Hotărârea nr. 354/2007

HOTARAREnr. 354 din 2007-12-13 PRIVIND REORGANIZAREA BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI PRIN COMASAREA PRIN ABSORBTIE A INSTITUTULUI DE STUDII ORIENTALE SERGIU AL. GEORGE. ABROGA HCGMB NR. 141/ 2005 SI ART. 1 SI 3 ALE HCGMB NR. 222/2004. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010> SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 ART. 4 SI 5 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013


Consiliul General al Municipiului București

hotărâre

privind reorganizarea Bibliotecii Metropolitane București prin comasarea prin absorbție □ lnstihjtuJui do Studii Orientale Sergiu AJ George

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul comun al Direcției Cu'îturâ și al Directei Managementul Resurselor Umane:

urlând cont de Avizul Ministerului Culturii și Cultelor - Direcția Cultură, Cu’te și Patrimoniu Național Cultural al Municipiului București fir 19^/2007, emis in baza art 15 ahn 5 din Hotărârea Guvernului nr 73/2DO5 privind organizarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările șt completările ulterioare;

Văzând raportul Comisie; învățământ, Cultură. Culte și av<zul Comisiei Juridice și de Disciplină a CcnsiEiUui General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 5 3/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările Ulterioare;

Luând act de prevederile Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modrficăn'e și completările ulterioare și ala Legii nr319/2003 privind Slatutu personalului de cercetare-dezvoltare, tu completările ulterioare;

în baza prevederilor art.40. art 41 și art-49 din Decretul Consitiului de Stat nr.31/1954 privitor la persoanele fizice șt persoaneta juridice ;

In conformitate cu prevederile art a alin. (1) și ale art. 12 alin ți) și alin. (2) din Legea nr. Î13/19&8 privind proprietatea publică și regimul juridic ai acesteia, cu modificările și ocmpletânte ulterioare.

în temeiul prevederilor art 36 alin (1), alin. {2} Irt. a). C) și d), alin. {3) hi. b) și alin. (5) Iii. a), alin. (6) liL aj pct. 1, 4 și 19 șj ale an. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică iccalâ republicată;

CONSIJUL GENERAL AL MUNrCrPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.l începând cu data de Ol ianuarie 2006. Biblioteca Metropolitana București se reorganizează prin comasarea prin absorbție a institutului de Studii Orientate Sergiu Al. George care devine Serviciul "Centru de Sludii Orientale Mircea Efiade’ în cadrul Bibliotecii Metropolitane București

An 2 Cu aceeași dată prevăzută la art 1 Institutul de Studii Orientale Sergiu Al George iși încetează activitatea și se desființează ca persoană iundică.


Mul Se-fllna ETtWdetfl 47. BWtSf 5. fcuture^i, România; tal.: +4021 305 55

Altai Biblioteca Metropolitană Bucuroșii funcționează ca sen/iciu public de cultură, educație șj cercetare, organizat ca instituție publică da cultură de interes local, cii personalitate jundică și finanțată din bugetul local a3 Municipiului București in baza Legii otbl oteciior nr.3 34/2G02, republicată, cu mcdifjcăriie și completările ulterioare.

Art 4 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 297 posturi, din care 30 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționara ale Bbliotecir Metropolitane București, conform anexelor nr. 1,2 șr 3.

lArt.b Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari. 6 Personalul de specialitate și administrativ al Institui ului de Studii Orientate Sergiu Al George se preia de către Bibioteca Metropolitană București cu menținerea funcției ce execuție, a graduiuirtreplel profesionale și a celorlalte drepturi sal ana le și de personal corespunzătoare, mai puțin indemnizațiile de conducere

Ari." în termen de 60 de zile. in baza evidențelor contabile și a procesului verbal de inventariere la 31.12.2007, bunurile aflate în administrarea Institutului de Studii Orientate Sergiu Af. George, precum și toate drepturile și obligațiile institutului în raooii cu, terții, la aceeași dată, vor îi predate, pe bază de protocol. Bibliotecii Metro polița ne București

Art.B Spațial în care își desfășoară activitatea Institutul de Studii Orientale Sergiu Al. Gecrge, situat în șoseaua Mihai Bravo nr.4, sector 2, București și în care își va desfășura activitatea compartimentul nou creat în cadrul Bibliotecii Metropolitane București (respectiv Serviciul Centrul de Studii Orientale "Mircea Eiiade"} începând cu ' dala de 01 ianuarie 2006 trece din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Biblrotecir Metropoiitane București.

Art 9 La dala intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea C.GM.B nr 141/2005 privind aprobarea organigramei, rumărului de costuri și a regulamentului de organizare și funcționare ale B blioteai Metropolitane București și art.

1 si art 3 din Hotărârea C.G.WB. nr.222/2004 privind aprobarea Organigramei, numărului de posturi și Regulamentului de organizare șl funcționare ale Institutului de Studii Orientale Sergiu Al. Gecrge, instituție publică de cultură din subord'rtea C.G.M.B, precum și orice alte prevede/, contrare.

