Hotărârea nr. 374/2007

HOTARAREnr. 374 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA SI SC ACVATOT SRL, PRIVIND " EXTINDERE RETEA APA POTABILA SI DE CANALIZARE PE STR. APICULTORILOR, SECT. 1".


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pnvind aprobarea încheierii unui coniract de achiziție publica de lucrări între SC APA NOVA București SA și S.C, ACVATOȚ S.R.L., privind * Extindere rețea apă potabilă si de canalizare pe str. Apicultorilor, sector i »

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General at Municipiului București ;

în baza clauzei nr. 32.3 din Contractul de Concesiune încheiat între Municipiul București și S.C. APA NOVA București SA;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit d) alin. (B), lit. a) pct.14 și art. 45 ahn.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Articol unic: Se aprobă încheierea unui contraci de achiziție publică de lucrări, pentru realizarea de lucrări de extindere ale rețelelor de apă potabilă și de canalizare în municipiul București de către S C. APA NOVA București SA. cu SC ACVATOT SRL prezentat în anexa, care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13 12 2007B dul    Cliubda 47, sector 5. Bucurețtl, România: Ek.'j *4021 0C5 55 Oft oucuncsti orlmjna.rpCONTRACT DE LUCRĂRI

«r.

1, Pa rtite contractante

inlre

Autoritatea contractante 8/C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., cu sudiul în slr Anstidș Demetriad. nr. 2. Sector 1. București, înmatriculata la Registrul Comerțului București cu nr. J4Q79OO671999. C.U.I. R 122 769 49, eoni iBAi-J RO33BRDE450SV61059614500 - B R.D. -Sucursala Mari Client. Corporativi. fel./Tax 310.02.74 312.44.37.312.13.16. reprezentata prin Andrea s BA UDE Director General denumita lp continuam Achizitorul

H

Eu k irtariiul 6,C. AC VA TOT S.Ft.L. adresa sediului sEr Ion Heliade Raduteacu, nr i&. sector 2. București, leleforVfax 252 06 60 7 252 M 34, număr de înmatriculare: J40 7 6029 ■' 1991, cod Fiscal R1390S, cont Rf>0fiBRDE45dSV0n94S6D4S{H] deschlș 1a BRD - £.$.{? -S.M.C.C., reprezentate pm Rimata 0EBERGH. funcția adminialrator,

denumite rn ccnluiuare împreuna Parlîle

a intervenit prezentei contract.

Z. Obiectul Si prelliî contractului

2.1.    Executantul sa obliga sa execute, finalizeze și înfTpțin# pe penpad# executrei lucrate#

Extindere rețea de apa potabila șl de canalizare pe str. Apicultorilor, sector 1 -lucrări Suplimentare de extindere a rețetei de apa respectiv canalizare.

2 2. Achizitorul sa obliga sa plataasca Executantului prelul do 804.320.29 RON din care FVA

120.420.09 RON pentru executarea. f,;n# izarea șr InfrețiEiere#. pe perioada execultei ei perioada de gerantie de 365 zile

3.    Durata contractului

3.1.    Executantul se obliga sa presteze lucrările asa cum este prevăzut in graficul de execuție anexai, de la data ordinului de \ncepere conform 15.1(1}.

4.    DefrnițFi

4.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretai asltel

a)    contract - actul juridic care reprezinte acordul de Votate al celor doua pan , încheial Tnire o autoritate contractanta, Tn cantate de Achizitor, st un Executam de lucrări, in colitele de Executorii act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai jos.

b)    Achizitor si Executent - pamie contractante, astfel cum «cesiea sum denumite in prezentuf contract

c)    prețul contracte u, - prețul p.atibii prestartocuW de către Atfuzitor. în baza contractului pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare o tuturor obligațiilor sate asumate pnn contract;

Se conSUera ca prețul nclude țoala chettuițiiie rezultând din executarea 1ucranior inclusiv toate cheltuielile generale (construcția și întreținerea cailor de acces și a drumunk>r de serviciu necesare pentru șantier. instalarea, funcționarea. înlretineiaa cispazjhvelOr da Secui'itale ș a inslalalnlOr de igiena ale șanberului paza iluminarea și curațema șantierului semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe și- ca asvgura Executantului p rnarj& de profil

Cu excdoția sumelor îr legartu-ra cu care In conlract ge menționează ca nu suni acoperite în preț, se considțn ea prețul a fost elaborat ținând j-se seama de toate cheUute'ile necesare executam lucrărilor care sunt Tn mod nțxmaf previzibile în condicile de limp și amplasament. scesto cheltuieli putând ni^iltfl din ■

-    fenomene naturale;

-    uiifizarea domeniului public și funcționarea serviciilor pubhce;

■ existența canalizarikK, a conductelor, a cablurilor da orice nalura și a lucrantor necesare pentru deplasai ea sau lransfprmare# acestor instalații;

-    realizarea simultan a ma; multor lucrări, sau din orice alte cauza.

hțSOtienrj lira publicarea prealabila a upul anunț de panlcpare-hiundefi ii înlocuiri u'u rețelei de apa sl canal din Mii^ki/sul HudUiftVl

In situația subcuntractanl. se conslcora ca prețul Contractului acepena cheltuielile de coordonare și de control ele Executantului precum și consecințele unor eventuale nelndepiinin de către aceștia a obtigapilcr care le revin,

d} standarde - standardele reglementari» tehnice sau ahele asemenea prevăzute in Caietul de saremt si fn propunerea tehnica;

6) amplasamentul fierari - Incul in care se executa lucrarea;

I)    forța majora - un evenimem mai presus ne controlul pârtilor, care nu se dalareaza greșelii sau vinii acestora care nu pulea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv. îndeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente războaie revoluții incendii, inundații sau orice arie Catastrofe naturale, restricții aparate ca urmare a unei carantine, embaigau. enumerarea riefliMf exhaustiva, ci enunțiativa Nu este considerai forța mafoia un eveniment asemenea celor de mai sus, care. fata a crea o imposibihlate de executare face extrem de costisitoare executarea aUngatltor uneia dintre parti

g)    zi - ir calendaristica; Atunci când un termen este fixat in zile. acesta va fi calculai pe zile calendaristice si va expiri la sfârșftuf ultimei zile a perioadei prevăzute.

h)    diriginte de șanlier - reprezenta mul Achizitorului care supraveghează ca execuția lucrării sa se faca in perfecta concordanța cu aulorzatia emisa tinclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuție) de lucrări care a Slot la baza emiterii autorizației), precum ș pe baza și cu respectarea proiectulu> iehnic pemru execuHa de lucrări;

i)    Responsabilul tehnic cu execuția atestat - Teprezențgniut Executantului de lucrări peMfli problemele privind excedarea lucrărilor;

J)    an - 3fi5 dazlte;

5 Aplicară

Contractjf intra In vigoare la data semnabi sale. iar ameutraa u va lncope ia data prevăzută in ordinul de Începere a Jucrarlor.

6, Doc nmen tete contracta iul

6.1.    - Natura și volumul lucrărilor «uni prevăzute In anexele la prezentul contract

6.2 - Documentele prezentuiur contract sunt

a)    Caietul de sarcini

b)    propunerea tehnica si propunerea financiara;

c)    graficul pe resurse ; di graficul de plăți,

e) declarațiile Executantului cu privire ia ochlpomemefe, resursele umane utilrzate pentru Îndeplinirea contractului;

I)    prag ramul calitath;

g} Ista materiatetor necesare executorii lucrărilor furnizate da executam șl a celor furnizate de Achizitor;

h)    copii după asigurările Încheiate de Executant și de care sub-cantraclanțl.

i)    contraclul de asociere Srtre ufertențj în căzu in care contractul » încheie ca urmare a depunerii unei oferte comuna;

J)    lista sub-cantraclanților

kj acte adiționale, daca exista.

