Hotărârea nr. 361/2007

HOTARAREnr. 361 din 2007-12-13 PRIVIND APROBARE PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. PARANGULUI NR. 54 B - 56, SECTOR 1


' ‘««rvn'o. 'Vn    ,    -T,    ,    , ,{    U ,

■’tW* *r *7. sv."-«lri-#l‘\(lliv^ 1P<^Y    “iConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE    '

privind aprobarea Planului Urbanistic Zona!

Str. PARÂNGULUI nr, 54BG6, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportui Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

. .Văzând avizele emise de:..... ..............:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 22/2/18/01.06.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinței: Aviz nr, 185/2007;

-    Agenția pentru protecția mediului București: Aviz nr. 3883/304/2007;

-    Comisia de coordonare rețele a PMB: Aviz nr. 642435/2007;

-    Comisia de circulație : Aviz nr. 10859/2007;

Ținând seama de prevederile :    ,

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului Generai de Urbanism, modificată și' completată ;

-    PUG-ului Municipiului' București aprobat'prin Hotărârea C.G.M.B. nr.

269/21.12.2000.    Â    '

în temeiul prevederilor art. 36 alin.( 2) lit. c), art. 36 alin.( 5 )!it c) și art. 45 alin. (2) îit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată;    ■

îomania; tel.: +4021 305 55 OG&mv ești p imarca/rt

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Str. Parângului nr. 54B-56, sector 1- pentru o suprafață de teren studiata 8=3500,00 mp din care S-496,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoane fizice.

Conform Pianului Urbanistic General a! Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269Z2000, terenul se încadrează în Zona L2a- locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

indicatori urbanistici; POT max =45%;CUT max =1,3.

Condiții de construire aprobate : indicatori urbanistici :

POTmax =60%; CUTmax =2,7; RmaxH =S+P+3E-4E retras.

Funcțiune avizată ; locuire.

J

Art 2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

București,-13


Nr.361


JWWUNIQIPIUIUI BUCUREȘTI Câ>'''...........- Tuâor TomaB-du! Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
ît PAKANSUL'yi 54EI'=5©5S Planșa 2.1. - Plan de reglementari

limite

limita PUZ

=    limita lotului ce a generat PUZ

limita'de proprietate

imobile existente

circulații carosabile

lijgjjMSi circulații pietonale

spațiu verde aferent locuirii

ne, bovindouri, console j retras

VW 1-

...~y,Al;2

SC ALPHA STUDIO SR.L

Arhilectura-Design-Costructii - 1    •

J40/10321/2000    ' :'?.<•    -

ISO 9001:2000 Z 1160    J ' ^2?-

P.U.Z.

jțSU-'PARANGULUI 54B-56\^T

AP^.Wr523Z

Specialitatea: ARHITECTURA & URBANISM Sofware: CorelDRAW/

Licența nr.: DR12WUX-U24147-CNS

BENEFICIAR:

VEREANU M. DUMITRU G O , VLAD GHEORGHIU    '

CR1RTFRCU- GRATIA.OjXn?^IFl“A'

2.1

ÎNTOCMIT;

arh.VLAD CAVARNAll urb. RALUCAAXANTE

TITLULTLANSEi.-' f ^P^rT^Tegulamenf.    t.6


DIRECȚIA URBANISM ȘB AMENAJAREA TERITORIULUI etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
001


'O:


SMC certificat ISO 9001:2000


SMM certificat IS014D01:2004


Primăria Municipiului București /


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare/Ur-Nr. 619712/15.06.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 22/2/18/01.06.2007 PUZ - STR. PARÂNGULUI NR. 54B-56, SECTOR 1

BENEFICIARI: D-NUL VEREANU MIHAI DUMITRU; D-NUL GHEORGHE VLAD;
D-NUL CRISTESCU GRAȚIA GABRIELA

ELABORATOR: SC ALPHA STUDIO SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 3500,00 mp, din care S - 496,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul ce face obiectul studiului se află situat în partea de Nord a Capitalei, având ca reper de două trame stradale principale B-dul Ion Mihalache și Calea Griviței, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG - Zona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =45%;CUT max =1,3.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

’    CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI    '

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE ,

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =60%; CUTmax =2,7; RmaxH =S+P+3E-4E retras. CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. >66/2006.    .

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:. aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T:C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după dprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUțBUCUREȘÎI ?    ARH. ADRIAN BOLD


țUDRIA


Referent,

ing. VictorVlanea

FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV cf. ORDIN MTCT nr. 22/2007 - CQlfllSIA TEHNICA DE URBANISM'CfAMENAJAREA TERITORIULUI:

arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerbân jsmrdza;, arh. Qdb.sțanțiri^Enache, arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Vidrei Hurduc ""h-r- , {

b-dul Regina Elisabeta 47,s


ria.ro