Hotărârea nr. 358/2007

HOTARAREnr. 358 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL BANEASA, SECTOR 1 MODIFICA HCGMB NR. 269/2000

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ - ANSAMBLUL BANEASA, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    ■

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 24/1/73/13.06.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: Aviz nr. 164/2007;

-    Agenția pentru protecția mediului București: Aviz nr. 3794/296/2007;

-    Autoritatea Aeronautica Civila Romana: Aviz nr. 19649, 13801/727/25.09.2007;

-    Comisia de coordonare rețele a PMB: Aviz nr. 643536/2007;

-    Comisia de circulație : Aviz nr. 11074/2007;

Ținând seama de prevederile :

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5 )lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Modificare PUZ ANSAMBLUL BANEASA, sector 1- pentru o suprafață de teren S-224,00 HA proprietate persoană juridică.

Terenul se află situat în Zona de Nord a Municipiului București, între Aeroportul Băneasa și Aleea Privighetorilor, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ AVIZATE/APROBATE ANTERIOR: PUZ (reactualizare) - ANSAMBLUL BĂNEASA - sector 1, București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 131/2005.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

U.T.R. 1 : POTmax-50%; CUTmax-4; Hmax-45 m;’

U.T.R. 2 : POTmax-50%; CUTmax-3; Hmax-45 m;

U.T.R. 3 : POTmax-50%; CUTmax-4; Hmax-45 m;

U.T.R. 4 : POTmax-50%; CUTmax-3; Hmax-45 m;

U.T.R. 5 : POTmax-50%; CUTmax-2,5; Hmax-45 m;

U.T.R. 6 : POTmax-40%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 7 : POTmax-50%; CUTmax-2; Hmax-25 m;

U.T.R. 8 : POTmax-40%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 9 : POTmax-80%; CUTmax-4; Hmax-30 m;

U.T.R. 10 : POTmax-30%; CUTmax-0,8; Hmax-20 m;

U.T.R. 11: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-15 m;

U.T.R. 12: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-15 m;

U.T.R. 13: POTmax-20%; CUTmax-0,5; Hmax-10 m;

U.T.R. 14: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-20 m;

U.T.R. 15: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-20 m;

U.T.R. 16: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-15 m;

U.T.R. 17: POTmax-40%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 18: POTmax-40%; CUTmax-0,8; Hmax-15 m;

U.T.R. 19: POTmax-40%; CUTmax-0,8; Hmax-15 m.

CONDIȚII DE CONSTRUIRE APROBATE:

FUNCȚIUNI AVIZATE: birouri, comerț, servicii, locuire, funcțiuni complementare locuirii (grădiniță, creșă, construcții pentru sănătate, construcții pentru culte, dotări instalații și echipamente), servicii publice,

gospodărie comunală, spații pentru profesii liberale, spații verzi pentru agrement.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

U.T.R. 1 : POTmax-60%; CUTmax-6; Hmax-45 m;

U.T.R. 2 : POTmax-60%; CUTmax-6; Hmax-45 m;

U.T.R. 3 : POTmax-60%; CUTmax-6; Hmax-45 m;

U.T.R. 4 : POTmax-50%; CUTmax-3; Hmax-45 m;

U.T.R. 5 : POTmax-60%; CUTmax-6; Hmax-45 m;

U.T.R. 6 : POTmax-60%; CUTmax-2,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 7 : POTmax-50%; CUTmax-3; Hmax-25 m;

U.T.R. 8 : POTmax-60%; CUTmax-2,2; Hmax-25 m;

U.T.R. 9 : POTmax-80%; CUTmax-4; Hmax-30 m;

U.T.R. 10 : POTmax-60%; CUTmax-2,5; Hmax-20 m;

U.T.R. 11: POTmax-60%; CUTmax-3; Hmax-25 m;

U.T.R. 12: POTmax-60%; CUTmax-3; Hmax-20 m;

U.T.R. 13: POTmax-60%; CUTmax-2; Hmax-10 m;

U.T.R. 14: POTmax-60%; CUTmax-3; Hmax-25 m;

U.T.R. 15: POTmax-60%; CUTmax-3; Hmax-45 m;

U.T.R. 16: POTmax-60%; CUTmax-2,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 17: POTmax-60%; CUTmax-2,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 18: POTmax-60%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 19: POTmax-60%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Maria RoxanaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro_Primăria Municipiului București_

