Hotărârea nr. 364/2007

HOTARAREnr. 364 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BDUL BUCURESTII NOI NR. 50, SECTOR 1


JV»»..! I T.W«B>>. f«(A .,„    » -ii.-'Consiliul General al Municipiului București

'    HOTĂRÂRE

,    privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal

•    B-dul Bucureștii Noi nr. 50, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplina din cadrul Consiliului General a! municipiului București;    ;    '

Văzând avizele emise de :    -    ;

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -

D.U.A.T. a    : Aviz de urbanism nr. 3/1/1/31.01.2007;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - Aviz nr. 13516/751/2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

1780/109/2007;    ’ ,

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a P.M.B. : Aviz nr. 636220/2007;

-    Comisia Tehnică de circulație a P.M.B. : Aviz nr. 8983/2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: Aviz nr. 176/2007;

Ținând seama de prevederile :    '    ,    .

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

cu modificările și completările ulterioare;    .

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu

modificările și completările'ulterioare ;    .    .

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și. completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr, 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.( 2) iit. c), art. 36 aîin.( 5 )lit. c) și art. 45 alin, (2) Iit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată;    ..........

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - B-dui Bucureștii Noi nr. 50, sector 1 pentru o suprafață de teren S =2053,26 mp ~ teren proprietate persoană juridică.

- Conform PUG~u!ui Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în Zona A2a - zona destinata unităților predominant industriale.

indicatori urbanistici: POTmax=80%; CUT volumetric max=15.

Condiții de construire aprobate :

Funcțiunea avizata - funcțiuni mixte (locuințe, birouri, comerț). Indicatori urbanistici:    POTmax=S0% ; CUTmax=7,5;

Rmaxh=2S+P+M+8E-14E, Hmaxcomisa=33m-51 m

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și

nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.    ■

Art.4 Perioada de,valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2' . ■ ■ ■ ....... . ' ■”,/'/

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.roPrimăria Municipiului București

Nr. 586193/2006

598227/ind. SU/02.01.2007


'< i„i As A /,J‘ H ?V3 ■/.,/1


; r î?y h    7 iu A :i

-W7

AVIZ DE URBANISM nr. 3/1/1/31.01.2007    ,

PUZ - B-dul Bucureștii Noi nr. 50, Sector 1

T tMRECTW < ASISTENTA fEHHSCâ

Beneficiar : SC A&V COMIMPEX 93 SRL    Proiectant - F DEȘT""


SSL&iw»

C.G.M.8


0,


Suprafața studiata prin PUZ - 8=2053,26 mp - proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in partea de Nord a Municipiului București, la intersecția B-dului Bucureștii Noi cu str. Lujerului, sectorul 1.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona A2a - zona destinata unităților predominant industriale.

Indicatori urbanistici: POTmax=80%; CUTvolumetric max=15.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiitid conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea, avizata - funcțiuni mixte (locuințe, birouri, comerț).

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=60 % ; CUTmax=7,5; Rmaxh=2S+P+M+8E-14E Hmaxcomisa=33m-51 m.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si ' amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.    “

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M/T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Referent^ ing. VICTOR


Sef serviciu,

Ing. XOAN4BALAUREA

'Arhitect sef al muot4ipiuluibucuresti

Arh. ADRIAN


Vhj d.'rec

’    ș VOiî? URS afiiSjț. c

jg


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea TeritoriuliAg.^RDoina,/Cr®iea, arh.

arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Stardza^wh. Dorin Ștefan, arh. V;

b-dul Re^nsUSteabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primâria.^


I i.LIMITE    '—-

LIMITA TERENULUI CE A GENERAT P.U.D LIMITA ZONEI CARE FACE OBIECTUL P.U.D-ului


ARTERE IMPORTANTE LA NIVEL LOCAL EXISTENTE TROTUARE SI ALEI LINIE TRAMVAI

ZONIFSCARE FUMCTOALÂ

ZONA INDUSTRIALA

CASA DE CULTURA MODERN CLUB

SPATII VERZI

REGLEMENM

FUNCȚIUNE MIXTA (LOCUIRE, COMERȚ)

SPAȚIU PLANTAT SI LOC DE JOACA PENTRU COPII RAMPA ACCES SI ZONA PARCARE EXTERIOARA ACCES CAROSABIL PARCARE

ACCES PIETONALINDICI URBÂNSSTiCÎ

POTmax = 60%

CUTmax = 7,5