I) alte anexa fa contract.

In caz de contradicții ordinea in care sunt menționate documentele «ta cea tare prevalează

T. Standarde

7.1.    (1) Executantul garantează ca Ia dala recepției, lucrarea va avea cai tatle prevăzute in caietul de saicini, va corespunde reglementarilor lef»n»ce in vigoare și nu va fi afectata do vicii care ar diminua sau ar anul* valoarea sa mu postai iitatea de a fi utilizata, conform condițiilor normala da utiliza re sau a cefar specificate în contract-

2/17

X

Nc^jocierea fora publicare» prcmabilu a unui nuni de panici paie- Extinderi si inloc j ri ale rețelei (te np» ai canal din Municipiul București.

7 2    (2) Lucrările vor fi supuse testator de calitate, proba de calitate limd considerata

realizata daca TezulîSteta se înscriu Ift toleranțele admise prin reclementarJț* tehnice Ir vigoare.

B Caracterul confidențial al contractatul

0.1 - ț 1) O parte contractanta nu are d reptul, fana acord ul scr*s a1 celeilalte pa rti

ai de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tertg part. In afara

autor persoane implicate Sn îndeplinirea contractului;

bj de a utilrză mformalnte ei documentele otaiinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decât acela de a-si Irxtephni obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații fala de persoanele imphcate in îndeplinirea contractului se va face confidențial sl se va extinde numai asupra acelor informații necesare 1n vederea tndeplinlni contractului.

B.2 - O carie contractanta va fi exonerata de raepunaerea pentru dezvslLirea de informații referitoare la contract daca.

a) fntOrrnatia eia cunoscuta pari" opnlradarste înainte ca ea sa li fael primita de la cea leita perte contractanta; S&U

bj informația a fosl dezvatu'ta după ce a fosi obținut acordul acria al celeilalte părți contractanta penifu ademenea dezvăluire, sau

c) podea contractanta a fosl ooiiyata in mod tețal sa dezvăluie informația.

dj Achrzitorul dezvaluw informația Coneedenluful sau Ațjenliel de Reglementaro a nivelelor de servicii apa - canal a municipiului București (ARBACj

9. Drepturi de proprietate intelectuala

9.1. Execubntu are obhgalia tre a despăgubi achizitorul împotriva ortaeiar

a} reclamatii si acțiuni fn jushtie, ce rezulta din încaleeree unor drepturi de oropoetate rnlelectuaia (brevete, nume, mărci înregistrate etc j, legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utitejele folosite pentru mu In legătura cu execuția lucrentor sau incorporate In acestea. &

bl daufta-Sfitepese, costuri, taxe s.' cheltuieli de orice natura aierante, cu excepția situației fh care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către AChrzifoi.

10. Protecția patrimoniului culturaf național

10.1 - Tca!e fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice arte vestigii ori obiecte de ■nteres arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt coos.-derale, in rolat.ilc dintre parii, ca fiind prapnelațea ansetoto a Achizitorului.

10 2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muticrtorii sal sau onoare afle pwsâflTMt sa nU îndepărteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10 1 i-ar imedial după descoperirea si înainte de îndepărtare? tor. de a inslimta Achizitorul daspre aceasta descoperire si de a ințfepli'ni dispozițiile ppmițe de la Ach-zitor privind indaparlarea acestora.

Daca dm cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă mtarzieri si?sau cheltuieli suphmontare. atunci, prin eensuffore, pariile vor stabili' af orice prelungiră a duratei de execuție la cere Executantul are Sreptuf; bj totalul CllOltuiChlOf Suplimentare care se va artauga. la prețul contraclufo'

10.3. - Achizitorul are obligația, de iruttata ce a luat curwstnta despre descoperirea obiectelor prevăzute ta clauza 1D.1, de a ipstiinta m acest sens organele de politie si comisia monumentelor isfonce.

11. Dispozitive explozive efe război

11.1. In cazul In care in procesul Verbal de predare a amplasamentului esle md:cat faptul ca amplasamentul poate conține dispozitive de razfooi neexplcidarte, Executantul va aplica masurile de spectate de prospectare și secuntate impun de autoritatea campetania

3/17\

1

JJcgDcIoca Fbtb puWicareu prealabila a unui -mi jp1 d= parikipire [■;»iwkn si înlocuiri ale rtLcIci de apa si canal dir W-jnicipi ui RuLurL iLi

Fn orice situație, daca un dispozitiv de război este dnotipwtt sau locaJIzai Executantul ars armatoarele obligafi'

a)    a suspenda Fucrul fn vednateto dispozitivului ți de a interzice orice circulație in vectnalaiBa acasluia, prin ihcblderea cailor de acces panouri de semnalizare, borne, efc;

b)    e întomna imediâl Achizitorul șl autoritatea competenta pentru b proceda la flntaturatea dispozihvetor necxpkidate;

C) a ru relua lucrul decât după ce a primit autoozalte prin dispoziție de șantier scrisa 11 2 în caz de expiază fortuita a unui dispozitiv de război. Executantul are obligația de a informa imediat autoritățile admlnisUaltve competente și de a lua masurile prevăzute la pondele a) ș> c) da la punctul 1 al prezentului an.ool

11    3, Ctielluielile luțtrficasa antrenate de dispozițiile prezentului articol nu sunt In sarcina Executantului

12. Garanția de buna execuție a contractului

12.1    (1) Peni fu acest contract ramane vateb te scrisoarea de bona garanție nepusa pentru contractul 1511 I 27 ID^OtK

(2) Execuiantul are obligate de a prelungi scrisoarea de garanție dE buna execuție menționate la 12 1 cu cel puțin 12 luni peste durata de execuție ș lucrărilor.

12.2    Achizitorul are dreptul de a emile pretenții asupra garanției de buna execuite.

In limita prejudiciului creat, daca prestetorui nu Tsi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract Anterior emiterii unei pretenl'i asupra garanției de buna execuție achizboru'. are obligația de a notifica acest lucru prestalorului, precizând totodată pbiigaiiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca executantul nu remediază prejudioul in termenul acordat, achizitorul va execute garanția de buna execuție, fara nici o afla notificare și fiara prejudicierea drepturilor sate prevăzute la articolul 25 î și 26 2

12    3 Garanția este constituite pentru o perioada de 12 Iun- de te recepția la terminarea

lucrărilor. ș- ea va fi restituite executantului după cum uraneaza

a.    70% din valoarea garanției, In 14 (paisprezece) zile de la data recepției la terminarea luCfânIOf, In cazul in care achizitorul nu a am IE pretenții asupra garanției de exeCulie anterior aC4WM4aîa

b.    restul garanției. în termen da E (cmci) zris da la date recepției finala a lucrărilor.