M.1Q Direcția Managementul Resurselor Umane. Direcția Cultură. Direcția Administrație Publică, Direcția Buget, Biblioteca Metropolitană București, institutul de Studii Orientala Sergiu Al Gecrge și Administrația Fondului imobiJrar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului Genera al Mu mc piu Iu București efin dala de 13.12J2007.


EȘTI


București, 13.12.2 Nr.354    &

O-dul Regina Eliaabela 47, wcUr 5, București, flomâplH: tel. +*021 305 Oft Oucurretl-iînmgru] roAnexa nr.lali.C.C M.B. nr

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI - ORGANIGRAMA -


ANEXA?» E,A ]K<iMU NR. ..

STAT PE FLNCflI AL BIBLIOTECII ML'Z'KOI’OLlTANF BUCUREȘTI PE ANUL 2007

2007


A. FUNCȚII PE EXECUȚIE

Nr, cn. (pozi(ia>

FLfNC’ȚLADIZ EXECUȚIE

a

NIVEL

STUDIE

gradtreaptă

erofesiq^alA

NR.

POSTUKJ

ANEXA (a,b,c) I.A ORDONANȚA GUVFF LUI NR. 10/2007 ÎN BAZA CĂREIA SE STABILEȘTE SALARIUL DE BAZĂ

1-3

CercetShx* $ liințiGc pTineipn 1

S

1

3

Anexa IV71

4-5

Csrccîâloi ș.tiiRpllc principal

s

II

2

Anexa 1 V/|

&12

Cercetător științific principal

s

IEI

7

Anexa IV/1

13

Ccrcctaior științific

s

-

1

Anexa lv'i

14-17

Asi.HEcnl ceruiLlLirt

s_.

-

’4

Anexa 1V/1

18

Redactor    .

s

1

1

Anexa EV/2

19-42

Bibliotecar

s

LA

24

Anexa IV/2

E S lEJ i lit&uii

s

I

34

Anexa [W2

77 .    \

t î

Conservator

s

1

1

Anexa, ]V72

78-103/

j

BihlioifCar

8

11

26

Anexa IV/2

t(]4;l(A’

.

liibliotecîir - timp parțial '/= ituimn

s

11

2xt/2=1

Atk4 IV/2

-K>5-EO7

Pi'hlidtecar

s

DJZLJ/1I

3

Arteva EV/2

L0S U2 BiblrotoHUFEutuvitf

BSD

I

5 '

Anexa ÎV/2

J fi

B ibliolecar-arhli ist

SSD

]]

1

Anexa țVZ2

114

B i b! iolficar-arhiv bl

sac

III

1

Anexa 1V/2

115-127

Bibliotecar

PL

1

13

Anexa 1V/2

12S-11Q

Bibliotecar

PI

3

Anexa 1 V/2

®î

Restaurator

M

[

1

Anexa 1 V/2

T32-1-15

Bibliotecar

M

ÎA

II

Anexai V/2

Ht-179

Lh | i mec ar

M

I

34

Anexa[V/2

1 ^215

Bibliotecar

M

ll

36

Anexa ! V/2

21d-2|7

Bibliotecar

M

DEB/tl

2

Anexa 1 V/2

21B

Reterent

S

1

1

Anexa |V/2

219

inspector de special Etate

S

[A

[

Anexa H

22U-22J

Auditor

S

IA

2

Anexa 11

222-22-1

FeonoruJsi

s

Spet IA

3

Anexa V/|

225

Ecdn<jrflbl

s

I

1

Anexa V/!

226

Auditor

s

[

. 1

Anexa ll

227

inspector tle spcctaJilaLe

8

1

1

Anexa 11

128

1 tlipficlOr de spficb 1 iliUe

s

IE

1

Anexa El

229

Consilier juridic

s

IA

1

Anexa Ll

no

Consilier juridic

5

1. 1

Anexa El

231-212

Tehnician

M

IA

2

Anexa V/]

231-237

Contabil

M

5

Anexa V/l

Merceolog

M

' 1

"T"

Anexa V/l

239-240

Referent

M

[A

2

Anexa II

241

Referent

M

I

]

Anexa EI

242

Inginer sistem

S

IA

l

Anexa V/l

243

A nalta

s

IA

1

Anexa V/l

244

Analist

s

I]

