui contract, notele de comandă suplimentară care vor aparea pe parcursul execuției nu vor depăși 10 % din valoarea contractului.

13.4.    (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcții.

(2)    Un exemplar din documentația predata de către Achizitor Executantului, va fi tinut de acesta in vederea consultării de către Inspecția de Stat in Construcții, Departamentul de Lucrări Publice si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primărie Municipiului București si / sau Primăriei de Sector , precum si de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

(3)    Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente sa fie proiectata de către Executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract, caietele de măsurători (atasamentele), jurnalul de șantier completat zilnic vizat de inspectorii de șantier si, după caz, in situațiile convenite,, desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

13.5.    (1) Executantul are obligația de a respecta si de a executa dispozițiile Achizitorului, date prin dispoziție de șantier, in orice problema menționata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare

Dispozițiile de șantier.-sunt scrise, semnate de: proiectant, Achizitor (prin reprezentantul Centrului Operațional)- si dirigintele de șantier, datate și numerotate, elaborate in baza „notelor de constatare” semnate de către dirigintele de șantier si Executant. Acestea sunt adresate în doua exemplare Executantului; Executantul va înapoia dirigintelui de șantier unul dintre exemplare, după ce il va fi semnat și va fi menționat pe el data la care l-a primit.

In cazul in care Executantul considera ca dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții in scris, fara ca obiecțiile respective sa il absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului in care acestea contravin prevederilor legale.Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar acesta având calitatea de a ridica obiecții.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (i) determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de Achizitor. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorului natura dificultății, calculul și valoarea costurilor suplimentare.

Executantul nu va executa ordinele în cauza decât după primirea aprobării Achizitorului cu privire la costurile suplimentare.

13.6    (1) Executantul este responsabil de trasarea corecia a lucrărilor fata de reperele date

de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilității respective.

(2) In cazul in care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare in poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei parti a lucrărilor, Executantul are obligația sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant Executantul are obligația de a proteja si de a păstră cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite ia trasarea lucrărilor.

13.7.    Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația:

a)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)    de a procura si de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autoritati competente, in scopul protejării iucrarilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)    de a iua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de iucru.

13.8.    (1) Executantul este responsabil- pentru menținerea in buna stare a iucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalațiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea acesteia.

(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru executarea lucrărilor fara acordul prealabil ai acestuia.

13.9.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația, in măsură pertȚiisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv:

a)    confortul riveranilor si/sau

b)    caile de acces,

prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate in posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Achizitorul impotrîva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.    .. .13.-10. - (1) Executantul are obligația de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe si pe șantier, sa fie limitat, in măsură in care este posibil, astfel incat sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2)    In cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)    Executantul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului.

13.11.    (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a)    de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna si de a indeparta de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr. 126/21.07.2004, art.5.

(2)    în acest scop, pe măsură avansarii lucrărilor, Executantul va proceda la degajarea, curățirea și la repunerea în starea inițiala a amplasamentului pus ia dispoziție de către Achizitor în vederea executării lucrărilor.

(3)    în situația neexecutarii în tot sau în parte a acestor obligații, la 30 de zile de la rămânerea fara efect a dispoziției de șantier, materialele, instalațiile, resturile și deșeurile neridicate pot fi transportate din oficiu de către Achizitor, după natura lor, fie în depozite fie la groapa de gunoi, pe cheltuiala și riscul Executantului.

(4)    Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligațiilor sale in perioada de garanție, cu acordul scris al Achizitorului.

13.12.    Executantul iși procura, pe cheltuiala și riscurile sale, terenuri de care poate avea nevoie pentru depozitarea, excedentului sau molozului, în afara acelor amplasamente pe care Achizitorul i le poate eventual pune la dispoziție, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie sa supună spre aprobarea prealabila a Achizitorului, opțiunile sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind în drept sa refuze aprobarea sau sa o condiționeze de îndeplinire unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, daca motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, le justifica.

13.13.    (1) Executantul, raSpunde, potrivit obligațiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale construcției, aparute într-un interval de 18 luni de la recepția lucrărilor.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse aie construcției aparute într-un interval de 10 ani de la recepția lucrărilor și, după îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistența aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

13.14.    Executantul are obligația de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita pe parcursul derulării contractului, cu privire la:-    persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

-    forma juridica a societății;

-    denumirea societății;

-    sediul social al societății;

-    obiectul principal de activitate,

și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

13.15.    Executantul are obligația de a obține Avizul pentru Organizarea Execuției, ADP1 /'ASsi Brigada de Politie, conform reglementarilor legale în vigoare, in termen de 14 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Daca Executantul nu face dovada obținerii avizelor menționate in termenul de 14 zile si nu va incepe lucrările ce fac obiectul contractului, întârzierile vor fi suportate de către Executant din durata de execuție a lucrărilor conform articolului 3, fara ca aceasta sa fie modificata.

13.16.    Executantul are obligația de a monta panouri model A.N.B3., de a le intretine pe durata șantierului si de a le restitui la terminarea lucrărilor. Totodată Executantul are obligația de a monta panouri model PMB4 conform Ordinului nr. 63 / N din 1 1.08.1998 privind obligația afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investiției.

13.17.    Taxele de ocupare a domeniului public se plătesc de către Executant regasindu-se in oferta financiara in coeficientul de organizare de șantier.

14 Responsabilitatea Achizitorului

14.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție Executantului intreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate, fara piața, cu excepția celei pentru solutiile/ofertele alternative.

14.2.    Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație si a limitelor terenului pus la dispoziție Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

14.3.    Achizitorul are obligația de a examina si de a măsură lucrările care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

14.4.    Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum si de dispozițiile si livrările sale.

14.5.    Achizitorul organizează reuniuni de șantier saptamanal de regula, in ultima zi a saptamanii la care vor participa toti factorii responsabili pentru derularea in bune condiții a execuției lucrărilor.

15 începerea si execuția Sucranlor

1 Administrația Domeniului Public " Administrația Străzilor

3    S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

4    Primăria Municipiului


Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București,

15.1.    - (1) Executantul are obligația de a incepe lucrările in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest-sens din partea Achizitorului. Acest ..ordin .va fi emis ce către Achizitor într-un termen de maximum 3 zile de la data predării amplasamentului.

(2)    Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare. în acest sens, Achizitorul va proceda la bornajul general care consta în identificarea pe teren a poziției lucrărilor definita în planul de amplasare a lucrărilor cu ajutorul bornelor numerotate fixate în sol. Poziția bornelor va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(3)    în situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Achizitorului sau unor terți, bornajul va fi efectuat în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării lor pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(4)    Dirigintele de șantier va redacta un proces verbal cu privire la toate aceste operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au participat la operațiunile de bornaj.

(5)    Daca pe parcursul executării lucrărilor sunt descoperite lucrări subterane sau îngropate care nu au fost reperate prin bornajul special, Executantul îl va informa în scris pe dirigintele de șantier în legătură cu acestea și se va proceda în contradictoriu la reperarea acestora. Executantul are de asemenea obligația de a întrerupe lucrările care se executa în preajma acestor lucrări îngropate sau subterane până la data deciziei proiectantului, operatorului de dotatie si a dirigintelui de șantier cu privire la masurile care trebuie întreprinse.

(6)    Executantul are obligația de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le înlocui daca este cazul.

(7)    Achizitorul trebuie sa notifice Inspecției de Stat in Construcții si PMB-DCRI5 data începerii efective a lucrărilor.

15.2.    (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului general de execuție si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute in graficele de execuție se considera date contractuale. Nerespectarea acestor termene atrage aplicarea dispozițiilor articolului 25.1. din prezentul contract. 1

(2)    Executantul are obligația de a participa la reuniuni de șantier saptamânaie organizate de Achizitor, în general în ultima zi lucratoare a săptămânii, la care vor participa reprezentanții Executantului și ai Achizitorului desemnați în acest scop.

Discuțiile vor fi consemnate întru-un proces verbal semnat de reprezentanții părților, care va fi pastrat la dosarul achiziției publice.

(3)    Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție in detaliu, alcătuit in ordinea tehnologica de execuție. In cazul in care, după opinia Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminării lucrărilor la data prevăzută in contract.

Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(4)    în cazul în care Executantul întârzie cu mai mult de 5 zile inceperea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau daca nu isi indeplineste îndatoririle prevăzute la clauza 13.1 alin. (2), Achizitorul este indreptatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

5 Primăria Municipiului București - Direcția Coordonare, Reglementare siNegociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

15.3.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse in anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului si a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4.    (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentația de execuție; verificările si testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum si condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor si a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de dirigintele de șantier, caruia Executantul îi va remite certificatul de calitate al acestor materiale.

Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute sa Fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utiîe pentru ca materialeie, produsele și componentele sa poata fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate.

(2)    Determinarea cantităților materialelor și produselor achiziționate de către Executant se va face în contradictoriu.

La solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele justificative necesare.

Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintele de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificării va fi suportat:

de către Executant daca se dovedește ca exista, în prejudiciul Achizitorului, o diferența de cantitate superioara marjei normale transportului; de către Achizitor în cazul contrar.

(3)    Materialele furnizate de Achizitor vor fi preluate de Executant de la sediul Achizitorului sau de la orice alta adresa indicata de către acesta din urma din București si/sau județul Ilfov, toate costurile legate de aceasta operație fiind suportate de Executant. Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de predare -primire încheiat în prezența dirigintelui de șantier și a reprezentantului Executantului. Cu ocazia încheierii procesului verbal de predare - primire a materialelor, dirigintele de șantier va remite reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.

Daca, în funcție de condițiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor materiale impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligația de a construi sau de a-și procura magaziile respective, chiar și în afara șantierului. Executantul suporta cheltuielile de înmagazinare, întreținere, fixare, conservare și transport între magazie (depozit) și șantier, în toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asuma răspunderea legala a unui depozitar.

(4)    Executantul 'are obligația sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

(5)    Probele neprevăzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor.fi suportate de Executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
rMv.fc


(2)    Executantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispoziția Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4)    în cazul in care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar in caz contrar, de către Executant.

(5)    Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii tranșeelor fara acordul prealabil al Achizitorului.

16    întârzierea și sistarea lucrărilor

16.1.    (1) In cazul in care:

a)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)    condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)    oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de către acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei parti din acestea. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorul în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și la soluțiile propuse, inclusiv in ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimata a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

(2) Ca urmare a notificării, Părțile vor stabili:

(i)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

(ii)    totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului;

(iii)    orice alta soluție cu privire la executarea contractului.

16.2.    Fara a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției, daca Achizitorul nu plătește in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut in clauza 19.4; in acest caz va notifica in scris acest fapt Achizitorului.

16.3.    Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor terțe persoane.

16.4 In cazul in care intarzierea se datoreaza Executantului,- cu consecința prelungirii termenului de execuție a contractului, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea facturii aferenta situației de lucrări lunare, suma de 560 lei pentru fiecare zi de intarziere, reprezentând contravaloarea volumului de apa pierdut prin neaducerea rețelei telescopice la starea de conformitate la termenelor angajate.

17    Finah'zarea HucranSor

17.1 Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat in termenul stabilit prin graficul de execuție.

Nota de finalizare a lucrării se intocmeste la punerea in funcțiune a rețelei de apa in următoarele condiții:

(a)    Executantul solicita comisia de recepție pe șantier pentru finalizarea lucrării;

(b)    In cazul in care lucrarea este corespunzătoare punerii in funcțiune se semnează un(c) In cazul in care lucrarea este necorespunzatoare punerii in funcțiune, se executa

remedierile si se reconvoaca comisia de recepție.

17.2.    (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica in scris Achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate, confirmate, a facturii finale depuse la Registratura Generala a Achizitorului (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) si a constatărilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție.

Comisia va fi convocata în termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, cu excepția cazului prevăzut la punctul 3 de mai jos.

(3)    In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate Executantului, în termen de 3 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, stabillndu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție în maximum 5 zile de la primirea unei notificări în acest sens.

17.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție si cu reglementările in vigoare recomandând admiterea cu sau fara obiecții sau respingerea recepției. In funcție de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.4.    Recepția se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si funcțional.

17.5 în sensul prezentului contract, lucrările a căror recepție este solicitata, sunt considerate finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, în cazul în care recepția a fost aprobata.

17.6. înainte de convocarea comisiei de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor, Executantul va preda Achizitorului toate documentele si planurile post-.execuție necesare întocmirii Cârtii Construcției, în formatul solicitat de Achizitor pe suport material (hârtie) conform coordonatelor sistemului definit de către Achizitor.

1S Perioada de garantă© acordata Juerariior

18.1.    Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si funcțional, pana la recepția finala.

18.2.    (1) In perioada de garanție Executantul are obligația, in urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție si-remediere a viciilor, contradicțiilor si altor, defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale respectiv proiectului s.autdispozitiilor de șantier.

(2) Executantul'are obligația de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a.    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b.    unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrări; sau

c.    neindeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.18.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (1), după notificarea Achizitorului intr-un interval de timp stabilit de comun acord de ambele parti. Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări, efectuate de alte persoane, vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

19 ModaSitați de piaîa

19.1.    (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sediul Central al S.C.Apa Nova București S.A (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) pana la sfârșitul fiecărei luni situația de lucrări insotita de factura.

Situația de lucrări va fi semnata in original atat de Executant cat si de dirigintele de șantier (rețele si drumuri).

Nerespectarea transmiterii documentelor pentru plata pana la 30 ale lunii atrage aplicarea unei penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din valoare, corespunzând situației respective de plata. Aceasta se deduce din factura lunii de referința.

19.2.    în cazul în care Achizitorul, confirma toate documentele, acestea se transmit la Direcția Financiara a acestuia pentru plata.

19.3.    în cazul în care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se returneaza Executantului pentru refacere conform indicațiilor Achizitorului prin Registratura Generala a Achizitorului.

Executantul va reface situația de lucrari/plata, facturi care se vor depune Registratura Generala, Sediul Central al S.C Apa Nova București S.A. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) urmând aceeași procedura.

Lipsa aprobării situației de plata nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua ritmul executării lucrărilor.

19.4.    Factura se exprima in RON conform situațiilor de plată aprobate. Plata se va face prin virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de la sfârșitul lunii de înregistrare a facturii valabile și conforme, în data de 10 a lunii următoare.

19.5.    - Daca Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 19.4 si fara a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform clauzei 16.2.

Executantul va relua executarea lucrărilor imediat după plata facturii de către Achizitor.

19.6.    - Achizitorul poate acorda avans Executantului în cuantum de 10% din prețul contractului, contra factura fiscala. Avansul se va achita.în termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de începere a lucrării, contra factură fiscală. Achizitorul va reține avansul din primele doua facturi emise de Executant. Avansul in cuantum de 10 % se acorda doar daca Executantul a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si

12.2 si totodată a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1.

19.7. - Plățile lunare prevăzute la clauza 19 nu influențează responsabilitatea Executantului și garanția de buna execuție; aceste plăți nu sunt considerate de către Achizitor drept recepție a lucrărilor executate.


Negociere fara publicarea prealabda a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București-

19.8.    (1) Ultima factura si situația ds lucrări aferenta, in valoare de 30% din valoarea totala a contractului, va fi transmisa ia Registratura Generala A.N.B. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) după semnarea Notei de finalizare.

(2) Plata ultimei facturi va fi condiționată de receptionarea lucrărilor in termenu! contractual.

19.9.    - Contractul nu va fi considerat finalizat decât după semnarea procesului verbal de recepție finala de către comisia de recepție. Procesele verbale de recepție finala pot fi făcute și pentru părți de lucrări, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi realizata conform dispozițiilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimei sume datorate Executantului va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

19.10    Executantul se obliga sa specifice pe factura emisa, codul sau codurile de investiție cuprinse in tabelul din Anexa 1 la prezentul contract. Lipsa codului de investiții are drept consecința restituirea facturii ca neconforma.

19.11    Orice factura emisa de către Executant in condițiile in care acesta nu a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si 12.2 si totodată nu a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1., va fi considerata neconforma de către Achizitor.

20 Actualizarea prețului contractului

20.1.    Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului, sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract, cu excepția Notelor de Comanda Suplimentara care nu vor depăși 10 % din valoarea totala a lucrării.

20.2.    - Prețul contractului este stabilit in RON si nu se actualizeaza.

