Hotărârea nr. 362/2007

HOTARAREnr. 362 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ROCADEI NR. 3, SECTOR 1


Xlt«m rr    )' ’-Tțr C -a *»    1 !    .


n Bl'> i"*    f    f »    ) r ir? -■    «    f    «l «• A> *}* '


Consi tiu G-noial ai î/_umc ip,vlo t București

HOTĂRÂRE    >

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zona!

Sîr. Rocadei nr. 3, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportui Comisiei de Urbanism §i Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din câtimi Consiliului Genera! al Municipiului București:.................;    '

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului GTUAT - DUÂT

a PMB : Aviz de urbanism nr: 22/1/66/30.05.2007;    \ ,

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: Aviz pr. 158/2007;

-    Agenția pentru protecția mediului București: Aviz nr. 3307/^35/2007;

-    Comisia de coordonare rețele a PMB: Aviz nr. 635850/2007;

-    Comisia de circulație : Aviz nr. 9682/2007;    \ *

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dei construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare;    •    ,

-    Hotărârii Guvernului .nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

Genera] de Urbanism, modificată și completată ;    t •

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.sVLB. nr.

269/21.12.2000.    .....

în temeiul prevederilor art. 36 aiin.( 2) lit. c), art. 36 allin.( 5 )lit. c) și art. 45 alin. (2) liî. e) din. Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată;    '


CONSILIUL GENERAL AL MUNÎCÎPIULUÎ BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Rocadei nr. 3, sector 1- pentru o suprafață de teren S~470,00 mp proprietate persoane fizice,

- Conform PUG București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în Zona L1d - locuințe individuale caracterizate de următorii indicatori urbanistici:

POTmax=20%; CUTmax=0,7; Rmah=P+2.

Condiții de construire aprobate :

Funcțiuni - locuire.

J

Indicatori urbanistici:    POTmax=50%; CUTmax=2,7;

Rmaxh=S^P+4E.    '

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.    ’

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. ■    '

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .    -

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

8-dul Regina Eiisabeîa 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.rQ

Pag 2«HSS5^


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIetaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-maii: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Mr. 633654/31.05.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 22/1/66/30.05.2007

PUZ - STR. ROCADEI NR. 3, SECTOR 1

BENEFICIAR: D-NUL BURLOI CRISTINEL SI D-NUL BURLOI DAVID

ELABORATOR: SC VELPLAN DESIGN SRL    ................-

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: S - 470,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism se află situat in partea de Nord a Municipiului București, Sectorul 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG-MB-Zona L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT mai mic de 20% situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =20%;CUTmax =0,7, Rmaxh-P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL . CONFIGURAȚIA EDUCABILULUI Si INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: Locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =50%; CUTmax =2,7; RmaxH =S+P+4E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

. * Elaboratorul .și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

* La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și complețeâză prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.    ,

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ingjoana Baiaurea''

ARHITECT ȘEF AL MUNIdlPIUL^ăUSU^h ARH. ADRIAN BOLDReferer

ing. Victor' jnea


FPS-21-01/6

.    "-r'/X

AVIZ CONSULTATIV cf. ORDIN MTCT nr. 22/2007 - COMISIA TEHNICĂ DE~i^R^li^^^Em3AREA^TERITORIULUI.

arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh?”Conștântip»Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Huijfueh. "

f

/

b-dul Regina Eiisabet


i-'Ț,sector 5, Bl


:torS^Bucursșt4rfîoniân1â; tel.: +4021305 5500;' >ww;bucuresți-primariâ.roIMIiliPIfflPiSft

SIPIftBîi IIBCIBSli lillll S<+4 SIPliflTI HiHClBSli I! PlllfilWI IBHSflflTI    ' "    '

ICliS Sili IIPMBIFS! -îiiTiftB Pionii c o®»! Plia 11

| FliCTSilS EKISTiMTI

i    TII1M / BOSIlflOTIi Ctt MCTlil! SIBISTISilî

II «SCI Bl»»!»! â.O€B!NTEIlD8HDUALE llSiOSSPflBftBISIS PffifiHΠfITifflîlll

bice


ssr

icis


J SPATIE PLANTATE    .

«I/-


’l Ci MMMMBSI1EI1MMHT

( )    ilSOII HSOSl MlîITi PI BUCII!; i "X

TSPlSil Ol IIBCiliTII


BilGUlili CAROSABILE CIKMÎI! MOTNALI - Î88TMK

S teren '= 470.©©mp A ©©îssîr. - 22Sa3©mp A desf. = 1202„©©Mi3 POT    = 50 % '

COT    =2.7

RMH =S+P+4

Suprafața care va trece in domeniu public “ 35.3 mp

Sîiant îeriîsdai penîw terenui e© a generat documentația

MP    •    ' %

SPATII VERZI

144.®    :

SPATII CONSTRUITE

226.©    50

CIRCULAȚII

~    iso.® r    ț

TOTAL-

47»::

Soeciaiiiate.

URBÂM8SÎ


V Ifâ/c^CbCC 1 Proiect: ’

'PLAiUKBÂMSSTSCWMÂL

^aș®/siassaaaajaș aiafs««ass6s»«si(»!siS!^wffl«șfls^s6ws!?s£reiiîLLQgj|j^Ț^^pi^

'flewffiKsr ............." .............................................................IsîR. ROCADEI SSE. 3

BțlRLCH fflra®TBNKL SI SURL01 DAV®    ; BUCUREȘTI, SECTOR 1,

Sefproiect:    .'    i

sjrb. Șalsisâ SGMK3AR;

întocmit ‘ desenai:    !

urik K_tvlii VBJHiA    1    ; Titlu! planșei:

Uri», Ma SMSSJtSg    '{ RESLSSBfSftm URB^STICE'

_____4 / i

Paza:

P.0.Z

Proiect nr.:

390887

Data:

w