13    Res ponsa b i I i t a ții o executa ritului

13.1 (1) Executantul are obligația de a execute si de a finaliza lucrările, precum si de a remedia vicii e ascunse, cu atenția si prompțilodinea cuvenite, in concordante CU obligațiile asurnaie prin. canlraot. inclusiv de ■ proiecte, m limitele prevăzute in contract

[2) Executantul are de asemenea următoarele obligații'

a} ce arși organiza șantierul de lucru pentru o execuiie corectă cu supratețete de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utihiăți (apă, gaz. onergle. canalizare, ele ) pănâ ta limita șrin cadrul ampteuamarrtuhri șa ni ierului Valoarea acestora precum ți costurile pentru consumul de utifrt&ti ți cel al contoarelor sau al ailor aparate de măsură se suoorte de către Executant și suni cuprinse fn valoarea de ofertam (organizare dte șantier);

b)    de a supraveghea Lucrările, fiind responsabu pentru orice prejudiciu cauzal de terți s tăriilor, in specia1 cele rezultând dm interveniHie neautonzate inclusiv ale personalul propriu, care afectează integritatea rețetei de dislributie a apoi potabite siteau de Canalizare sau a altor netele existente in zona;

c)    de a asigura torte de munca, rnaterte'ele, instalații le, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive. necesare execute ru obligațiilor sale COTitraCtoale

d)    de a asigura indtatares, funcționarea, înregistrarea dispozitivelor da secuntete sf a

nstetotiilor de igiena ale șantierului; paza. iluminarea si curatema șantierului.Ne^ock-rca i'ara publicari-a prealabila a unui anunț de parlicipuc- Extrderi n înlocuiri *lc melc de apa si canal din Municipiul BucuTcțLi

semnalizarea exterioara a acestuia si conservarea lucrărilor in depline siguranța daca situația impune acest lucra;

6) de a asigura tuturor salariaUtor care participa te lucrările pentru obiectul contractului g (muta civilizate, echipamente de pfotectia muncii si price alte dolari, dispozitive, echipamente considerate a f, necesare In acest scop:

f) de a realiza testele care sunt în rrwd rezonabil necesare înainte de Începerea executani lucrărilor șl de a nolrîica Achizitorului orice problema care ar putea determ,na întârzierea înoeperil lucrărilor-, ca urmare a acestei notificări, părțile sa vor întâlni în conformitate cu atineatul (2) al punctului 1 a ariicoluiil 16 de mai jos.

13.2, (1) Executantul are acele ob-igațrl, rezuflând din legi și regulamente cu privire ta proiecția muncn șf la condițiile de munca.

(2} Execuianlul are obligația de a avrza sub-coniractanțn cu privire la fapLul ca obligațiile prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile. Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora.

(3} In căjuE co-e.xecuLanților, respectarea acestor obligații va Ii asigurata prin grija liderului de asociația

T3.3 - Execulanțul are obligația de a verifica înainte de începerea oricărei execut, ca documentate puse la dispoziția sa de cadra Achizitor (proiectul de execuție, caietul de săram, etc.j nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fl în mod normal identlficale de cal re un profesionisl, daca suni constatate erori, omis:uni sau contradicții, execulanțul le n aduce imediat la cunoștința Achizitorului. Având în vedere câ observațiile la eanH&Me um prtw*ct au fost soluționate înaintea semnăm acestui contract, notele de comanda supiimenlarâ care vor apares pe parcursul execuției nu vor depăși 5 % din valoarea ce conlract.

T3.4 - {T) Executantul este pe deplin responsabil pentru conlomnilatea. stabilitatea sl siguranța tuturor operaPum^r executate pe șantier, precum s pentru procedeele ne execuție utihzete. cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcții. (2) Un exemp-ar dm doeumenlaLia predata de către achizitor Executantului, va f linul de acesta in vederea con su Ilarii da palra Inspecția de SLat in Conslrucbi. Lucrări Publice Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de către persoane aolgrizata de Achizitor, |g cererea acestora.

;3j Executantul nu va ti răspunzător pentru proiedul si caietele de sarcini care nu au Cosi ntocmite de e| Daca totuși coniraclul prevede expieri ca o parte a lucrărilor permarenie sa le pruiedata de către Executant, acesta va ti pe deplin reepcnsah.l pentru acea parte g lucrărilor ExeCuiahlul are obligația de a pune a cispaz lîe Achizitorului, la termenele precizate in anexele te cordișct, caietele de măsurători (at&sgrnorttete), jurnalul de șantier completei zilnic vizat de inspectorii de șantier si. după caz in siluirile convenite, desenele, calculele, verjFicarile cafcțulehx si orice ahe documente pe care Execulanțul trebuie sa le întocmească sau care suni cerute de Achizitor

13.5 ți} Executantul are obligata de a respecta si de a executa dispozițiile Achizitorului, daLe plin dispoziție de sanriier, in orce probtemg menucmaLa sau nemenitonata in contract, referitoare 1a lucrate

Dispozițiile de șantier suni scrise semnate de: proiectam, beneficiar (CO) si dingintele de șantier, datate și numerotate cteboial in baza ,noieloi de constatare" semnale de către dirigintele de senilei si Executant. Acestea suni adresate în doua exemplare Executantului; Executantul va înapoia dirigintelui da șanlter unu' dinlra Exemplare, după ce ii va fi semnat și va fi menționat pe el dala la care l-a primit

In cazul In care Executantul coricidgra ca dispozițiile Achizitorului suni nejustificate sau inoportune, acesta are dreptei de a rdica abiedn- in scris, Tara ca obiiedSlo respective as U absolve de obligația de a execute dispozițiile primite, cu excepta cazului in care acestea contravin prevodentrf legale.

Dispozimle de șantier cj privire la lucrările gub-conțrectgie suni adresate Executa nlulu1., doar acesta având caltatea de a ridica obiecții

ț2) In cazul In care respectarea si executarea dispoziliiof prevăzute la alin. (1} determina dificultăți in execuție care generează maluri suplimentare, aceste cosluri vor ti acoperite de

Negocieneî fin pubLcarca prealabila a unui an uni de participii Exunilen si ifllocum ale reiilti dt a^a ii canal din Municipii» ilucurV^Li.

achizitor In acest sens, Executantul va notifica achizitorului natura dificultății calculul și valoârea Oostuftw suplimentele.

Executantul nu va executa aldinele în cauze decât după pnmirea aprobării Achizitorului cu privire le costuma suplimentare.

13.6    (1 ) Executantul asta responsabil da trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date

de Achizitor precum si de furnizarea tiduror ectiipatnenlelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea Îndeplinirii rasponsab.litetii respective

(2)    In cazul m care pe parcursul execulwi lucrărilor survine o oroare in poziția, cotele dimensiunile sau al inia meniul onoarei parii a lucrărilor, Executantul are obligația sa rectifice eroarea constatata, po choduiala sa cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatei dstetot rncorecte furnizate in sena de către proiectam. Pentru verificarea trasării de către proiectant Executantul are obligația do a proteja si de a păstră cu grija toate reperele, bornele sau ette Obiecte lolosrle la trasarea lucrarifor.

(3)    Executantul osie obligat sa transmită Achizitorului prin note de constatare semnate si de dirigintele de șantier, eventualele lucran clandestine la rețelele de apa si canalizare (branșamente, racorduri, extinderi) depistate pe parcursul execuției

13.7.    - Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedieri’ viciilor ascunse Executantul are obligația

a)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe sanlier este auiarizata st do a menține șantierul fatala timp cal acesta este sub conlroJul sau) sl lucrările (ateta timp cart acestea nu sunt finalizate si ocupate da către Achizitor) n starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol portru respectivele persoane.

b)    de a procura si de a irtretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare proiecție, îngrădire, alarma si paza. In cazul In care sunt necesare sau au fost solicitate de cairo Achizitor sau do către alte autontali competente, m scopul protejării lucrărilor sau al asiguram confortului riveranilor;

c)    da a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe s? m atena șantierului si pentru a evita culce paguba sau neajuns provocat persoanelor, prapnetatiiqr publice sau Atona rezultate om poiugra, zgomot sau alb racnri generați de metodele sale de lucru.