21 Asigurări

21.1. - (1) Executantul are obligația de a incheia, inainte de inceperea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentanții imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa recepționeze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse către terîe persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va incheia cu o agenție de asigurare autorizata conform legii.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare si recipiseie pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)    Executantul are obligația de a se asigura ca subcontractantii si asociații au incheiat asigurări pentru'-toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si asociaților sa prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare si recipiseie pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații platibile prin lege, in privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agentiior sau a angajatilor acestuia, constatate prin hotărâre judecătoreasca definitiva.


15/2,1

22 Amendamente

22.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, in conformitate cu prevederile legale.

23 Subcontractant!

23.1.    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, în special în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolele 13.14 și 21 din prezentul contract.

23.2.    - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de identificare ale acestora, precum si contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe ia contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2)    Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Executant de modul în care isi îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu isi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4.    Executantul poate schimba orice subcontractant, din proprie inițiativa sau la cererea Achizitorului, daca subcontractantul. nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Noul subcontractant trebuie aprobat de către Achizitor. Schimbarea subcontractantuiui nu va modifica prețul contractului.

23.5.    Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat nerespectarii de către Executant a obligațiilor cu privire la subcontractanîi.

24. Coexecutanți

24.1.    Coexecutanții care au semnat prezentul contract ca urmare a depunerii unei oferte comune își asuma solidar răspunderea pentru executarea obligațiilor care le revin conform prezentului contract.

24.2.    Coexecutanții au obligația de a prezenta Achizitorului contractul de asociere încheiat între ei autentificat de un notar public și de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract. Cesiunea drepturilor și obligațiilor coexecutanțiior conform contractului de asociere nu poate interveni tara acordul prealabil al Achizitorului.

24.3.    Coexecutanții sunt obligați sa aduca ia cunoștința Achizitorului modificările intervenite în structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus.

25. Penahtaîî, daune-interese

săptămână de întârziere, până la data realizării lucrărilor prevăzute. Cuantumul penalităților nu poatei depăși valoareaî contractului.

25.2.    - In cazul in care Achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 19.4, Executantul are dreptul de a solicita ca penalitati, o suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe săptămână de întârziere.

25.3.    Dacă Executantul întârzie emiterea situațiilor de plată si/sau facturilor, din diverse motive, se vor aplica penalități conform 19.1 (1)

25.4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de către cealalta parte a altor obligații decât cele prevăzute la punctele 23.1 si 23.2 de mai sus are dreptul de a solicita celeilalte Părți daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei Părți de a rezilia contractul conform articolului 26.2.

25.5. Pentru nerespectarea prevederilor art. 13.1; al. 2, litera d) si e) si 13.15 se vor aplica penalitati de 0.5% din yaloarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.6 Pentru nerespectarea prevederilor Caietului de Sarcini referitoare la utilizarea sacilor de evacuare excedent, se vor aplica penalitati de 0.5% din yaloarea contractului, pentru-fiecare zi de neconformitate.

25.7. Zilele de sâmbătă, duminica și sărbătorile legale nu sunt deduse din calculul penalităților.

26. încetarea conîractuiui

26.1. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a)    la data recepției finale a lucrărilor;

b)    în caz de încetare de plăți, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia' dintre Părți;

c)    reziliere, conform punctelor 26.2 și 26.4 de mai jos ;

d)    reziliere unilaterala, conform punctului 26.3 ;

e)    prin acordul scris al părților;

f)    în caz de forța majora care se prelungește mai mult de 6 luni.

26.2 încălcarea grava de către una dintre părți a obligațiilor sale poate avea ca efect, la inițiativa celeilalte părți, rezilierea de plin drept a contractului ca efect al unui pact comisoriu de grad 3 (trei) fara nicio alta formalitate, conform următoarei proceduri:

a)    partea care are inițiativa procedurii rezilierii va adresa părții în culpa o notificare motivata, acordând un termen pentru remedierea nerespectarii;

b)    daca partea în culpa nu remediază nerespectarea obligației în cauza în termenul acordat, contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instanțe în acest sens, la data primirii de către partea în culpa a notificării de reziliere.

în sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de încălcare grava următoarele, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

-    întreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de execuție a lucrărilor de către Executant;

-    nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia

-    cazul prevăzut la art. 15.2 (4) din prezentul contract;

neplata de către Achizitor a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art.

19.4 de mai sus;

neconstituirea in termen de 30 de zile a scrisorilor de garanție bancara conform clauzelor

12.1 si 12.2 ale prezentului contract;

neincheierea asigurării pentru riscuri înainte de inceperea lucrărilor conform obligațiilor prevăzute la art. 21 al prezentului contract,

26.3.    (1) Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Achizitorul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorata unor cauze in afara controlului Achizitorului, cum ar fi:

(2)    neîndeplinirea de către Executant a obligației prevăzute la articolul 12 al prezentului contract si / sau a obligațiilor prevăzute la articolul 21 al prezentului contract;

(3)    Achizitorul este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorata refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.

26.4.    (1) în cazul rezilierii contractului conform punctelor (2) și (3) de mai sus, precum și în cazul încetării contractului conform 26.1 literele a) și f), părțile vor avea obligațiile descrise mai jos.

(2)    Părțile vor proceda la constatările cu privire la lucrările sau părțile de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv ai materialului și al instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operațiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a părților de lucrări executate, cu efect de ia data rezilierii sau a încetării contractului.

în termen de 10 zile de la data procesului verbal, Achizitorul stabilește masurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate. Aceste masuri pot include demolarea anumitor părți de lucrări. în cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul acordat de Achizitor, acesta le executa din oficiu.

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de Achizitor.

(3)    în termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat la alineatul (2) de mai sus, Executantul are obligația de a preda Achizitorului:

situația de lucrări și situația de plata corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile articolelor 19.1, 19.2, 19.3 din prezentul contract sunt aplicabile;

-    toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, în legătură cu executarea lucrărilor;

-    toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, in vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse,

' componente, echipamente vor fi transportate de Executant la sediul Achizitorului' sau in orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operațiune vor fi suportate de Executant, in cazul iri care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

In același termen, Executantul are obligația de a restitui Achizitorului avansul primit, daca este cazul, in temeiul articolului 19.6 din prezentul contract.

(4)    Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune - interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligația de a plăti factura emisa de Executant corespunzătoare lucrărilor executate până la data rezilierii sau a încetării, conform articolului 19.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde și valoarea materialelor aprovizionate in avans de către Executant.27.1.    - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fara sa obțină in prealabil acordul scris al Achizitorului.

27.2.    - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

28. Forța majora

28.1.    - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2.    - Forța majora exonerează părțile contractante de indeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

28.3.    - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

28.4.    - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parii, imediat si in mod complet, producerea acesteia si.de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

28.5.    - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

28.6.    Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forța majora, acesta va depune toate eforturile pentru a asigura în măsură în care este posibil, îndeplinirea obligațiilor prevăzute le articolul 16.3. din prezentul contract.

29. Soluționarea Sâtsgiilor

29.1.    - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in iegatura cu indeplinirea contractului.

29.2.    - Daca după 15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Romania.

30. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează pontractui este limba romana

31. Comunicări

31.1.    (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos :Adresa:    Sir. Splaiul Independentei,nr.235

Fax:    318.01.74; 318 65 54

Telefon:    318.63.58; 207 77 78

Un atenția:    Director Tehnic Adjunct

IMihaela PÂWAITE


Executant:

In atenția:    B-!u» Administrator

Francois DEBERGH

Adresa:    str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București

Fax:    252 09 34

Telefon:    252 08 60


Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunoștința celeilalte părți.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

31.2. Comunicările dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.


32. Legea aphcabiîa contracîuilus

32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.


Achizitor,


Executant,


Andreas BAUDE


Francois


Director Generat


AdministratorNr crt

Denumire bcrare

Cod ânvestitSS aîoeat

1

Reabilitarea rețelelor de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH

Grivita 188-200, sector 1

218 07 201 CRRT

Prezenta anexa face parte /..............................

Achizitor,

Ândreas BÂUDE

Director Generai


integranta din contractul nr.

Executant,

Francois DEBERGH

Administrator
Nr.

1. PartiSe contractante

între

Autoritatea contractanta S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.Â., cu sediul în str. Aristide Demetriad, nr. 2, Sector 1, București, înmatriculata la Registrul Comerțului București cu nr. J40/9006/1999, C.U.I. R 122 769 49, cont IBAM R0338RDE450SV01059614500 - B.R.D. -Sucursala Mari Clienți Corporativi, tel./fax 310.02.74, 312.44.37,312.13.18, reprezentata prin Andreas BAUDE, Director General, denumita în continuare Achizitor

si

Executantul S.C. ÂGVÂTOT S.R.L., adresa sediului str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București, teiefon/fax: 252 08 60 / 252 09 34, număr de inmatriculare: J40 / 6629 / 1991, cod fiscal R13906, cont ROO6BRDE45OSV0O9486O450O deschis la BRD - G.S.G. -S.M.C.C., reprezentata prin Francois DEBERGH, funcția administrator,

denumite în continuare împreuna Părțile

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si pretuî contractului

2.1.    Obiectul contractului este: execuția, finalizarea, intretinerea si remedierea pe perioada execuției „Lucrărilor de extindere rețea de apa. potabila pentru punerea în conformitate a rețelelor telescopice aferente SH Oltenița Sud, sector 4” respectiv remedierea pe perioada garanției de 365 de zile.

2.2.    Prețul contractului este de 486.475,65 RON din care TVA 77.672,58 RON. '

3. Durata contractului

3.1. Executantul se obliga sa presteze lucrările, asa cum este prevăzut in graficul de execuție anexat, de la data ordinului de incepere conform 15.1(1), adica 77 zile de la data ordinului de incepere.

4. Definiții

4.1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua parti, încheiat între o autoritate^contractanta, în calitate de Achizitor, si un Executant de lucrări, în calitate de Executant, act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai jos.

b)    Achizitor si Executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c)    prețul contractului - prețul platibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

Se considera ca prețul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor, inclusiv toate cheltuielile generale (construcția și întreținerea cailor de acces și drumurilor d.e serviciu necesare pentru șantier; instalarea, funcționarea, întreținerea dispozitivelor de securitate și a instalațiilor de igiena aie șantierului; paza, iluminarea

și curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe și ca

asigura Executantului o marja de profit.........

Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează ca nu sunt acoperite în preț, se considera ca prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normal previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din :

fenomene naturale;

utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice; existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura și a lucrărilor necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații ; realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice alta cauza.

în situația subcontractarii, se considera ca prețul contractului acopera cheltuielile de coordonare și de control ale Executantului precum și consecințele unor eventuale neîndepiiniri de către aceștia a obligațiilor care le revin.

d)    standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica;

e)    amplasamentul lucrării - locul în care se executa lucrarea;

f)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti.

g)    zi - zi calendaristică;

h)    diriginte de șantier - reprezentantul Achizitorului, care supraveghează' ca execuția lucrării sa se faca in perfecta concordanța cu autorizația emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuției de lucrări, care a stat la baza emiterii autorizației), precum și pe baza și cu respectarea proiectului tehnic pentru execuția de lucrări; Responsabilul tehnic cu execuția atestat - reprezentantul Executantului de lucrări pentru problemele privind executarea lucrărilor;

i)    an - 365 de zile;

j)    grupare SH - grupare de blocuri alimentate cu apa din statia de hidrofor.

5. Aplicare

Contractul intra în vigoare la data semnării sale, iar executarea sa va începe la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor.

6. Documentele contractului

6.1. - Natura și volumuj lucrărilor sunt prevăzute în anexele ia prezentul contract.

6.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a)    Caietul de sarcini

b)    propunerea tehnica si propunerea financiara;

c)    graficul pe resurse si graficul de execuție ;

d)    graficul de plăți;

e)    declarațiile Executantului cu privire la echipamentele, resursele umane utilizate pentru îndeplinirea contractului;

f)    programul calitatii;

g)    planuri de coordonare rețele avizate de toti deținătorii / administratorii acestora;

h)    ordin de incepere pentru fiecare lucrare in parte insotit de avize, acorduri, autorizații;

i)    lista materialelor necesare executării lucrărilor, furnizate de executant și a celor furnizate de Achizitor;

j)    copii după asigurările încheiate de Executant și de către subcontractanți;

k)    contractul de asociere între ofertanți în cazul în care contractul se încheie ca urmare a depunerii unei oferte comune;

l)    lista sub-contractanților si lucrările repartizate acestora;

m)    acte adiționale, daca exista;

n)    modelul de atasamente pentru deconiari lunare

o)    alte anexe la contract.

In caz de contradicții ordinea in care sunt menționate documentele este cea care prevalează.

7. Standarde

7.1.    (1) Executantul garanteaza ca la data recepției, lucrarea va avea calitățile prevăzute în caietul de sarcini, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizata, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.

7.2.    (2) Lucrările vor fi supuse testelor de calitate, proba de calitate fiind considerata realizata daca rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului

8.1.    -    (1)0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a)    .de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b)    de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în. vederea îndeplinirii contractului.

8.2.    - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract daca:

a)    informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c)    partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvăluie informația;

d)    Achizitorul dezvăluie informația Concedentului sau Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii apa - canal a municipiului București (ARBAC).

3. Drepturi de proprietate intelectuala

9.1. Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamatii si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea ; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

18. Protecția pătrime ni ui ui cuituraî naționali

10.1.    - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in relațiile dintre parii, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

10.2.    - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta Achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozițiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

b)    totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga ia prețul contractului.

10.3.    - Achizitorul are obligația, de indata ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

11. Dispozitive expiozive de război

11.1.    în cazul în care în procesul verbal de predare a amplasamentului este indicat faptul ca amplasamentul poate conține dispozitive de război neexplodate, Executantul va aplica masurile de speciale de prospectare și securitate impuse de autoritatea competenta.

în orice situație, daca un dispozitiv de război este descoperit sau localizat, Executantul are următoarele obligații:

a)    a suspenda lucrul în vecinătate dispozitivului și de a' interzice orice circulație în vecinătatea acestuia, prin închiderea cailor de acces, panouri de semnalizare, borne,

etc.;

b)    a informa imediat Achizitorul și autoritatea competenta pentru a proceda la. înlăturarea dispozitivelor neexplodate;

c)    a nu relua lucrul decât după ce a primit autorizație prin dispoziție de șantier scrisa.

11.2.    în caz de explozie fortuita a unui dispozitiv de război, Executantul are obligația de a informa imediat autoritățile administrative competente și de a lua masurile prevăzute la punctele a) și c) de la puȚictul 1 al prezentului articol.

11.3.    Cheltuielile justificate antrenate de dispozițiile prezentului articol nu sunt în sarcina

Executantului.    ........-

12. Garanția de buna execuție a confracîuiui

12.1. Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în 30 de zile de la semnarea contractului, in cazul in care Executantul nu constituie garanția de buna execuțieNegociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

in termenul menționat de 30 de zile, Achizitorul are dreptul de a refuza la plata orice factura emisa de către Executant referitor la contractul in cauza, fara vreo alta notificare in prealabil.

12.2.    Cuantumul garanției de buna execuție a contractului reprezintă 10% din prețul acestuia. Garanția va fi constituită printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă inregistrata in Romania, în moneda contractului.

12.3.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu îsi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca Executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Achizitorul va executa garanția de buna execuție, fara nici o alta notificare și fara prejudicierea drepturilor sale prevăzute la articolul 25.1 și

26.2.

12.4.    Garanția de bună execuție va fi constituită pe o perioadă de 12 luni peste durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract și ea va fi restituită executantului după cum urmeaza:

a.    70% din valoarea garanției, în 14 (paisprezece) zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, in cazul in care achizitorul nu a emis pretenții asupra garanției de execuție anterior acestei date;

b.    restul de 30 % din garanție, în termen de 5 (cinci) zile de la data recepției finale a lucrărilor.

12.5.    Dacă durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se prelungește in baza art. 22, Executantul este obligat sa prelungească perioada de constituire inițială a garanției de bună execuție, cu durata de decalare a lucrărilor.

13 Responsabj3s4ațj!e Execuîanîullui

13.1.    (1) Executantul are obligația de a executa si de a finaliza lucrările, precum si de a

remedia viciile ascunse, cu atenția si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevăzute in contract.

