Hotărârea nr. 371/2007

HOTARAREnr. 371 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA SI SC ACVATOT SRL, PRIVIND LUCRARI DE URGENTA IN CAZ DE INUNDATII (GOLIRE SUBSOLURI INUNDATE) SI RESPECTIV LUCRARI RAPIDE IN CAZUL PARBUSIRII DE COLECTOARE IN SECTOARELE 1 SI 2 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2007.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publică de lucrări între SC APA NOVA București SA și S.C. ACVATOT S.R.L., privind « Lucrări de urgență în caz de inundații (golire subsoluri inundate) și respectiv lucrări rapide în cazul prăbușirii de colectoare în sectoarele 1 și 2 ale Municipiului București pentru anul 2007 »

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza clauzei nr. 32.3 din Contractul de Concesiune încheiat între Municipiul București și S.C. APA NOVA București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6), lit. a) pct.14 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic; Se aprobă încheierea unui contract de achiziție publică de lucrări, pentru realizarea de lucrări de urgență în caz de inundații și respectiv lucrări rapide în cazul prăbușirii de colectoare în municipiul București de către S.C. APA NOVA București SA. cu SC ACVATOT SRL, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro/f/vex/g a#

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.


lucrări de urgenta la inundații si prăbușiri colectoare

CONTRACT LUCRĂRI DE URGENTA

Nr.

1.    Părțile contractante

între

Autoritatea contractanta S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., cu sediul în str. Aristide Demetriad, nr. 2, Sector 1, București, înmatriculata la Registrul Comerțului București cu nr. J40/9006/1999, C.U.I. R 122 769 49, cont IBAN R033BRDE450SV01059614500 - B.R.D. -Sucursala Mari Clienți Corporativi, tel./fax 310.02.74/ 314.30.95, reprezentata prin Andreas BAUDE, Director General, denumita în continuare Achizitor

si

Executantul ACVATOT S.R.L., cu sediul in București, str. Vasile Stroiescu nr. 11, sector 2 , telefon/fax: 252.10.48/ 252.35.34, număr de inmatriculare: .J40/6629/1991, cod fiscal C.U.I. R13906, cont R006BRDE450SV00948604500- B.R.D. - Sucursala Mari Clienți Corporativi, reprezentata prin Francois DEBERGH, funcția Administrator, in calitate de Executant, denumite în continuare împreuna Părțile

a intervenit prezentul contract.

2.    Obiectul si prețul contractului

2.1.    Executantul se obliga sa execute, finalizeze și întrețină pe perioada anului 2007 lucrările de urgenta in caz de inundații (golire subsoluri inundate) si respectiv lucrări rapide in cazul prăbușirii de colectoare. Lucrările menționate se vor face exclusiv in sectoarele 1 si 2 ale Bucurestiului.

2.2.    Achizitorul se obligă se plătească executantului, cu respectarea clauzelor prezentului contract, prețurile pentru lucrările de urgenta in caz de inundații (golire subsoluri inundate) si respectiv lucrări rapide in cazul prăbușirii de colectoare prevăzute in Anexa

2.1, daca intervenția este sub 48 de ore. In cazul depășirii termenului de 48 de ore, întreaga lucrare se facturează în baza prețurilor unitare detaliate în Anexa 2.3.

2.3.    Achizitorul se obliga sa plateasca la sfârșitul anului 2007 Executantului echivalentul in RON al sumei de 35.000 RON (TVA inclus), cu titlu de bonificație la activitatile efectuate in cursul anului 2007. Aceasta suma va fi plătită in baza prezentării unei facturi fiscale, factura ce va fi emisa in luna decembrie 2007. Termenul de plata este cel precizat la cap. 19.

3.    Durata contractului

3.1.    Contractul se încheie pe o durata de 12 luni cu posibilitate de prelungire si intra in vigoare la data semnării lui de către Parti.

4.    Definiții

4.1.    - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)    contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua parti, încheiat între o autoritate contractanta, în calitate de Achizitor, si un Executant de lucrări, în calitate de Executant, act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai jos.

b)    Achizitor si Executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

c)    prețul contractului - prețul platibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

Se considera ca prețul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor, inclusiv toate cheltuielile generale (construcția și întreținerea cailor de acces și a


și curățenia șantierului, semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe și ca asigura Executantului o marja de profit.

Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează ca nu sunt acoperite în preț, se considera ca prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normal previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din :

-    inundații si fenomene rezultate ca urmare a acestora;

-    utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice;

-    existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura și a lucrărilor necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații;

-    realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice alta cauza.