E

Anexa V/1

245

Ajulisl-ajnlor

a

M

IA

1

Anexa V/l

------

246

.Anali Hi-pjy Lor

M

T

E

Anexa V/l

247

Ănalisi-ajutor

M

II

Anexa V/l

248

Analist ojutckr

M

fii

1

Anexa V/J

249

Operator

M

IE

1

Anexa V/l

250

Operator

M

IV

1

Anexa V/l

251-252

Societar

M,G

1

2

Are sa Y/2

253-254

Casier

M

E

2

Anexa V/2

255

Magaziner

M

1

I

AnexaV/2

| 256-257

I'LtRLliDnjr

M

I

2

Anexa V/2

| 25S

Șef IbroziLie pază-pampieri

-

1

Anexa V/2

.259

Pompier

-

I

1

Anexa V/2

' 260-265

Paznic

J

6

Anexa V/2

■ 366-279

IngTiiiipr

-

I

14

Anexa V/2

2S0

Curier

- '

i

1

Anexa V/2

J

2BI-2H2

L

Garilf-nibier

M,<S

2

Anexa IV/2

2R3-2 36

Muncitor calificat

u

I

4

Anexa V.'2

287-291

Muncitor calificat

-

II

5

Anexa V/2

202-296

MurtcitOf calificat

-

in

5

Anexa V/2

297

Muncitor calificat

-

IV

1

Anexa V/2

1

TOTAL

'LRSONAL

297

i_!

B._ FUNCȚII DE CONDUCERE; _

Nr. cri. (poliția)

3-LrNCTfA DL CONDUCERE

INDEMNlZA flA MAXIMĂ (procent din xalarini de ba/EÎi

NR.

POSTURI

ANEXA U.b,c} L.A OG ] 0/200? IN

B AZA CĂKBA SE STABILEȘTE INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE

1

Dircdor ^cncTrt)

55

1

ANEXA Vl/Î

2

OirecUiT

50

l

anexa Vl.'l

3

Dicector

50

]

ANEXA VI/]

4

Contabil șef

J0

1

ANEXA VI/1

5-!6

Șef serviciu

30

12

ANEXA Vl/l

17-30

țef biîtui

25

14

ANEXA VRt

Total:

30

1

NOTĂ - Nivelul salariilor de bază și âJ indemnizației de coraJucere pentru fiecare funcție e.me cel stabilii pe buza prevederilor legale privind sisu-nm! de stabil urc a salariilor de bațft în sectarul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salar iiVflr de bază iiUrc limite 3 naimeJjir de evaluare a performanțelor pfbfesionale individuale, precum ți pe baza Hotărârilor privind creșterile salariu le ți se modifică cot) lorii ftoftlor LiOLuialivc apărUlt ulterior datei aprobării statului de funcț; i

Funcțiile de conducere pot fi salartyatc la nivelul p radei or/trcptclor profesionale maxime, respective ] saiț IA, dupfi ca ■;

SLilariile de merit se stabilesc o 4hS pe an prin dispoziția conducerii, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru conducătorul instituției, acot darea salariului tic merit și a celorlalte drepturi de natură saUrialU se aproba de Primarul ilene ral.

Denumirea femeii îl or de muncitori ca(tficn|L este cca care corespunde munci] efectiv pressate, potrivit iodicaiotul.'i lu.il.n de calificare ^ex. muncitor întreținere, conducător auto, zidar, eleclrician, mecanic auto, ctc.}, structura acestor funcții urmând a fi stabilii ii tic cătie Biblioteca Met rigidității! București.

Rcpartizatea funcțiilor pe Structura cumpănim culelor conform organigramei și numărului dc posturi aprobat trespocl.’iJid următoare Ic nurrr.e de ‘constituire: birou - minim 3 posturi, din cure 1 post Je con4u0rfi; Sttvfcili — minim 5 posturi, din care I post de Curulucercj, piecilut ți aprobarea Lilțualâ a stntnhii de Funcții,- în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numirul de personal aprobat piitL Hotur-’rea O.uisiIiuIll General i,. Municipiului Biicurcțd nu se modifica, sc vor face prin dispoziția Filmatului General,

Transformării# de posturi vacante vor fi aprobalc de Primarul General

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

Capitolul |

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - (J J BibEîoieta Metropolitană București (în continuare B.M.B.) fiflucțlofcaaâ cu serviciu public de Culluiâ, educație ți cercetare organizat ca insei tul ie publică ile cuburi de interes ’.ocai cu personalitate juridică, în subordinea Consiliul General a! Municipiului București. Este succesoare a Bibliotecii „Sfântul SftVa” București. a Bibliotecii Centrale București» a Bibliotecii Municipale București și a Bibliotecii Municipale „Mihuil Sadnveanu ". Instituția a funcționat COafOrm Regulamentelor de Organizare emise in unii IS3-8, de Eforia ȘCLMlIelOr, irt 1-864, de Ministerel Culturii și Instrucțiunii Publice, in 1934, de Primăria Municipiului București. irt I96B, de Consiliul Popular al Municipiului București și este. conform prevederilor Legii biblioteci lor nr. 334/2D02, bibliotecă de drept public, cu profil enciclopedic care organijeuzi șt asigură servicLL de păstrare și valori licăre a memoriei scrise bucureștcne. de depozit legal local pentru București, de educație pemianentâ, de lectură publici și de formare cotninu5 în municipiu] București, precum șt seivictL dc îndrumare metodologică pentru bibliotecile publice dm județul Ilfov;

■ (2) Sediul central ..Mitiall Sadovcanu” «1 B.VlB este în municipiul București, str Tacbc lonescu nr. 4, sectoț I, cod fiscul 4505405, cont IBAN RG35TREZ7OI5026XXX000362 deschis La Trezoreria sector L, bibLiotcca@bmms.ro.