(2) Executantul are de asemenea următoarele obligații:

a)    de a-și organiza șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant și sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de șantier);

b)    de a supraveghea lucrările, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terți si terților, în special cele rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afeeteaza integritatea rețelei de distribuție a apei potabile si/sau de canalizare sau a altor rețele existente in zona;

c)    de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executării obligațiilor sale contractuale;

d)    de a asigura instalarea, funcționarea, inregistrarea dispozitivelor de securitate si a instalațiilor de igiena ale șantierului; paza, iluminarea si curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia si conservarea lucrărilor in deplina siguranța daca situația impune acest lucru;

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

e)    de a asigura tuturor salariatilor care participa la lucrările pentru obiectul contractului o tinuta civilizata, echipamente de protecția muncii si orice alte dotări, dispozitive, echipamente considerate a fi necesare in acest scop;

f)    de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executării lucrărilor și de a notifica Achizitorului orice problema care ar putea determina întârzierea începerii lucrărilor; ca urmare a acestei notificări, părțile se vor întâlni în conformitate cu alineatul (2) al punctului 1 al articolului 16 de mai jos.

13.2.    (1) Executantul are acele obligații, rezultând din legi și regulamente, cu privire la protecția muncii și la condițiile de munca.

(2)    Executantul are obligația de a aviza subcontractanții cu privire la faptul ca obligațiile prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile; Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora.

(3)    în cazul co-executanților, respectarea acestor obligații va fi asigurata prin grija liderului de asociație.

13.3.    - Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei execuții, ca documentele puse ia dispoziția sa de către Achizitor (proiectul de execuție, caietul de sarcini, etc.) nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fi în mod normai identificate; daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradicții, executantul le va aduce imediat ia cunoștința Achizitorului. Având în vedere că observațiile la cantitățile din proiect au fost soluționate înaintea semnării acestui contract, notele de comandă suplimentară care vor aparea pe parcursul execuției nu vor depăși 10 % din valoarea contractului.

13.4.    (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcții.

(2)    Un exemplar din documentația predata de către Achizitor Executantului, va fi tinut de acesta in vederea consultării de către Inspecția de Stat in Construcții, Departamentul de Lucrări Publice si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primărie Municipiului București si / sau Primăriei de Sector , precum si de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

(3)    Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente sa fie proiectata de către Executant, acesta va fi, pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului, (a termenele precizate in anexele la contract, caietele de măsurători (atasamentele), jurnalul de șantier completat zilnic vizat de inspectorii de șantier si, după caz, in situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

13.5.    (1) Executantul are obligația de a respecta si de a executa dispozițiile Achizitorului, date prin dispoziție de șantier, in orice problema menționata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare

Dispozițiile de șantier 5pnt scrise, semnate de: proiectant, Achizitor (prin reprezentantul Centrului Operațional)'.si dirigintele de șantier, datate și numerotate, elaborate in baza „notelor de constatare” semnate de către dirigintele de șantier si Executant. Acestea sunt adresate în doua exemplare Executantului; Executantul va înapoia dirigintelui de șantier unul dintre exemplare, după ce il.va fi semnat și va fi menționat pe el data la care l-a primit.

In cazul in care Executantul considera ca dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții in scris, fara ca obiecțiile respective sa ii absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

.6/21’T;
Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar acesta având calitatea de a ridica obiecții.    .......

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de Achizitor. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorului natura dificultății, caicului și valoarea costurilor suplimentare.

Executantul nu va executa ordinele în cauza decât după primirea aprobării Achizitorului cu privire ia costurile suplimentare.

13.6    (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date

de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) In cazul in care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare in poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei parti a lucrărilor, Executantul are obligația sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant Executantul are obligația de a proteja si de a păstră cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

13.7.    Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația:

a)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)    de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, ingradire, alarma si paza, in căzui in care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autoritati competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării .confortului riveranilor;

c)    de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru.

13.8.    (1) Executantul este responsabil pentru menținerea in buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor si instalațiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea acesteia.

(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru executarea lucrărilor fara acordul prealabil al acestuia.

13.9.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația, in măsură perțpisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv: ■-

a)    confortul riveranilor si/sau

b)    caile de acces,

prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate in posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul, va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reciamatiilor, acțiunilor in justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.13.10.    - (1) Executantul are obligația de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe si pe șantier, sa fie limitat, in măsură in care este posibil, astfel incat sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2)    In cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)    Executantul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului.

13.11.    (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a)    de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna si de a indeparta de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr.126/21.07.2004, art.5.

(2)    în acest scop, pe măsură avansarii lucrărilor, Executantul va proceda la degajarea, curățirea și la repunerea în starea inițiala a amplasamentului pus la dispoziție de către Achizitor în vederea executării lucrărilor.

(3)    în situația neexecutarii în tot sau în parte a acestor obligații, la 30 de zile de la rămânerea fara efect a dispoziției de șantier, materialele, instalațiile, resturile și deșeurile neridicate pot fi transportate din oficiu de către Achizitor, după natura lor, fie în depozite fie la groapa de gunoi, pe cheltuiala și riscul Executantului.

(4)    Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligațiilor sale in perioada de garanție, cu acordul scris al Achizitorului.

13.12.    Executantul iși procura, pe cheltuiala și riscurile sale, terenuri de care poate avea nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, în afara acelor amplasamente pe care Achizitorul i le poate eventual pune la dispoziție, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie sa supună spre aprobarea prealabila a Achizitorului opțiunile sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind în drept sa refuze aprobarea sau sa o condiționeze de îndeplinire unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, daca morive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, le justifica.

13.13.    (1) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale construcției, aparute înir-un interval de 18 luni de la recepția lucrărilor.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției aparute într-un interval de 10 ani de la recepția lucrărilor și, după îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistența aparute ca urmare a nerespecîarii proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.-    persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

-    forma juridica a societății;

-    denumirea societății;

-    sediul social al societății;

-    obiectul principal de activitate,

și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

13.15.    Executantul are obligația de a obține Avizul pentru Organizarea Execuției, ADP1 /ASsi Brigada de Politie, conform reglementarilor legale în vigoare, in termen de 14 zile de ia emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Daca Executantul nu face dovada obținerii avizelor menționate in termenul de 14 zile si nu va incepe lucrările ce fac obiectul contractului, intarzierile vor fi suportate de către Executant din durata de execuție a lucrărilor conform articolului 3, fara ca aceasta sa fie modificata.

13.16.    Executantul are obligația de a monta panouri model A.N.B3., de a le intretine pe durata șantierului si de a le restitui la terminarea lucrărilor. Totodată Executantul are obligația de a monta panouri model PMB4 conform Ordinului nr. 63 / N din 11.08.1998 privind obligația afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investiției.

13.17.    Taxele de ocupare a domeniului public se plătesc de către Executant regasindu-se in oferta financiara in coeficientul de organizare de șantier.

14 Responsabilitatea Achizitorul Sui

14.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție Executantului intreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate, fara plata, cu excepția celei pentru solutiile/ofertele alternative.

14.2.    Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație si a limitelor terenului pus la dispoziție Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

14.3.    Achizitorul are obligația de a examina si de a măsură lucrările care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

14.4.    Achizitorul este, pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum si de dispozițiile si livrările sale.

14.5.    Achizitorul organizează reuniuni de șantier saptamanal de regula, in ultima zi a saptamanii la care vor participa toti factorii responsabili pentru derularea in bune condiții a execuției lucrărilor.

15 începerea si execuția lucrărilor

1 Administrația Domeniului Public ■ Administrația Străzilor15.1.    - (1) Executantul are obligația de a incepe lucrările in timpul cel mai scurt posibil de ia primirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului. Acest ordin va fi emis de către Achizitor într-un termen de maximum 3 zile de la data predării amplasamentului.

(2)    Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare. în acest sens, Achizitorul va proceda la bornajul general care consta în identificarea pe teren a poziției lucrărilor definita în planul de amplasare a lucrărilor cu ajutorul bornelor numerotate fixate în sol. Poziția bornelor va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(3)    în situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Achizitorului sau unor terți, bornajul va fi efectuat în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării ior pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(4)    Dirigintele de șantier va redacta un proces verbal cu privire la toate aceste operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au participat la operațiunile de bornaj.

(5)    Daca pe parcursul executării lucrărilor sunt descoperite lucrări subterane sau îngropate care nu au fost reperate prin bornajul special, Executantul îl va informa în scris pe dirigintele de șantier în legătură cu acestea și se va proceda în contradictoriu la reperarea acestora. Executantul are de asemenea obligația de a întrerupe lucrările care se executa în preajma acestor lucrări îngropate sau subterane până la data deciziei proiectantului, operatorului de dotatie si a dirigintelui de șantier cu privire la masurile care trebuie întreprinse.

(6)    Executantul are obligația de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le înlocui daca este cazul.

(7)    Achizitorul trebuie sa notifice Inspecției de Stat in Construcții si PMB-DCR!5 data începerii efective a lucrărilor.

15.2.    (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului general de execuție si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute in graficele de execuție se considera date contractuale. Nerespectarea acestor termene atrage aplicarea dispozițiilor articolului 25.1. din prezentul contract.

(2)    Executantul are obligația de a participa ia reuniuni de șantier săptămânale organizate de Achizitor, în general în ultima zi lucratoare a săptămânii, la care vor participa reprezentanții Executantului și ai Achizitorului desemnați în acest scop.

Discuțiile vor fi consemnate întru-un proces verbal semnat de reprezentanții părților, care va fi pastrat la dosarul achiziției publice.

(3)    Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție in detaliu, alcătuit in ordinea tehnologica de execuție. In cazul in care, după opinia Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrărilor nu concorda cu graficul generai de execuție a lucrărilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminării lucrărilor ia data prevăzută in contract.

Graficul revizuit nu ii va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(4)    în cazul în care Executantul întârzie cu mai mult de 5 zile inc'eperea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevăzute la clauza 13.1 alin. (2), Achizitorul este indreptatît sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa ii avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

3 Primăria Municipiului București - Direcția Coordonare, Reglementare si

•15.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse in anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestat! profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului si a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4. (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentația de execuție; verificările si testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum si condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor si a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de dirigintele de șantier, caruia Executantul îi va remite certificatul de calitate al acestor materiale.

Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute sa fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utile pentru ca materialele, produsele și componentele sa poata fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate.

(2)    Determinarea cantităților materialelor și produselor achiziționate de către Executant se va face în contradictoriu.

La solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele justificative necesare.

Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintele de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificării va fi suportat:

de către Executant daca se dovedește ca exista, în prejudiciul Achizitorului, o diferența de cantitate superioara marjei normale transportului; de către Achizitor în cazul contrar.

(3)    Materialele furnizate de Achizitor vor fi preluate de Executant de la sediul Achizitorului sau de la orice alta adresa indicata de către acesta din urma din București si/sau județul Ilfov, toate costurile legate de aceasta operație fiind suportate de Executant. Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de predare -primire încheiat în prezența dirigintelui de șantier și a reprezentantului Executantului. Cu ocazia încheierii procesului verbal de predare - primire a materialelor, dirigintele de șantier va remite reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.

Daca, în funcție de condițiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor materiale impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligația de a construi sau de a-și procura magaziile respective, chiar și în afara șantierului. Executantul suporta cheltuielile de înmagazinare, întreținere, fixare, conservare și transport între magazie (depozit) și șantier, în toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asuma răspunderea legala a unui depozitar.

(4)    Executantul ^are obligația sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

(5)    Probele neprevăzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului.(2)    Executantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inciusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispoziția Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4)    în cazul in care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar in caz contrar, de către Executant.

(5)    Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii tranșeelor fara acordul prealabil al Achizitorului.

16 întârzierea și sistarea lucrărilor

16.1.    (1) In căzui in care:

a)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)    condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)    oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de către acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei parti din acestea. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorul în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și la soluțiile propuse, inclusiv in ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimata a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

(2) Ca urmare a notificării, Părțile vor stabili:

(i)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

(ii)    totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului;

(iii)    orice alta soluție cu privire la executarea contractului.

16.2.    Fara a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției, daca Achizitorul nu plătește in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut in clauza 19.4; in acest caz va notifica in scris acest fapt Achizitorului.

16.3.    Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor terțe persoane.

16.4 In cazul in care intarzierea se datoreaza Executantului, cu consecința prelungirii termenului de execuție a contractului, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea facturii aferenta situației de lucrări lunare, suma de 560 lei pentru fiecare zi de intarziere, reprezentând contravaloarea volumului de apa pierdut prin neaducerea rețelei telescopice la starea de conformitate la termenelor angajate.

17 Finalizarea lucrărilor

17.1 Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat in termenul stabilit prin graficul de execuție.

Nota de finalizare a lucrării se întocmește la punerea in funcțiune a rețelei de apa in următoarele condiții:

(a)    Executantul solicita comisia de recepție pe șantier pentru finalizarea lucrării;

(b)    In cazul in care lucrarea este corespunzătoare punerii in funcțiune se semnează un proces verbal de punere in funcțiune;

(c) In cazul in care lucrarea este necorespunzatoare punerii in funcțiune, se executa remedierile si se reconvoaca comisia de recepție.

17.2.    (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica in scris Achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate, confirmate, a facturii finale depuse la Registratura Generala a Achizitorului (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) si a constatărilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție.

Comisia va fi convocata în termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, cu excepția cazului prevăzut la punctul 3 de mai jos.

(3)    In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate Executantului, în termen de 3 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, stabiiindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție în maximum 5 zile de la primirea unei notificări în acest sens.

17.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție si cu reglementările in vigoare recomandând admiterea cu sau fara obiecții sau respingerea recepției. In funcție de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.4.    Recepția se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si funcțional.

17.5 în sensul prezentului contract, lucrările a căror recepție este solicitata, sunt considerate finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, în cazul în care recepția a fost aprobata.

17.6. înainte de convocarea comisiei de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor, Executantul va preda Achizitorului toate documentele si planurile post-execuție necesare intocmirii Cârtii Construcției, în formatul solicitat de Achizitor pe suport material (hârtie) conform coordonatelor sistemului definit de către Achizitor.

18 Perioada de garanție acordata Bucrariior

18.1.    Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si funcțional, pana la recepția finala.

18.2.    (1) In perioada de garanție Executantul are obligația, in urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție si .remediere a viciilor, contradicțiilor si altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale respectiv proiectului sau-dispozițiilor de șantier.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a. utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau


18.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (1), după notificarea Achizitorului intr-un interval de timp stabilit de comun acord de ambele parti. Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări, efectuate de alte persoane, vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

19.1.    (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sediul Central al S.C.Apa Nova București S.A (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) pana la sfârșitul fiecărei luni situația de lucrări insotita de factura.

Situația de lucrări va fi semnata in original atat de Executant cat si de dirigintele de șantier (rețele si drumuri).

Nerespeciarea transmiterii documentelor pentru plata pana la 30 ale lunii atrage aplicarea unei penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din valoare, corespunzând situației respective de plata. Aceasta se deduce din factura lunii de referința.

19.2.    în cazul în care Achizitorul, confirma toate documentele, acestea se transmit la Direcția Financiara a acestuia pentru plata.

19.3.    în cazul în care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se returneaza Executantului pentru refacere conform indicațiilor Achizitorului prin Registratura Generala a Achizitorului.

Executantul va reface situația de lucrari/plata, facturi care se vor depune Registratura Generala, Sediul Central al S.C Apa Nova București S.A. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) urmând aceeași procedura.

Lipsa aprobării situației de plata nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua ritmul executării lucrărilor.

19.4.    Factura se exprima in RON conform situațiilor de plată aprobate. Plata se va face prin virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de ia sfârșitul lunii de înregistrare a facturii valabile și conforme, în data de 10 a lunii următoare.

19.5.    - Daca Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 19.4 si fara a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform clauzei 16.2.

Executantul va relua executarea lucrărilor imediat după plata facturii de către Achizitor.

19.6.    - Achizitorul poate acorda avans Executantului în cuantum de 10% din prețul contractului, contra factura fiscala. Avansul se va achita în termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de începere a lucrării, contra factură fiscală. Achizitorul va reține avansul.din primele doua,facturi emise de Executant. Avansul in cuantum de 10 % se acorda doar daca Executantul a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si

12.2 si totodată a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1.

19.7. - Plățile lunare prevăzute la clauza 19 nu influențează responsabilitatea Executantului și garanția de buna execuție; aceste plăți nu sunt considerate de către Achizitor drept recepție a lucrărilor executate.

