Hotărârea nr. 367/2007

HOTARAREnr. 367 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 1, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

«^S3£2£2S£2SS3££

i&»^«^3SS^S££2&:«:SS3


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. BUCURESTI-PLOIESTI nr. 1, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; ...........

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B. : Aviz de urbanism nr. 5/1/4/12.02.2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

3171/221/2007;    ’

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a P.M.B. : Aviz nr.

621638/17/2007;    ’

-    Comisia Tehnică de circulație a P.M.B.Aviz nr. 6555/2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: Aviz nr. 85/2007;

-    M.C.C. - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: Aviz nr. 307/Z/2007.

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.în temeiul prevederilor art. 36 alin.( 2) lit. c), art. 36 alin.( 5 )lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1, sector 1 pentru o suprafață de teren S = 3565,17 mp - teren proprietate persoană fizică.

Conform PUG Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 - Zona CB2 - zona serviciilor publice dispersate în zone protejate.

Indicatori urbanistici:POTmax=50%; CUTmax-pt. funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Condiții de construire aprobate :

Funcțiuni avizate : birouri.

}

Indicatori urbanistici:    POTmax=30%; CUTmax=1,5;

Rmaxh=2S+P+5E - Hmax-24m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.    ,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București, 13.12.2007 ' Nr.367

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI dor Țojșj

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
SMC certificat ISO 9001:2000


GA

''AJomooA

001


SMM certificat IS014001 :2004


Primăria Municipiului București

Nr. 603845/14.02.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 5/1/4/12.02.2007 PUZ - BUCURESTI-PLOIESTI NR. 1, SECTOR 1

Beneficiar : D-nul Bajenaru Petre    Proiectant - SC EAST WIND ARHITECT SRL

Suprafața studiata prin PUZ - c.c.a. 60 000,00 mp - din care S= 3565,17 mp suprafața de teren ce a generat PUZ - proprietate persoan fizica.

Amplasare, delimitare studiu;

-    Zona studiata prin PUZ se afla in partea de Nord a Municipiului București, situata intre Sos. Bucuresti-Ploiesti si Ansamblul Casa Presei Libere, sectorul 1.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona CB2 - zona serviciilor publice dispersate in zone protejate.

Indicatori urbanistici: POTmax=50% ; CUTmax - pt. funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal pentru amplasamentul situat in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1, sector 1,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - birouri.

Indicatori urbanistici avizați pentru amplasamentul situat in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1, sector 1: POTmax=30% ; CUTmax=l,5; Rmaxh=2S+P+5E.

.    Hmax=24m.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.    ’

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz MCC-DCC-PCN-MB, aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifiea si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing . IOANA,BALAUREARefejcepî;x ing. VICTOIt^SANEA


'ARHITECT SEF AL MUNICIPI Arh. ADRIAN./


ÎUCURESTI


FPS-21-01/6


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului:    jAtâxandru Beldiman,

arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdz^rK Dori^^fan; arh. VioreȚâyrduc

INI A


7    ........ X ....... ' ' ’


eștî^România; tel.: +4021305 ^5/00) ir^^byguresti^nn^n^ro
5Ts ** f Z

:<>f •/. '••


«7


k ^ r> \ te!,-,/

''^0' i1'


»,■ /


, '    [ I 1 (51;

'■W \ VK1; ,t,


' ii ivjț


I- i


1 Jjii: ;(iS- i


zyte/z


f-)-^


r -x j


INDICATORI PROPUSJ .

POT max, » 30%

CUT max, » 1.5

Rh max, » 2$+P*5E (24.00m)

Suprafața construita» 807,00mp Suprafața desfășurate » 4813,0Gmp


*?z"i''K\ /i/ n ?*/,'

’ , Aițrt'St--’

/a/ A/ /


,#Z


i.zZ"


■„m


A-


'    -Zzi/// X'/M^Z/O^

Z ZZ'/Z'/’Z'/Z'/Z ‘ / ZZ ZZ-Z-ZZ*

■ a?»*'    / / v^«ZP.tu

SOS, e«OJR®OT - PWffiSTl, NR, 1, SfiCT. 1, gyojRssn