Hotărârea nr. 357/2007

HOTARAREnr. 357 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. LIMPEJOAREI NR. 9 A, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

mmm


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zona!

Str. LIMPEJOAREÎ nr. SA, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a- Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea

Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Genera! al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:........... '

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 15/ 1/70/03.05.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: Aviz nr. 152/ 2007;

~ Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr. 3389/ 251/06’. 08.2007;    ’

-    Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Aviz nr. 633448/

11.06.2007;    ,    1    ,

-    Comisia Tehnică de Circulație: Aviz nr. 633447/ 9231/ 06.06.2007; precum și Acordul proprietarului parcelei vecine din str. Limpejoarei 9A, autentificat cu nr. 1428/ 25.07.2007 de Notarul Public Durnescu Mihaela Gabriela;

Ținând seama de prevederile :    ■

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările',ulterioare;

-    Legii nr. 350 72001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare ;    ‘

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

General de Urbanism, modificată și completată ;    .

-    PUG-ului - Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.

269/21.12.2000.    ■


. in temeiul prevederilor art. 36 aiin. (2) iiî. c), art, 36 alin. (5 )iit. c) și art. 45 aiin. (2) Sit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică iocaiă7 republicâtă;    : m?-/.....:7-77 777777;.....77 7 -; - ; - ' :.....-......7 ' V.................

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Pianul Urbanistic Zonal - Str. LiMPEJOAREÎ Nr. 9A, sector 1, pentru o suprafață studiată de 1,6 ha din care suprafața terenului care a generat documentația S = 348,33 mp. - proprietate persoane fizice, încadrare în PUG - sub zona L2b - locuințe individuale și colective rnicl realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate caracterizată de următorii indicatori urbanistici: POT max. = 45%; CUT max. = 0.9 pf. (P+1) - pt 1.3(P+2); înălțimea maximă a clădirii măsurată de 'a nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial ai lotizării; se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la soi a clădirii; •

Condiții de construire aprobate: Locuințe colective S+P+3E+4E Retras

POTmax.= 60%; CUTmaxra 2.4; H max.= 15m.

Art,2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.    .

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.    ,

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 13.12.2007.    ,


SECRETAR GENERAL ^dw^PIUlU! BUCUREȘTI

S-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2Vegetație de aliniamentB^HȘBSȘBSSSSSȘ®

■    5&-


DÎRECTÎA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

te!.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-m a i I: u rba n ism@b u cu resti-pri ma ria. ro

Primăria Municipiului BucureștiNr. 614217/2007

AVIZ DE URBANISM nr/QAQTW 03.05.200r,,. .....

■    - PUZ - STR. LIMPEJOAREI NR. 9 A, SECTOgl^

BENEFICIAR:    STAN MARIAN și FLOREAN LOREDANA

PROIECTANT: S.C. MAX MEDIA CONSTRUCT S.R.L - BUCUREȘTI    \    '7'. ,p'?;

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de cca. 1,6 Ha. din care teren care a găRerafiPț3Z;ST= 348.33 mp. proprietate privată persoane fizice.    ............

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în nordui municipiului București în cartierul Dămăroaia, și este delimitată astfel: NORD- str. Susita; EST- str. Marșa; VEST- str. Limpejoarei; SUD- str. Jiului. PREVEDERI P.U.G.: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona funcțională L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

indicatori urbanistici reglementați prin PUG: L2a - POT max. = 45%; CUT max. = 0.9 pt. (P+1) - pt. 1.3(P+2); înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării; se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii;

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDiFiCABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHSMBARB

FUNCȚIUNEA AVIZATA: . LOCUINȚE COLECTIVE    '

RETRAGERI EDIFICABIL:    ,,

® 4m retragere față de aliniament la str. Limpejoarei;    '

® 3m râtragere față de limita de proprietate cu parcela vecină de la nr. 11;

•    pe limita de proprietate cu parcela vecină de la nr. 9;

•    3m retragere fată de limita de proprietate cu parcela vecină din str. Mârsa nr. 12.

INDICATORI URBANISTICI:    '
FUNCȚIUNE    '

POT max.    1 CUT max.

Rmh*

H max.

LOCUINȚE

60%    |    2,4 .

S+P+3E+4ERetras

15 m.


CIRCULAȚII, ACCESE: Accesui auto și pietonal se realizează din str. Limpejoarei. Parcarea și gararea autovehiculelor se vor asigura în afara spațiilor publice pentru, un număr de unități rezultat prin calcul- conform normelor aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde.

SPATII VERZI SI PLANTATE: spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

ECHIPARE TEHNICO-EDIUTARA: Este obiigatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice la rețeaua de canalizare; Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Acordul notarial al proprietarului imobilului din str. Limpejoarei nr. 9, sector 1 pentru amplasarea construcției pe limita comună de proprietate, Avizul MDLPL, Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu.    ,

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul răspuhd pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

Referent, arh. Stelian Constantinescu


Șef serviciu, incx Ioana Balaurea''ARHITECT SEOlWUMCiMiULUI BUCUREȘTI

SOLD


,;ARH,;ftADf
.    .    _    FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV ■ ORDIN MTCT NR.22/2007 - COMiSIÂ TEHNICA DE URBANISM SlÂMEMAJARks TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. ȘerbarțSturdza, arh. Dorin Ștetahjarh. Viore! Hurduc