Hotărârea nr. 36/2007

HOTARAREnr. 36 din 2007-02-20 HOTARIRE 36 din 20/02/2007 PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, PENTRU INFIINTAREA UNEI SECTII DE POLITIE
HOTARARE nr. 36 din 20/02/2007
HOTARIRE 36 din 20/02/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru infiintarea unei sectii de politie

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina  din cadrul  Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul  art.38 alin.(2), lit.c) si art.46 alin.(2¹) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba trecerea imobilului compus din teren in suprafata de 4862,76 mp si constructii, situat in Aleea Callatis nr. 1A, sector 6 din domeniul public al municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru infiintarea unei sectii de politie

Art.2 Terenul se identifica potrivit planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate scara 1:500 intocmit de Florescu Constantin –autorizat ONCGC,  care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  si Consiliul local al Sectorului 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 36

Județul: BUCUREȘTI Unitatea adm.-terit.: SECTOR O Cod SIRCTA: î 79196

Adresa corpului de proprietate:

Aiee Cella tis, jar. IA

Nr. cadastral al bunului imobil:

550370.774 550414.781 550421.114 550420.611 550417.541 550416.951 . 550416.112

8    550415.469

9    550411.710

10    550411.437

11    550411.184

12    550409.385

13    550407.772

14    550403.159

15    550372.987

16    550360.0S9

17    550357.063

18    550360.938

19    550366.216

20    550366.907

21    550367.464

22    550370.191

Lungimi . laturi ,


-1-290.428m


S teren=48g2.76-nm


335394.683 335399.937 335401.026, 335405.080 335430.018 335434.9961 335441.799 335447.011 335477.477, 335480.875 335482.9371 335492.935 , 335494.243 335493.911 335490.38B 335488.838 335488.485 335466.433 335428.190 335423.179, 335419.313, 335399.178


Salon de pniectie: “STSREO LOCH,

Recepționai.-


Nvsnele si prenumele executdntxduiLlrig. Plorecu Constantin Semnătură si    ;    ■ \

-


2?o/g: 08.1t2006


5>c.vu;-'-


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE (intra vila

SCARA 1:500


Proprietar:

STATUL ROMAN Administrator*.

AffMSTEffUL ABMJNISTRAT/EI SI INTERNELOR DISECȚIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Adrese:

Ca/ea Victoriei* ar. 19, sector 3, București

I Ca^e’9°r{e de    ,    ,

Folosința    /Suprafața r?j

Construcții

Jfereî?ȚPort -Spațiu verde Alei betonate


C3] 17.96^

1841,90 ~ 8363.58


133.10


BUCUJ&șț/»


AGENȚIA NAȚIONALA DS CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA AL MtmiPIVIW BUCUREȘTI