Hotărârea nr. 360/2007

HOTARAREnr. 360 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLUL REZIDENTIAL SOS STRAULESTI NR. 93-199, SECTOR 1 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 227/2015


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

Ansamblu rezidențial Șos. STRAULEȘTI nr. 93-199 , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - DUAT a PMB- Aviz de urbanism nr. 11/1/19/14.03.2007 și Aviz de urbanism nr. 49/12/28.11.2007

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz

nr.2351/166/31.07.2007    ’

-Comisia de coordonare lucrări edilitare a PMB: Aviz nr. 625562/19/11.05.2007

-    Comisia Tehnică de Circulație : Aviz nr. 6163/29.03.2007

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: Aviz nr. 125/2007

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

PUG-ului - Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Ansamblu rezidențial Șos. STRAULEȘTI nr. 93-199, sector 1, pentru o suprafața studiată de S= cca. 6 ha, din care suprafața terenului care a generat documentația S= 54025,19 mp - proprietate persoane fizice / juridice;

încadrare în PUG- subzona locuințe mici L1d - POTmax=20 %, CUTmax=0,7, P+2E și V4 - zona verde de protecție a cursurilor de apa -POTmax=15% , CUTmax=0,35 .

Condiții de construire aprobate : ansamblu rezidențial.

Indicatori urbanistici:

ZLSc- POTmax=60 %(cu excepția parcelei 5.4 - POTmax=79%), CUTmax=2,5,Rmaxh=D+P+2+M-D+P+2-3E;

ZL1- POTmax=35%, CUTmax=1, Rmaxh=D+P+1E-D+P+2E ;

ZL2 - POTmax=50%, CUTmax=1,5, Rmaxh=D+P+1-2E - D+P+2E;

ZȘ-POTmax=70%, CUTmax=2,5, Rmaxh=D+P+2E-D+P+2E+M ;

ZV-POTmax= 15% , CUTmax=0,2 , Rmaxh=P.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

da,

UKAS

$«£ «tfeat BO SMt:

UKAS-

SIWU«lita:ăO',4O31: 2Slm!


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 683604/27.11.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 49/12/28.11.2007 PUZ - Ansamblu rezidențial - Sos. STRAULESTI nr. 93-199, sector 1

Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM nr. 11 / 1 /19 /14.03.2007

Beneficiar - d-nii. V.BITOIU ; E.TANASOIU    Proiectant - BBM GROUP

TEREN care a generat documentația S=54025,19 mp - proprietate persoane fizice / juridice .

Amplasare, delimitare studiu

Zona studiata prin PUZ se afla in nordul municipiului, intre lacurile Grivita si Băneasa, la sud de intersecția bd. Ion Ionescu de la Brad si sos. Straulesti. Conform regulamentului PUG amplasamentul studiat se încadrează in subzonele ; Lld - POTmax=20%,CUTmax=0,7,Rmaxh=P+2E si V4 - zona verde de protecție a cursurilor de apa - POTmax=15%, CUTmax=0,35.    ’

Urmare prevederilor Ordonanței de urgenta nr. 114/ 17.10.2007 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului si a condițiilor impuse prin avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, s-a restrâns studiul la zonele 1 - 5 , cu respectarea prevederilor regulamentului PUG - MB pentru subzona V4 .

Indicatorii de urbanism nu se modifica .

Circulații,accese: parcarea, gararea , tramele stradale propuse vor respecta normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație , aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: sunt valabile avizele obținute pentru documentația inițiala

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate

anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani de la data aprobării si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Șalaurea


ARHITECT ȘEF AL MUNI&IPI ARH. ADRIAN


AVIZ CONSULTATIV - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arți Dan Marin, arh. Constantin Enache , arh. Dorin Ștefan, arib^Sffieîl

REȘTI


FPS-21-01/6

ffra-Cnsteă/arh. Alexandru Beldiman, arh. fc, Serbați Sțurdza


trazii Straulesti


definitiva de construire supraterana «trie a malului de lac (cu excepția construcțiilor b de spațiu verde)


ite in vederea extinderii str Straulesti


ite in vederea realizării drumului privita

Șiiamentul străzii

trași)


'ematizate vertical


ale

cu locuire individuala pe parcela ltime (P+l+M)


i locuire individuala pe parcela ltime (D+P+l - D+P+2)


i locuire semicolectiva inaltime (maxim D+P+2+3 retras)


servicii / cultura


verde - plantații de aliniament public / privat


lent sub ape


I carosabile drum de halaj)


-\p

■r^L5-5

PROFIL TRANSVERSAL Str. secundara - fundătură


6-6

PROFIL TRANSVERSAL Str. secundara - fundătură


II ’

5

50.00

00


1.00


su^Eifproiectul!.    PLAN URBANISIIC ZOf

r/    ANSAMBLUL REZIDEÎ

SBS, STRAULESTI, NR.93-199, SE

NAL

NTIAL CTDR 1

Al. Beldiman

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONFICARE-FUNCȚIONALA

t

M. Mathe    z

Raluca Criscota

y* V. Ritoiu, L. Chereches,    "țT, ^n7V

SC Ricon Red SRL    JO.z/zUUți

AZA OE PROIECTARE

P.U.Z.

^ManuarieZOOTF**    r WWSQ 2/liJ