19.8.    (1) Ultima factura si situația de lucrări aferenta, in valoare de 30% din valoarea

totala a contractului, va fi transmisa la Registratura Generala A.N.B. (str. Arisîide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) după semnarea Notei de finalizare.

(2) Plata ultimei facturi va fi condiționată de receptionarea lucrărilor in termenul contractual.

19.9. - Contractul nu va fi considerat finalizat decât după semnarea procesului verbal de recepție finala de către comisia de recepție. Procesele verbale de recepție finala pot fi făcute și pentru părți de lucrări, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi realizata conform dispozițiilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimei sume datorate Executantului va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

19.10    Executantul se obliga sa specifice pe factura emisa, codul sau codurile de investiție cuprinse in tabelul din Anexa 1 la prezentul contract. Lipsa codului de investiții are drept consecința restituirea facturii ca neconforma.

19.11    Orice factura emisa de către Executant in condițiile in care acesta nu a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si 12.2 si totodată nu a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1., va fi considerata neconforma de către Achizitor.

20 Actualizarea prețului contractului

20.1.    Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului, sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract, cu excepția Notelor de Comanda Suplimentara care nu vor depăși 10 % din valoarea totala a lucrării.

20.2.    - Prețul contractului este stabilit in RON si nu se actualizeaza.

21 Âsigurarj

21.1. - (1) Executantul are obligația de a incheia, inainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentanții imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa recepționeze lucrările', precum si daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va incheia cu o agenție de asigurare autorizata conform legii.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)    Executantul are obligația de a se asigura ca subcontractantii si asociații au incheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si asociaților sa prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații platibile prin lege, in privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia, constatate prin hotărâre judecătoreasca definitiva.

22 Amendamente

22.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, in conformitate cu prevederile legale.

23 Sufocontractamți

23.1.    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, în special în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolele 13.14 și 21 din prezentul contract.

23.2.    - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de identificare ale acestora, precum si contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2)    Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Executant de modul în care isi îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu isi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4.    Executantul poate schimba orice subcontractanî, din proprie inițiativa sau la cererea Achizitorului, daca subcontractantul nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Noul subcontractant trebuie aprobat de către Achizitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului.

23.5.    Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat nerespectarii de către Executant a obligațiilor cu privire la subcontractanți.

24. Coexecutențs

24.1.    Coexecutanții care au semnat prezentul contract ca urmare a depunerii unei oferte comune își asuma solidar răspunderea pentru executarea obligațiilor care le revin conform prezentului contract.

24.2.    Coexecutanții au obligația de a prezenta Achizitorului contractul de asociere încheiat între ei autentificat de un notar public și de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract. Cesiunea drepturilor și obligațiilor coexecutanților conform contractului de asociere nu poate interveni fara acordul prealabil al Achizitorului.

24.3.    Coexecutanții suhtfobligați sa aduca la cunoștința Achizitorului modificările intervenite în structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus.

25. PemaHfati, daune-interese

25.1. - în cazul în care, din vina sa exclusiva (aceasta incluzând si vina subcontractantilor sau coexecutantilor sai), Executantul nu respecta graficul de lucrări anexat, incluzând termenele intermediare prevăzute la articolul 15.2 din prezentul contract, acesta va plăti Achizitorului, ca pepalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 2% din prețul contractului pe săptămână de întârziere, până la data realizării lucrărilor prevăzute. Cuantumul penalităților nu poate depăși valoarea contractului.
25.2.    - In cazul in care Achizitorul nu onorează tacturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 19.4, Executantul are dreptul de a solicita ca penalitati, o suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe săptămână de întârziere.

25.3.    Dacă Executantul întârzie emiterea situațiilor de plată si/sau facturilor, din diverse motive, se vor aplica penalități conform 19.1 (1)

25.4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de către cealalta parte a altor obligații decât cele prevăzute la punctele 23.1 si 23.2 de mai sus are dreptul de a solicita celeilalte Părți daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei Părți de a rezilia contractul conform articolului 26.2.

25.5. Pentru nerespectarea prevederilor art. 13.1; al. 2, litera d) si e) si 13.15 se vor aplica penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.6 Pentru nerespectarea prevederilor Caietului de Sarcini referitoare la utilizarea sacilor de evacuare excedent, se vor aplica penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate-.

25.7. Zilele de sâmbătă, duminica și sărbătorile legale nu sunt deduse din calculul penalităților.

28. încetarea contractului

26.1. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a)    la data recepției finale a lucrărilor ;

b)    în caz de încetare de plăți, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia dintre Părți;

c)    reziliere, conform punctelor 26.2 și 26.4 de mai jos ;

d)    reziliere unilaterala, conform punctului 26.3 ;

e)    prin acordul scris al părților ;

f)    în caz de forța majora care se prelungește mai mult de 6 luni.

26.2 încălcarea grava de către una dintre părți a obligațiilor sale poate avea ca efect, la inițiativa celeilalte părți, rezilierea de plin drept a contractului ca efect al unui pact comisoriu de grad 3 (trei) fara nicio alta formalitate, conform următoarei proceduri:

a)    partea care are inițiativa procedurii rezilierii va adresa părții în culpa o notificare motivata, acordând un termen pentru remedierea nerespectarii;

b)    daca partea în culpa nu remediază nerespectarea obligației în cauza în termenul acordat, contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instanțe în acest sens, la data primirii de către partea în culpa a notificării de reziliere.

în sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de încălcare grava următoarele, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

-    întreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de execuție a lucrărilor.de către Executant;

nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia

-    cazul prevăzut ia art. 15.2 (4) din prezentul contract;

neplata de către Achizitor a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art.

Negociere Tara publicarea prealabila a unui amine de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

neconstituirea in termen de 30 de zile a scrisorilor de garanție bancara conform clauzelor

12.1 si 12.2 ale prezentului contract;

neincheierea asigurării pentru riscuri inainte de începerea lucrărilor conform obligațiilor prevăzute la art. 21 al prezentului contract.

26.3.    (1) Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract în căzui în care Achizitorul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorata unor cauze in afara controlului Achizitorului, cum ar fi:

(2)    neîndeplinirea de către Executant a obligației prevăzute la articolul 12 al prezentului contract si / sau a obligațiilor prevăzute la articolul 21 al prezentului contract;

(3)    Achizitorul este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorata refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.

26.4.    (1) în cazul rezilierii contractului conform punctelor (2) și (3) de mai sus, precum și în cazul încetării contractului conform 26.1 literele a) și f), părțile vor avea obligațiile descrise mai jos.

(2)    Părțile vor proceda la constatările cu privire la lucrările sau partite de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv al materialului și al instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operațiuni. Procesui-verbal astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a părților de lucrări executate, cu efect de la data rezilierii sau a încetării contractului.

în termen de 10 zile de la data procesului verbal, Achizitorul stabilește masurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate. Aceste masuri pot include demolarea anumitor părți de lucrări. în cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul acordat de Achizitor, acesta le executa din oficiu.

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de Achizitor.

(3)    în termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat la alineatul (2) de mai sus, Executantul are obligația de a preda Achizitorului:

situația de lucrări și situația de plata corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile articolelor 19.1, 19.2, 19.3 din prezentul contract sunt aplicabile;

- toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, în legătură cu executarea lucrărilor;

toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, in vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi transportate de .Executant la sediul Achizitorului sau in orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operațiune vor fi suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

In același termen, Executantul are obligația de a restitui Achizitorului avansul primit, daca este cazul, in temeiul articolului 19.6 din prezentul contract.

(4)    Fara â prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune - interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligația de a plăti factura emisa de Executant corespunzătoare lucrărilor executate până la data rezilierii sau a încetării, conform articolului 19.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde și valoarea materialelor aprovizionate in avans de către Executant.

27. Cesiunea

27.1.    - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fara sa obțină in prealabil acordul scris al Achizitorului.

27.2.    - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

28. Forța majora

28.1.    - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2.    - Forța majora exonerează părțile contractante de indeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

28.3.    - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

28.4.    - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a iua orice masuri care ii stau ia dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

28.5.    - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

28.6.    Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forța majora, acesta va. depune toate eforturile pentru a asigura în măsură în care este posibil, îndeplinirea obligațiilor prevăzute le articolul 16.3. din prezentul contract.

29. Soluționarea litigiilor

29.1.    - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu indeplinirea contractului.

29.2.    - Daca după 15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Romania.

30. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba romana.

31. Comunicări

31.1.    (1) Orice comunicare intre parti, referitoare ia indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos :

Achizitor :    APA NOVA BUCUREȘTI

DIRECȚIA TEHNICA

•19/24,..
Adresa:

Fax:

Telefon:

Str. Splaiul Independentei,nr.235 318.01.74; 318 65 54

318.63.58; 207 77 78

In atenția:

Director Tehnic Adjunct Mibada PAMÂITE

Executant:

in atenția:

D-!ui Administrator

Frameois DEBERGH

Adresa:

str. ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București

Fax:

252 09 34

Teiefon:

252 08 60

Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunoștința celeilalte părți.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

31.2. Comunicările dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

32. Legea apSâcabsia contractului

32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Achizitor,

Amdreas BAUDE

Director Generai


Executant,

Francois DEBERGH

Administratorj

!

ta contract nr

SMr„ crt.

Dentamâre berar©

Cod myestâtîi atacat

1

Reabilitarea rețelelor de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH Oltenița Sud, sector 4

374 07 203 CRRT

Prezenta anexa face parte integranta din contractul nr. /..............................

Achizitor,

Ândreas BAUDE

Director General


Executant,

Francois DEBERGH

Administrator


Și


iw.

1, PaslâSe contractante

între

Autoritatea contractanta S.C. APÂ NOVA BUCUREȘTI S.A., cu sediul în str. Aristide Demetriad, nr. 2, Sector 1, București, înmatriculata la Registrul Comerțului București cu nr. J40/9006/1999, C.U.I. R 122 769 49, cont IBAN R0338RDE450SV01059614500 - B.R.D. -Sucursala Mari Clienți Corporativi, tel./fax 310.02.74, 312.44.37,312,13.18, reprezentata prin Andreas BAUDE, Director General, denumita în continuare Achizitor

si

Executantul S.C. ÂCVATOT S.R.L., adresa sediului str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București, telefon/fax: 252 08 60 / 252 09 34, număr de inmatriculare: J40 / 6629 / 1991, cod fiscal R13906, cont RO06BRDE4S0SVOO948604500 deschis la BRD - G.S.G. -S.M.C.C., reprezentata prin Francois DEBERGH, funcția administrator,

denumite în continuare împreuna Părțile

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul sâ prețul contracția luă

2.1.    Obiectul contractului este: execuția, finalizarea, intretinerea si remedierea pe perioada execuției „Lucrărilor de extindere rețea de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH PT 18 Pantelimon, sector 2” respectiv remedierea pe perioada garanției de 365 de zile.

2.2.    Prețul contractului este de §44.811,36 RGN din care TVA 86.986,69 ROM.

3. Durata contractului

3.1. Executantul se obliga sa presteze lucrările, asa cum este prevăzut in graficul de-execuție anexat, de la data ordinului de incepere conform 15.1(1), adica 63 zile de ia data ordinului de incepere.

4. Definiții

4.1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua parti, încheiat între o autoritate contractanta, în calitate de Achizitor, si un Executant de lucrări, în calitate de Executant, act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai jos.

b)    Achizitor si Executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c)    prețul contractului - prețul platibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

Se considera ca prețul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor, inclusiv toate cheltuielile generale (construcția și întreținerea cailor de acces și a drumurilor de serviciu necesare pentru șantier; instalarea, funcționarea, întreținerea dispozitivelor de securitate, și a instalațiilor de igiena ale șantierului; paza, iluminareaNegociere Tara publicarea prealabila a unui anunr de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitare a rețelelor telescopice din Municipiul București.

și curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe și ca

asigura Executantului o marja de profit...........    .. .    •

Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează ca nu sunt acoperite în preț, se considera ca prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normal previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din :

fenomene naturale;

utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice; existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura și a lucrărilor necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații ; realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice alta cauza.

în situația subcontractarii, se considera ca prețul contractului acopera cheltuielile de coordonare și de control ale Executantului precum și consecințele unor eventuale neîndepliniri de către aceștia a obligațiilor care le revin.

d)    standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica;

e)    amplasamentul lucrării - locul în care se executa lucrarea;

f)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti.

g)    zi - zi calendaristică;

h)    diriginte de șantier - reprezentantul Achizitorului, care supraveghează ca execuția lucrării sa se faca in perfecta concordanța cu autorizația emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuției de lucrări, care a stat la baza emiterii autorizației), precum și pe baza și cu respectarea proiectului tehnic pentru execuția de lucrări; Responsabilul tehnic cu execuția atestat - reprezentantul Executantului de lucrări pentru problemele privind executarea lucrărilor;

i)    an - 365 de zile;

j)    grupare SH - grupare de blocuri alimentate cu apa din statia de hidrofor.

S. Aplicare

Contractul intra în vigoare la data semnării sale, iar executarea sa va începe la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor.

6. Documente!© contracta îui

6.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt prevăzute în anexele la prezentul contract.

6.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a)    Caietul de sarcini

b)    propunerea tehnica si propunerea financiara;

c)    graficul pe resurse si graficul de execuție ;

d)    graficul de plăți;

e)    declarațiile Executantului cu privire la echipamentele, resursele umane utilizate pentru îndeplinirea contractului;

f)    programul calitatii;g)    planuri de coordonare rețele avizate de toti deținătorii / administratorii acestora;

h)    ordin de începere pentru fiecare lucrare in parte insotit de avize, acorduri, .autorizații;

i)    lista materialelor necesare executării lucrărilor, furnizate de executant și a celor furnizate de Achizitor;

j)    copii după asigurările încheiate de Executant și de către subcontractanți;

k)    contractul de asociere între ofertanți în căzui în care contractul se încheie ca urmare a depunerii unei oferte comune;

l)    lista sub-contractanților si lucrările repartizate acestora;

m)    acte adiționale, daca exista;

n)    modelul de atasamente pentru decontări lunare

o)    alte anexe la contract.

In caz de contradicții ordinea in care sunt menționate documentele este cea care prevalează.

7. Standarde

7.1.    (1) Executantul garanteaza ca la data recepției, lucrarea va avea calitățile prevăzute în caietul de sarcini, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anuia valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizata, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.-

7.2.    (2) Lucrările vor fi supuse testelor de calitate, proba de calitate fiind considerata realizata daca rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8, Caracterul confidențial al contractului

8.1.    -    (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a)    de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b)    de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

8.2.    - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare ia contract daca:

a)    informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c)    partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvăluie informația;

d)    Achizitorul dezvăluie informația Concedentului sau Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii apa - canal a municipiului București (ARBAC).

3. Drepturi de proprietate intelectuala

9.1. Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror;

a) reclarnatii si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea ; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10. Proîectsa patrimoniuSui cuSîural național

10.1.    - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, iri relațiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

10.2.    - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta Achizitorul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozițiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

b)    totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la prețul contractului.

10.3.    - Achizitorul are obligația, de indaîa ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

11. Dispozitive explozive de război

11.1.    în cazul în care în procesul verbal de predare a amplasamentului este indicat faptul ca amplasamentul poate conține dispozitive de război neexplodate, Executantul va aplica, masurile de speciale de prospectare și securitate impuse de autoritatea competenta.

în orice situație, daca un dispozitiv de război este descoperit sau localizat, Executantul are următoarele obligații:

a)    a suspenda lucrul în vecinătate dispozitivului și de a interzice orice circulație în vecinătatea acestuia, prin închiderea cailor de acces, panouri de semnalizare, borne, etc;

b)    a informa imediat Achizitorul și autoritatea competenta pentru a proceda la înlăturarea dispozitivelor neexpiodaie;

c)    a nu relua lucrul decât după ce a primit autorizațieprin dispoziție de șantier scrisa.

11.2.    în caz de explozie fortuita a unui dispozitiv de război, Executantul are obligația de a informa imediat autoritățile administrative competente și de a lua masurile prevăzute la punctele a) și c) de la pupotul 1 al prezentului articol.

11.3.    Cheltuielile justificate antrenate de dispozițiile prezentului articol nu sunt în sarcina Executantului.

12. Garanția de buna execuție a contractului .

snww

"*..>; v «CT>ittL,i^»,‘->^v-.,.<-vy,1-, m    î< ț'A‘<<< *■

in termenul menționat de 30 de zile, Achizitorul are dreptul de a refuza la plata orice factura emisa de caire Executant referitor la contractul in cauza, fara vreo alta notificare in prealabil.

