Hotărârea nr. 368/2007

HOTARAREnr. 368 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA RAHOVEI NR. 145 - 153, SECTOR 5

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA RAHOVEI Nr. 145 - 153, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB:Aviz de urbanism nr. 26/ 7/ 25.10.2006;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: Aviz nr. 134/ 2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr. 628/ 36/

28.05.2007;    ’

-    Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Aviz nr. 589719/ 12.01.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: Aviz nr. 606746/4458/ 07.03.2007;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: Aviz nr. 17553/1035/ 05.09.2007

-    Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național - București:

Aviz nr.381/ ZP/ 05.04.2007.    ’

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.în temeiul prevederilor art. 36 alin ( 2) lit. c), art. 36 alin.( 5 )lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ț    HOTĂRĂȘTE:    „

%

Art. T‘&e aprobă Planul Urbanistic Zonal - CALEA-^AHOVEI Nr. 145 -153, sector 5, pentru o suprafață studiată de cca. 5 ha. din care suprafața terenului care a generat documentația S = 16.491,16 mp. - proprietate persoane fizice.

încadrare în PUG - subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, caracterizată de următorii indicatori urbanistici: POT max. = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUT max. = 2,5; H max. = distanta dintre aliniamente.

Condiții de construire aprobate: LOCUINȚE, BIROURI, SERVICII, COMERȚ. ’    ’

POTmax.= 70%; CUTmax.= 5,5; H max.= 59,25 m (conf. Aviz AACR).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    .


București, 1 £>2.2007 Nr.368


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

VALOAREA CLADIRILOK CAio i en.i c

ES3 CLĂDIRI CU VALOARE EXCEPȚIONALA t~—-I CLĂDIRI CU VALOARE MARE FUNCȚIUNI EXISTENTE

r~Ț—1 ZONA DE LOCUINȚE PE LOTURI

l~~. -TH ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE

UNITATI DE PRODUCȚIE, ANTREPOZITE, ATELIERE

-i ANSAMBLURI FOST INDUSTRIALE CU VALOARE ARHITECTURALA

J J


GOSPODĂRIE COMUNALA COMERȚ, SERVICII BIROURI, SOCIETĂȚI COMERCIALE ADMINISTRAȚIE, SERVICII PUBLICE INVATAMANT SUPERIOR CULTURA

FUNCȚIUNI IN CURS DE SCHIMBARE GARAJE

SPATII VERZI

r I SPATII VERZI NEÎNGRIJITE

CIRCULAȚII EXISTENTE

feWBM CIRCULAȚII CAROSABILE (STRĂZI)

HWIM CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE)

PROPUNERI

EDIFICABIL PROPUS

PROPUNERE EDIFICABIL CU CARACTER DIRECTOR ZONA CE SEVA REGLEMENTA PRIN PUZ

DiULLU


EDIFICABILE PROPUSE COMFORM DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE IN ZONA ESPLANADA PROPUSA CURTE INTERIOARAACOPERITA TEREN UNDE VOR FI NECESARE LUCRĂRI DE TERA.SARE ACCESE CAROSABILE ACCESE PIETONALE

CIRCULAȚII CAROSABILE (STRĂZI) NOU PROPUSE CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE) NOU PROPUSE RAMPA PASAJ SUBTERAN

PARCAJ SUBTERAN PUBLIC -PRIVAT PROPUS LINII TRAMVAI


Steren= 16.491,16mp POTmax. = 70% CUTmax. = 5,5 Hmax. = 59.25m (132,75)

UNIVEP3TÂTEA DE ARHITECTURA SI URBANISM HON MNCU" - BUCUREȘTI

CENTRUL DE CERCETARE,J’RQIEQWE, EXPERTIZA SI CONSULTING

DUUPROECT

PLAN URBANISTIC ZONAL-CALEA RAHOVELNR.145-153,    "A

SECTOR 5, BUCUREȘTI    r <•. >

,'BEHEFIC1-‘R

^OSTENITORII BRAGADIgUJÎEEREZENTATI DE ■fȘ6. CONSTRUCT^AScECONSlj£t»jG S.R.L.