13.8.    (1) Executantei este responsabil pentru menlmor&a in buna stare a lucrărilor materialelor echmannentelor se instalațiilor care urmeaza sa fie puse tn opera de la deda primirii ordinului do irtcepero a lucram pana te dala semnării procesului-verbal de recepție a acesteia

(2) Executantei nu poate in locui sau schimba materialele furnizate de Ac h z tor pentru executarea lucrărilor fara acordul prealabil al acestuia.

lî.-g - (1) Pe parcursul execuției lucranhx si ai remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația, m măsură permisa de respectarea prevedertor contrastului, de a mi stânjeni inutil sau irt mod abuziv

a) confortul riveram4or;$i/5au bl caile de acces.

prin folosirea si ocuparea drumurilor sl a cailor publice sau private oare deservesc proprieiaii le aflate te posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane

(2) Executantei va despăgubi Achizitorul impelriva tuteror reclamai ilar, act-unitor in juStititi daunetar-mtarese, costurilor, laxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in iegatuia cu obiigatra prevăzute ta alin (1). pentru care reEpmtetoiRtBtes revine Executa rutului.

13 10. - (1) Executantul are obligația de a utiliza In mod rezonabil drumunle seu podunle ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului si de s preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al ortearuta dmire subcantractambi ssi: Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va I mita si va repartiza ncarcatunle, in asa fel incal traficul suplimentar ce vg rezulta ir. med inevilabif din deplasarea materialelor, ecbifjamentelor insiglgliilor sau a altora asemenea, de po si pa șantier sa fie rimital ie\eipciiMa faripuhliLafrca prealabila a unul uium de participare- EjtLinden ai înlocuiri ale rețelei de apa ai canaJ din Municipiul âucuntfL

măsură in care este posibil, astfel meat sa nu producă dstenorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2)    In cazul m care se produc deteriorări sau distrugeri alo oricărui pod sau drum care comunica cu sau caro ea afla pe traseul șantierului, datorita transponului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altera asemonea Executantul ane ob'igatia de 3 despăgubi Achizitorul împotriva tuturor raclam aliitor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri

(3)    Executantul este responsatl si va p,ali consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, io scopul facilitam transportului milenarelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemerea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului

13.11 - [t} Pe pardUreul execuției lucrării executantul are otAigtfft;

aj de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier:

b>de a depozita sau de a retrage orice utiaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c) do a aduna si de a indeparta do pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrarle provizorii de once fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMH nr 126/2 î G-7 2004 art 5. (H) fn acest scop. po măsură avansani lucrărilor, Executantul va proceda la degajarea, curățirea ți la repunerea 1n starea inițiala a amplasamentului pus eh dispoziție de către Achizitor in vederea executării lucrărilor.

(3) In s-tuația neexecutani In tot sau In parte a acestor obl galu. la 30 da zile de la rămânerea tara efect a dispoziției de șantier, materrâiele, .nstaiahile resturile ți deșeuri le nendicato pot fi transportate din oficiu do către Achizitor, după natura lor, fo in depozite (ie la groapa do gunoi, po cheltuiala ți riscul Executantului.

{4) Executantul aro dropEul do a relme po sanitor pana la sfarsilul ppiioadoi do garante numai acele materiale, echipamente, nslalain sau lucrări provizorii, care II sunt necesare in scopul indeptinini obligațiilor sale in perioada do garanția, cu acordul sere al Achizitorului. 13.12. Executantul iți procura, pa cheltuiala ți riscurile sale. terenuri de care poate avea. nevo.e pentru dopoz. tarea excedentului sau molozului. în afara acelor amplasamente pe care Achizitorul i le poate eventual pune la dispoziție ca locuri do depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuia sa supună spre aprobarea prealabila a Achizitorului opțiunile sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind trt drept sa refuze aprobarea sau sa p cond.) ierneze de îndeplinire unor masuri specule necesare pentru amenajai ea aceter depozite daca motive de Interes general, cum ar li prezervarea mediului înconjurător le Justifica.

13 13. (1) Executantul răspunde, potrivii obligațiilor cane ii revin pentru viciile de orice natura ale construcției, aparule tnlr-iMi interval de 16 luni de la recepția lucrărilor (2) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, penlru viciile ascunse ale construcliei apa rute intr-un inervai de 10 ani de la recepția lucrărilor ți. după îndeplinirea acestui termen, ne toata durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistența aparute ca urmare a norespeclarii proiectelor ți dotai ulur de execuție aferente executării lucrării.

13.14    Executantei are obligația rtc a notifica imediat Achizitorului once modificare intervenita pe parcursul derulări contractul ui, cu privire la

-    persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea, forma juridica a societății;

-denumirea societății;

-    sediul social al societății;

-    obiaduL principal de activi late.

ș in general toate modificările im Dorian te cu privire la funcționarea societății.

13.15    Executantul ara obligația de a obține Avizul ponlru Organizarea Exacuțiai, ADP/AS sl Brigada de Politie, conform reglementarilor legale în vigoare.

13.16. Executantul are obligația ne a monta panouri model A.N B.. de a le întreține pa durata santieru'Ur el do a le rostitei la stars.1

13.17. Executantul are obligația pântru începerea lucrării de a obține avizate AHA sector.1'AS si Dngada de Politie Rutiera

13.1 B. Taxele de ocupare a durooii u'ui public se plătesc de către Executant regasmdu-se m oferta in coeficientul do organizare de


Negocierea [ara publ cart-4 prealabil □ unul anunț de paricipafn- Extinderi si inlaciiiri nle rețelei de ița si cjmI (fin Municipiul BtKirnti

14 Responsabilitatea achizitorului

14 1 Achizitorul are obligația de a pune la dtspozrtie Executantului întreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate, lata plata.

14 2. (1) Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație si a limrtelor terenului pus la dispoziție Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului

14.3.. - Achizitorul are obligația de a examina si de a măsură lucrările care devin ascunse in cel murt 5 zile de ia notificarea Executantului

14 4 - Achizifeiul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor al a oricăror alte InFormahi furnizate Executanteiui, precum si da dispozițiile al (hnarile sale 14.5 - Achizitorul organizează reuniuni de șantier saptemanal de regula, m jutttma zi a saptomanii la care vor participa toii factorii responsabili pentru derularea In bune condiții a execuției lucrărilor

45 începerea si execuția lucrărilor

1BJ - (t) Executantul are obligația de a incepe lucrările in timpul cel mai scurt posibil de ta pnmirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului Acest ordin va fi emis de cairo Achizitor intr-un termen de maximum 3 ztla de la data predări amplasamentului.

(2) Predarea amplasamentului se va tace conform dispozAiikif legate în vigoare. In acest sens. Achiziloru1. va proceda la bornajul genei al care consta in identificarea pe teren poziției lucrărilor definita fn planul de asm plasare a lucrărilor cu ajutorui bornelor numerotate fixate in sol. Poziția bornelor va fl notata pe planul de amplasare a lucranlor.

f3) In situația In care lucrările vor fi executate în dreplul sau In vecinătatea unor lucrări subterana sau îngropate cum ar fi canalizări și catrurl, aparținând Achizitorului sau unor terți, bomajul va fi efectuat în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura ți amplasarea acestor Jucran 1n vederea mai carii lor pe teren pnnlr-un pornai special. Poziția hornelor corespondente va fi notata po planul do amplasare a fierarilor,

(4) Dirigintele de șantior va redacta un proces verbal cu privire la leala acute operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au partcIpaL la operațiunile de bomaj-(55 Daca pe parcursul execuiani kioarllor sunt descoperite lucrau subterane sau îngropate care nu au fdsl reperate prin bomajul special Executantul fl va Informa in scris pe dirigintele de șantier în legai ura cu acestea ți se va proceda în contradictoriu la reperarea acestora. Executantul ere de asemenea obligația de a înlrerupe lucra rite care se executa in preapia acestor lucrări Îngropate sau subterane până la data deciziei proiectanfului, beneficiarului de dotate si a dirigintelui de șantier cu privire fa masurile care trebuie Întreprinse {6) Executantul are obligația de a conserva bornele de a te restabili sau de a le înlocui daca este cazul.