Alt. 2 - (Lj BMB sc organizează și Iși dimensionează serviciile dc dezvoltare a colecțiilor, a schemei dc personal și a numărului filialelor în mport direct cu numărul dc tocurtbn ai municipiului București, în condițiile legii

Art- 3- RMBîși desfășoară activitatea în baza următoarelor principii fundamentale:

-    principiu! aulitnamici instituționale, potrivit căruia Organizarea serviciului leClurii publice, inițierea ți derularea programelor culturale nu pot li restrânse sau cenzurate pe criterii etnice, religioase sau politice;

-    principiul protețărfi patrimoniului culturii scrise, potrivii căruia valorile și bunurile care aparțin moștenirii culturale bucurcștenc și naționale au calitatea dc surse fundamentale ale ciinoașicrii irecutului șl prezentului LStoric;

-    principiul accesului și șansei egale la informație ți cultură, potrivit căruia se asigură parlicipurca cetățenilor la cultură și In dezvoltarea vieții spirituale a colectivității în toată di verși iuțea acesteia;

-    principiu! identității culturale rn circuitul mondial de valori^ potrivit cămia sc asigură protejarea și punerea In valoare a moștenirii culturale bufiurcștcne, se susține și Se promovează introducerea în circuitul cultural național și internațional al valorilor spiritualității bucureșieEie și naționale, fle înlesnește circulația valorilor culturii universale.

Art, 4 - BMB Îndeplinește următoarele funcții principale;

-    organizarea programelor culturale specifice educației permanente și a serviciului lecturii publice în municipiul București;

-    CQQfțtanCftză mc ty do logic bibi iotec i (e din i udetu I II fov;

-    organizează depozitul lega! local pentru municipiul București.

■ asigură informarea și documentarea în domeniul biblioteconomiei pentru bibliotecile publice din Rjinânia prtn publicarea revistd dc specialitate „Bibliotecs Bucureștilor1' și prin achiziția unor lucrări de specialitate și colaborare indeoseb: ou Centrul Georges []oiYLpldoij - Biblioteca publică de intiarmare din Franța;

-    coordonează. organizează și valorifică Biblioteca Națională Virtuală - Rețeaua Metropolitană,

-    asiguri cercetarea științifica in domeniul moștenirii culruralu hucureștene, a istorici cărții fi tiparului bucureștean, a bibliografiei retrospective șj cureuie a Bucureștilor, a relațiilor culturale ale Bucureștilor cu toate centrele culturale din această zonă geografică, îndeosebi din Europa Centrală și de Sud-Est, din spațiul Orientului Apropiat șl îndepărtat.

ArL 5 - {1} BMB este instituție tfe cultură finanțată integral din bugetul municipiului București cu evidențierea distinctă a fondurilor financiare alocate;

(2) Consiliile locale atc sectoarelor municipiului București pot finanța proiecte și programe culturale, lucrări de investiții și cheltuieli materiale pentru filialele BMB aflaEe pe teritoriul sectorului respectiv,

Art. (j - BMB poate fi finanțată și de alic persoane juridice dc drept public sau privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alic surse legule dc venituri, conform reglementărilor în vigoare.

ArL 7 - BMB oferă utilizatorilor, persoane juridice suu persoane fizice, uncie servicii pe baza de tarif cord o mi Anexai nn 3, cOnStfiild îft gictcrid din: activități bibi juteeodormea, bibljografice și documentare, tehnoredactare, copiere și multiplicare de documente indiferent lie tipul de suport, traduceri. împrumut interbibEiotec-ar, navigare pe întemet, împrumut de bunuri culturaLe comune și de documente din Categoria celor ncSpccifice dpi CC( iilor dcStinaLe împrumutului k dornic iii u. ilYiprii ilare texte, recondiționare, legare documente. închirieri temporare de spatii, organizarea de biblioteci-filiale și puncte de lectură iu afara spații lot proprii.

Ari. S - Fondurile extrabugetare constituite din donații, sponsorizări, alte surse legale dc Viituri, precum și cele provenite din tarifele stabilite pentru unele servicii și din contravaloarea materiala a tipizatelor de înscriere a utilizatorilor sunt la dispoziția BMB și se utilizează, după caz, pentru construirea și amenajarea spațiilor de biblioteci, achiziționarea dc bunuri culturale comune și de patrimoniu, precum și pentru modernizare și automatizare a serviciilor dc bibliotecă, atribuirea de premii, iar disponibili^ financiar provenit din aceste surse, existent la slarșiiul rinului, se reportează in anul următor, eu aCCeO^i destinație.