în situația subcontractarii, se considera ca prețul contractului acopera cheltuielile de coordonare și de control ale Executantului precum și consecințele unor eventuale neîndepliniri de către aceștia a obligațiilor care le revin.

d)    standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica;

e)    amplasamentul lucrării - locul în care se executa lucrarea;

f)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii sau orice alte catastrofe naturale cu excepția inundațiilor, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti.

g)    zi - zi lucratoare; Atunci când un termen este fixat in zile, acesta va fi calculat pe zile lucratoare si va expira la sfârșitul ultimei zile a perioadei prevăzute.

h)    Inspector de șantier - reprezentantul Achizitorului, care supraveghează ca execuția lucrării sa se faca in perfecta concordanța cu autorizația emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea execuției de lucrări, care a stat la baza emiterii autorizației), precum și pe baza și cu respectarea proiectului tehnic pentru execuția de lucrări;

i)    Responsabilul tehnic cu execuția atestat - reprezentantul Executantului de lucrări pentru problemele privind executarea lucrărilor;

j)    an - 365 de zile;

k)    luna de decontare = luna de execuție efectiva = luna de facturare.

5.    Aplicare

Contractul intra în vigoare la data semnării sale, iar executarea sa va începe odata cu semnarea sa de către Parti.

6.    Documentele contractului

6.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt prevăzute în anexele la prezentul contract.

6.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a)    Caietul de sarcini

b)    propunerea tehnica si propunerea financiara;

c)    declarațiile Executantului cu privire la echipamentele, resursele umane utilizate pentru îndeplinirea contractului;

d)    acte adiționale, daca exista;

e)    alte anexe la contract.

7.    Standarde

7.1.    (1) Executantul garanteaza ca la data recepției, lucrarea va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizata, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.

7.2.    (2) Lucrările vor fi supuse testelor de calitate, proba de calitate fiind considerata realizata daca rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8.    Caracterul confidențial al contractului

8.1.    - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a)    de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b)    de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

8.2.    - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract daca:

a)    informația era cunoscuta pârtii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c)    partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvăluie informația;

d)    Achizitorul dezvăluie informația Concedentului sau Agenția de Reglementare a nivelelor de servicii apa - canal a municipiului București.

9.    Drepturi de proprietate intelectuala

9.1. Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a)    reclamatii si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

b)    daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10. Protecția patrimoniului cultural național

10.1.    - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in relațiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.

10.2.    - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea si inainte de îndepărtarea lor, de a instiinta Achizitorul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozițiile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

b)    totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la prețul contractului.

10.3.    - Achizitorul are obligația, de indata ce a îyat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a^fftstiint.a..jn iafe^st sens organel^=S5?politie si comisia monumentelor istorice.

j. li    \

,gj. din 18
11. Dispozitive explozive de război

11.1.    în cazul în care în procesul verbal de predare a amplasamentului este indicat faptul ca amplasamentul poate conține dispozitive de război neexplodate, Executantul va aplica masurile de speciale de prospectare și securitate impuse de autoritatea competenta.

în orice situație, daca un dispozitiv de război este descoperit sau localizat, Executantul are următoarele obligații:

a)    a suspenda lucrul în vecinătate dispozitivului și de a interzice orice circulație în vecinătatea acestuia, prin închiderea cailor de acces, panouri de semnalizare, borne, etc;

b)    a informa imediat Achizitorul și autoritatea competenta pentru a proceda la înlăturarea dispozitivelor neexplodate;

c)    a nu relua lucrul decât după ce a primit autorizație prin dispoziție de șantier scrisa.

11.2.    în caz de explozie fortuita a unui dispozitiv de război, Executantul are obligația de a informa imediat autoritățile administrative competente și de a lua masurile prevăzute la punctele a) și c) de la punctul 1 al prezentului articol.

11.3.    Cheltuielile justificate antrenate de dispozițiile prezentului articol nu sunt în sarcina Executantului.

12. Responsabilitățile executantului

12.1.    (1) Executantul are obligația de a executa si de a finaliza lucrările in conformitate cu Caietul de Sarcini parte la contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atenția si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevăzute in contract.

(2) Executantul are de asemenea următoarele obligații:

-    de a-și organiza șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități(apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant;

-    de a supraveghea lucrările, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terți si terților, în special cele rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afecteaza integritatea rețelei de distribuție a apei potabile si/sau de canalizaresau a altor rețele existente in zona;

-    de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executării obligațiilor sale contractuale;

-    de a transporta pe propria cheltuiala la locul intervenției utilajele (firma achitând taxa de drum aferenta deplasării);

-    de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executării lucrărilor și de a notifica Achizitorului orice problema care ar putea determina întârzierea începerii lucrărilor; ca urmare a acestei notificări, părțile se vor întâlni în conformitate cu alineatul (2) al punctului 1 al articolului 15 de mai jos.

12.2.    (1) Executantul are acele obligații, rezultând din legi și regulamente, cu privire la protecția muncii și la condițiile de munca.

(2)    Executantul are obligația de a aviza sub-contractanții cu privire la faptul ca obligațiile prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile; Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora.

(3)    în cazul co-executanților, respectarea acestor obligații va fi asigurata prin grija liderului de asociație.