(7) Achizitorul trebuie sa notifice Inspectai de Stat in Construcții si PMG-DCRt data inceporli efective a lucrărilor.

15.2. (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului general de execuție si sa fie terminale la data stabilita Dalele intermediare prevăzute in graficele de execuție se considera date contractuale. Kerespectarea acestor termene alrage aplicarea dispozițiilor articolului 75.1 din prezentul contact.

(2) Executantul ara obligația de a participa la reun um de șantier săptămânale organizate de Achizitor, in general fn ultima zi lucratoare a săptămânii, la care vor participa reprezentanții Executantului și ai Achizitorului desemnați tn acest scop.

Discuțiile vor ti consemnate întru-un proces verbal semnal de reprezentanții părților, care va fi păstrat la dosarul achiziției publice.

(3} Executantul va prezenta, la cererea AchizrtoruJui, după semnarea contractului, graficul da execute in detaliu, alcătuit In ordinea tehnctegica de execuție; In cazul in care di_pa opinia Achizitorului pe parcurs dosfasurarea lucrărilor nu concorda ou graficul general de execuție a sucranlor, la cererea Achizitorului Executantul va prezente ur grafic revizuit, m vederea terminări, lucrărilor te dala prevăzută mcantrad

hc^iLițrt:- lira puhl.LHru prifj|ar:-la n .iniu anunl (Je participare CxUrutri ■ i inlocjiri ;i' l Telelei Je apa jj cura. îiir Municipiul RucurunEi.

Grafitul revizuit nu il vâ sdu’i P& EyecutanJ Lta nici una dintre indalorirUe asuntale prin contract.

f4,i în cazul in care Execulanțul (ntarzie cu mai rnulL de 5 zile începerea lucrărilor, terminarea pregaifrlkv sau daca nu isi îndeplinește îndatoririle prevăzute la clauza 1&1 afin. (2}, Achizitorul este îndreptai?, sa n fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre -n normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarn, la exprrarea termenului stabilii ii va reziha contractul

15.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea destasurarea execuției lucrărilor sl de stabili confomiilatea lor cu speciîicahite cuprinse in anexele la oonlract. Partite contractanta au obligația de a notifica, in scris, una cetaiialte, identitatea reprezentanților lor ataslari profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executa din partea Executantului si a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul a altei persoane Fizice sau juridice atestate potrivit tegii d n partea Achizitorului

(2) Executantul are obligare de a asigura accesul reprezentanților Acliizrtorului ia locul de munca, in ateliere, depozite si onunde isi desfasoara acrivitatile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. Toate șantierele sau punctele de lucru vor fi semnalizate cu carouri de informare ce vor fi Furnizare de ca're Achizitor si recuperate ta terminarea contractului

15 4 (1) Materialele aprovizionate de Executam trebuie sa he de calitatea prevăzută in documentata de execute; verificante si lastenie materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum sl conditile de trecere a recepției te terminarea lucrărilor si a recepției finale (calitahvo) sunt cele prevăzute de legișiahg in vigoare

înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Execute ni vor FI verificata de dirigintele da șantier, caruia Executantul îi va remite certificatei da calitate al aceslor materiale

Executantul depozitează materialele, produsele ți componentele in așa tel incât verificările prevăzute ta fie facilitata, Executanlul va lua loate masurile utile pentru ea materialele, produsele și componentele sa posta ti ușor deosebite în funcție de stadiul verilcaritar, reupeclrv in curs de verificare acceptate, refuzate.

(2)    Determinarea cantităților materialelor și produselor aprovizionate de către Executant se va face în oonlr&dictgriu

Ld solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele jtislftcative necesare

Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fad obiectul notelor de transport, indicatiite privind cantilartca auri considerate exacte; CU toate acestea, dirigintfel de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie Costul verificării va fi suportai

de către Executant daca se dovedește pa exista, fn prejudiciul Achizitorului, o dferenla de câni laie superioara marjei normate trarispOrtuluiȘ

- de către Afihbilor In cazul contrar

(3)    Materialele furnizata de Achizitor vor fi preluare de Executant de a sediul Achizitorului sau de b orice alta adresa indicata de către acesta din urma, toate costurile legate de aceasla operație fiind suportata de Executant.

Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de custodie încheial In prezența dnigintalul de șantier șl a reprezentantului Executantului Cu ocazia încheierii procesului verbal de predare a materialelor, dirigintele da șantier va remite reprezentantului Executantului certificatei de calitate ale materialelor predate

Daca. în funcție de condițiile comlraetulul, conservarea calitativa sau cantitativa a anumtlor malenale Impune Hnmagazjnarea acestora, Executantul are obligația de a construi sau de a-șe procura magaziile respective chiar șf in afara șantierului Executantul suporta chellulelile de înmagazinate, Întreținere, fixare conservare și transport fnlre magazie (depozit) și șaniser Fii loate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la dala preluării acestora ș: îți asuma răspunderea legala a urm depozitar

(4)    Executantei are obligația sa asigure insirumeniele utilaiete st materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea tacrBritar Costal probelor si incerearilor, inclusiv a; manoperei aferente acestora, revine Executantului.

ScgaciErea far a publicarea prealabila a unui anunț de participare- Erduderl ai itilvL-uiri al a rețelei de ap» j> t=*nq| din Municipiul bucuroșii.

(BJ Pmbele neprevăzute sf comandate de Achizitor penlru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor Fi suportate de Executam, -daca se dovedește ca materialele ou suni corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in confannrtala cu prevederile conlrectului In caz contrar Achizitorul va suporla aceste cheltuieli.

15    5. - (1j Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, (ara eprobarfie Achizitorului.

(2) Executanta are obligația de a notifica Achizitorului ori de cate an astfel de lucrări. Inclusiv fundațiile. 5uni finalizale. pentru a fi examinate si măsurate.

(3} Executantul are colrgatia de a dezveli orice parte sau pari- din lucrare, la dispoziția Achizitorului, si de fi reface aceasta parte sau aceste parii din lucrare, daca aste cazul.

{4) în cazul in care se constata ca lucrările suni de caritate corespunzătoare si au fost execulate conform documentație1 de execuție, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar in caz contrar, de către Executant.

(03 Executantul nu are dreptul de a modtfica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii lranșeeiof tara acordul prealabil al Achizitorului.

16    întârzierea ți țistarea literarilor

16 1. (1) In cazul in care:

a)    volumul sau natura licăritor neprevăzute, sau

b)    condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c)    oricare alt rrolv de intanttere care nu se datoreaza Executări tul u $i nus survenit prin iopakarea contractului de către sofista il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de execuție a lucrarifor sau a oricărei parii din acestea in acest sens. Executantul va nplifica Achizitorul in termen de 24 de ore de fa apariția motivului de întârziere cu prvire la acest motiv. la consecințele acestuia asupra executării contractului și la soluțiile propuse, inclusiv in ceea ce privește garanția de execuție precum și cu privire ia durata estimata a întârzierii sau a întreruperii lucranlor

(2) Ga urmare a notificării, partite se vor întâlni pentru a slabii:

(îl orice prelungire a duratei deexeculit la care Executantul are dreptul

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, cart se va adauga la prețul contractului;

(iii} orice alta soluție cu privire le executarea contractului.