12.2.    Cuantumul garanției de buna execuție a contractului reprezintă 10% din prețul acestuia. Garanția va fi constituită printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă inregistrata in Romania, în moneda contractului.

12.3.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu îsi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca Executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Achizitorul va executa garanția de buna execuție, fara nici o alta notificare și fara prejudicierea drepturilor sale prevăzute la articolul 25.1 și

26.2.

12.4.    Garanția de bună execuție va fi constituită pe o perioadă de 12 luni peste durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract și ea va fi restituită executantului după cum urmeaza:

a.    70% din valoarea garanției, în 14 (paisprezece) zile de la data recepției ia terminarea lucrărilor, in cazul in care achizitorul nu a emis pretenții asupra garanției de execuție anterior acestei date;

b.    restul de 30 % din garanție, în termen de 5 (cinci) zile de la data recepției finale a lucrărilor.

12.5.    Dacă durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se prelungește in baza art. 22, Executantul este obligat sa prelungească perioada de constituire inițială a garanției de bună execuție, cu durata de decalare a lucrărilor.

13 RespoosabiOîațiSe Executantului

13.1.    (1) Executantul are obligația de a executa si de a finaliza lucrările, precum si de a

remedia viciile ascunse, cu atenția si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevăzute in contract.

(2) Executantul are de asemenea următoarele obligații:

a)    de a-și organiza șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant și sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de șantier);

b)    de a supraveghea lucrările, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terți si terților, în special cele rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afect^aza integritatea rețelei de distribuție a apei potabile si/sau de canalizare sau a altonretele existente in zona;

c)    de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executării obligațiilor sale contractuale;

d)    de a asigura instalarea, funcționarea, inregistrarea dispozitivelor de securitate si a instalațiilor de igiena ale șantierului; paza, iluminarea si curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia si conservarea lucrărilor in deplina siguranța daca situația impune acest lucru;

nm,.e)    de a asigura tuturor salariatilor care participa la lucrările pentru obiectul contractului o tinuta civilizata, echipamente de protecția muncii si orice alte dotări, dispozitive, echipamente considerate a fi necesare in acest scop;

f)    de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executării lucrărilor și de a notifica Achizitorului orice problema care ar putea determina întârzierea începerii lucrărilor; ca urmare a acestei notificări, părțile se vor întâlni în conformitate cu alineatul (2) al punctului 1 al articolului 16 de mai jos.

13.2.    (1) Executantul are acele obligații, rezultând din legi și regulamente, cu privire ia protecția muncii și la condițiile de munca.

(2)    Executantul are obligația de a aviza subcontractanții cu privire la faptul ca obligațiile prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile; Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora.

(3)    în cazul co-executanților, respectarea acestor obligații va fi asigurata prin grija liderului de asociație.

13.3.    - Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei execuții, ca documentele puse la dispoziția sa de către Achizitor (proiectul de execuție, caietul de sarcini, etc.) nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fi în mod normal identificate; daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradicții, executantul le va aduce imediat la cunoștința Achizitorului. Având în vedere că observațiile la cantitățile din proiect au fost soluționate înaintea semnării acestui contract, notele de comandă suplimentară care vor aparea pe parcursul execuției nu vor depăși 10 % din valoarea contractului.

13.4.    (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcții.

(2)    Un exemplar din documentația predata de către Achizitor Executantului, va fi tinut de acesta in vederea consultării de către Inspecția de Stat in Construcții, Departamentul de Lucrări Publice si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primărie Municipiului București si / sau Primăriei de Sector , precum si de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

(3)    Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Daca totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente sa fie proiectata de către Executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract, caietele de măsurători (atasamentele), jurnalul de șantier completat zilnic vizat de inspectorii de șantier si, după caz, in situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa ie intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

13.5.    (1) Executantul are obligația de a respecta si de a executa dispozițiile Achizitorului, date prin dispoziție de șantier, in orice problema menționata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare

Dispozițiile de șantier, sunt scrise, semnate de: proiectant, Achizitor (prin reprezentantul Centrului Operațional)- și dirigintele de șantier, datate și numerotate, elaborate in baza „notelor de constatare” semnate de către dirigintele de șantier si Executant. Acestea sunt adresate în doua exemplare Executantului; Executantul va înapoia dirigintelui de șantier unul dintre exemplare, după ce il va fi semnat și va fi menționat pe el data la care l-a primit.

In cazul in care Executantul considera ca dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții in scris, fara ca obiecțiile respective sa il absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului in care acestea contravin prevederilor legale.Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar j    acesta având calitatea de a ridica obiecții.

,    (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1)

;    determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi

î    acoperite de Achizitor. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorului natura dificultății,

I    calculul și valoarea costurilor suplimentare.

i    Executantul nu va executa ordinele în cauza decât după primirea aprobării Achizitorului cu

privire la costurile suplimentare.

13.6    (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date

de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilității respective.

(2) In cazul in care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare in poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei parti a lucrărilor, Executantul are obligația sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant Executantul are obligația de a proteja si de a păstră cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

13.7.    Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația:

a)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)    de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autoritati competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

1 c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru.

13.8.    (1) Executantul este responsabil pentru menținerea in buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor si instalațiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea acesteia.

(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru • executarea lucrărilor fara acordul prealabil al acestuia.

13.9.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația, in măsură permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv:

a)    confortul riveranilor si/sau

b)    caile de acces,

prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate in posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Achizitorul impotrlva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.13.10. - (1) Executantul are obligația de a utiliza in mod rezonabil drumurilesau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe si pe șantier, sa fie limitat, in măsură in care este posibil, astfel incat sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2)    In cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)    Executantul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului.

13.11.    (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a)    de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna si de a indeparta de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr.126/21.07.2004, art.5.

(2)    în acest scop, pe măsură avansarii lucrărilor, Executantul va proceda la degajarea, curățirea și la repunerea în starea inițiala a amplasamentului pus ia dispoziție de către Achizitor în vederea executării lucrărilor.

(3)    în situația neexecutarii în tot sau în parte a acestor obligații, la 30 de zile de la rămânerea fara efect a dispoziției de șantier, materialele,, instalațiile, resturile și deșeurile neridicate pot fi transportate din oficiu de către Achizitor, după natura lor, fie în depozite fie la groapa de gunoi, pe cheltuiala și riscul Executantului.

(4)    Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care ii sunt necesare in scopul îndeplinirii obligațiilor sale in perioada de garanție, cu acordul scris al Achizitorului.

13.12.    Executantul iși procura, pe cheltuiala și riscurile sale, terenuri de care poate avea nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, în afara acelor amplasamente pe care Achizitorul i le poate eventual pune la dispoziție, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie sa supună spre aprobarea prealabila a Achizitorului opțiunile sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind în drept sa refuze aprobarea sau sa o condiționeze de îndeplinire unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, daca motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, ie justifica.

13.13.    (1) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale construcției, aparute îAntr-un interval de 18 luni de la recepția lucrărilor.

(2) Executantul-răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției aparute într-un interval de 10 ani de la recepția lucrărilor și, după îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistența aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

13.14. Executantul are obligația de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita pe parcursul derulării contractului, cu privire la:

8/21
-    persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

-    forma juridica a societății;

-    denumirea societății;

-    sediul social al societății;

-    obiectul principal de activitate,

și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

13.15.    Executantul are obligația de a obține Avizul pentru Organizarea Execuției, ADR1 /ASsi Brigada de Politie, conform reglementarilor legale în vigoare, in termen de 14 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Daca Executantul nu face dovada obținerii avizelor menționate in termenul de 14 zile si nu va incepe lucrările ce fac obiectul contractului, întârzierile vor fi suportate de către Executant din durata de execuție a lucrărilor conform articolului 3, fara ca aceasta sa fie modificata.

13.16.    Executantul are obligația de a monta panouri model A.N.B3., de a le intretine pe durata șantierului si de a le restitui la terminarea lucrărilor. Totodată Executantul are obligația de a monta panouri model PMB4 conform Ordinului nr. 63 / N din 11.08.1998 privind obligația afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investiției.

13.17.    Taxele de ocupare a domeniului public se plătesc de către Executant regasindu-se in oferta financiara in coeficientul de organizare de șantier.

14 Responsafoo'lifâfea Achizitorului

14.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție Executantului intreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate, fara plata, cu excepția celei pentru solutiile/ofertele alternative.

14.2.    Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație si a limitelor terenului pus la dispoziție Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

14.3.    Achizitorul are obligația de a examina si de a măsură lucrările care devin ascunse in cel mult 5 ziie de la notificarea Executantului.

14.4.    Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum si de dispozițiile si livrările sale. ■

14.5.    Achizitorul organizează reuniuni de șantier saptamana! de regula, in uitima zi a saptamanii la care vor participa toti factorii responsabili pentru derularea in bune condiții a execuției lucrărilor.

ÎS începerea si execuția berăriilor

1 Administrația Domeniului Public " Administrația Străzilor

3    S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

4    Primăria Municipiului București

15.1.    - (1) Executantul are obligația de a incepe lucrările in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului. Acest ordin va fi emis de către Achizitor într-un termen de maximum 3 zile de la data predării amplasamentului.

(2)    Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare. în acest sens, Achizitorul va proceda la bornajul general care consta în identificarea pe teren a poziției lucrărilor definita în plănui de amplasare a lucrărilor cu ajutorul bornelor numerotate fixate în sol. Poziția bornelor va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(3)    în situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Achizitorului sau unor terți, bornajul va fi efectuat în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării lor pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(4)    Dirigintele de șantier va redacta un proces verbal cu privire la toate aceste operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au participat la operațiunile de bornaj.

(5)    Daca pe parcursul executării lucrărilor sunt descoperite lucrări subterane sau îngropate care nu au fost reperate prin bornajul special, Executantul îl va informa în scris pe dirigintele de șantier în legătură cu acestea și se va proceda în contradictoriu la reperarea acestora. Executantul are de asemenea obligația de a întrerupe lucrările care se executa în preajma acestor lucrări îngropate sau subterane până la data deciziei proiectantului, operatorului de dotatie si a dirigintelui de șantier cu privire la masurile care trebuie întreprinse.

(6)    Executantul are obligația de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le înlocui daca este cazul.

(7)    Achizitorul trebuie sa notifice Inspecției de Stat in Construcții si PMB-DCRI5 data inceperii efective a lucrărilor.

15.2.    (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului general de execuție si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute in graficele de execuție se considera date contractuale. Nerespectarea acestor termene atrage aplicarea dispozițiilor articolului 25.1. din prezentul contract;

(2)    Executantul are obligația de a participa la' reuniuni de șantier săptămânale organizate de Achizitor, în general în ultima zi lucratoare a săptămânii, la care vor participa reprezentanții Executantului și ai Achizitorului desemnați în acest scop.

Discuțiile vor fi consemnate întru-un proces verbal semnat de reprezentanții părților, care va fi pastrat ia dosarul achiziției publice.

(3)    Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție in detaliu, alcătuit in ordinea tehnologica de execuție. In cazul in care, după opinia Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminării lucrărilor la data prevăzută in contract.

Graficul revizuit nu ii va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(4)    ’ în cazul în care Executantul întârzie cu mai mult de 5 zile inceperea lucrărilor, terminarea pregătirilor'sau daca nu isi indeplinesie indatoririle prevăzute la clauza 13.1 alin. (2), Achizitorul este indreptatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa ii avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

3 Primăria Municipiului București - Direcția Coordonare, Reglementare si Infrastructura.


* “**»    .—ț -wi• rw t- wv m i-

.1    «-Wț.T!C‘,iAVjl!l,W^„>*-7

15.3.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse in anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestat! profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului si a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4,    (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentația de execuție; verificările si testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum si condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor si a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de dirigintele de șantier, caruia Executantul îi va remite certificatul de calitate al acestor materiale.

Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute sa fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utile pentru ca materialele, produsele și componentele sa poata fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate. ■

(2)    Determinarea cantităților materialelor și produselor achiziționate de către Executant se va face în contradictoriu.

La solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele justificative necesare.

Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintele de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificării va fi suportat:

de către Executant daca se dovedește ca exista, în prejudiciul Achizitorului, o diferența de cantitate superioara marjei normale transportului; de către Achizitor în cazul contrar.

(3)    Materialele furnizate de Achizitor vor fi preluate de Executant de la sediul Achizitorului sau de la orice alta adresa indicata de către acesta din urma din București si/sau județul ilfov, toate costurile legate de aceasta operație fiind suportate de Executant. Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de predare -primire încheiat în prezența dirigintelui de șantier și a reprezentantului Executantului. Cu ocazia încheierii procesului verbal de predare - primire a materialelor, dirigintele de șantier va remite reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.

Daca, în funcție de condițiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor materiale impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligația de a construi sau de a-și procura magaziile respective, chiar și în afara șantierului. Executantul suporta cheltuielile de înmagazinare, întreținere, fixare, conservare și transport între magazie (depozit) și șantier, în toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asuma răspunderea legala a unui depozitar.

(4)    Executantul are obligația sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv ai manoperei aferente acestora, revine Executantului.

(5)    Probele neprevăzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului.(2)    Executantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau parii din lucrare, la dispoziția Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4)    în cazul in care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar in caz contrar, de către Executant.

(5)    Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii îranșeelor fara acordul prealabil al Achizitorului.

16    întârzierea și sistarea îucrarîllor

16.1.    (1) In cazul in care:

a)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)    condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)    oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de către acesta ii indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei parti din acestea. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorul în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și la soluțiile propuse, inclusiv in ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimata a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

(2) Ca urmare a notificării, Părțile vor stabili:

(i)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

(ii)    totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului;

(iii)    orice alta soluție cu privire ia executarea contractului.

16.2.    Fara a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției, daca Achizitorul nu plătește in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut in clauza 19.4; in acest caz va notifica in scris acest fapt Achizitorului.

16.3.    Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor terțe persoane.

16.4 In cazul 'in care intarzierea se datoreaza Executantului, cu consecința prelungirii termenului de execuție a contractului, Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea facturii aferenta situației de lucrări lunare, suma de 560 lei pentru fiecare zi de intarziere, reprezentând contravaloarea volumului de apa pierdut prin neaducerea rețelei telescopice ia starea de conformitate la termenelor angajate.

17    . Fânaiizarea lucranîor

17.1 Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat in termenul stabilit prin graficul de execuție.

Nota de finalizare a lucrării se întocmește la punerea in funcțiune a rețelei de apa in următoarele condiții:

(a)    Executantul solicita comisia de recepție pe șantier pentru finalizarea lucrării;

(b)    In cazul in care lucrarea este corespunzătoare punerii in funcțiune se semnează un proces verbal de punere in funcțiune;(c) In cazul in care lucrarea este necorespunzatoare punerii in funcțiune, se executa remedierile si se reconvoaca comisia de recepție.

17.2.    (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica in scris Achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate, confirmate, a facturii finale depuse la Registratura Generala a Achizitorului (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) si a constatărilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție.

Comisia va fi convocata în termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, cu excepția cazuiui prevăzut ia punctul 3 de mai jos.

(3)    In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate Executantului, în termen de 3 zile de ia primirea notificării prevăzute la punctul 1, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție în maximum 5 zile de la primirea unei notificări în acest sens.

17.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție si cu reglementările in vigoare recomandând admiterea cu sau fara obiecții sau respingerea recepției. In funcție de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.4.    Recepția se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si funcțional.

17.5 în sensul prezentului contract, lucrările a căror recepție este solicitata, sunt considerate finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, în cazul în care recepția a fost aprobata.

17.6. înainte de convocarea'comisiei de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor, Executantul va preda Achizitorului toate documentele si planurile post-execuție necesare intocmirii Cârtii Construcției, în formatul solicitat de Achizitor pe suport material (hârtie) conform coordonatelor sistemului definit de către Achizitor.

13 Perioada de garanție acordate îucrarilor

18.1.    Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si funcțional, pana la recepția finala.

18.2.    (1) In perioada de garanție Executantul are obligația, in urma dispoziției date de Achizitor; de a executa toate lucrariie de modificare, reconstrucție si remediere a viciilor, contradicțiilor si altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale respectiv proiectului sau dispozițiilor de șantier.