12.3.    - Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei intervenții, ca documentele puse la dispoziția sa de către Achizitor (proiectul de execuție, caietul de sarcini,

etc.) nu conțin erori, omisiuni sau cpnțfăfdicțibc^re pot fi în mod normal identificate de către un profesionist; daca sunt consta.tâte^r©Fir.omjsî6țpi sau contradicj^exeputantul le va aduce imediat la cunoștința Achizitorul '    '    "

’    77    4
12.4.    - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcții.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract, caietele de măsurători (atasamentele), jurnalul de șantier completat zilnic vizat de inspectorii de șantier si, după caz, in situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

12.5.    (1) Executantul are obligația de a respecta si de a executa dispozițiile Achizitorului, date prin dispoziție de șantier, in orice problema menționata sau nementionata in contract, referitoare la intervenție.

Dispozițiile de șantier sunt scrise, semnate de: proiectant, beneficiar (CO) si inspectorul de șantier, datate și numerotate; elaborate in baza „notelor de constatare” semnate de către inspectorul de șantier si Executant. Acestea sunt adresate în doua exemplare Executantului; Executantul va înapoia dirigintelui de șantier unul dintre exemplare, după ce il va fi semnat și va fi menționat pe el data la care l-a primit.

In cazul in care executantul considera ca dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții in scris, fara ca obiecțiile respective sa il absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar acesta având calitatea de a ridica obiecții.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți in execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de achizitor. în acest sens, Executantul va notifica achizitorului natura dificultății, calculul și valoarea costurilor suplimentare.

Executantul nu va executa ordinele în cauza decât după primirea aprobării Achizitorului cu privire la costurile suplimentare.

12.6.    - Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația:

a)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)    de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autoritati competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)    de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru.

12.7.    (1) Executantul este responsabil pentru menținerea in buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor si instalațiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție a acesteia.

(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru executarea lucrărilor fara acordul prealabil al acestuia.

12.8.    - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația, in măsură permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil


prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate in posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

12.9.    - (1) Executantul are obligația de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza încărcăturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe si pe șantier, sa fie limitat, in măsură in care este posibil, astfel incat sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2)    In cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3)    Executantul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului.

12.10.    - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a)    de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b)    de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)    de a aduna si de a indeparta de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr. 126/21.07.2004, art.5.

(2)    în acest scop, pe măsură avansarii lucrărilor, Executantul va proceda la degajarea, curățirea și la repunerea în starea inițiala a amplasamentului pus la dispoziție de către Achizitor în vederea executării lucrărilor.

(3)    în situația neexecutarii în tot sau în parte a acestor obligații, la 30 de zile de la rămânerea fara efect a dispoziției de șantier, materialele, instalațiile, resturile și deșeurile neridicate pot fi transportate din oficiu de către Achizitor, după natura lor, fie în depozite fie la groapa de gunoi, pe cheltuiala și riscul Executantului.

12.11.    Executantul iși procura, pe cheltuiala și riscurile sale, terenuri de care poate avea nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, în afara acelor amplasamente pe care Achizitorul i le poate eventual pune la dispoziție, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie sa supună spre aprobarea prealabila a Achizitorului opțiunile sale privind aceste terenuri, achizitorul fiind în drept sa refuze aprobarea sau sa o condiționeze de îndeplinire unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, daca motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, le justifica.

12.12.    (1) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale construcției, aparute într-un interval de 12 luni de la recepția lucrărilor.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției aparute într-un interval de 10 ani de la recepția lucrărilor și, după îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistența aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

12.13.    Executantul are obligația de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita pe parcursul derulării contractului, cu privire la:

-    persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;

-    forma juridica a societății;


-    denumirea societății;

-    sediul social al societății; X


și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

13 Responsabilitatea achizitorului

13.1. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție Executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării liber de orice sarcina, pentru a se putea începe execuția lucrărilor.

13.2 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție Executantului intreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate, fara plata.

13.3.    (1) Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație si a limitelor terenului pus la dispoziție Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

13.4.    - Achizitorul are obligația de a examina si de a măsură lucrările care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

13.5.    - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum si de dispozițiile si livrările sale.

13.6.    - Achizitorul organizează reuniuni de șantier saptamanal de regula, in ultima zi a saptamanii la care vor participa toti factorii responsabili pentru derularea in bune condiții a execuției lucrărilor.

14 începerea si execuția lucrărilor

14.1.    - (1) Executantul are obligația de a incepe lucrările in cel mai scurt timp posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului (timpul de reacție asupra caruia Executantul si-a dat acordul in oferta). Acest ordin va fi emis telefonic de către Achizitor si confirmat in scris de către Executant.

(2)    Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare. în acest sens, Achizitorul va proceda la bornajul general care consta în identificarea pe teren a poziției lucrărilor definita în planul de amplasare a lucrărilor cu ajutorul bornelor numerotate fixate în sol. Poziția bornelor va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

(3)    în situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Achizitorului sau unor terți, bornajul va fi efectuat în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării lor pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notata pe planul de amplasare a lucrărilor.

14.2.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse in anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului si a inspectorul de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. Toate șantierele sau punctele de lucru vor fi semnalizate cu panouri de informare ce vor fi furnizare de către Achizitor si recuperate la terminarea lucrărilor.