16.2. Frera a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul dea sista lucrările sau de a diminua ritmul execuție-, daca Achizitorul nu plătește in termen de 30 de zrle de b expirarea ternienulUL prevăzut iu clauza 19.4; In acest caz va notifica m scris acest fapt Achizitorului

16    3 Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru once molrv, Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor in curs, prevenirea accidentelor da once fel. paza șantierului și once alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce fir putea Ti aduse Achizitorului sau unor tenie persoane.

1? Finalizarea lucrărilor

17.1 Ansamblul lucrărilor sau. daca este cazul, oncare parte din acestea, trebuie finalizai in termenul stabilit prin graficul de execuție

Nota de finalizare a lucrării se inlocmeste la punerea in funcțiune a rețelei de apa si/sau canal m următoarele condiții.

{al Executantul solicita comisia de rawpde pe sanitar pentru finalizarea lucrării.

(b)    In căzut in care lucrai ea este corespunzătoare punerii in funcțiune se semnează un proces verbal de punere in fu nebune;

(c)    in căzui in care lucrarea este necorespunzatoare punen in funcțiune se executa remedierile si se reconvoaca comisia de recepție.

17    2. {1 j la finalizarea lucrărilor executantul ane obligația de a nollhca -n sens Achizitorului ca suM îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea coflislel de recepție

NegiiLienra îans pLbiiomiLi prdiiluhiii u unui u.nur.1 de pariicipurc- LcLinUen ii in locuiri ale ruLulei de apa si cunaj din MiJnicipLL.1 BvdlptuT.

££) Pe baza snuailucr de lucrări axecutaie confirmate, a ultimei facturi depuse te Registratura Generate a Achizitorului si a constatărilor efectuate pe teren ActiizItamJ va aprecia daca Sunt înlrumfla condițiile pentru a convoca comisia de recepție.

Com-sia va fi convocata tn termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul l, cu excepția cazul ui prevăzut la punctul 3 de mai jos

(3) In cazul in care se constata ca suni lipsuri sau deficiente acestea vor fi rclfcete Executantului, în termen de 3 zile de te primirea notificării prevăzute ia punctul 1. stahilndu-se si termenele pentru remediere 51 finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si daflcientebof. Ia o noua sobeiiare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție In maximum 5 zile de te primirea unei notificări în acest seris.

173. Comisia de recepția are aoi^aeie de a constata siadiul îndeplinirii contractului pmi corelarea [revederilor ecesluta cu documentația de execuție si cu reglementările in vigoare, in Tunctie de constatările făcute Achizitorul are dreptul da a aproba sau do a respinge recepția.

17 4 Recepția » poate face ei pentru parti drn lucrare, dist:ncie dm punct de vedere fizic si Kinettofral

17 5 In sensul prezentului contract lucrările a căror recepție «te solicitate sunt considerate firalizate la data Ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei în cazul En care recepția a fost aprobata.

17.6. Cu ocazia recepției la laminarea lucrărilor. Executantul va preda achizitorului planurile post-oxocuție in formatul solicitat de Achizitor pe suport materai (hârtie) conform coordonatelor sistemului definit de către Achizitor.

19 PenOada de garanție acordata lucrări lor

1 FI1 Perioada de garanție decurge de la date receptiei te terminarea lucrărilor, pe ansamblu seu pe perh din lucrare distincte dm punct de vedere fizic si funcțional, pana la recepta ("naist

tS2, (1Î in perioada de garanție Executantul era ohhgatia, In urma dispoziției date de Ach'Zitor, do a execute toate lucrările de modificare, reconstrucție ei remediere a viciitor. Confradictiifor si ailor defecte a căror cauza este nerespectarea Clauzelor contractuale (2) Executantul are obligația de a executa toate activilaiite prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie in cazul in care ete sunt necesare ca urmare a

a utilizării de materiale, de mstetalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

h unui viciu de concepție, acoto unoe Executantei este responsabil de proiectarea unei padi din lucrări; sau

c neglijente'' sau neindeplinim tte către Executant a onca-eia dintre obligațiile expl-cite sau impîicile care H revin in baza contractului

18.3 Jn cazul in cme Executantei nu executa lucrările prevăzute la clauza 19 2 afin. (1) Achizitorul ette rndrepotit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa te execute Cheltuielii aferente acestor 'ucran vor li recuperate de calre Achizitor de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau dir. garanția de buna execuție.

19 Modalități de piața

19.1.. (1) Executantul va transmite |a Registratura Generate Sediul Centra1 a S C Ape Nora București SA pana la sfârșitul flecarei luni ettuatis de lucrai inedita de Tactufa Situalia de lucrări va fi semnala -n original arat de Executant est si de dirigintele de șantier (retete si drumuri).

Ncrespccterea transmiterii documentelor penlru plate pana la W ale lumi atrage aplicarea unei pena-itati de 0,1% pe zi de întârziere dm valoare, corespunzând siluafiei respective de plate. Aceasta se deduce din factura lunii de referința.

19.2 in cazul în care Achizitorul, confirma toate documentele, acestea se ratunwaza te □ radia Financiara pentru plata

j tărd puhliilTEi prcaJdblIu J. unui ui,unt du partiujparu Exlinduri k: mtvcuin jIc re Lt tei de u.'iâ.n: Lunu.1 Jiu Murticipidl Btldvedl.

T9.3. In cazul în care Achizitorul nu confirma toate documentele de piața acestea se relurnoaza pentru refacere oonform ndealillor Achizrtorutei prin Registratura Generala a ȘC Apa Nova București S.A

Executantul va reface situația do lucrarVțMata, facturi care se vor depune Registratura Gererala. Sediul Central al S C Apa Nova București SA urmând aceeași procedura Lipsa aprobării situației de pttts nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua ritmul executării lucrărilor

19.4.    Factura » exprima .n Ici conform situalMor de plata aprobate Plata se va face pnn virament m oomul bancar at Executanta uj indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de ia sfârșitul l-unit da Înregistrare a facturii valabile ți conforme, ln data de 1D a luni urrnăioare

19.5.    - Daca Achizitorul nu onorează facturile in termenul prevăzut la clauza 19 4 si fara a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urme are dreplul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executării ucrarilor conform clauzei 16 2

Execulantul va relua executarea lucrărilor imediat după plata facturii de către AcMziior.

19 5. - Achizitorul poate acorda avans Executantului In cuaniurri do 10% din prețul contractului, contra factura Fiscala. Avansul se va achita in termen de 15 zile lucratoare de la data emiterd ordinului de începere a lucrări. contra factură fiecalâ Achizitorul va reține avansul din primele doua tacturi emise de Exșcuiart

19 7. - Plățile lunare prevazuie la clauza 19 nu influenleaza responsabilitatea Executantului și garanția de buna execuție; aceste plăți nu suni considerate de carie Achizitor drept recepție a Lucrărilor executate.

19.5.    (DUitima factura si situația de lucrări aferenta, in valoare de 30% dm valoarea tot&la a

contractului, va li transmisa la Registratura Generala A N B după semnarea Notei do finalizare.

<2)Piata ultimi facturi va f, condLlvanata ca receplianarea '.ucraritar in termenul eon'ractuar.

10.9. - Conlractul nu va fr considerat finalizat decât după semnarea procesului verbal de recepție finala de cairo comisia dc recepția. Procesele verbale de recepție finala pot fi făcute și pentru părți de lucrări, daca acestea suni dist-ncto din punct de vodere fizic și funcțional. Recepția finala va fi realizata conform dispozițiilor regale, duca expirarea perioadei de garanție. Plata uhimei sume datorate Executantului va fi ccndivonata de eliberarea procesului verbe! de recepție finala.