CONTRACT

CCPEC: 20/200

DIRECTOR TEHIIIC C.CP.E.C.

Arh Luminița PATRdfyv*

ȘC&K

FiZt

ȘEF PROIECT COMPLEX

Arh Florin MACHEDCf^/

—jLi'kv'

7>

''1/1000

P.U.Z.

SEF FROECT SPECIALITATE

Arh. Florin MACHEDCN

j e li...........

WLPUN8A.-

PROIECTAT

Urb. Adrian CIOAHGFB?

X.

2

REDACTAT

Urb. Adrian CIOANO£R

DAU

V \

VERIFICAT

Arh. Constantin STACHE

.......

IUNIE.

2006

--    .¥/ Y

-— .Xi    -    ---- —-


țrw«t^pT^ii^iww*ii(w»Hui!WiWW


:«Hsș:'SHjȘ'î

«WMK


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucurestl-primaria.ro
SMCcertifaît ISO 9001: 2000


Primăria Municipiului București


Nr. 574589/2006

AVIZ DE URBAN3SM nr. 26 17 / 25.10.2006 PUZ - CALEA RAHOVEî NR. 145 -153, SECTOR 5SMM certificat'SO140Q1 : 2004


A-.BENEFICIAR: MOȘTENITORII BRAGADIRU REPREZENTAT! DE S.C. CONSTRUCT FINANCE CONSULTING S.R.L. PROIECTANT GENERAL:    UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI' URBANISM „ION IMINCU”

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA Si CONSULTING SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: Terenul care a generat PUZ ST = 16.491,16 mp. proprietate privată persoane fizice. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află la limita de SUD-EST a zonei centrale a municipiului București și este delimitată astfel: NORD - Calea Rahovei; EST - Primăria Sectorului 4; SUD - B-dui G. Coșbuc; VEST - incinta fostei fabrici de bere „RAHOVA”.

PREVEDERI P.U.G.: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona funcțională M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați prin PUG: POT max. = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUT max. = 2.5; H max. = distanța dintre aliniamente;


SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFiGURATiA EDIFIGABILULUB Si REGULAMENTUL AFERENT

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTAR» VIZAT SPRE NESCHIMBAE


JLU/


FUNCȚIUNEA -AVSZATA: '    BÎROURS, SERVICE, COMERȚ    vy-/v’ V si

GERl EDIFICABIL și REGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR:    ‘

Conform planului de reglementări vizat spre neschimbare.    '

URBANISTICI:    a


FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

POT%

CUT

BIROURI, SERVICII, COMERȚ

16.491,16 mp.

70%

5.5


, ACCESE: Suprafața de teren afectată arterelor de circulație va fi donată Domeniului Public, respectiv "    Municipiului București. Parcarea și gararea autovehiculelor se va asigura în afara spațiilor publice, în subteran,

rrn normelor aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Pentru vizitatori se pot amenaja parcaje la nivelul soiului. SPATII VERZI SI PLANTATE: Este obligatorie plantarea de arbori de talie mare în raport de 1 pentru fiecare 100 mp. de teren liber; terenul amenajat ca spații- de joc, de odihnă și grădini decorative va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului liber; parcajele vor fi realizate din dale ecologice (înierbate) și vor fi plantate cu un arbore de talie mare la fiecare 4 locuri.

ECHIPARE TEHNICO-EDiLITARA: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale prin grija beneficiarului. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice de pe zonele mineralizate. Racordarea -burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;    .

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, avizul MȚCT, aviz DCCPCN - MB, alte avize conform legislației în vigoare..

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.


Șef serviciu, ing. loana.BalaureaARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ARH . ADRIAN BOLD-    <COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TEi arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldlman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh: Ș<


Sturdzâ'’drh. Dorin Ștefan, arh. Viorei Hurduc

"V, 1