14.3.    (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentația de execuție; verificările si testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum si condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor si a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

Materialele aprovizionate de Executant vor fi agreate de Achizitor in cazul in care nu sunt puse la dispoziție Executantului de către Achizitor. Schimbarea unui furnizor de către Executant va fi în prealabil notifipșta'At^torului care va comunica acordul sau refuzul sau în cel mai scurt termen. Wiț)tea~-inșt^jfi?H. sau utilizării, r^ț^^^e^aprovizionate dePag 7 din 18


Executant vor fi verificate de inspectorul de șantier, caruia Executantul îi va remite certificatul de calitate al acestor materiale.

Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute sa fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utile pentru ca materialele, produsele și componentele sa poata fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate.

(2)    Determinarea cantităților materialelor și produselor aprovizionate de către Executant se va face în contradictoriu.

La solicitarea Achizitorului, executantul va prezenta documentele justificative necesare.

Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, inspectorul de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificării va fi suportat:

-    de către Executant daca se dovedește ca exista, în prejudiciul Achizitorului, o diferența de cantitate superioara marjei normale transportului;

-    de către Achizitor în cazul contrar.

(3)    Materialele furnizate de Achizitor vor fi preluate de Executant de la sediul Achizitorului sau de la orice alta adresa indicata de către acesta din urma, toate costurile legate de aceasta operație fiind suportate de Executant.

Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal încheiat în prezența inspectorul de șantier și a reprezentantului Executantului. Cu ocazia încheierii procesului verbal de predare a materialelor, inspectorul de șantier va remite reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.

Daca, în funcție de condițiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor materiale impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligația de a construi sau de ași procura magaziile respective, chiar și în afara șantierului. Executantul suporta cheltuielile de înmagazinare, întreținere, fixare, conservare și transport între magazie (depozit) și șantier.

în toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asuma răspunderea legala a unui depozitar.

(4)    Executantul are obligația sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

(5)    Probele neprevăzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.4. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului.

(2)    Executantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispoziția Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4)    în cazul în care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar in caz contrar, de către Executant.

(5)    Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii tranșeelor fara acordul prealabil al Achizitorului.

15 întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1. (1) In cazul in care:

a)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b)    condițiile climaterice extrep^e^pef^vorabile; sau

c)    oricare alt motiv de intârziere care hu se datoreaza Execj^^îȘk^i nu a survenit prin incalcarea contractului /e/Cafi^^est^iPindreptatesc pe ^^4,tâ&ito^^licite prelungireaPag 8 din 18


termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei parti din acestea. în acest sens, Executantul va notifica Achizitorul în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și la soluțiile propuse, inclusiv in ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimata a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

(2) Ca urmare a notificării, părțile se vor întâlni pentru a stabili:

(i)    orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

(ii)    totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prețul contractului;

(iii)    orice alta soluție cu privire la executarea contractului.

15.2.    Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției, daca Achizitorul nu plătește in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut in clauza 18.4; in acest caz va notifica in scris acest fapt Achizitorului.

15.3.    Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor terțe persoane.

16 Finalizarea lucrărilor

16.1 Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat in termenul stabilit prin graficul de execuție sau în termenul stabilit de părți, daca este cazul.

16.2.    (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica in scris Achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2)    Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate si a constatărilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. Comisia va fi convocata în termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, cu excepția cazului prevăzut la punctul 3 de mai jos.

(3)    In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate Executantului, în termen de 3 zile de la primirea notificării prevăzute la punctul 1, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție în maximum 5 zile de la primirea unei notificări în acest sens.

16.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție si cu reglementările in vigoare. In funcție de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.4.    Recepția se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si funcțional.

16.5.    în sensul prezentului contract, lucrările a căror recepție este solicitata, sunt considerate finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, în cazul în care recepția a fost aprobata.

16.6.    Cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, Executantul va preda achizitorului planurile post-execuție, în formatul solicitat de Achizitor pe suport material (hârtie) conform coordonatelor sistemului definit de către Achizitor.

17 Perioada de garanție acordata lucrărilor

17.1. Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si funcțional, pana la recepția finala.


(2) Executantul are obligația de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a.    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b.    unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrări; sau

c.    neglijentei sau neindeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

17.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (1), Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

18    Modalități de plata a lucrărilor

18.1.    (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sediul Central al S.C.Apa Nova București S.A pana la sfârșitul fiecărei luni situația de lucrări, situația de plata împreuna cu factura. Facturile vor fi in concordanta cu tarifele din Anexa 2.

(2) Situațiile de lucrări vor fi semnate in original de următorii reprezentanți:

a)    reprezentantul Executantului, reprezentantul Centrului Operațional pe raza caruia s-a desfasurat lucrarea - pentru lucrări cu durata mai mica sau egala cu 48 de ore;

b)    reprezentantul Executantului, reprezentantul Centrului Operațional pe raza caruia s-a desfasurat lucrarea si dirigintele de șantier - pentru lucrări cu durata mai mare de 48 de ore..

18.2.    în cazul în care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se returneaza pentru refacere conform indicațiilor Achizitorului prin Registratura Generala a SC Apa Nova București S.A.