Capitolul IE

ATRIBUȚII ȘI AC L IVITÂȚJ SPECIALE

Art. 9 - Biblinicca MetrQpoUtană București, instituție de cultură ce face parte integrantă din sistemul informațional național, cu rol strategic în cadrul societății informaționale și determinant în realizarea programului național de educație permanentă, are, corespunzător resurselor alocate, nivelul lil de organizare fi cerințelor eonnuiLiăLii bueurcșttme și a județului Ilfov, următoarele atribui iîj

4) atribuții specifice:

11 organizează programe culturale specifice educației permanente și elaborează proiecte pentru Hccesarca fondurilor europene:

2) colecționează, constituie, organizează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilisiLoriLor pun achiziții. schimb interbiblLOtecar și alte surse colecții reprezentative de unități biblLOieconomice indiferent dc suportul material (cărți, broșuri, periodice, documente grafice și audio vizuale purtătoare dc informații, software. înregistrări multimedia, reproduceri tipărite sau multiplicate în scrie. coneMum InîrancVlntcnict, etc.J în funcție dc dimensiunile demografice, dc structura socio^profcsionaLâ a populației Capitalei precum și dc cerințele reale ale acesteia;

I)    dezvoltă, conservă, restaurează și valorifici fondul de publicații care are valoare dc patrimoniu cultural cu referire îndeosebi la moștenirea culturală bucurcștcanâ și 1 județului Ilfov;

4)    elaborează bibliografia curentă și retrospectivă a Municipiului București;

5)    redactează, editează și tipărește revista de specialitate , .Biblioteca Bucureștilor''. Buletinele de in torni arc. și collurale aîe cartierelor Capitalei, precum și lucrări din domeniul culturii și biblioteconomiei;

6Jț organizează Comisia Je eWvore jî oe/rizlftepenJnr Aunurî Cn/fard/c thinmuw fi patrimoniu;

7j alcătuiește baze dc Jale despre București și județul Ilfov, asigurând servicii de informare

comunitară;

8i întocmește cataloage șt alic instrumente dc comunicare și publicitare a colecțiilor în sistem tradițional și automatizai, asigură servicii de infoimarc bibliografică și documentare de interes local național și internațional;:

9)    oferă Utilizatorilor servicii de led ura prin ConsuSlareu bunurilor culturale de patrimoniu io săli de leCLură sau pri n frnpnimut la do m ic i I iu g | bunurilor c uîturalc Ca mane;

10)    pune la dispoziția utilizatorilor baze de date pe suport electronic, asistă, formează șt indruină utilizatorii în căutarea de informații in biblioteca virtuală:

II)    efectuează, în scopul valorificării și eficienți zării colecții (or, bibliografii, studii și cercetări, redactează și editează produse culturale necesare membrilor comunității,

12) contribuie la crearea și întărirea deprinderi] de a cili la copn și tineri șt dc a utiliza mijloaccic dc informate, la dezvollarca fantezie] și spiritului cognitiv al personalii ăț ii acestora;

1j)facilitează și organizează manifestări culturale specifice cu roi educativ și dc informare și publicitare a bibliotecii;

14)    organizează servicii speciale pentru persoanele defavorizate;

15)    asigură serviciul dc schimb inlerbiblitftocaijț

16)    inițiază, organizează sau participă la realizarea unor programe de iutonTiailzare. de cercetare tu cyricțer bibliografic, de valorificare 4 tradițiilor culturale, de animație culturală, de promovare a creațLCi științifice, tehnice și tuitural-artistice;

17î întocmește rapoarte periodice de evaluare a activității;

18) pentru creșterea aradului de satisfacere a ublizatortloi. U.Mlî. poata asigura servicii cu valoare adăugată ca: acces la baze dc date electronice, navigare Intranel/lntenjet, bibliografii la cerere, împrumut inteibibljolcear. traduceri. Legare de cărți. niuliipiicare, împrumut C.U., D.V.D., casete audio-video, copiere {indiferent de tipul de suport! cu respectarea Legii dreptului de autor etc.

bl uite atribuții:

1)    asigură, in conformitate cu prevederile legii, păstrarea. integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia:

2)    des Ușoară și alic activități, in conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare sau HCGMB, PPG. dc-

Art. 1(1 - Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art 9 din prezentul Regulament, B,M Ei realizează jc ți uni specifice:

!) canipîetează curent ți rclrospectiv colecțiile, asigurfnd, conform iegri' bibliotecilor nr. 534/2002 cu modificările și completările ulterioare. ccf puțin un document

spccific/locuitor și o creștere anuali a colecțiilor ce minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori:

2)    prelucrează și organizează colecțiile in conformitate cu normele și standardele biblsoleconomicc;