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

Nr. 619988; 622955/15.06.2007

AVIZ PE URBANISM nr. 24/1/73/13.06.2007 Modif. PUZ - ANSAMBLUL BĂNEASA, SECTOR 1

BENEFICIAR: SC BĂNEASA INVESTMENTS SA

ELABORATOR: SC WESTERN OUTDOOR SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 224,00 HA teren ce a generat PUZ - proprietate persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Terenul se află situat în Zona de Nord a Municipiului București, între Aeroportul Băneasa și Aleea Privighetorilor, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ AVIZATE/APROBATE ANTERIOR: PUZ (reactualizare) - ANSAMBLUL BĂNEASA - sector 1, București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 131/2005.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

U.T.R. 1 : POTmax-50%; CUTmax-4; Hmax-45 m;

U.T.R. 2 : POTmax-50%; CUTmax-3; Hmax-45 m;

U.T.R. 3 : POTmax-50%; CUTmax-4; Hmax-45 m;

U.T.R. 4 : POTmax-50%; CUTmax-3; Hmax-45 m;

U.T.R. 5 : POTmax-50%; CUTmax-2,5; Hmax-45 m;

U.T.R. 6 : POTmax-40%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 7 : POTmax-50%; CUTmax-2; Hmax-25 m;

U.T.R. 8 : POTmax-40%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 9 : POTmax-80%; CUTmax-4; Hmax-30 m;

U.T.R. 10 : POTmax-30%; CUTmax-0,8; Hmax-20 m;

U.T.R. 11: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-15 m;

U.T.R. 12: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-15 m;

U.T.R. 13: POTmax-20%; CUTmax-0,5; Hmax-10 m;

U.T.R. 14: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-20 m;

U.Ț.R. 15: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-20 m;

U.T.R. 16: POTmax-45%; CUTmax-1,2; Hmax-15 m;

U.T.R. 17: POTmax-40%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 18: POTmax-40%; CUTmax-0,8; Hmax-15 m;

U.T.R. 19: POTmax-40%; CUTmax-0,8; Hmax-15 m.

Prezenta documentație de urbanism modifică indicatorii urbanistici sus-menționați.


DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.roV

UKAS

V

UKAS

uuttirr

MAMUUMfOT

fK-VWONMENrAL

001

001

SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat IS014001:2004


_Primăria Municipiului București_

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

INDICATORII URBANISTICI PROPUȘI SI FUNCȚIUNILE ADMISE FIIND

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE: birouri, comerț, servicii, locuire, funcțiuni complementare locuirii (grădiniță, creșă, construcții pentru sănătate, construcții pentru culte, dotări instalații și echipamente), servicii publice, gospodărie comunală, spații pentru profesii liberale, spații verzi pentru agrement.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

U.T.R. 1 : POTmax-60%; CUTmax-6; Hmax-45 m;

U.T.R. 2 : POTmax-60%; CUTmax-6; Hmax-45 m;

U.T.R. 3 : POTmax-60%; CUTmax-6; Hmax-45 m;

U.T.R. 4 : POTmax-50%; CUTmax-3; Hmax-45 m;

U.T.R. 5 : POTmax-60%; CUTmax-6; Hmax-45 m;

U.T.R. 6 : POTmax-60%; CUTmax-2,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 7 : POTmax-50%; CUTmax-3; Hmax-25 m;

U.T.R. 8 : POTmax-60%; CUTmax-2,2; Hmax-25 m;

U.T.R. 9 : POTmax-80%; CUTmax-4; Hmax-30 m;

U.T.R. 10 : POTmax-60%; CUTmax-2,5; Hmax-20 m;

U.T.R. 11: POTmax-60%; CUTmax-3; Hmax-25 m;

U.T.R. 12: POTmax-60%; CUTmax-3; Hmax-20 m;

U.T.R. 13: POTmax-60%; CUTmax-2; Hmax-10 m;

U.T.R. 14: POTmax-60%; CUTmax-3; Hmax-25 m;

U.T.R. 15: POTmax-60%; CUTmax-3; Hmax-45 m;

U.T.R. 16: POTmax-60%; CUTmax-2,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 17: POTmax-60%; CUTmax-2,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 18: POTmax-60%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m;