Executantul va reface situația de lucrari/plata, facturi care se vor depune la Registratura Generala, Sediul Central al S.C Apa Nova București S.A. urmând aceeași procedura.

Lipsa aprobării situației de plata nu da dreptul Executantului de a întrerupe lucrările sau sa diminueze ritmul acestora.

18.3.    Factura se exprima in RON conform situațiilor de plată aprobate. Plata se va face prin virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de la sfârșitul lunii de înregistrare a facturii valabile și conforme, în data de 10 a lunii următoare.

18.4.    - Daca Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 18.3. si fara a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 25.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform clauzei 15.2.

Executantul va relua executarea lucrărilor imediat după plata facturii de către Achizitor.

19    Actualizarea prețului contractului

19.1.    Pentru lucrările de urgenta executate plățile datorate de Achizitor Executantului sunt in conformitate cu propunerea financiară (Anexa 2 la contract).

19.2.    - Preturile unitare stabilite în acest contract sunt ferme și nu se actualizeaza pe durata de valabilitate a acestuia.

20 Asigurări

20.1. - (1) Executantul are obligația de a încheia, la data semnării contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,


ropriu si reprezentanții cum si daunele sau


împuterniciți sa verifice, sa tenteze" sau sa^receptionez prejudiciile aduse către terte persoane ftzic^au juridice/'

' ‘    ! 1 ^4 lf«O

(2)    Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare agreata de Achizitor.

(3)    Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)    Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii si asociații au incheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si asociaților sa prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5)    Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații platibile prin lege, in privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora, constatate prin hotărâre judecătoreasca definitiva.

21    Amendamente

21.1.    - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, in conformitate cu prevederile legale.

22    Subcontractanți

22.1.    Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, în special în ceea ce privește obligațiile prevăzute la articolele 12.14 și 20 din prezentul contract.

22.2.    - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de recunoaștere ale acestora, precum si contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

22.3.    - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2)    Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Executant de modul în care isi îndeplinește partea sa din contract.

(3)    Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu isi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4.    Executantul poate schimba orice subcontractant, din proprie inițiativa sau la cererea Achizitorului, daca subcontractantul nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Noul subcontractant trebuie aprobat de către Achizitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului.

22.5.    Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat nerespectarii de către Executant a obligațiilor cu privire la subcontractanți.

23.    Coexecutanți

23.1.    Coexecutanții care au semnat prezentul contract ca urmare a depunerii unei oferte comune își asuma solidar răspunderea pentru executarea obligațiilor care le revin conform prezentului contract.

23.2.    Coexecutanții au obligația de a prezenta Achizitorului contractul de asociere încheiat între ei și de a comunica acestuia orice modificare a acestui contract. Cesiunea drepturilor și obligațiilor coexecutanților conform contractului de asociere nu poate interveni fara acordul prealabil al Achizitorului.

23.3.    Coexecutanții sunt obligați sa aduca la cunoștința Achizitorului modificările intervenite în structura acestora, conform articolului 12.13 de mai sus.

24.    Penalitati, daune-interese

24.1. - în cazul în care, din vina sa exclusiva (aceasta incluzând si vina subcontractantilor sau coexecutantilor sai), Executantul nu intervine la solicitarea Achizitorului, Executantul va plăti, cu titlu de penalitati, o sunja. echivalenta cu 2% din prețul ultimei facturi emise de executant. Cuantumul penaîițâfiîor nuîp^ate depăși v^g^^^ntractului. De asemenea,

Achizitorul isi rezerva dreptulde^apeiafaalta firma aâșftta âxecSfârea intervenției.

.    ir.'/    Vi

24.2.    - In cazul in care Achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 18.3, acesta are obligația de a plăti, ca penalitati, o suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe săptămână de întârziere.

24.3.    Dacă Executantul întârzie emiterea situațiilor de plată sau facturilor, din varii motive, se vor aplica penalități.

24.4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de către cealalta parte a altor obligații decât cele prevăzute la punctele 22.1 si 22.2 de mai sus are dreptul de a solicita celeilalte părți daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei părți de a rezilia contractul conform articolului 25.2.

24.5. Zilele de sâmbătă, duminica și sărbătorile legale nu sunt deduse din calculul penalităților.

25. încetarea contractului

25.1. - Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a)    la expirarea valabilitatii sale;

b)    în caz de încetare de plăți, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia dintre Părți;

c)    reziliere, conform punctelor 25.2 și 25.4 de mai jos ;

d)    reziliere unilaterala, conform punctului 25.3 ;

e)    prin acordul scris al părților;

f)    în caz de forța majora care se prelungește mai mult de 6 luni.

25.2 încălcarea grava de către una dintre părți a obligațiilor sale poate avea ca efect, la inițiativa celeilalte părți, rezilierea de plin drept a contractului, conform următoarei proceduri:

a)    partea care are inițiativa procedurii rezilierii va adresa părții în culpa o notificare motivata, acordând un termen pentru remedierea nerespectarii;

b)    daca partea în culpa nu remediază nerespectarea obligației în cauza în termenul acordat, contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instanțe în acest sens,

~ la data primirii de către partea în culpa a notificării de reziliere.

în sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de încălcare grava următoarele, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

-    întreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de execuție a lucrărilor de către Executant;

-    nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia

-    neplata de către Achizitor a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art. 18.4 de mai sus.

25.3.    Executantul nu are dreptul de a rezilia prezentul contract atunci când întârzierea este datorata unor cauze in afara controlului Achizitorului, cum ar fi:

-    neîndeplinirea de către executant a obligației prevăzute la articolul 12 de mai sus;

-    achizitorul este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorata refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.

25.4.    (1) în cazul rezilierii contractului conform punctelor 2 și 3 de mai sus, precum și în cazul încetării contractului conform literelor a) și f) le la punctul 1 de mai sus, părțile vor avea obligațiile descrise mai jos.

(2) Părțile vor proceda la constatările cu privire la lucrările sau părțile de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv al materialului și al instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operațiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a părților de lucrări executate, cu efect de la data rezilierii sau a încetării contractului.

în termen de 10 zile de la data procesului verbal, Achizitorul stabilește masurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări «^cuiate: -Âceșt&dTiasuri pot include demolarea anumitor părți de

lucrări. în cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul acordat de Achizitor, acesta le executa din oficiu.

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de Achizitor.

(3) în termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat la alineatul (2) de mai sus, Executantul are obligația de a preda achizitorului:

-    situația de lucrări și situația de plata corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile articolelor 18.1, 18.2, 18.3 din prezentul contract sunt aplicabile;

-    toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția executantului de către Achizitor, în legătură cu executarea lucrărilor;

-    toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția executantului de către Achizitor, in vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi transportate de executant la sediul Achizitorului sau in orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operațiune vor fi suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

(3)    Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune si interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligația de a plăti factura emisa de Executant corespunzătoare lucrărilor executate până la data rezilierii sau a încetării, conform articolului 18.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde și valoarea materialelor aprovizionate in avans de către Executant.

(4)    Prezenta clauza 25.4. rămâne în vigoare după data încetării sau a rezilierii, până la completa sa executare.

26.    Cesiunea

26.1.    - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fara sa obțină in prealabil acordul scris al Achizitorului.

26.2.    - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

27.    Forța majora

27.1.    - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

27.2.    - Forța majora-cu excepția inundațiilor- exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

27.3.    - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore-cu excepția inundațiilor, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

27.4.    - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, in vederea limitării consecințelor.

27.5.    - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

27.6.    Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forța majora, acesta va depune toate eforturile pentru a asigura în măsură în care este posibil, îndeplinirea obligațiilor prevăzute le articolul 15.3. din prezentul contract.

28.    Soluționarea litigiilor

28.1. - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului. .

solicita ca disputa sa se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț si Industrie a României si a Municipiului București, fie de către instanțele judecătorești din Romania.

29.    Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba romana.

30.    Comunicări

30.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos :

Achizitor: In atenția:


Adresa:

Fax:

Telefon:

Executant:

In atenția:

Adresa:

Fax:

Telefon:


APA NOVA BUCUREȘTI DIRECȚIA TEHNICA Director Tehnic Adjunct Mihaela PANAITE

Str. Splaiul Independentei,nr.235 212.63.56 318.01.74 int.4028

ACVATOT S.R.L.

Razvan POLIVANOV

0745 779 131

str. Vasile Stroiescu nr.11, sector 2 252.35.34 252.10.48

Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunoștința celeilalte părți. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

30.2. Comunicările dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabila contractului

31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Achizitor,

Andreas BAUDE

Director General


Executant,


Francois DEBERGH
Anexa 1.

La contractul de de urgenta in caz de inundații (golire subsoluri inundate) si respectiv lucrări rapide in cazul prăbușirii de colectoare CAIET DE SARCINI

A - SCOPUL CONTRACTULUI

Asigurarea in caz de calamitate (ploaie istorica) cu personal si utilaje suplimentare necesare la:

1    - evacuarea apelor de ploaie din subsolul imobilelor din sectoarele 1 si 2 de pe raza Bucurestiului;

2    - lucrări de urgenta in vederea reabilitării colectoarelor si canalelor prăbușite in urma calamitatii din sectoarele 1 si 2 de pe raza Bucurestiului.

B-CERINȚE MINIME

1    - pentru evacuarea apelor din subsoluri, echipa trebuie sa conțină:

a.    mijloc de transport utilaj si deservent;

b.    utilaj - pompa de capacitate corespunzătoare debitului de evacuat (40 mc/h sau 100 mc/h);

c.    șofer si deservent.

2    - pentru intervenție la colectoare si canale prăbușite in urma calamitatii, echipa trebuie sa conțină:

a)    excavator cu braț lung (telescopic) pentru săpătură mecanizata la 6-8 m adâncime si mijloc de transport utilaj;

b)    sistemul de sprijiniri pentru săpătură la 6-8 m adâncime;

c)    sistem complet de semnalizare zi-noapte;

d)    mijloace de transport echipa, utilaj de epuisment, pamant - excedent materiale necesare reparației, umpluturilor si refacerii de pavaje;

e)    pompe pentru epuismente de capacitate corespunzătoare debitului de apa de evacuat (100 mc/h);

f)    personal calificat pentru lucrări de reparații colector (drenori, betonisti) si refacere pavaje;

g)    personal necalificat pentru săpături, refaceri de pavaje etc.