19.t0 Execulantul se obliga sa spacifice pa factura emisa, codul sau codurile de investite cupnose in la belul dm Anexa 1 la prezentei contract. Lipsa codului da investirii are drapt consecința restituirea factuni ca neconforma

2C Actua I iza rea prețu I u i contra citi I u i

29.1.    PentTU lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului, sunt cete declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

20.2.    - F'retef contractu ui CSlO slaplld in flON Sl nu $e aclcalizeaza

21 Asigurări

21 Ir— (1) Executantul aro obligația dc a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde (cale riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate ufrlapele. inelalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu s- reprezentanlii imputerneit sa verifice, sa testeze sau sa recepționeze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse către iede persoane fizice sau juridice

(2) Asigurarea so va încheia cu o agenția de asigurare agreate de am bete pani

(3} Executantei are otjtgetia de a prezenta Achizitorului. ori de cate ori I se va care pălite sau pastele do asigurare ai rwipieete pentru plata primelor curerte (actu aliate}

{4} Executantul are obligația de a se asigura ca subanlrepre norii &i asociații ap încheia! esiguran penlru toate pErsapnete mgeț|ate de ei. El va solicita subantrepreoorrlor si

Negriei Bt* inra puhl'.tnrej prealabili a -qnui ruiiiql ie participare Extinderi ;i ;*i ocuir ale rețelei iie apa .-;i cana din M unLcijiiul [lucuroilt.

asociaților sa prezinte Achizrloruiui. -a carete, polițele da asigurare si reciplsele pentru plate primelor curente (actualizatei.

{â) Achizitorul nu va Fi responsabil pentru ruc un fel de dau ne-interese, compensații platibile prin lege, tn privmla sau ca urmare a unaccident ori prejudiciu adua unui muncitor sau aHet persoane anga;ate de executant, cu excepția accidentele* sau prejudiciilor rezultate din Viia Achizitorului. a egentilor sau a angajatilor acestora, constatate pr>n hotarâne judecătoreasca definitiva.

22 Amendamente

22    t. - Părțile contractante 3U dreptul, pe durate îndeplinirii Cpn1ractu|Ui, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin ad adițional, in conformitate cu prevederii? legale.

23    £ u bconlract3nți

23.1    Executantei ane otiligaltB de a Încheie contracte cu subcontraclanfii desemnați, in aceleași condiții în care acesta a semnal contractul cu Achizitorul, Tn special in ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolele 13.H ți 21 din prezentul contract.

23.2    - {1} Executantul are obligația da a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontraciantii desemnați.

(2) Lista suticontraclantilor eupnnzând datele da recunoaștere ale acestora, precum sj contractele încheiate cu aceștia sa constituie în anexe la contract.

23.3    - (1) Execularitul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul in care îndeplinește contractul.

(2)    Subconlractantut este pa deplin răspunzător fata da Executant de modul in care isi îndeplinește partea sa dm contract

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-tnlerese subconlractantilor, daca aceștia nu isi îndeplinesc partea lor din contract

23.4    Executantei poate schimba orice subconlractant din proprie ipjltaliva sau ia cererea Achizitorului daca subcontractantu1 nu si-a îndeplinii partea sa din contract Noul subcontraclant trebuie aprobai de către Achizitor Schimbarea subcoptreefan tutei nu va modifica prețul contractului.

23.S. Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferrt de acesta datorai nempectaril tte către Executam a obligațiilor cu privire la subccmtracOnți.

24,    Coexecutanți

24.1.    Cccxecctonțiii care au semnat prezentul contracl ca urmare a depunerii unei oferte comune îți asuma solidar răspunderea pentru executarea obligațiilor care te revin confoem prezentului contract.

24.2.    Coexeculențll au obligata de a prezenta Achizitorului oontractul de asociere încheiat între ai autentificat de un notar public ți de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract. Cesiunea drepturilor și oblicai iilor ooexeculanVIor conform contractului do asociere nu poate interveni fara acordul prealabil at Achizitorului.

24    3 Coexecutanții sunt obligați sa aduca la cunoștința Achizitorului modificările intervenite m structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus

25.    PenalEtati, daune-interese

25.1    - Tn cazul te care. din wia sa exclusiva (aceasta incluzând si vina subconVactontitor sau coexecutanîilor sar), Executantul nu respecta graficul de lucrări anexat, mcluzând termenele intermediare prevăzute la articotei 15.2 din prezentei contract, va plăti Achizitorului, ca penalrteti de întârziere, o suma echivalente cu 2% din prețul contractulu. pe stradaducrare pe săptămână de întârziere, până la dala realizării lucrărilor prevăzute Cuantumul penalităților nu poale de pas-, valoarea contractului,

25.2    - ir. cazul m care Achizitorul nu omxeSie laoturile in termen ie de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 19 4 aceste are obligația de a plăti ca pengliteu, o suma echivtoenla cu 2% din valon rea facturii pe săptămână de întârziere

Negqcberea fora publicarea prealabila a unul jmwtdț pprticipnre- Excluderi si idbcitiri ale reiclti ce apx ai canal din ,Vtu.Rițq»ul liceu re i/li.

25.1. Daca Executantul fofarze emiterea s/l-uațiiioi' de plată sau facturilor, d n vâri motive se vorapfca penalități

25,4 Pertw care a coterii yn pf#Jtidic(u datorat nerespectani de către cffilalta parte a afle* obligații decât cete prevăzute la punctez 23 1 si 23.2 de mai sus are dreptul de a solicite celeilalte părți dauoe-rnlerese pentru repararea prejudiciului, tara a prejudicia dreptul ecealel părți de a rezilia contractul conform articolului 26.2.

25.5. Pentru nere&pecfarea prevederilor art. 13.1; al. 2, IHan d} si e), 96 Vbr aplica penslitati da 0.5% din vteoerea contractului, pentru fiecare zl oe nsconfomnitate.

25.6 Zilele de sâmbala, dumiri tea ți sărbătorite legale nu suin dăduse din calculul penalităților

2fiP încetarea ccntractuEui

26 1 - Prezentul contracl poale înceta in urmafoârele cazuri.

a) la data recepției finale ț) lucrărilor;

o) in caz de încetare de plăți, începerea procedurii ralumentuLui, faliment, dizolva rea uneia dintre Părți:

c)    reziliere, conform punctelor 26.2 ți 26.4 de mai jos ;

d)    reziliere unilaterala. conform poneiului 26.3;

e)    prin acordul scris ai părților.

fl In caz de forța majarțțcare se prelungeșie mai mult de 6 luni

26df încalcaiea grava da cairo una dintre părți a obligațiilor sale poala avea ca efect, la Inițiativa celorlalte părți rezilierea deplin draci a contractului, conform următoarei proceduri

a)    partea care are Inițialivâ procedurii rezmam va adresa părții In culpa □ notificare motivata, acordând un farmpn pentru remedierea rl£respeclarii,

b)    daca pârlea tu culpa nu remediază nerespeclarea obligației Tn cauza în termenul acordat, coniractui este reziliat de plin drept, fora a fi necesara decizia unei instanțe Tn acest sens, la date primim de calre partea Tn culpa a notificării de reziliere.

