Hotărârea nr. 359/2007

HOTARAREnr. 359 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. BRADETULUI NR. 24, SECTOR 4 MODIFICATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 14/2009


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -str. BRADETULUI Nr. 24, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de : ,

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB- Aviz de urbanism nr. 32/1/9/18.12.2006

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.2505/172/19.06.2007

-    Comisia de coordonare    lucrări edilitare    a PMB:    Aviz

nr.634153/22/01.06.2007

-    Comisia Tehnica de Circulație : Aviz nr.9811/30.11.2006

-    Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice si Locuinței : Aviz nr. 156/2007

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;.

-    Hotărârii Guvernului, nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

General de Urbanism, modificată și completată ;    .

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5 )lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. BRADETULUI nr.24 , sector 4, pentru o suprafața studiată de S= oca. 14000 mp din care suprafața terenului care a generat documentația S= 7406,54 mp -proprietate persoana juridică;

încadrare în PUG- subzona locuințe mici - POTmax=45%, CUTmax=1,3, P+2E .    ’

Condiții de construire aprobate : ansamblu rezidențial.

POTmax=50%, CUTmax=2,4, Rmaxh=S +P+6-9 E ; Hmax cornișa=25m .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.    ’

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .    .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 1^t2.2007 Nr.359

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

Primăria Municipiului București1^


Nr.584944/29.11.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 32/1/9/18.12.2006 PUZ - str. BRADETULUI nr. 24, sector 4 ' ~


Beneficiar - s.c apolodor comimpex s.r.l ; Proiectant - s.c crisan & ci ARCHITECTURE - URBAN PLANNING & DESIGN

Suprafața studiata prin PUZ - S= cca.14000 mp- din care suprafața terenului care a generat documentația S = 7406,54 mp proprietate persoana juridica .

Amplasare, delimitare studiu :

Amplasamentul studiat prin PUZ se afla in zona de est a municipiului, in vecinătatea industriilor . Conform regulamentului PUG , terenul este cuprins in subzona LI a - locuințe individuale si colective mici P+2E , PGTmax=45% , CUTmax=l,3 .

Se. avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare . Funcțiunea avizata -ansamblu rezidențial.,

Indicatori urbanistici avizați: POTmax= 50 %,CUTmax=2,4, Hmaxcomisa = 25 m    .

Rmaxh=S+P+6-9 E.    '    '

Circulații, accese: parcarea, gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

I    I

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,aviz de mediu , aviz MTCT.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinei) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu

Ing .Ioana Balaurea'ARHITECT SEF AL MUNE :'    Arh . AD

tr liekiiinan. arh. Dan Marin,


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, 'âi: arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc <

10*1

«r

0 0


piet@naie


sere si plantate

4 mp/S'<


9-43 mp

parfe^gBIt-^jS

.35-/'L/ 54\ tir.f2.XcX’

...........sx.........................

"•i

'-'«M


■    ■    /xx./?xxx'z .xx    zz1 xx X    ' XX ,x

CR8SÂW

ORE,

DESIGN S.R.L

,2006

" , ,

SUPRAFAȚA

BENEFICIAR:

PROIECT

*

S.C. APOLODOR 8 X

DU 16

DATA

PLAN URBANISTIC ZONAL BiUBETOLUl

FAZA

noiembrie

2006

PUZ

șr Crlsan

, SCARA

REGLEMENTARI -    -    ’

■ ZONIFICARE FUNCȚIONALA, CAI DE COMUNICAȚIE,

SI RESTRICȚII TEHNICE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA

PLANȘA

a Buzatu

r^&

/    1 :500

2/8

ar Grăsan

u Andreescu

4^'