Hotărârea nr. 366/2007

HOTARAREnr. 366 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SABINELOR NR. 98 - 100, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. SABINELOR nr. 98-100, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 10/1/21/08.03.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: Aviz nr. 203/2007;

-    Agenția pentru protecția mediului București: Aviz nr. 2989/214/2007;

-    Comisia de coordonare rețele a PMB: Aviz nr. 638535/2007;

-    Comisia de circulație : Aviz nr. 7613/2007.

J

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.( 2) lit. c), art. 36 alin.( 5 )lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Sabinelor nr. 98-100, sector 5 - pentru o suprafață de teren studiată S=20000,00 mp din care S-1165,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoane fizice.

- Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în Zona M3 - zona mixta cu clădiri având un regim de construire continuu sau discontinuu și

înălțimi maxime de P+4 niveluri.

»

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=60%; CUTmax=2,5.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni - locuire.

1

Indicatori urbanistici: POTmax=54% ; CUTmax=3; Rmaxh=P+5E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București, 13.12.2007 Nr.366

ĂLMLJNICIPIULUI BUCUREȘTI : ........Ț ? Ț^Țudor Toma_

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2PUZ - str ■ Sabinelor 98 -100,


Profil stradal

P+4 Hmax= 16m


VederiP+3

Axul drumului

2

3.5    1 3.5

2dor 5, București


Varianta 1


Reglementari


sc.1/500Bilanț-Str. Sabinelor 98 -100


Funcțiuni

mp

%

!

Constructie/Iocuinta

623

54%

Spatii verzi

402

30%

Accese carosabile alei in incinta

137

16%

S total

1162

100%


POT


54%


CUT


LEGENDA


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


lagafa


CIRCULAȚII


Zona locuințe individuale

Edificabil

Spatii verzi

Carosabil

Pietonal


Vederi

M3


M2


L1aTeren cu deschidere mai mica de 8m(construibil in asociere)

Comerț si servicii la parter

Aliniament

Limita edificabil    ,

Arie PUZ    j

Limita UTR    ' •

Teren ce a generat PUZ POT = 54%

CUT = 3

Hmax = 24m

Subzona mixta situata in afara limitelor zonei îi protejate avand regim de construire continuu sau discontinuu si regim de inaltime de P+4 ,--."1 niveluri

subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimii maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45 metri

Locuințe individuale si colective mici cu :    2

maxim P+2 nivele situate in afara perimetrelor de proptectie    '.jjf

Parcuri, grădini și scuaruri publice orășenești și fâșii plantate publice    •' -


DOCUMENTUL/DESENllL REPREZINTĂ PROPRIETATE INTELECTUALA A AUTORILOR .TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARȚIALĂ, TARA ADR0BAREA SCRISA A ACESTORA SE SANCȚIONEAZĂ CONFORM LEGII NR 8/1996


OOPYArhitectura

general:


J40/3273/2003


OOPYArhitectura

Seecialițațe;    URBANISM

Sef proiect specialitate: arh. Octavia Popeea


PROIECTAT DESENAT VERIFICAT SEF PROIECT.


arh. Iustin Popescu l,. s.urb. Nicolae Andrei arh. Octavia Popeea arh. Octavia Popeea


, Scara: 1/500


Beneficiar:


VISU ADRIAN, SIMIONESCU DAN


Amplasament:

Str. Sabinelor 98 -100, sector 5, București


Titlu proiect

Plan Urbanistic Zonal


Proiect nr. 34/2007


A construita = 623 mp A desfasurata = 3433 mp A teren    =1165 mp

POT •    =54%

CDT    =3

S trotuare

si alei carosabile = 250 mp S spatii verzi = 292 mp = 25%

Parter+1+2+3 = 4nivele x 5 ap = 20 ap

Etajele 4-5 = 6 duplexuri

nr. apartamente = 26 ap x 1.2 = 31 locuri (22+ 10 platformne subsol)


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


UKAS

luO

UKAS

oua un MAMACJMOU

HvmaortMCNrM.

M*WO*MN7

001

001

SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat IS014001 :2004


Primăria Municipiului București

Nr. 595275/ind. SU/09.03.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 10/1/21/08.03.2007 PUZ - str. Sabinelor nr. 98-100, sector 5

Beneficiar : D-nii Visu Adrian si Simionescu Dan    Proiectant - SC OOPY ARHITECTURA

Suprafața studiata prin PUZ - S=cca 20 000,00 mp - din care S=1165,00 mp teren ce a generat PUZ -proprietate persoane fizice.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in zona centrala a Municipiului București, avand ca reper Calea 13 Septembrie (intersecție str. Sirenelor cu str. Sabinelor), sectorul 5.

-    Conform PUG Municipiul București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, terenul se incadreaza in zona mixta M3 - zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri.

Indicatori urbanistici; POTmax=60%; CUTmax=2,5.

Prin prezenta documentație de urbanism se propune supraetajarea cu un etaj a imobilului autorizat cf. A.C. nr. 544-S-l 1.09.2006.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata -locuire.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=54% ; CUTmax=3; Rmaxh=P+5E.

Circulații, accese; parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare;

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREAReferent, ing. VIC rQRj^ANF AARHITECT SEF AL MUNIC1

Arh. ADRIANlBO]


FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV-ORDIN M.T.C.T. NR. 22/2007 -

a^Tehiyci^de Urbanism si AmenajareaTeritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh? arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47

urnâniartel.: +4021305 65 O&Lwww&ueu^esti&rimaria.ro