Hotărârea nr. 355/2007

HOTARAREnr. 355 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CALEA MOSILOR NR. 217A, SECTOR 2Consiliul General al Municipiului București

„•Kfea 'a a '.':.r'^.:;.<:-?;'>7“--:-:;':'^^:./:,:-;;^^

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Calea Moșilor nr. 217A, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:.......

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B: Aviz de urbanism nr. 29/2/7/17.11.2006;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

539/28/2007;    ’

-    Comisia de coordonare lucrări edilitare a P.M.B: Aviz nr. 611674/2007;

-    Comisia Tehnică de circulație a P.M.B: Aviz nr. 10522/2006;

-    Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului: Aviz nr. 34/2007;

-    M.C.C. - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: Aviz nr. 165/Z/2007.

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

-    PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c), art. 36 alin.(5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

•    Art. 1 Se aprobă Plănui Urbanistic Zonal - str. Calea Moșilor nr. 217A,

sector 2 pentru o suprafață de teren S = 1219,00 mp - teren proprietate persoană fizică.

- Amplasamentul se încadrează în documentația de urbanism "PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat prin Hotărârea C.G.m’.B nr. 279/2000 - Zona Protejată nr.41 - Țesut tradițional difuz - Zona Silvestru.

Indicatori urbanistici: POTmax=40 %; CUTmax=1,8; Hmax=10,00 m. Condiții de construire aprobate :

Funcțiunea avizata - locuire.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=60%; CUTmax=3; Hmax-2S+P+5E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 13.12 Nr.355    /

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2țRW


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.roPrimăria Municipiului București

Nr. 576302/20.11.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 29/2/7/17.11.2006 PUZ - CALEA MOȘILOR NR. 217Â, SECTOR 2

Sef serviciu,

Ing. IpANA BALAUREA

"Ui


Beneficiar - D-nul CATRINESCU ION    Proiectant - URBIS 90

. D-na VASILE NICULINA

Suprafața studiata prin PUZ -1219,00 mp - teren proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:

Amplasamentul se incadreaza in PUZ Zone Protejate - Zona Protejata nr.41 - Țesut tradițional difuz - Zona Silvestru.    '

Indicatori urbanistici: POTmax=40 % j CUTmax=lj8 ; Hmax= 10,00 m.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata locuințe.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=60% ; CUTmax=3; Hmax-2S+P+5E.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz de mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.    ,

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Referenț;

ing. VICTO^Ă^țJSEA

./ ,

FPS-21-01/6

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Arh . ADRIAlftBOLD


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cnstea,ârh...:;Âlexandru Beliiirnan. arh.. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc    '........ '    %

b-dul Regina Elisabetrf^f^b^oc 5»Bucuresțj>jJefllăniaftel.: +4021305 Ș500; www.bucurestiijrirriaria.ro

WWW


x/ ‘W’X • J

“âc/sLSWMTTE ■

!=»Xj LIMITA PUZ


LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ LIMITE PARCELE .


PKOPUWESI 38 REGLEMENTARI    •

EDIFICABIL PROPUS, H - 2S+P+5

EDIFICABIL PROPUS. H = JS-P-M    .

EDIFICABIL PROPUS. H = P-î-2. cu spațiu liber la nivelul parterului EDIFICABIL PROPUS CU CARACTER ORIENTATI V. H = P+1 -2    •

PARCAJ SUBTERAN PROPUS

CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE    '

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE IN INCINTA SI PE DOM. PUBLIC

SPATII VERZI DE PROTECȚIE EXISTENTE

SPATII VERZI AMENAJATE PROPUSE

VEGETAȚIE DE TALIE ÎNALTA

CONSTRUCȚII EXISTENTE    ■


] PARCELE CONSTITUITE    .    -    -


BSLANT TERITORIAL -

SUPRAFAȚA TEREN = 1 219,00 eîsp POT - BBM 60% '    .    •

CUT irmaK 3    '    -

spațiu verde = 30% = cca 400,00 nsp 1 arfoore ia 100 mp - 12    ,


ATELIERUL DE URB9S 90

R.C./ 8501/1S&1

^4-


> / / /' /

/Jzv/ £//¥/


MB


Z.5—

i8OT\ 7?

X W te, A>\ :■}


TITLBJL PROIECȚII L8JB: PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA MOȘILOR nr. 217 A SECTOR 2, BUCUREȘTI


Trm.ua. pbjwpsettt--^

PROPUNERE REGLEMENTiARI


.octombrie••2006


ffw lynwfcrfviiffltriii^r


PROIECT

NR.

481/2005


SCARA

1:500---


PLANSAj

NR.7


4