C - MATERIALE

Materialele utilizate la reparații se vor deconta separate (Anexa 2.2.) pe baza facturilor de la furnizori:

-    nisip;

-    balast;

-    tubulatura (PVC, PAFSIN);

-    beton;

-    asfalt;

-    alte materiale;

in cazul in care SC APA NOVA BUCUREȘTI SA nu le va pune la dispoziție.

D - MODUL DE ANUNȚARE - TIMPUL DE REACȚIE

Centrele Operaționale si / sau Dispeceratul de Mișcare a Apelor vor transmite către antreprize prin fax si prin telefon comanda pentru intervenție (obligatoriu in scris si verbal).

Comanda scrisa si transmisa prin fax va include:

/ date despre locația la care s-a produs inundația (adresa exacta si persoana care a făcut reclamatia precum si modul de intalnire cu acesta) sau prăbușirea;

•/ este foarte important sa se cunosca de către Centrul Operațional de sector timpul de reacție, astfel ca, un reprezentant al Centrului Operațional va intalni echipa constructorului si va trebui anuntat numele acestuia telefonic;

S date despre posibilitățile de evacuare a apei din subsoluri (canale existente in zona);

S caracteristicile tehnice ale colectorului / canalului prăbușit, adancimea de pozare, materialul, diametrul;

alte caracteristici proprii locației in care s-a produs inundația sau prăbușirea (accese posibile, dificultăți

posibile).

E - MODUL DE PLATA pentru lucrările de urgenta

Situațiile de lucrări se vor prezenta spre validare Centrelor Operaționale.

După validare, factura se va prezenta la Registratura Generala a Achizitorului pentru a urmări circuitul facturilor.

o Daca durata de execuție a lucrărilor este mai mica sau egala cu 48 de ore, factura se va plăti din producția Centrului Operațional pe raza caruia s-a efectuat lucrarea.conform anexa 2.1.

o Daca durata de execuție a lucrărilor depășește 48 de ore, factura va urmări circuitul facturilor pentru investiții .fiind evaluata in comparație cu preturile unitare practicate de firma in lucrări similare de investiții al baror beneficiar este ANB. In acest caz situația de lucrări în baza căreia s-a emis factura, se întocmește folosindu-se prețurile unitare din Anexa 2.3

Costurile cu transportul materialelor din Anexa 2.2. la locul de intervenție sunt incluse in costurile din Anexa 2.1.

F - PLATA FIXA ANUALA


Anexa 2.1. TARIFE

La contractul de de urgenta in caz de inundații (golire subsoluri inundate) si respectiv lucrări rapide in

cazul prăbușirii de colectoare

A). Lucrări de urgenta la INUNDAȚII
ANTREPRIZA

NR. ECHIPE DE POMPARE

COMPONENTA

MASINI+PERSOANE

PREȚ RON/ora/echipa

SC ACVATOT SRL

12 echipe de 2 persoane

Luni-Vineri intre orele (8-18)

Noaptea

(22-6),

duminica,

sărbători

Sambata intre orele (618)

TIMP DE REACȚIE

1 h

2h

1 h

12 echipe de 2 persoane

2 persoane

43.31

86.63

64.97

1 pompa 40mc/h

11.79

11.79

11.79

1 Dacie Papuc

7.67

7.67

7.67

Carburant (15 l/ora)

64.25

64.25

64.25

0,4 Solenza(1,5 l/ora)

8.06

8.06

8.06

TOTAL ( RON fara TVA)

135.08

178.4

156.75

2 persoane

43.31

86.63

64.97

1 pompa 160mc/h

25.55

25.55

25.55

1 Dacie Papuc

7.67

7.67

7.67

Carburant (15 l/ora)

64.25

64.25

64.25

0,4 Solenza(1,5 l/ora)

8.06

8.06

8.06

TOTAL ( RON fara TVA)

148.84

192.16

170.5

B). Lucrări de urgenta la PRĂBUȘIRI COLECTOARE

ANTREPRIZA

NR. ECHIPE DE INTERVENȚIE

COMPONENTA

MASINI+PERSOANE

PREȚ RON/ora/echipa

SC ACVATOT SRL

3 echipe de 6 persoane

Luni-Vineri intre orele (8-18)

Noaptea

(22-6),

duminica,

sărbători

Sambata intre orele (618)

