Hotărârea nr. 365/2007

HOTARAREnr. 365 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. GIURGIULUI NR. 164 F - LOTUL 1, SECTOR 4


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonai ȘOS. GIURGIULUI nr. 164F Botul 1, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției .de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    ,

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea

Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    :

Văzând avizele emise de;...............    '

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. --D.U.A.T. a P.M.B. ; Avizele urbanism nr. 18/1/6/09.05.2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția, Mediului București: Aviz nr.

3304/232/2007;    ’

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a P.M.B, : Aviz nr. 633113/2007;

-    Comisia Tehnică de circulație a P.M.B. ;Aviz nr. 9631/2007;    .

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței ; Aviz nr. 155/2007;

Ținând seama de prevederile ;

-    Legii nr. 50/1931 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu

modificările și completările ulterioare;    '    '

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare;    -

Hotărârii Guvernului . nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-    PUG-uîui Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.

269/21.12.2000.    . .

în temeiul prevederilor art. 36 aiin.( 2) lit. c), art. 36 alin.( 5 )lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din. Legea 215/2001 privind administrația publică locaiă republicată;    r

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .    HOTĂRĂȘTE:    .

Art. 1 Se aprobă Plănui Urbanistic Zonal -Șos. Giurgiului nr. 164F-iotul 1, sector 4 pentru o suprafață de teren S-517,5G mp teren proprietate persoană fizică.

încadrare în Pianul Urbanistic Generai al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000:

Zona L3a - zonă destinată locuințelor colective cu maxim P+3-P+4 niveluri.

indicatori urbanistici reglementați: POȚmax-45%, CUTmax-1,3.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune avizată: locuire.

3

Indicatori urbanistici: POTmax=70% ; CUTmax=3,2; Rmaxh=P+5E -Hrnax-19 rn.

Art. 2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul Ia construire.    '

' Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. s

Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ‘    SECRETAR GENERAL

București,
B-dul Regina tiisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2■..jjj'.e.'Cîțyy.isi'iWti


.:<r

>

!h

i i [

i. rt

i i i i

d

■ i. i !

pi

I

rJ i i 1 i-

i i- 1' }

!

—    '!    1 f

330,22    , ,

X-.âî r°t I ,

i !    !    (0


"f t.l!


4G-fiS5

80.3!


p —s f

u I 0 Ol

_    J

Ippwpp

///////a

tassBiSl^

^/X'\

u a a a!! 3 s 2 n a;; 3

aaaBEuaaDSiiDauDi

urnita teren care

a genera? P.Q.Z.

EdificabiS propus

Retragere impusar; •

Circulații carosabile    i

î    ' -    ]

hiiiiiiitîioiiiîi

i ș 1 i

Circulații pietonale    j 1

A

- !

1

Accese carosabile    i

!

A

j

Accese pietonaîe

iC ZONA!

SOSEAUA GIURGIULUI NFL


HRĂNIȘI


Pl Âhl a * fi HM

1 W 18 'd W ii    î


•1 iK 7

s bxh


SECTOR 4, BUCUREȘTI


s a zs s-ve~


C.


vq, j r 1


-•^aa

ir


SC. 1:50(


Limita P.U.2


tșwifegWT8ggaBwwagfeigat»*»ipfa.’ggn»>b;B8s»8»aaa»ng!


CIRCULAȚII


J i.J

Bggagjgfgjg

IBIIhș

lljjj

1181


Limita teren care a generat P.U.2./ Edifijtabil ^rppiM


zyc


bw ctr/sabsb


_LmcC>hu!bp!etenJe j '    J /    '2't>'A,

■■'    j/p ■p    ' /;/

y    c^f jțatie •


■f'S :■ C •■

U ...

4 >


X/f

. '•<K


LCacarosabiie


Amenajare parcarrSSy64F-k

10 focuri de parcare amenajate in interforui

proprietății (parter) pentru 10 apartamente

cu suprafața utila maxima 1 OGmgm- cu.

posibilitatea suplimen.tarii.-c^27'l^fcuri, pentru .    // ’ «șy S: V-Xr


vizitatoriWSSBDIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

SMC certificat IȘO 9001:2000 SIMM certificat IS014001:2004


Primăria Municipiului București


Nr. 621011/14.05.2007


AVIZ DE URBANISM nr. 18/1/6/09.05.2007 PUZ - Sos. Giurgiului nr. 164F, sector 4Beneficiar - D-nul PETRICA CERBU    Proiectant - SC ARHIMAGE SRL

Suprafața de teren ce a generat PUZ - S=517,56 mp - proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:    _

Conform Planului Urbanistic General ai municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B.

nr. 269/2000 - terenul se incadreaza in Zona L3a - zona destinata locuințelor colective cu maxim P+3-P+4 niveluri.

Indicatori urbanistici ;POTmax=45% ; CUTmax=T,3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal - configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuire.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=70% ; CUTmax=3,2; Rmaxh=P+5E -Hmax=19 m.

Circulații, accese; parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.    ,

* Elaboratorul si beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea si veridicitatea

datelor si înscrisurilor cuprinse in documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de mediu, aviz MDLPL, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigdare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

,V


Sef serviciu,

Ing.TOANA BALAUREA


Referent, z ing. VICTORMANEAARHITECT SEF AL MUNICIP Arh.:. AD:


hcipiIjl RIANBC

w


UI BUCUREȘTI BOLD


FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV - ORDIN nr. 22/2007 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban $turdzai arh/ Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucusesti-prhîiada-.ro