Hotărârea nr. 356/2007

HOTARAREnr. 356 din 2007-12-13 PRIVIN APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 144 - 158, SECTOR 1


m    . ir    \    ■


;.7CConsiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planuiui-Urbanistic Zonal

Șos. Gh. lonescd Sisești nr. 144-158, sector 1

>

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadru! Consiliului General al Municipiului București; '

Văzând avizele emise dec.......................

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -

D.U.A.T. a P.M.B. : Aviz de urbanism nr 3/1/7/31.01.2007;    '

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

2006/136/2007;    ’    T

-    Comisia de coordonare, lucrări edilitare a P.M.B. : Aviz nr. 625928/2007;

-    Comisia Tehnică de circulație a P.M.B. :Aviz nr. 4755/2007;

3

-Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: Aviz nr. 153/2007;

. Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /200T privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului ■ nr. 525/1396 . pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.

269/21.12.2000.    ’

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit c), art. 36 alin.(5) îit. c) și ari. 45 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;    j    •


A'.,.•    m, i •


.OM-


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .......... .....HOTĂRĂȘTE;    ...................

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șos. Gh. lonescu Sisesti nr, 144-158, sector 1 pentru o suprafață de teren S = 17567,97 - teren proprietate persoane fizice.

Conform documentației de urbanism PUZ - Șos. Odăi-Șos. Bucureșîi-Pioiești-sîr. Jandarmeriei-Șos. Gb. lonescu Siseșîi-Șos-. București-Târgoviște, sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 247/2004, amplasamentul se încadrează parțial în Zona Llc -zonă destinată locuințelor individuale si colective mici cu maxim P-P+2 niveluri șl parțial în Zona L3a - zona locuințelor colective medii cu P+3-P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale..

indicatori urbanistici : ZonaLIc : POTmax=45 % ; CUTmax=1,3.

.    ZonaL3a : POTmax=30 % ; CUTmax=1,3

Condiții de construire aprobate :

Funcțiuni avizate : locuire .

indicatori urbanistici ; POTmax=30% ; CUTmax=2; Rmaxh=S+P+4E - 11E - Hmax - 36 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

, Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. ■

Art.4 Perioada de valabilitate'a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București,2.2007; Nr.356

SECRETAR GENERAL ^h^JNlCIPIULUl BUCUREȘTI

" Tudor Toma

8-dui Regina Eiisabeîa 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2«7-    ț*

sv


SCARA 1:1,000


SE


--•Vh


10m Om 10rn 2Qm 30m    40m    50m

'    ’ ...... ....."" .........~?ggt5agS5^


kLy


Lotul care a generat PUZ '

Limba- zonei reglementata de prezentul PUZ


Limita PUZ


agșgfiga SESja (ssss:


Limba zonei studiate<2'

=s3 3' p : d.


' s'\s’\ X ’

bT'U -RV''\~'-4Ț j.


M DESIGN

ifiiiisciurs & iirDSi'ism


Sfr. Thsodor Aman, nr,2S, București / cf: RO5Q199S K0/732S/19.O4.2OOS


Beneficiar


SUAT - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, BUCUREȘTI


SC EMGEL TULIP SRL


Titlul proiectului


P.U.Z,

Sos. Ghe. lonescu

Sisesti

nr,144-158


PR.NR.


6.058/

2006


’LIZZona reglementata prin    '

docLsmentatii de urbanism aprobate

EdificaM    ■

Zona in care se pot amplasa funcțiuni comerciale la parterul clădirilor

Clădiri propuse prin documentații


Titlul planșei


Reglementari

urbanistice


Scara


1:1000


WWWL

Lz


AAzLde urbanism aprobate**3

lîl/»


Spațiu verde


Limita loturi


U v-țî -j-

M

v?a;


_ JuJ 1<

tiGrin Comesiu R

machedon

AiîIcÎLA15"62-

ascdh^- ,


Data revizuirii


Semn.


. V. 2 Vi


Vv>

VW, <\ ■» i


Circulat» carosabile " '----------------

Circulații carosabile propuse spre modificare din documentațiile de urbanism aprobate

Trotuare si circulații

pletonale interioare

Accese auto


Revizuit manual


Sef proiect


Arh. L. Macheden


întocmit


NU 0A


Data->A


L3a{m)

P.O.T. max. = 30%

C.U.T.^ax
ZA


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 irit. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro©

UKA5

001


SMC certificat ISO 9001:2000


Primăria Municipiului București

Nr. 587112/ind. SU/01.02.2007    '


AVIZ DE URBANISM nr. 3/1/7/31.01.2007 PUZ - SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 144-158, SECTOR 1SMM certificat (S014001: 2004


/.


■C v-;


Beneficiar : D-nul Telemaa George Lucian    Proiectant - MpESIGN 7

D-na Monica Delia    Ț 7    -    ' >

D-na Baiasu Gabrieia    h AT’T

D-nul Horatiu Florin    =;

D-nul Nedelcu Marius Ștefan    _

Fam. Ursache

Suprafața studiata prin PUZ -17567,97 mp- proprietate persoane fizice.

Amplasare, delimitare studiu:

Zona studiata prin PUZ se afla in partea de Nord a municipiului București, teren liber neamenajat.

Conform "PUZ - Sos. Odai-Sos. Bucuresti-Ploiesti-str. Jandarmeriei-Sos. Gh. lonescu Sisesti-Sos. Bucuresti-Targoviste, sector 1" aprobat prin H.C.L. Sector 1 nr. 247/2004, amplasamentul se incadreaza parțial in Zona Llc - zona locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri si parțial jn Zona L3a - zona locuințelor colective medii cu P+3-P+5< niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale.    „

Prin prezenta documentație se propune extinderea zonei L3a si patru puncte inalte.


Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabil fiind conform plan de reglementari viz&Ușpre

,OHCGME^Z


neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe.

Indicatori urbanistici :(POTmax=30 % ; CUTmax=2,0 ; Rmh=S+P+4E-llE«.Hfwv^.Circulații, accese; parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevedi nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare, pt. noile cpftstatetti^l amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.


Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de mediu, aviz M.T.C.T., aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica' si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREA


Referent,.,-'''' ing. VICTOR MĂNEA


"ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI ■ Arh . ADRIAN


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Do arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. ViorelFPS-21-01/6


b-dul Regina Elis


, sector 5, BucureștirRoifiânia; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primari^.ro

,X'