Hotărârea nr. 363/2007

HOTARAREnr. 363 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BDUL AVIATORILOR NR 17, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul AVIATORILOR nr. 17, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București ;

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 33/14/21.12.2006;

-    Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural și Național a Municipiului București : Aviz nr. 718/Z/2007;

-    Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului : Aviz nr. 190/2007;

-    Agenția pentru protecția mediului București: Aviz nr. 2076/138/2007;

-    Comisia de coordonare rețele a PMB: Aviz nr. 622521/2007;

-    Comisia de circulație : Aviz nr. 7424/2007;

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului ,nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.( 2) lit. c), art. 36 alin.( 5 )lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată;CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - B-dul Aviatorilor nr. 17, sector 1 - pentru o suprafață de teren studiată S=2200,00 mp din care teren ce a generat PUZ - S-792,87 mp proprietate persoană fizica.

Conform documentației de urbanism "PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 279/2000 - Zona Protejată nr. 59 -PARCELAREA JIANU.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=40%; CUTmax=2,5; Hmax=13 m.

Condiții de construire aprobate :

Funcțiunea - birouri.

J

Indicatori urbanistici:    POTmax=65% ; CUTmax=3,5;

Rmaxh=2S+P+2E - 3E-4E-5e

retrase, Hmax=22,50 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.


SECRETAR GENERAL ^ALȘp^ICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2ȘKBȘsSfflB»S?SHR!5ȘSȘ^H

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-maii: urbanism@bucuresti-primaria.ro
Primăria Municipiului București


Nr. 613950/ind. SU/19.03.2007

AVIZ DE HRBANISM-mr. 33/14/21.12.2006 PUZ - B-dul Aviatorilor or. 17, Sector 1Beneficiar : D-nul Goncea Liviu D-na Chitara Florica


Suprafața studiata prin PUZ - S=cca 2200,00 mp -


■ / Proiectant - arh. Florentin Gudila arh. Horea Gavris

'.din care suprafața de teren ce a generat PUZ


S=792,87 mp - teren proprietate persoane fîzice/juridiee.

Amplasare, delimitare studiu;

-    Zona studiata prin PUZ se afla situata in partea Centrala a Municipiului București, in zona N-V a intersecției arterelor principale de circulație B-dul Aviatorilor cu str. Arh. Ion Mincu - respectiv P-ta Aviatorilor.

-    terenul se incadreaza in documentația de urbanism ”PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat prin HCGMB nr. 279/2000 - Zona Protejata nr. 59 - PARCELAREA JIANU.

Indicatori urbanistici; POTmax=40%; CUTmax=2,5; Hmax=13 m.

Se aviz^aza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata-birouri.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=65% ; CUTmax=3,5; Rmaxh=2S+P+2E - 3E-4E-5Eretrase.

Hmax=22,50 m.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.    '

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz de preeoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi .folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism'se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.    ■


Sef serviciu,    .    Referent,

Ing . IOANA BALAUREA    ing. VICTOR MANEA

jV    ARHITECT SEF AL MUN^2IPIUL^j9^*iSfeTI

; Arh.ADRMBOI^^Igcz^lĂ    -

\    ’ î! £    5/ c'!

__22AJVT5S&H

AVIZ CONSULTATIV-ORDIN nr. 22/2007 - Comisia Tehnica, de Urbanism- si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Be arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


FPS-21-01/6


arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh.'Co^^htih Enache, arh. Serbau Sturdza,

fi

’/Ciji /

li '■ •

_ _fi-' ȚA-

URomânia; tel.: +4021305155 00; www.bucuresti-prirbaria.ro


b-dul Regina Eiisabeta 47, secte
Lj •


liiillSWii!

uimiiMFioTijm

2P58 P !

ISill 'ÎSIEOM lîftl. liiln=1liii HfiiaiMSîii'


«emili RT-41% CIT-2,5


ssaa w1®    si eâa»&'■'»S3&aasrsaâi£a.£a sa sisaawwawafla ,4>a?iî»'^Eawuasa «atasca».!?

P®>5®% W<8 !iaiii=tOfi! SniasMSm 1BÎI1 Blfti ft 6HÎMT PE _ ÎOOÎ Bl» eiieiiiîKfli®si8tti    '

«MÎIIKTilIM lEiiSm SI «II Iii OiMlIITIil BlSfllBl/lBWIlSTilTii

- l'vV


BIISSÎ / PHSTiBI SlWffiifi f,

'tvs


ieiflîlBEiSMiTiîi

B8ISTWOSSIIISTIIÎI

SMTISII liOltf

BIFSeilttBOPlS^ISlIISS P!îiio=OS% B®Iiiai=355 liiai-22s5iri ■

1 BOISIMBIII PIIHSSI 2 W+2<« iiTliSi 1=702,871!»    10=51201»

IKESOMK l«5fTO!Bl


BENEFICIAR:    GONCEA LIVIU / CHITARU FLORICA

.QZZL


IMOBIL DE BIROURI BULEVARDUL AVIATORILOR NR. 17 _ SECTORUL 1 BUCUREȘTI


REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICÂRE FUNCȚIONALA?CIRCULAȚII SI RESTRICTif i \    C:?-    "

2.2


<    :500