3)    asigură evidența biblioteconomiei primară și individuală a coletiiiLor și a circulației acestora;

4)    elimină din colecțiile de bunuri culturale comune., cu respectarea prevederi lor legale in vigoare. publicai ii Ic cu grad fivnnsat de uzură fizică și morală ori cu dinamică redusă;

5)    asigură servicii de informare comunitară și generală;

61 împrumută bunuri culturale comune la domiciliu și asigură cmțisuKarca documentelor specifice în sălile de lecturi;

7) efectuează operațiunile de recuperare fizică sau a contravalorii publicațiilor degradate sau pierdute, precum și perceperea de penalități pentru ncrestitUiTca |a termen a documentelor, Tn conformitate cu prevederile XagJi bibliotecilor și ale Contractului de utilizare;

S) organizează activi iuti de marketing și publicitate, de cercetare sociologica a Jectum și activi tați lor speci tice bibi ioiccilor pubJ ice;

9) efectuează up-er-aițj lltlî de conservare, igiena și patologie a cârpi și a celorlalte documente; 30} concepe și desfășoară programe speciale de dezvoltare a bazei tehnico-materiale și de

automatizare a bibliotecii și adiționează informații de interes public pentru și despic comunitatea locală. națională și europeană:

11} asigură accesul membrilor comunității la informație. inclusiv servirea informațională ?’ asistarea utilizatorilor în căutarea informațiilor din sistemul de cataloage al bibliotecii;

12} organizează și participi la programe de informatizare ți tic cercetare cu caracter biblioteconomie, de: valorificare a tradițiilor culturale și de animalic culturală in scopuE dezvoltării oferiri culturale; locale.

Art. lî —[n funcție de valoarea culturală și diversitatea Lor, colecțiile se structurează astfel:

aj bunuri culturale de pu E ri.ni 11 n iu - destinate conservării Ș: Studieri; numai iit Spații special

amenajate, depozite și săli de Lectură, constituire din:

+ cel puțin un exemplar din cărțile. periodicele și celelalte documente giafice șt audiovizuale din producția editorială curentă ș:i retrospectivă, rontăitcască și sîrămă. cu valoare mfoimațtonaiă deosebii ă.

t colecțiile dc bunuri Culturale clasate sau care sunt susceptibile de a face parte Jiu patrimoniul cultural național, formate din manuscrise, documenta» cărți vechi, rare și prețioase, stampe, depene, gravuri, fotografii documentare, ere.;

h'J Luthuri culturale comune - destinate studiului in bibliotecă și împrumutului la domiciliu - sunt consumi te drn cărți și alte documente grafice și audiu vizuale din producția editorială românească și străini în raport cu cerințele comunității deserviți;, cu sperifiuri și reSuradc fiecărui rip de filială.

Art„ 12 ■ Bunurile cultujaie de puinmoniu stmi organizate in depozite structurate cronologic și după format și tematică, Bunurile culturale comune suni organizate in .secții și filiale, în .spații CU acces liber Ja raft și structurate după criteriul sistematic alfabetic, iar în filialele pentru copii după criteriul vârstei.

Ari- 13 - B.M.B constituie și dezvoltă colecții specializate și utile lecturii, informării și cercetării istoriei și culturii Municipiului București, a cuiEtnii naționale și universale {Biblioteca de istorie a Bucureștilor Mcofw Ax.ga), Biblioteca de Franco fonie rtElena ^ăcărescu"-, Colecția specializară Cuhun și Civilizații nneniale, Biblioteca pentru Culturi și Civilizații ale Europei Centrale. Răsăritene și Sud-Est Etnopene ^PanSeiimon ffalipa', precum și colecții specifice pentru persoanele cu handicap vizual (Biblioteca Sonoră pentru Nevăzători jf Ambliopi},

Art, 14 - Modul do imprumui sau consultare a coleojisJur B-M.B. «te stabilit în Rcgulamcnlul pentnj ui iii/mari șe în Conlractul dc utilizare i Anexele 1 și 2}.

Cjpilulnl IEI

STRUCTURA OKGAMZATOlUCĂ A BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

Ari. î5 - Structura orfani zatorică a R.MR. cuprinde; conducerea ^tcicutiva, organele de conducere consultăijvă. personalul de specialitate și administrativ

An, E6 - (I) Structura organizatorică a    și numărul de personal se stabilește la propunerea

acesieia prin Organigramă și SC aprobi de către C.G-M R.;

(2} Organigrama poate ti modiliCâtă țu qjprobaitl C.G.M B.

Ari. 17 Numărul de personal Șl repartizarea acestuia pe compartimente, cu încadrarea în alOcă|iA bugetară stabilită pentru plata drepturi tor salar jale de personal sunt determinate de reglementările din Leg&ti bi&tt&ttCifi&i. ari, 74 Anex.a 9 -C.