In sensul prez&ntțtfuE contract sun: considerate cezuri ie incafoare grava următoarele tare ca enumerarea sa fie limitativa

-    întreruperea sau diminuarea majustificata a riîmufui de execuție a lucranmr de către Executam,

-    no respectarea de cairo Executant a grafieuhjr de execute din motive imputabile acesluia

-    cazul prevazul fa an. 15.2 [<) dm prezentul contract;

-    n&ptala de către Achizitor a facturilor emisa de Executant după termenul prevăzut ta art

19.4 ge mai sus.

26.3 Executantei pro dreptul de a recite prezentei contract Tn cazul Tn care Achizitorul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 tuni de la dale Intrării în vigoare a contraciulur. Acest drept nu poate fi exercitat afonei când întârzierea ețfo datorata unor cauze in afara controlului Achlizllonilul, cum ar fl:

-    nemdephnirea de către Executant aouugeției prevazul? la articolul 12 de mai sus

-    achizitorul este lp imposibilitate de a abține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii focranipr. imposibilitate flafaxata refuzului sau internării nejustificate a autoriiațitar competente in eliberarea acestor acte

26.4. <1J în cazul rezilierii contractului conform punctelor 2 și 3 de mai sus. precum și în cazul încetării contractului conform uterelor a) și f) de la punctul 1 de mai sus. părțile vor avea obligațiile deschise mar jos

(2) Părțile *qf proceda ta constatările cu privire la fucrarilo sau partite do lucrau executate, ta inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv &1 materialului ți a‘ instalai ilor existente pe șantier.

Va fi întocmii un proces-verbal al aceste* operațiuni. Procesui-verhai astFei Tncheiaf ara valoare de recepție a lucrărilor său a părților de lucrări exscutele, cu efect de la data rezilierii șaua încetării contactului

in termen da 10 zile de la daia procesului verbal, Achizitorul stabilește masurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierelor pentru a asigure conservarea și securitatea lunarilor sau a părților de lucrări ex&cufgte Aceste masuri pol include demolarea anureilor parț: de

14/17

Negocierea fara pdW icireo preaiubita * unui uiuit de participare Extinderi ri înlocuiri ale retaki 4e apa si canal (Jir Munăcipnll Bucuroși.

lucrarf. In cazul in care Executantul nu executa acesta masuri in termenul acordat cte Achizitor, acesta le executa uin oficiu.

Executantul este obligat evacueze amplasamentul în termenul fixat de Achizitor

In tei men de 15 zile de la data procesului verbal mentiortal la alintatei (2) de mai sus.

Executantul ere obligația de a preda achizrttfului:

-    situaita de lucran și sirtuația de plata corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la

data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile articolelor 15    49.2 49.3 ain

prezentul contract sunt aplicabile;

-    toarte planurile fl onoe alte documente puse La dispoziția Executantului de către Achizitor, în legatera cu executarea lucrărilor:

-    toate materialele, produsele, componentele, (Khlpametilelt? puse la dispoziția Executantului de către Achizitor, in vederea îndeplinirii de către acesta d,n urma a obligațiilor care n revin In temeiul prezentului contract; țoale aceste materiale produse, componente, echipamente vor fi transportate de exacuiani la sediul Achizitorului sau in orice 3lt loc Indicat de acettla; toate cheltuielile legate de aceasta operațiune vor fi suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a kttcrveriH din culpa acestuia

In același termen, Executantul are obligata, de a restitui Achizitorului avansul prmrt, daca este cazul, in temeiul articolului 19.6 din prezentul contract.

(3J- Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune a intereae pentru preJudicSte suferite prin fapta Executantului. Achizitorul are obligația de n p'ati factura emisa ne Executant corespunzătoare lucrariter executate până la data rezilierii seu a încetării, conform articolului 19.4. din prezentul ccmlrect Aceasta plate nu va cuprinde și valoarea materialelor aprovizionate in avans ce către Executant.

(4) Prezenta clauza S6,4 rămâne în vigoare după date Incetarlr sau a rezilierii, până la compteta sa executare.

27. Cesiunea

27.1.    - Executantei nu ara dreptul de a îransrera total sau perttat obligațiile sale asumata prin contram, fara ea obțină in prealabil acordul scris el Achizitorului

27.2.    - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice a'tu Obligații asumata prin contract.

25. Forța majora

26,1. - Forte majora este constatata ne o autoritate competenta.

26.2    ■ Forte majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contrad, pe toata perioada in caro actioneaza aceaste.

26.3    - îndeplinirea contractului va fi suspendata in pencada de acțiune a forte: m^cre, dar tata fl prejudicia drepturile ce li ea cuveneau parbter pana la apariția acesteia.

20.4.    - Partea contractanta care invoca forte maiora ars obligația de a ndifica celeilalte parii, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri oare t, stau ta dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

26.5.    ' Daca furia majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai marș de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notiftee celeilalte parii încetarea de plin drept a prezentului contract. fara ca vreuna dmlre parii sa pasta pretinde celeilalte daune-imerese.

23.6.    Atunci când Executentul este partea afectate dț un eveniment de forța majora, acesta va depune țoale etortunte pentru a asigure fn măsura în cere este posibil, îndeplinirea obligațiilor prevăzute le articolul 16.3. din prezentul contract

29. Soluționarea litigiilor

29.1. - Achizitorul ai Executantul vor tace toate eforturile pentru a rezolva pe cate amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa caia sa poate Ivi Intre ai m cadrul sau in legătura cu îndeplinirea contractului.Heijncimtfl [«a publicarea prealabil a a unui anini! de panici pare- Extinderi ai înlocuiri ale rețelei de ap1 si mnvl din Municipiul Buruienii.

2Ș.2. - Daca după 15 zile de ta inceperea acestor tratative neoficiale Achizitorul ei Executantul nu lausesc sa rezolva <n mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate sobclta ca dispula sa se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

30, Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba romana.

31, Comunicări

31.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplmirea prezentului contract, trebuie sa fio transmisa in scris la adresele de mai jos :

Achizitor: In atenția:


Adresa:

Fax:

Telefon:


APA NOVA BUCUREȘTI

DIRECȚIA TEHNICA

Director Tehnic Adjunct

Nlltiaela PANAITE

Slr. Splaiul tndependen1ei,nr.235

31B.0t.74

316.63.56

Executant:

In atenlta ■    D-lui Administrator

Francois DEBERGH

Adresa:    sir. Ion Heliade Raduiescu, nr. 16, sector 2. București

Fax:    252 09 34

Telefon:    252 03 60

Orice schimbare a Remontelor da mai sus va fi adusa in cel mai scud termen la cunoștința celeilalte parti

{2} Orico document scris trebur inregislral alai In mamenlul transmiterii, cal sl in momentul primirii.

31.2. Comunicările dinlre părți se pct face st prin telefon, (elegrama telex, fax sau e-mal, cu condiția confirmării in scris a pnmrrii comunicării,

32. Legea aplicabila contractului

32 t. - ContraCtuf va fi interpreta: conform legilor din Remania.

Achizitor,

Andrsas BA LI DE

Director Gena ral


Executant.

Francoiă DESERGH

AdministratorNcpnxîepi» fnri pubhLjrca prealabili d unui arium de participare- Extinderi al ini neutri nJc rețelei de apa si canal din Municipiii] Bucurertl.

ANEXA 1 1? ccrkict pr îdHH '' iriiri-i-

Nr.crt,

Denumire lucrata

C-od IntreslktiJ alocat

....

1

Extindere reies de apa potabila el de csnelizare pe ±tr. Aptcultorifcr. sector 1

135 OG 20 f CEAC

F'razcma snesa isee martie integra nla din contractul nr.....1.............................

Achizitor,

Andreas BAUDE

Oi rector General


Executant,

Frantofe DEBSRGH

Administrator