(2) Executantul-are obligația de a executa toate activitatile prevăzute la aiin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a.    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b.    unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrări; sau

c.    neindeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

18.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (1), după notificarea Achizitorului intr-un interval de timp stabilit de comun acord de ambele parii. Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări, efectuate de alte persoane, vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

19 IModaîîtețî de plata

19.1.    (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sediul Central ai S.C.Apa Nova București S.A (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) pana la sfârșitul fiecărei luni situația de lucrări insotita de factura.

Situația de lucrări va fi semnata iri original atat de Executant cat si de dirigintele de șantier (rețele si drumuri).

Nerespectarea transmiterii documentelor pentru plata pana la 30 ale lunii atrage aplicarea unei penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din valoare, corespunzând situației respective de plata. Aceasta se deduce din factura lunii de referința.

19.2.    in cazul în care Achizitorul, confirma toate documentele, acestea se transmit la Direcția Financiara a acestuia pentru plata.

19.3.    în cazul în care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se returneaza Executantului pentru refacere conform indicațiilor Achizitorului prin Registratura Generala a Achizitorului.

Executantul va reface situația de lucrari/piata, facturi care se vor depune Registratura Generala, Sediul Central al S.C Apa Nova București S.A. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) urmând aceeași procedura.

Lipsa aprobării situației de piața nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua ritmul executării lucrărilor.

19.4.    Factura se exprima in RON conform situațiilor de plată aprobate. Plata se va face prin virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de la sfârșitul lunii de înregistrare a facturii valabile și conforme, în data de 10 a lunii următoare.

19.5.    - Daca Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut ia ciauza 19.4 si fara a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform clauzei 16.2.

Executantul va relua executarea lucrărilor imediat după plata facturii de către Achizitor.

19.6.    - Achizitorul poate acorda avans Executantului în cuantum de 10% din prețul contractului, contra factura fiscala. Avansul se va achita în termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de începere a lucrării, contra factură fiscală. Achizitorul va reține avansul din primele doua*facturi emise de Executant. Avansul in cuantum de 10 % se acorda doar daca Executantul â făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si

12.2 si totodată a incheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform ciauzei 21.1.

19.7.    - Plățile lunare prevăzute la clauza 19 nu influențează responsabilitatea Executantului și garanția de buna execuție; aceste plăți nu sunt considerate de către Achizitor drept recepție a lucrărilor executate.
19.8.    (1) Ultima factura si situația de lucrări aferenta, in valoare de 30% din valoarea totala a contractului, va fi transmisa la Registratura Generala A.N.B. (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) după semnarea Notei de finalizare.

(2) Plata ultimei facturi va fi condiționată de receptionarea lucrărilor in termenul contractual.

19.9.    - Contractul nu va fi considerat finalizat decât după semnarea procesului verbal de recepție finala de către comisia de recepție. Procesele verbale de recepție finala pot fi făcute și pentru părți de lucrări, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcționai. Recepția finala va fi realizata conform dispozițiilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Piața ultimei sume datorate Executantului va fi condiționala de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

19.10    Executantul se obliga sa specifice pe factura emisa, codul sau codurile de investiție cuprinse in tabelul din Anexa 1 la prezentul contract. Lipsa codului de investirii are drept consecința restituirea facturii ca neconforma.

19.11    Orice factura emisa de către Executant in condițiile in care acesta nu a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si 12.2 si totodată nu a încheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1., va fi considerata neconforma de către Achizitor.

20 Âcîoahzarea prețului contractului

20.1.    Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului, sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract, cu excepția Notelor de Comanda Suplimentara care nu vor depăși 10 % din valoarea totala a lucrării.

20.2.    - Prețul contractului este stabilit in RON si nu se actualizeaza.

21 Asigurări

21.1. - (1) Executantul are obligația de a incheia, inainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentanții împuterniciți sa verifice, sa testeze sau sa recepționeze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.

<2) Asigurarea se va incheia cu o agenție de asigurare autorizata conform legii.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare si recipiseie pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)    Executantul are obligația de a se asigura ca subcontractantii si asociații au incheiat asigurări pentru'Joate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantiior si asociaților sa prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare si recipiseie pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații platibile prin iege, in privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia, constatate prin hotărâre judecătoreasca definitiva.

.15/21

22 Amendamente

22.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, in conformitate cu prevederile legale.

23 Subcontractanți

23.1.    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, în special în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolele 13,14 și 21 din prezentul contract.

23.2.    - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de identificare ale acestora, precum si contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2)    Subcontractantu! este pe deplin răspunzător fata de Executant de modul în care isi îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu isi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4.    Executantul poate schimba orice subcontractant, din proprie inițiativa sau la cererea Achizitorului, daca subcontractantul nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Noul subcontractant trebuie aprobat de către Achizitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului.

23.5.    Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat nerespectarii de către Executant a obligațiilor cu privire la subcontractanți.

24. CoexecySaoțî

24.1.    Coexecutanții care au semnat prezentul contract ca urmare a depunerii unei oferte

comune își asuma solidar răspunderea pentru executarea obligațiilor care le revin conform prezentului contract.    '

24.2.    Coexecutanții .au obligația de a prezenta Achizitorului contractul de asociere încheiat între ei autentificat de un notar public și de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract. Cesiunea drepturilor și obligațiilor coexecutanților conform contractului de asociere nu poate interveni fara acordul, prealabil al Achizitorului.

24.3. Coexecutanții sunhpbligați sa aduca la cunoștința Achizitorului modificările intervenite în structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus.

25. PenaShati, daune-interese

25.1. - în cazul în care, din vina sa exclusiva (aceasta incluzând si vina subcontractantilor sau coexecutantilor sai), Executantul nu respecta graficul de lucrări anexat, incluzând termenele intermediare prevăzute la articolul 15.2 din prezentul contract, acesta va plăti Achizitorului, ca penalitati de întârziere, o suma echivalenta cu 2% din prețul contractului pe
săptămână de întârziere, până la data realizării lucrărilor prevăzute. Cuantumul penalităților nu poate depăși valoarea contractului.

25.2.    - In cazul in care Achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de ia expirarea perioadei prevăzute la clauza 19.4, Executantul are dreptul de a solicita ca penaiitati, o suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe săptămână de întârziere.

25.3.    Dacă Executantul întârzie emiterea situațiilor de plată si/sau facturilor, din diverse motive, se vor aplica penalități conform 19.1 (1)

25.4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de către cealalta parte a altor obligații decât cele prevăzute la punctele 23.1 si 23.2 de mai sus are dreptul de a solicita celeilalte Parii daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei Părți de a rezilia contractul conform articolului 26.2.

25.5. Pentru nerespectarea prevederilor art, 13.1; al. 2, litera d) si e) si 13.15 se vor aplica penaiitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformiîate.

25.6 Pentru nerespectarea prevederilor Caietului de Sarcini referitoare la utilizarea sacilor de evacuare excedent, se vor aplica penaiitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.7. Zilele de sâmbătă, duminica și sărbătorile legale nu sunt deduse din calculul penalităților.

28, încetarea contractul!ui

26.1. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a)    la data recepției finale a lucrărilor;

b)    în caz de încetare de plăți, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia dintre Părți;

c)    reziliere, conform punctelor 26.2 și 26.4 de mai jos ;

d)    reziliere unilaterala, conform punctului 26.3 ;

e)    prin acordul scris al părților;

f)    în caz de forța majora care se prelungește mai mult de 6 luni.

26.2 încălcarea grava de către una dintre părți a obligațiilor sale poate avea ca efect, la inițiativa celeilalte părți, rezilierea de plin drept a contractului ca efect al unui pact comisoriu de grad 3 (trei) fara nicio alta formalitate, conform următoarei proceduri:

a)    partea care are inițiativa procedurii rezilierii va adresa părții în culpa o notificare motivata, acordând un termen pentru remedierea nerespectarii;

b)    daca partea în culpa nu remediază nerespectarea obligației în cauza în termenul acordat, contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instanțe în acest sens, la data primirii de cgtre partea în culpa a notificării de reziliere.

în sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de încălcare grava următoarele, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

întreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de execuție a lucrărilor de către Executant;

nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia cazul prevăzut la art. 15.2 (4) din prezentul contract;

neplata de către Achizitor a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art.

19.4 de mai sus;

reconstituirea in termen de 30 de zile a scrisorilor de garanție bancara conform clauzelor 12.1 si 12.2 ale prezentului -contract;............

neincheierea asigurării pentru riscuri inainte de inceperea lucrărilor conform obligațiilor prevăzute la ari. 21 al prezentului contract.

26.3.    (1) Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Achizitorul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorata unor cauze in afara controlului Achizitorului, cum ar fi:

(2)    neîndeplinirea de către Executant a obligației prevăzute la articolul 12 al prezentului contract si / sau a obligațiilor prevăzute la articolul 21 al prezentului contract;

(3)    Achizitorul este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorata refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.

26.4.    (1) în cazul rezilierii contractului conform punctelor (2) și (3) de mai sus, precum și în cazul încetării contractului conform 26.1 literele a) și f), părțile vor avea obligațiile descrise mai jos.

(2)    Părțile vor proceda la constatările cu privire la lucrariie sau părțile de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv al materialului și a! instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operațiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a părților de lucrări executate, cu efect de la data rezilierii sau a încetării contractului.

în termen de 10 zile de la data procesului verbal, Achizitorul stabilește masurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate. Aceste masuri pot include demolarea anumitor părți de lucrări. în cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul acordat de Achizitor, acesta le executa din oficiu.

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de Achizitor.

(3)    în termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat la alineatul (2) de mai sus, Executantul are obfigația de a preda Achizitorului:

-    situația de lucrări și situația de plata corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile articolelor 19.1, 19.2, 19.3 din prezentul contract sunt aplicabile;

-    toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, în legătură cu executarea lucrărilor;

-    toate materialele, produsele, componehteie, echipamentele puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, in vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi transportate de Executant la sediul Achizitorului sau in orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operațiune vor fi suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

In același termen, Executantul are obligația de a restitui Achizitorului avansul primit, daca este cazul, in temeiul articolului 19.6 din prezentul contract.

(4)    Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune - interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligația de a plăti factura emisa de Executant corespunzătoare lucrărilor executate până la data rezilierii sau a încetării, conform articolului 19.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde și valoarea materialelor aprovizionate in avans de către Executant.

27.
27.1. - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile sale asumate pri contract, fara sa obțină in prealabil acordul scris al Achizitorului.


27.2. - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice aite obligații asumate prin contract.

28. Forța majora

28.1.    - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2.    - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

28.3.    - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

28.4.    - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

28.5.    - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

28.6.    Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forța majora, acesta va depune toate eforturile pentru a asigura în măsură în care este posibil, îndeplinirea obligațiilor prevăzute le articolul 16.3. din prezentul contract.

29. SoSuțsonarea Sitigiilor

29.1.    - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in

legătură cu îndeplinirea contractului.

29.2.    - Daca după 15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Romania.

30. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba romana.

31. Comunicări

31.1.    (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos :

Achizitor :
isca*


'■'Tlțlxî^

-.1SΫV


■Bț-—«


Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț be participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

Adresa:

Fax:

Telefon:

Str. Splaiul Independentei,nr.235 318.01.74; 318 65 54

318.63.58; 207 77 78

In atenția:

Director Tehnic Adjunct Mihsefa PANAITE

Executant:

In atenția:

D-Juii Administrator

Francois DEBERGH

Adresa:

str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București

Fax:

252 09 34

Telefon:

252 08 60

Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunoștința celeilalte părți.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

31.2. Comunicările dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

32. Legea aplicabila contractului

3.2.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Achîzâtor,

Aihdreas BAU DE

Dsrector General


Executant,

Francoss DEBERGH

Âdmmssîrator

20/21

ANEXA 1 8a contract nr ..... /...............

Nr. ort.

Denumire Sucrare

Cod investiții aiocat

1

Reabilitarea rețelelor de apa potabila, pentru punerea in conformitate a " rețelelor telescopice aferente SH PT 18 Pantelimon, sector 2

364 07 202 CRRT

Prezenta anexa face parte integranta din contractul nr. ......................

Achizitor,

Andreas BAU DE

Director Generai


Executant,

Franeois DEBERGH

Administrator

ș,

!

i

j

i'

!■

I

î

i:


1. PartÂîe contractante

între

Autoritatea contractanta S.C. APA îMOVÂ BUCUREȘTI S.Â., cu sediul în str. Aristide Demetriad, nr. 2, Sector 1, București, înmatriculata la Registrul Comerțului București cu nr. J40/9006/1999, C.U.I. R 122 769 49, cont IBAN R033BRDE450SV01059614500 - B.R.D. -Sucursala Mari Clienți Corporativi, tel./fax 310.02.74, 312.44.37,312.13.18, reprezentata prin Ândreas BAUDE, Director General, denumita în continuare Achizitor

si

Executantul S.C. ACVATOT S.R.L., adresa sediului str. ton Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București, teiefon/fax: 252 08 60 / 252 09 34, număr de inmatriculare: J40 / 6629 / 1991, cod fiscal R13906, cont ROO6BRDE450SV809486O458O deschis la BRD - G.S.G. -S.M.C.C., reprezentata prin Francois DEBERGH, funcția administrator,

denumite în continuare împreuna Părțile

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si prețui contractului

2.1.    Obiectul contractului este; execuția, finalizarea, întreținerea si remedierea pe perioada execuției „Lucrărilor de extindere rețea de apa- potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH PT tS Vergului, sector 2” respectiv remedierea pe perioada garanției de 365 de zile.

2.2.    Prețul contractului este de 770.774,25 RON din care TVA 123.064,80 RGN.

3. Durata contractului

3.1. Executantul se obliga sa, presteze lucrările, asa cum este prevăzut In graficul de execuție anexat, de la data ordinului de incepere conform 15.1(1), adica 91 zile de la data ordinului de incepere.

4. Definiții

4.1


. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința ai celor doua parii, încheiat între o autoritate «contractanta, în calitate de Achizitor, si un Executant de lucrări, în

■ calitate de Executant, act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai jos.

b)    Achizitor si Executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c)    prețul contractului - prețul platibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

Se considera ca prețui include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor, inclusiv toate cheltuielile generale (construcția și întreținerea cailor de acces și a drumurilor de serviciu necesare pentru șantier; instalarea, funcționarea, întreținerea dispozitivelor de securitate și.a instalațiilor de igiena ale șantierului; paza, iluminarea


și curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe și ca

asigura Executantului o marja de profit..    ................

Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează ca nu sunt acoperite în preț, se considera ca prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normal previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din :

fenomene naturale;

utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice;

existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura și a lucrărilor

necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații;

realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice alta cauza, în situația subcontractarii, se considera ca prețul contractului acopera cheltuielile de coordonare și de control ale Executantului precum și consecințele unor eventuale neîndepliniri de către aceștia a obligațiilor care le revin.

d)    standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica;

e)    amplasamentul lucrării - locul în care se executa lucrarea;

f)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau. orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti.

g)    zi - zi calendaristică;

h)    diriginte de șantier - reprezentantul Achizitorului, care supraveghează ca execuția lucrării sa se faca in perfecta concordanța cu autorizația emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuției de iucrari, care a stat la baza emiterii autorizației), precum și pe baza și cu respectarea proiectului tehnic pentru execuția de lucrări; Responsabilul tehnic cu execuția atestat - reprezentantul Executantului de iucrari pentru problemele privind executarea lucrărilor;

i)    an - 365 de ziie;

j)    grupare SH - grupare de blocuri alimentate cu apa din statia de hidrofor.

5. Aplicare

Contractul intra în vigoare la data semnării sale, iar executarea sa va începe la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor.

6. DocumenîeSe conîractubi

6.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt prevăzute în anexele ia prezentul contract.

6.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a)    Caietul de sarcini

b)    propunerea tehnica si propunerea financiara;

c)    graficul pe resurse si graficul de execuție ;

d)    graficul de plăți;

e)    declarațiile Executantului cu privire la echipamentele, resursele umane utilizate pentru îndeplinirea contractului;

f)    programul calitatii;••xys, «.    a.:■»

g)    planuri de coordonare rețele avizate de toti deținătorii / administratorii acestora;

h)    ordin de începere pentru fiecare lucrare in parte insotit de avize, acorduri, autorizații; a

i)    lista materialelor necesare executării lucrărilor, furnizate de executant și a celor furnizate de Achizitor;

j)    copii după asigurările încheiate de Executant și de către subcontractanți;

k)    contractul de asociere între ofertanți în cazul în care contractul se încheie ca urmare a depunerii unei oferte comune;

l)    lista sub-contractanților si lucrările repartizate acestora;

m)    acte adiționale, daca exista;

n)    modelul de atasamente pentru decontări lunare

o)    alte anexe la contract.

