Hotărârea nr. 373/2007

HOTARAREnr. 373 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNOR CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA SI SC ACVATOT SRL, PRIVIND INLOCUIREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI - STR. BADENI, SECT. 3 - STR. MOINESTI SECT. 6 - STR. CEASORNICULUI, SECT. 1 - STR. APUSULUI, SECT. 6, INTR. ROCILOR, SECT. 6.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unor contracte de achiziție publică de lucrări între SC APA NOVA București SA și S.C. ACVATOT S.R.L., privind « înlocuirea rețelelor de apa și canalizare din Municipiul București - str. Badeni, sect. 3 - str. Moinești, sect. 6 - str. Ceasornicului, sect. 1 - str. Apusului, sect. 6, intr. Rocilor, sect. 6 »

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General a! Municipiului București;

în baza clauzei nr. 32.3 din Contractul de Concesiune încheiat între Municipiul București și S.C. APA NOVA București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6), lit. a) pct.14 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se aprobă încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări, pentru realizarea de lucrări de înlocuire ale rețelelor de apa potabilă și de canalizare în municipiul București de către S.C. APA NOVA București SA. cu SC ACVATOT SRL, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Maria Roxana Qșșma

București, 13.12.

Nr.373


^S^CBETAR GENERAL ^^UNLQliȚlȚJLUI BUCUREȘTI G' " GGodĂfToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.