U.T.R. 19: POTmax-60%; CUTmax-1,5; Hmax-25 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautică Română și alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.    >

Șef serviciu, ing, Ioana Balaurea/arhitect șef al municipiului bucurești

ARH. ADRIAN BOLD

Referent, ing. Vtef<5r^4anea


FPS-21-01/6AVIZ CONSULTATIV cf. ORDIN MTCT nr. 22/2007/ CQMiSIATEHnWdE URBANISM SlffMENAJAREA TERITORIULUI:

• Doina Cristea, arh. AlexgndttrBeidiman, arh. Șerban Sturdza/arh. Con^țantimErîScRSx^ ' '\

TanMarin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc //''’rVXCX    \

?>/ /V-    \

WtRegina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primarjaro _


UHUUH.UUUKMVWșr**'-'?1 -    ț    /    (‘

conf.RUQ-Seofti@Stâ"Utilizarefdnctiona|a"-M2 ț\ —■-).—

zbirouri,corrișft,serYjși™12    \—s    ><?'.


,3a; mici spatii comerciale, dotarh rfpamente specifice zonei rezidențiale icuinte individuale amplasate pe lot-L1c \

. s    “    ...........

birouri,comerț,serviciițdotari, instalații .și echipamente specifice zonei come reiate )-M2

nte publicețstatie de pompare apa, administrativa)-G1

servicii publicețpompieri, paza si ordine publica, salubritate, etc.)


A Nz URBANISTIC ZONA

"*iklCA MBLUL baneasainstalații si echipame stafie electrica, zona


\\
1926


locbjnte colective-L3a; mici spatii comerciale, dotări, instalații si echipamente specifice zonei rezidențiale

biroufTcorffert.serviciridotari,instalații si Echipamente

^ecifice zonei ccenfrale)-M2    ,.^sss

locuințe in construcții cu funcțiune complexa;spatii ' ientru invatamant p<ist-liceal;spatii pentrU’^fdtesii liberale;constructii pentru culte^onStnrctii pentru sanatate;instalatii, dOțap Si^®6fiipâ/iente anexegpâfif^'' publice pietonaterafn^najate

ediOie si invatamgpțJepisSB; grădiniță)

restauraQte?tplsff^13j locuințe indi^ljtale amplasate pe


locuințe ffâfftiduale amplasatele lot-L1c; locuințe cofective-L3aj. grădiniță si crasa; jpjgfcunitatl comerciale fasie plantara d^țfcî)iectie-V5

locuinje Individuale dmplasate.pe lot-L1c; locul

,xolective-L3a; grădiniță si crespf Siici unitafi comerciale 7alie plantata de proțectie^S;.. _ '8s& '

. s a

ișdeșibi, grerdihfia)-M3 aoSodâarie'eomunalâ-GI

i€ v3    ! ■    _

locuințe individuale Amplasate pe lot-L1c; locuințe

colective-L3a; grădiniță si crasa; mici unitatH fasie plantata de proțectie-V5

locuințe Inc    pe lot-lfl{£ Joțyjrjțp-^..?'. -

colective-L    a; mici unitâti comerciale

fasiejjlșflfî


, v \    t    H

\ «V,    / I!

Y7J 3, ■«"4 rV.
'A i

V. ‘=7hrâ


25


2,5


lyuuniis muiviuuaic amplasate pe lot-LIc; locuintș5 colective-L3a; grădiniță sj crasa; mici unitati comerciale fasie planfate de prof^T

feeuinte colec^ive-L3a;-mici spatii comerciale, dotări, instalâHFSt echipamente specifice zonei readentiale

locuințe individuale amplasâte’pe lot-LffiHIftsuint^^

”Sslâctive-fââr; grădiniță si cresa; mid ui ..apatii yat^i pentru a<frarnent-V1 -<2^

divlduale șL^8ă^Tot-L1c; locuințe

Ș^SradinE si cresa; mid unitati comerciale

ipentru ag|rement-V1    _

tytoro <T „ ' t ‘ft. 3St2-\ ° \\

'.sa

l

__.    _o ffCDD

f-^S.7y

l!


locuințe

colectivi
Titlu

•'^ZOntficarft'JJrictopflla y

;78jșW5&i»S. Xk-'/l