în caz de contradicții ordinea in care sunt menționate documentele este cea care prevalează.

7. Standarde

7.1.    (1) Executantul garanteaza ca la data recepției, lucrarea va avea calitățile prevăzute în caietul de sarcini, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizata, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.

7.2.    (2) Lucrările vor fi supuse testelor de calitate, proba de calitate fiind considerata realizata daca rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8. CaracteruS confidemtiail aii contractului

8.1.    -    (1)0 parte contractanta nu are dreptui, fara acordul scris al celeilalte parti:

a)    de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei torte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b)    de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

8.2.    - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract daca:

a)    informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de ia cealaita parte contractanta; sau

b)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al - celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c)    partea contractanta.a fost obligata în mod legal sa dezvăluie informația;

d)    Achizitorul dezvăluie informația Concedentului sau Agenției de Reglementare a nivelelor de servicii apa - canal a municipiului București (ARBAC).

9. Drepturi de proprietate sntetectuaîa

9.1. Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamatii si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

7-3/21

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea ; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Galetului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10. Protecția patrimoniului cultural raționai

10.1.    - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in relațiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

10.2.    - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute ia clauza 10.1, iar imediat după descoperirea si inainte de îndepărtarea lor, de a înștiința Achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozițiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a)    orice prelungire a duratei de execuție ia care Executantul are dreptul;

b)    totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga ia prețui contractului.

10.3.    - Achizitorul are obligația, de indata ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a insîiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

11. Dispozitive explozive de război

11.1.    în cazul în care în procesul verbal de predare a amplasamentului este indicat faptul ca amplasamentul poate conține dispozitive de război neexplodate, Executantul va aplica masurile de speciale de prospectare și securitate impuse de autoritatea competenta.

în orice situație, daca un dispozitiv de război este descoperit sau localizat, Executantul are următoarele obligații:

a)    a suspenda lucrul în vecinătate dispozitivului și de a interzice orice circulație în vecinătatea acestuia, prin închiderea cailor de acces, panouri de semnalizare, borne, etc;

b)    a informa imediat Achizitorul și autoritatea competenta pentru a proceda la înlăturarea dispozitivelor neexplodate;;

c)    a nu relua lucrul decât după ce a primit autorizație prin dispoziție de șantier scrisa.

11.2.    în caz de explozie fortuita a unui dispozitiv de război, Executantul are obligația de a informa imediat autoritățile administrative competente și de a lua masurile prevăzute ia punctele a) și c) de la punctul 1 al prezentului articol.

11.3.    Cheltuielile justificate antrenate de dispozițiile prezentului articol nu sunt în sarcina Executantului.

12. Garanția de buna execuție a contractului

12.1. Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în 30 de zile de la semnarea contractului. In cazul in care Executantul nu constituie garanția de buna execuție

in termenul menționat de 30 de zile, Achizitorul are dreptul de a refuza la plata orice factura emisa de către Executant referitor la contractul in cauza, fara vreo alta notificare in prealabil.

12.2.    Cuantumul garanției de buna execuție a contractului reprezintă 10% din prețul acestuia. Garanția va fi constituită printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă înregistrata in Romania, în moneda contractului.

12.3.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu îsi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca Executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Achizitorul va executa garanția de buna execuție, fara nici o alta notificare și fara prejudicierea drepturilor sale prevăzute la articolul 25.1 și

26.2.

12.4.    Garanția de bună execuție va fi constituită pe o perioadă de 12 luni peste durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract și ea va fi restituită executantului după cum urmeaza:

a.    70% din valoarea garanției, în 14 (paisprezece) zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, in cazul in care achizitorul nu a emis pretenții asupra garanției de execuție anterior acestei date;

b.    restul de 30 % din garanție, în termen de 5 (cinci) zile de la data recepției finale a lucrărilor.

12.5. Dacă durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se prelungește in baza art. 22, Executantul este obligat sa prelungească perioada de constituire inițială a garanției de bună execuție, cu durata de decalare a lucrărilor.

13 Responsabilitățile Executantului

13.1.    (1) Executantul are obligația de a executa si de a finaliza lucrările, precum si de a

remedia viciile ascunse, cu atenția si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevăzute in contract.

(2) Executantul are de asemenea următoarele obligații:

a)    de a-și organiza șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până ia limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant și sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de șantier);

b)    de a supraveghea lucrările, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terți si terților, în special cele rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afecteaza integritatea rețelei de distribuție a apei potabile si/sau de canalizare sau a altor rețele existente in zona;

c)    de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executării obligațiilor sale contractuale;

d)    de a asigura instalarea, funcționarea, înregistrarea dispozitivelor de securitate si a instalațiilor de igiena ale șantierului; paza, iluminarea si curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia si conservarea lucrărilor in deplina siguranța daca situația impune acest lucru;e)    de a asigura tuturor salariatilor care participa la lucrările pentru obiectul contractului o tinuta civilizata, echipamente de protecția muncii si orice alte dotări, dispozitive, echipamente considerate a fi necesare in acest scop;

f)    de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executării lucrărilor și de a notifica Achizitorului orice problema care ar putea determina întârzierea începerii lucrărilor; ca urmare a acestei notificări, părțile se vor întâlni în conformitate cu alineatul (2) al punctului 1 al articolului 16 de mai jos.

13.2.    (1) Executantul are acele obligații, rezultând din legi și regulamente, cu privire la protecția muncii și la condițiile de munca.

(2)    Executantul are obligația de a aviza subcontractanții cu privire la faptul ca obligațiile prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile; Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora.

(3)    în cazul co-executanților, respectarea acestor obligații va fi asigurata prin grija liderului de asociație.

13.3.    - Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei execuții, ca documentele puse la dispoziția sa de către /Achizitor (proiectul de execuție, caietul de sarcini, etc.) nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fi în mod normal identificate; daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradicții, executantul le va aduce imediat la cunoștința Achizitorului. Având în vedere că observațiile la cantitățile din proiect au fost soluționate înaintea semnării acestui contract, notele de comandă suplimentară care vor aparea pe parcursul execuției nu vor depăși 10 % din valoarea contractului.

13.4.    (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcții.

(2)    Un exemplar din documentația predata de către Achizitor Executantului, va fi tinut de acesta in vederea consultării de către Inspecția de Stat in Construcții, Departamentul de Lucrări Publice si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primărie Municipiului București si / sau Primăriei de Sector , precum si de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

(3)    Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Daca totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente sa fie proiectata de către Executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Executantul are obligația de â pune la dispoziție Achizitorului, Ia termenele precizate in anexele ia contract, caietele de măsurători (atasamentele), jurnalul de șantier completat zilnic vizat de inspectorii de șantier si, după caz, in situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

13.5.    (1) Executantul are obligația de a respecta si de a executa dispozițiile Achizitorului, date prin dispoziție de șantier, in orice problema menționata sau nementionata in contract, referitoare fa lucrare

Dispozițiile de șantier .sunt scrise, semnate de: proiectant, Achizitor (prin reprezentantul Centrului Operațional), sî dirigintele de șantier, datate și numerotate, elaborate in baza „notelor de constatare” semnate de către dirigintele de șantier si Executant. Acestea sunt adresate în doua exemplare Executantului; Executantul va înapoia dirigintelui de șantier unul dintre exemplare, după ce ii va fi semnat și va fi menționat pe ei data la care l-a primit, in cazul in care Executantul considera ca dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții in scris, fara ca obiecțiile respective sa il absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar acesta având calitatea de a ridica obiecții.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de Achizitor. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorului natura dificultății, calculul și valoarea costurilor suplimentare.

Executantul nu va executa ordinele în cauza decât după primirea aprobării Achizitorului cu privire la costurile suplimentare.

13.6    (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date

de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) In cazul in care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare in poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei parti a lucrărilor, Executantul are obligația sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant Executantul are obligația de a proteja si de a păstră cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

13.7.    Pe parcursul execuției lucrărilor si a! remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația:

a)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)    de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autoritari competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)    de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru.

13.8.    (1) Executantul este responsabil pentru menținerea in buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor si instalațiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea acesteia.

(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru executarea lucrărilor fara acordul prealabil a! acestuia.

13.9.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația, in măsură permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv:

a)    confortul riveranilor si/sau

b)    caile de acces,

prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate in posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

13.10.    - (1) Executantul are obligația de a utiliza in mod rezonabil .drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza încărcăturile, in asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe si pe șantier, sa fie limitat, in măsură in care este posibil, astfel incat sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2)    in cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamatiilcr privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)    Executantul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului.

13.11,    (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a)    de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna si de a îndepărtă de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai suni necesare conform HGCMB nr.126/21.07.2004, art.5.

(2)    în acest scop, pe măsură avansarii lucrărilor, Executantul va proceda la degajarea, curățirea și la repunerea în starea inițiala a amplasamentului pus la dispoziție de către Achizitor în vederea executării lucrărilor.

(3)    în situația neexecutarii în tot sau în parte a acestor obligații, la 30 de zile de ia rămânerea fara efect a dispoziției de șantier, materialele, instalațiile, resturile și deșeurife neridicate pot fi transportate din oficiu de către Achizitor, după natura lor, fie în depozite fie la groapa de gunoi, pe cheltuiala și riscul Executantului.

(4)    Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii,- care ii sunt necesare in scopul îndeplinirii obligațiilor sale in perioada de garanție, cu acordul scris ai Achizitorului.

13.12.    Executantul iși procura, pe cheltuiala și riscurile sale, terenuri de care poate avea nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, în afara acelor amplasamente pe care Achizitorul i ie poate eventual pune la dispoziție, ca . locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie sa supună spre aprobarea prealabila a Achizitorului opțiunile sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind în drept sa refuze aprobarea sau sa.o condiționeze de îndeplinire unor masuri 'speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, daca motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, le justifica.

13.13.    (1) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale construcției, aparuțe îrttr-un interval de 18 luni de la recepția lucrărilor.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile1 ascunse ale construcției aparute înir-un interval de 10 ani de la recepția lucrărilor și, după îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistența aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

13.14. txecutantul are obligația de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita pe parcursul derulării contractului, cu privire la:«LV*'.


.»Kțl «MW **«**--• ■>.

V...A....

tjvsc.ț.ț V


-    persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

-    forma juridica a societății;

-    denumirea societății;

-    sediul social ai societății;

-    obiectul principai de activitate,

și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

13.15. Executantul are obligația de a obține Avizui pentru Organizarea Execuției, ADP1 /ASsi Brigada de Politie, conform reglementarilor legale în vigoare, in termen de 14 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Daca Executantul nu face dovada obținerii avizelor menționate in termenul de 14 zile si nu va incepe lucrările ce fac obiectul contractului, întârzierile vor fi suportate de către Executant din durata de execuție a lucrărilor conform articolului 3, fara ca aceasta sa fie modificata.

13.16.    Executantul are obligația de a monta panouri model A.N.B3., de a le întreține pe durata șantierului si de a le restitui la terminarea lucrărilor. Totodată Executantul are obligația de a monta panouri model PMB4 conform Ordinului nr. 63 / N din 11.08.1998 privind obligația afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investiției.

13.17.    Taxele de ocupare a domeniului public se plătesc de către Executant regasindu-se in oferta financiara in coeficientul de organizare de șantier.

14.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție Executantului intreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate, fara plata, cu excepția celei pentru solutiile/ofertele alternative.

14.2.    Achizitorul, este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație si’a limitelor terenului pus ia dispoziție Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

14.3.    Achizitoruî are obligația de a examina si de a măsură lucrariie care devin ascunse in ce! mult 5 zile de la notificarea Executantului.

14.4.    Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum si de dispozițiile si livrările sale.

14.5.    Achizitorul organizează reuniuni de șantier saptamana! de regula, in ultima zi a saptamanii la care vor participa toii factorii responsabili pentru derularea in bune condiții a execuției lucrărilor.

H5 Începerea si execuția berarii or

1 Administrația Domeniului Public ~ Administrația Străzilor

3    S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

4    Primăria Municipiului BucureștiW»«W.w*V'«

>. fi-..

15.1.    - (1) Executantul are obligația de a incepe lucrările in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului. Acest ordin, va fi emis de către Achizitor într-un termen de maximum 3 zile de la data predării amplasamentului.

(2)    Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare. în acest sens, Achizitorul va proceda ia bornajul general care consta în identificarea pe teren a poziției lucrărilor definita în planul de amplasare a lucrărilor cu ajutorul bornelor numerotate fixate în soi. Poziția bornelor va fi notata pe pianul de amplasare a lucrărilor.

(3)    în situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Achizitorului sau unor terți, bornajul va fi efectuat în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării ior pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(4)    Dirigintele de șantier va redacta un proces verbal cu privire la toate aceste operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au participat la operațiunile de bornaj.

(5)    Daca pe parcursul executării lucrărilor sunt descoperite lucrări subterane sau îngropate care nu au fost reperate prin bornajul special, Executantul îl va informa în scris pe dirigintele de șantier în legătură cu acestea și se va proceda în contradictoriu ia reperarea acestora. Executantul are de asemenea obligația de a întrerupe lucrariie care se executa în preajma acestor iucrari îngropate sau subterane până la data deciziei proiectantului, operatorului de dotatie si a dirigintelui de șantier cu privire la masurile care trebuie întreprinse.

(6)    Executantul are obligația de a conserva borneîe, de a le restabili sau de a ie înlocui daca este cazul.

(7)    Achizitorul trebuie sa notifice inspecției de Stat in Construcții si PMB-DCR!5 data începerii efective a lucrărilor.

15.2.    (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului general de execuție si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute in graficele de execuție se considera date contractuale. Nerespectarea acestor termene atrage aplicarea dispozițiilor articolului 25.1. din prezentui contract.

(2)    Executantul are obligația de a participa la reuniuni de șantier saptamânaie organizate de Achizitor, în general în ultima zi lucratoare a săptămânii, la care vor participa reprezentanții Executantului și ai Achizitorului desemnați în acest scop.

Discuțiile vor fi consemnate întru-un proces verbal semnat de reprezentanții părților, care va fi pasîrat la dosarul achiziției publice.

(3)    Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție in detaliu, alcătuit in ordinea tehnologica de execuție. In cazul in care, după opinia Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrărilor nu concorda cu graficul generai de execuție a lucrărilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminării lucrărilor Sa data prevăzută in contract.

Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(4)    în cazul în care Executantul întârzie cu mai muit de 5 zile începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor'sau daca nu isi îndeplinește îndatoririle prevăzute ia clauza 13.1 alin. (2), Achizitorul este indrepîatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa ii avertizeze ca, in cazul neconformarii, ia expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

5 Primăria Municipiului București - Direcția Coordonare, Reglementare si

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București-

15.3.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea tor cu specificațiile cuprinse jn anexele ia contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților tor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului si a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Achizitorului ia tocul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara acîivitatile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4.    (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentația de execuție; verificările si testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum si condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor si a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de dirigintele de șantier, caruia Executantul îi va remite certificatul de calitate al acestor materiale.

Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute sa fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utile pentru ca materialele, produsele și componentele sa poata fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate.

(2)    Determinarea cantităților materialelor și produselor achiziționate de către Executant se va face în contradictoriu.

La solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele justificative necesare.

Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectu! notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintele de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificării va fi suportat:

de către Executant daca se dovedește ca exista, în prejudiciul Achizitorului, o diferența de cantitate superioara marjei normale transportului; de către Achizitor în cazul contrar.

(3)    Materialele furnizate de Achizitor vor fi ■ preluate de Executant' de la sediul Achizitorului sau de la orice alta adresa indicata de către acesta din urma din București si/sau județul ilfov, toate costurile legate de aceasta operație fiind suportate de Executant. Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de predare -primire încheiat în prezența dirigintelui de șantier și a reprezentantului Executantului. Cu ocazia încheierii procesului verbal de predare - primire a materialelor, dirigintele de șantier va remite reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.