Art. ÎS - Compartimentele de specialitate proptim țl relapile dintre acestea sunt propuse spre aprobare pfia organigramă.

Capitolul IY

ATRIBUȚII

A, Atri bu liile ge ne ni I e J Ic conducerii executive și ale organcin r tic conduce rc cnuullative ak Bibliotecii MelmpoliriiDC București

Ari. 19 - i. I) Conducerea executivă a B.Y1.EÎ. se asigură de Către directorul general, doi directori (CU atribuții de specialitate și economice} și un contabil șef in colaborare cu șefii de servicii și birouri. Conducerea executivă are obligații de a aduce la îndepliniri atribuțiile inslnutici prevăzute ia an. 9 la. b) și art. 1D din prezentul Regulament:

{2} Numirea, promovarea. sancționarea șt eliberarea din funcție a directomiui generai sc realizează de către autoritatea finanțatoare confoim Legii bibiioieciior nr, 334/2M2, cu modificările și complcLănle ulterioare. a£egn JJJ^SKh - Legea administrației publice, republicată:

(3J plrectorul genera1 «1c ordonator terțiar de credire și r^prezfțUft nkStilu|ia m relație CU peraoane juridice seul fizice;

i4) Conducerea serviciilor, birourilor R.M.R, este asigurată de un șef de serviciu, respectiv de ud țțf de birpu, având dreptul lă indemnizație dc Conducere, potrivit prevederilor legali.

Art. 20 - (1) Omilii uf de administrai te are rol consultativ, este Format din 11 membri și esEe condus de directorul general in calitate de președinte;

(2} Membrii Consiliu lut de adnunjstratie sunt desemnați prin decizie a directorului general. Din Consiliul de administrație mat face parte un icprezentant al Direcției Cultură din Primăria Municipiului București, desemnai de aceasta și un reprezentant al Sindicatului

(3)    Consiliul de administrație sc întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie;

(4)    Dezbateri lă Consiliu lui de administrație sc concretizează în concluzii, propuneri .și recomandări care suniconsemnate tntnun proces verbal și au caracter consultativ;

t5) Consiliul Je administrație poate să Invite la ședințele sale pe reprezentantul sindicalul ni. Participarea acestuia st lacre cu statut dc observator cu drept de opinie;

(6) Principalele atribuții ale Coreii lini ui dc administrație Stfnt: a) dezbate eneeuua bugetului de venituri si cheltuieli în raport de prioritățile de moment și cele

de perspcclivâ;

b)    d^șbste problematica Ițgâlâ de deruta rea unOr imteatijii, necesitatea unor datări specifice și achiziția de documente și tehnologic pentru bibliotecă;

c)    propune structura organizatoricii (organigrama) și structura funcțiilor (statul de funtții)h alte probi l" mc legale de activitatea de resurse umane;

d)    dezbate probleme organizatorice din activitatea curentă;

e)    dezbate proiectele și programele ce revin insiituiiei din atribuțiile acestefaf,

I) dezbate pro@raim.ul anual de activi tete al instituției;

g)    analizează șe propune personalul cJmia i se acordă ho lari u| de merii și prima de 2%;

h)    stabilește cuantumul tarifelor percepute pentru anumite Servicii;

i)    activitatea Consiliului de admînisirație nu este retribuită

ArL 21 - (3) în cadrul B.M.B. funcționează Gj/wWrir/ jbrirf^, ca organ consultativ in domeniul activități Lot culturale, de cercetare Șliințiilcă ți de organizare sau SLructurure a Serviciilor biblio ICC ii; activitatea C.Ș. tui este retribuită;

(2) Consiliul științific este format din membri activi (9) și membri onorifici, cuprinzând bibliotecari, «rectători științifici, specialiști în domeniul automatizării bibliotecilor, id activității culturale și științifice atât din afara instituției, cât și, din interiorul ei. numiți prin decizie a directorului genera];

(j) Consiliul științific activează in baza unui Regulamem propriu de organizare și

funcționare;

(41 Dezbaterile Consiliului științific se LOncjetizează în concluzii sau propuneri. Acestea au caracter consultativ pentru conducerea executiva a instituției;

(5) Activitatea Consiliului științific nu este retribuită.