TIMP DE REACȚIE

1 h si 1/2h echipa, 2h excavator

2h echipa, 3h excavator

1 h si 1/2h echipa, 2h excavator

3 echipe de 6 persoane

1 echipa x 6 persoane

122,72

245,44

184,87

Șofer util. X 3 pers

88,22

176,42

132,32

1 excavator senile 914 LIEBHERR

146,15

146,15

146,15

Carburant-benzina

29,6

29,6

29,6

Carburant-motorina

63,73

63,73

63,73

2 Dacia Papuc

11,35

11,34

11,34

2 seturi blindaje

48,99

48,98

48,98

Camion macara

58,21

58,21

58,21

Camion evacuare 16t

56,32

56,31

56,31

Semnalizare

15,12

15,12

15,12

Echipament mic

11,34

11,34

11,34

Bobcat

40,18

40,18

40,18

1 sef echipa

36,37

73,33

55

2 pompa 100mc/h

23,59

23,58

26,58

2 grupuri electrogene

9,08

9,07

9,07

2 mai termic

12,11

12,1

12,1

2 placa vibranta (400kg)

37,81

37,8

37,8

TOTAL ( RON fara TVA)

810.89

1058,7

934,9

ALTE CHELTUIELI (RON cu TVA)

Transfer trailer 2 curse

1271,56

2543,12

,'1907,34

Taxa transport excavator zona B 2

,-^1179.73

1179,73

1179,73

ev.'

Anexa 2.2. Preturi materiale

La contractul de de urgenta in caz de inundații (golire subsoluri inundate) si respectiv lucrări rapide in cazul prăbușirii de colectoare

ANTREPRIZA: SC ACVATOT SRL

Nr.crt.

Material

UM

Prețul (RON) fara TVA

Observație

1.

Nisip sortat de balastiera, sort 0-3mm

mc

30,73

Fara transport

2.

Balast 0-32 mm de rau

mc

26,49

Fara transport

3.

Nisip de concasaj de cariera 0-3mm

mc

28,26

Fara transport

4.

Beton C12/15

mc

345,44

Fara transport

5.

Beton rutier BcR 4,5

mc

446,81

Fara transport

6.

Asfalt BAD 25

mc

731,15

Fara transport

7.

Asfalt BA 16

mc

771,77

Fara transport

8.

Pavele 8 cm

mp

64,99

Fara transport

9.

Pavele granit 15 cm

mp

259,97

Fara transport

10.

Piatra sparta

mc

164,60

Fara transport

11.

Evacuare groapa ecologica

mc

26,49

Cu transport

Nota: preturile nu includ costurile suplimentare generate de aplicarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/2004

Anexa 2.3. Preturi pentru lucrări cu durată mai mare de 48 h La contractul de de urgenta respectiv lucrări rapide in cazul prăbușirii de rețele.

Rețea apa

Preț

mediu

(RON/m.l.)

Dn

H

Tip pavaj

125

<2.00

m

asfalt pe beton

384,00

beton

309,00

pavele / pavaj

239,00

180

<2.00

m

asfalt pe beton

397,00

beton

314,00

pavele / pavaj

253,00

225

<2.00

m

asfalt pe beton

448,00

beton

398,00

pavele / pavaj

326,00

280

<2.00

m

asfalt pe beton

528,00

beton

472,00

pavele / pavaj

416,00


■ ‘F'ag 17din 18

i SkV-J l


Rețea

canal

Preț

mediu

(RON/m.l.)

*

Preț

mediu

(RON/m.l.)

*

Dn

H

Tip pavaj

Dn

H

Tip pavaj

200 - PVC

<4.00

m

asfalt pe beton

460,00

600-

PAFS

<4.00

m

asfalt pe beton

1.450,00

beton

424,00

beton

1.404,00

pavele / pavaj

362,00

pavele / pavaj

1.364,00

>4.00

m

asfalt pe beton

475,00

>4.00

m

asfalt pe beton

1.616,00

beton

442,00

beton

1.464,00

pavele / pavaj

351,00

pavele / pavaj

1.389,00

315-PVC

<4.00

m

asfalt pe beton

537,00

800-

PAFS

<4.00

m

asfalt pe beton

1.769,00

beton

506,00

beton

1.712,00

pavele / pavaj

438,00

pavele / pavaj

1.664,00

>4.00

m

asfalt pe beton

660,00

>4.00

m

asfalt pe beton

1.972,00

beton

621,00

beton

1.786,00

pavele / pavaj

536,00

pavele / pavaj

1.695,00

400 - PVC

<4.00

m

asfalt pe beton

755,00

1000-

PAFS

<4.00

m

asfalt pe beton

2.034,00

beton

707,00

beton

1.969,00

pavele / pavaj

626,00

pavele / pavaj

1.914,00

>4.00

m

asfalt pe beton

829,00

>4.00

m

asfalt pe beton

2.095,00

beton

778,00

beton

2.028,00

pavele

659,00

pavele / pavaj

1.972,00

500 - PVC

<4.00

m

asfalt pe beton

981,00

beton

926,00

pavele / pavaj

893,00

>4.00

m

asfalt pe beton

1.165,00

beton

979,00

pavele / pavaj

942,00

Toate prețurile din Anexele 2,1,2,2 si 2,3 sunt fara TVA.

Achizitor,    Executant,

Andreas BAUDE

Francois DEBERGHDirector General


'fi > \ 1*1 •"3t


Pag 18 dip 18    .


v < *