Daca, în funcție de condițiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor materiale impune înmagazinarea acestora,. Executantul are obligația de a construi sau de a-și procura magaziile respective, chiar și în afara șantierului. Executantul suporta cheltuielile de înmagazinare, întreținere, fixare, conservare și transport între magazie (depozit) și șantier, în toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asuma răspunderea legala a unui depozitar.

(4)    Executantul ,are obligația sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

(5)    Probele neprevăzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului.
(2)    Executantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispoziția Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4)    în cazul in care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate ce către Achizitor, iar in caz contrar, de către Executant.

(5)    Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii tranșeeior fara acordul prealabil al Achizitorului.

16 întârzierea șo sâstarea Suc rari Hor

16.1.    (1) in cazul in care:

a)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)    condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)    oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de către acesta il îndreptățesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei parti din acestea. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorui în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și ia soluțiile propuse, inclusiv in ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimata a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

(2) Ca urmare a notificării, Părțile vor stabili:

(i)    orice prelungire a duratei de execuție ia care Executantul are dreptul;

(ii)    totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga ia prețui contractului;

(iii)    orice alta soluție cu privire la executarea contractului.

16.2.    Fara a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției, daca Achizitorul nu plătește in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut in clauza 19.4; in acest caz va notifica in scris acest fapt Achizitorului.

16.3.    Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor terțe persoane.

16.4 In cazul in care întârzierea se datoreaza Executantului, cu consecința prelungirii termenului de execuție a contractului, Achizitorui are dreptui de a deduce din valoarea facturii aferenta situației de lucrări lunare, suma de 560 lei pentru fiecare zi de întârziere, reprezentând contravaloarea volumului de apa pierdut prin neaducerea rețelei telescopice 'a starea de conformitate la termenelor angajate.

17 Finalizarea berăriilor

17.1 Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizai in termenu! stabilit prin graficul de execuție.

Nota de finalizare a lucrării se întocmește ia punerea in funcțiune a rețelei de apa in următoarele condiții:

(a)    Executantul solicita comisia de recepție pe șantier pentru finalizarea lucrării;

(b)    In cazul in care lucrarea este corespunzătoare punerii in funcțiune se semnează un proces verbal de punere in funcțiune;

(c) In căzui in care lucrarea este necorespunzatoare punerii in funcțiune, se executa remedierile si se reconvoaca comisia de recepție.

17.2.    (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica in scris Achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate, confirmate, a facturii finale depuse la Registratura Generala a Achizitorului (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) si a constatărilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție.

Comisia va fi convocata în termen de 5 zile de ia primirea notificării prevăzute ia punctul 1, cu excepția cazului prevăzut la punctul 3 de mai jos.

(3)    In căzui in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate Executantului, în termen de 3 zile de ia primirea notificării prevăzute la punctul 1, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție în maximum 5 zile de la primirea unei notificări în acest sens.

17.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție si cu reglementările in vigoare recomandând admiterea cu sau fara obiecții sau respingerea recepției. In funcție de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.4.    Recepția se poate face si pentru parii din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si funcționai.

17.5 în sensul prezentului contract, lucrările a căror recepție este solicitata, sunt considerate finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, în cazul în care recepția a fost aprobata.

17.6. înainte de convocarea comisiei de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor, Executantul va preda Achizitorului toate documentele si planurile, posî-execuție necesare întocmirii Cârtii Construcției, în formatul solicitat de Achizitor pe suport material (hârtie) conform coordonatelor sistemului definit de către Achizitor.

“ii 8 Perioada de garanție acordata iucrariior

18.1.    Perioada de garanție decurge de ia data recepției ia terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe parii din lucrare distincte din punct de vedere fizic si funcțional, pana la recepția finala.

18.2.    (1) In perioada de garanție Executantul are obligația, in urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție si remediere a viciilor, contradicțiilor si altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale respectiv proiectului sau-dispozitiilor-de șantier.

(2) Executantul-are obligația de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a.    utilizării de materiale, de instaiatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b.    unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parii din lucrări; sau

c.    neindeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

18.3. in cazul in care Executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (1), după notificarea Achizitorului intr-un interval de timp stabilit de comun acord .de ambele parii. Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări, efectuate de alte persoane, vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

'(9 51©daiBațâ de pliata

19.1.    (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sediul Central al S.C.Apa Nova București S.A (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) pana la sfârșitul fiecărei luni situația de lucrări insolita de factura.

Situația de lucrări va fi semnata in original atat de Executant cat si de dirigintele de șantier (rețele si drumuri).

Nerespectarea transmiterii documentelor pentru plata pana la 30 ale lunii atrage aplicarea unei penaiiîati de 0,1% pe zi de întârziere din valoare, corespunzând situației respective de plata. Aceasta se deduce din factura lunii de referința.

19.2.    în cazul în care Achizitorul, confirma toate documentele, acestea se transmit la Direcția Financiara a aceștuia pentru plata.

19.3.    în cazul în care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se returneaza Executantului pentru refacere conform indicațiilor Achizitorului prin Registratura Generala a Achizitorului.

Executantul va reface situația de iucrari/piaîa, facturi care se vor depune Registratura Generala, Sediu) Centrai a! S.C Apa Nova București S.A, (str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) urmând aceeași procedura.

Lipsa aprobării situației de plata nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua ritmul executării lucrărilor.,

19.4.    Factura se exprima in RON conform situațiilor de'plată aprobate. Plata se va face prin virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de ziie de Ia sfârșitul funii de înregistrare a facturii valabile și conforme, în data de 10 a lunii următoare.

19.5.    - Daca Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut ia clauza 19.4 si fara a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform clauzei 16.2.

Executantul va relua executarea lucrărilor imediat după plata facturii de către Achizitor.

19.6.    - Achizitorul poate acorda avans Executantului în cuantum de 10% din prețui contractului, contra factura fiscala. Avansul se va achita în termen de 15 ziie lucratoare de la data emiterii ordinului de începere a lucrării, contra factură fiscală. Achizitorul va retine avansul din primele doua facturi emise de Executant. Avansul in cuantum de 10 % se acorda doar daca Executantul a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si

12.2 si totodată a încheiat asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1.

19.7. - Plățile lunare prevăzute la clauza 19 nu influențează responsabilitatea Executantului și garanția de buna execuție; aceste plăti nu sunt considerate de către Achizitor drept recepție a lucrărilor executate.19.8.    (1) Ultima factura si situația de lucrări aferenta, in valoare de 30% din valoarea totala a contractului, va fi transmisa la Registratura Generala A.N.B. (str, Arisîide Demetriade, nr. 2, sector 1, București) după semnarea Notei.de finalizare.

(2) Piața ultimei facturi va fi condiționară de. receptionarea lucrărilor in termenui contractual.

19.9.    - Contractul nu va fi considerat finalizat decât după semnarea procesului verbal de recepție finala de către comisia de recepție. Procesele verbale de recepție finala pot fi făcute și pentru pani de lucrări, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi realizata conform dispozițiilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata Ultimei sume datorate Executantului va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

19.10    Executantul se obliga sa specifice pe factura emisa, codul sau codurile de investiție cuprinse in tabelul din Anexa 1 la prezentul contract. Lipsa codului de investiții are drept consecința restituirea facturii ca neconforma.

19.11    Orice factura emisa de către Executant in condițiile in care acesta nu a făcut dovada constituirii scrisorilor de garanție bancara pentru garanția de buna execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului conform clauzelor 12.1 si 12.2 si totodată nu a incbeiaî asigurarea ce cuprinde toate riscurile care ar putea aparea conform clauzei 21.1., va fi considerata neconforma de către Achizitor.

20 Actualizarea prețului contractului

20.1.    Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului, sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract, cu excepția Notelor de Comanda Suplimentara care nu vor depăși 10 % din valoarea totala a lucrării.

20.2.    - Prețul contractului este stabilit in RON si nu se actualizează.

21.1, - (1) Executantul are obligația de a încheia, inainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentanții împuterniciți sa verifice, sa testeze sau sa recepționeze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va incheia cu o agenție'de asigurare autorizata conform legii.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, poiita sau polițele de asigurare si recipiseie pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)    Executantul are obligația de a se asigura ca subcontractantii si asociații au încheiat asigurări pentru Joate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si asociaților sa prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare si recipiseie pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații platibile prin lege, in privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia, constatate prin hotărâre judecătoreasca definitiva.

22 Âmsndameirrte

22.1. - Partite contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, in conformitate cu prevederile legale.

23 Subcontractanți

23.1.    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, în special în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolele 13.14 și 21 din prezentul contract.

23.2.    - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontraciantilor cuprinzând datele de identificare ale acestora, precum si contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe ia contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2)    Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Executant de modul în care isi îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu isi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4.    Executantul poate schimba orice subcontractant, din proprie inițiativa sau la cererea Achizitorului, daca subcontractantul nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Nou! subcontractant trebuie aprobat de către Achizitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului.

23.5.    Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat nerespectarii de către Executant a obligațiilor cu privire la subcontractanți.

24. Coexecyîanți

24.1.    Coexecutanții care au semnat prezentul contract ca urmare a-depunerii unei oferte comune își asuma solidar răspunderea pentru executarea obligațiilor care ie revin conform prezentului contract.

24.2.    Coexecutanții au obligația de a prezenta Achizitorului contractul de asociere încheiat între ei autentificat de un notar public și de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract. Cesiunea drepturilor și obligațiilor coexecutanților conform contractului de asociere nu poate interveni fara acordul prealabil al Achizitorului.

24.3.    Coexecutanții sunt obligați sa aduca ia cunoștința Achizitorului modificările intervenite în structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus.

25. Perna Bați, daume-inîeres©

25.1. - în cazul în care, din vina sa exclusiva (aceasta incluzând si vina subcontractantilor sau coexecutantilor sai), Executantul nu respecta graficul de lucrări anexat, incluzând termenele intermediare prevăzute la articolul 15.2 din prezentul contract, acesta va plăti Achizitorului, ca penalitati de întârziere, c suma echivalenta cu 2% din prețul contractului pe săptămână de întârziere, până la data realizării lucrărilor prevăzute. Cuantumul penalităților nu poate depăși valoarea contractului.;


16/21

25.2.    - In cazul in care Achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 19.4, Executantul are dreptul de a solicita ca penalitati, o suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe săptămână de întârziere.

25.3.    Dacă Executantul întârzie emiterea situațiilor de plată si/sau facturilor, din diverse motive, se vor aplica penalități conform 19.1 (1)

25.4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de către cealalta parte a altor obligații decât cele prevăzute la punctele 23.1 si 23,2 de mai sus are dreptul de a solicita celeilalte Părți daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei Părți de a rezilia contractul conform articolului 26.2.

25.5. Pentru nerespectarea prevederilor art. 13.1; al. 2, litera d) si e) si 13.15 se vor aplica penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.6 Pentru nerespectarea prevederilor Caietului de Sarcini referitoare la utilizarea sacilor de evacuare excedent, se vor aplica penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.

25.7. Zilele de sâmbătă, duminica și sărbătorile legale nu sunt deduse din calculul penalităților.

26. Incsterea contractubs

26.1. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a)    ia data recepției finale a lucrărilor;

b)    în caz de încetare de plăți, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia dintre Părți;

c)    reziliere, conform punctelor 26.2 și 26.4 de mai jos ;

d)    reziliere unilaterala, conform punctului 26.3 ;

e)    prin acordul scris al părților;

f)    în caz de forța majora care se prelungește mai mult de 6 luni.

26.2 încălcarea grava de către una dintre părți a obligațiilor sale poate,avea ca efect, la inițiativa celeilalte părți, rezilierea de plin drept a contractului ca efect ai unui pact comisoriu de grad 3 (trei) fara nicio alta formalitate, conform următoarei proceduri:

a)    partea care are inițiativa procedurii rezilierii va adresa pârtii'în culpa o notificare motivata, acordând un termen pentru remedierea nerespectarii;

b)    daca partea în culpa nu remediază nerespectarea obligației în cauza în termenul acordat, contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instanțe în acest sens, la data primirii de către partea în culpa a notificării de reziliere.

în sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de încălcare grava următoarele, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

întreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de execuție a lucrărilor de către Executant;

nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia

- cazul prevăzut la art. 15.2 (4) din prezentul contract;

neplata de către Achizitor a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art.

19.4 de mai sus;


17/21

• ț Ă

Reconstituirea in termen de 30 de zile a scrisorilor de garanție bancara conform clauzelor 12.1 si 12.2 ale prezentului contract;

neincheierea asigurării pentru riscuri inainte de începerea lucrărilor conform obligațiilor prevăzute la art. 21 a! prezentului contract.

26.3.    (1) Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Achizitorul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorata unor cauze in afara controlului Achizitorului, cum ar fi:

(2)    neîndeplinirea de către Executant a obligației prevăzute la articolul 12 ai prezentului contract si / sau a obligațiilor prevăzute la articolul 21 al prezentului contract;

(3)    Achizitorul este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorata refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.

26.4.    (1) în cazul rezilierii contractului conform punctelor (2) și (3) de mai sus, precum și în cazul încetării contractului conform 26.1 literele a) și f), parțiie vor avea obligațiile descrise mai jos.

(2)    Părțile vor proceda la constatările cu privire ia lucrările sau părțile de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și ia inventarul descriptiv ai materialului și al instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal ai acestor operațiuni. Procesul-verba! astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a pârtilor de lucrări executate, cu efect de la data rezilierii sau a încetării contractului.

în termen de 10 ziie de la data procesului verbal, Achizitorul stabilește masurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate. Aceste masuri pot include demolarea anumitor part! de lucrări. în cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul acordat de Achizitor, acesta le executa din oficiu.

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de Achizitor.

(3)    în termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat la alineatul (2) de mai sus, Executantul are obligația de a preda Achizitorului:

-    situația de lucrări și situația de piața corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile articolelor 19.1, 19.2, 19.3 din prezentul contract sunt aplicabile;

-    toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, în legătură cu executarea lucrărilor;

-    toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, in vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi transportate de Executant ia sediul Achizitorului sau in orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operațiune vor fi suportate de Executant, in căzui in care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

In aceiași termen, Executantul are obligația de a restitui Achizitorului avansul primit, daca este cazul, in temeiul artfcolului 19.6 din prezentul contract.

(4)    Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune - interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligația de a plăti factura emisa de Executant corespunzătoare lucrărilor executate până la data rezilierii sau a încetării, conform articolului 19.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde și valoarea materialelor aprovizionate in avans de către Executant.

27. Cesiunea

18/21

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare - Extinderi ale rețelelor de apa pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice din Municipiul București.

27.1.    - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile saie asumate prin contract, fara sa obțină in prealabil acordul scris al Achizitorului.

27.2.    - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

28. Forte majora

28.1.    - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2.    - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

28.3.    - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a tortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

28.4.    - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte part), imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

28.5.    - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

28.6.    Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forța majora, acesta va depune toate eforturile pentru a asigura în măsură în care este posibil, îndeplinirea obligațiilor prevăzute le articolul 16.3. din prezentul contract.

18. Soilutionarea ■iiîiqiâtoî’

29.1.    - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

29.2.    - Daca după 15 zile de ia inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Romania.

A. Limba care guvernează conîracto

Limba care guvernează contractul este limba romana.

31.1.    (1) Orice comunicare, intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos :

Achizitor


MQVA BUCURESTi CTiAJEHWlCA
Adresa:

Fax:

Telefon:

Str. Splaiul Independentei,nr.235 318.01.74; 318 65 54

318.63.58; 207 77 78

In atenția:

Director Tehnic Adjunct IMihaeis) PAiMAiTE

Executant:

in atenția:

D-îuo Administrator

Francoîs DEBERGH

Adresa:

str. ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, București

Fax:

252 09 34

Telefon:

252 08 60

Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunoștința celeilalte părți.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat ataî in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

31.2. Comunicările dintre parii se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

Legea aph'cabSte contraetuSiuii

32.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Firan<s©5s DU

Daneotoir Genera DANEXA 1 Ha contracî or .....

Nr. crt.

Denumire Sucrare

Cod investiții aiocat

1

Reabilitarea rețelelor de apa potabila pentru punerea in conformitate a rețelelor telescopice aferente SH PT 16 Vergului, sector 2

179 07 202 CRRT

Prezenta anexa face parte integranta din contractul nr. /..............................

Achizitor,

Andreas BAUDE

Director General


Executant,

Francois DEBERGH

Administrator