IL Alte atribuții »k cuiiditcct-ii executivei

J) asiguri, in conformitate cu prevederile legale. păstrarea, integritatea, protejarea șt valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficienți a acesiuta;

2)    face propuneri pentru bugetul anual de venituri și cheltuirii, iar după flpfljbărea acestuia dm către C.G.M B monitorizează și asigură execuția acesiuta;

3)    propune auiorității ierarhice dczvolLnrea serviciilor specifice bibliotecii publice la nivelul întregii Capilale, in confonnicjle cu prevederile Art. 25 al Legii bihtioiecitaf or. 334/2002, cu modificările și completările ulterioare;

4)    face propuneri peruru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care Le LEtclude in bugetul de venituri șl cheltuirii, ysicurănd condițiile necesare de respectare a termenelor stabilite,

5)    depune periodic bilanțul contabil, situațiile financiare, pe care le prezintă Direcției de resort dtn cadrul Primftrin M uitic ipluiui bucurești;

tij asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea șt gospodărirea imobilelor din administrare în scopul bunei desfășurări a activitălti fiincționaLe;

7) încheie contracte de închiriere pentru spatiile deținute, cu avizul Direcției Cultură a Primăriei Municipiului București, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes tiiraun, în Legătură CU scopul cultural-ști inpfte al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

Rl informează și transmite compartimentelor dc resort ale Primăriei Municipiului București iicuații care cuprind indicatori specifici dc activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

9) desfășoară și alte ucu vi tați, Ea rccomandatea Primăriei Mumdpiuiui București. Consiliului General al Municipiului București, Ministerului Culturii și Cultelor, în conformitate cu putvederile unor wlc normative apărate ulterior.    ,

Ci*pUoLuC V

COMPETENȚELE, ATRIBUȚIILE ȘI KESFUXS ABILITA IILE CONDUCERII, SERVICIILOR Șl BIROURILOR BIBLIO! ECU METROPOLITANE BUCUREȘTI

ArL 22 - Atribuțiile fițcărui put Se dcluliaZă în fișele posturilor întocmite conform Anexei nr, 3 la HG. 125/1999 și Sc modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior

/VKECTCW fflETVEE/Lt

■ răspunde de conducerea curentă a instituției coordonând derularea programelor asumate de aceasta în domeniile specifice de activKaie;

1 răspunde de informarea permanentă a departamentelor și direcțiilor Primăriei Municipiului București, precum și a altor persoane juridice sau fizice interesate, conform leolr;

■    îndeplinește funcția de Ordonator terțiar de credite,

•    reprezintă instituția în relațiile externe, îndeosebi cu bibliotecile metropolitane țji cu asociații.c profesionale internaționale tl.FL.A., EBLlDA, NAPLE, [NTAMEL), precum și cu comunitățile romanești din afara granițelor României;

•    răspunde de fundumemareu șî realizarea proiectului de Organigramă, numărul de personal, statul de funcții ți Regulamentul de organizare și funcționare al instituției), stipunăndti'ic spre aprobare conTorm reglementarilor legale;

» răspunde împreună cu directorul cu atribuții economice și contabilul șef de elaborarea proiectului de buget al instituției ți de înaintarea acestuia direcțiilor dc specialitate din Primăria Municipiului București;

■    angajează cheltuieli, încheie contracte șt alte operațiuni finarieiaj-contabile împreună cu directorul economic și contabilul șef;

■    răspunde de modul in care sc realizează programele culturale asumate, precum și modul dc execuție a bugetului instituției;

•    stabilește obiectivele generale in cadrul programului anual și proieciele culturale pe lermcn lung ți scurt, a$iguîăod organizarea activității instituției pe baza acestor programe;

•    coordonează activitatea personalului de condutere șt de execuție, pretura și programul de cercetare

șlLințifică Stabilit in cadrul instituției;    ,

•    riflpundc dc informarea autorilăților locale și guvernamentale, după caz, eu privire la desfășurarea activității instituției precum și eu privire la derularea unor programe cultura Ic;

■    dezvoltă relații pennanenlc CU direcțiile dt resort ale Primăriei Municipiului București, cu organele administrației centrale de special iliite, precum șl cu organismele acestora cu atribuții descentralizate I11

vederea infonțJSrii reciproce cu privirii 3a cadrul legal ți la conțmutu] activităților specifice ale instituției;

răspunde de informarea compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Hucurcști și comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București cu privire la măsurile inițiate pentru bung desfășurare a activii ă| ii instituției, precum și pentro dezvoltarea permanentă a ofertei culturale locale;

se sesizează cu privire la disfunctia nulități le din activitatea instituției. solicită în acest sens note explicative;

primește și distribuie spre analiza și rezolvare corespondența adresată institui iei;

dispune coordonatorilor măsuri raganizatoriț^ administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

răspunde de asigurarea prin Ulăsui: Specifice a calității serviciilor de bibliotecă oferite publicului, precum și a organizării biblioteconomiee a fiecărui compartiment:

răspunde de aplicarea măsurilor legale privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea eventualelor pagube;

sc informează și respectă legislația, in vigoare;

aprobă planurile de dezvoltare a colecțiilor, acordând o atenție deosebită achiziției dc carte curenta și retrospectivă cu referire la istona culturala șl sociala a orașului București;

aprobă planul editorial și programul de dezvoltare a Bibliotecii Naționale Virtuale - Rețeaua Metropolitană;

asigură informarea operativă a membrilor Conrftiutui de administrație asupra desfășurării activității instituției, a principalelor probleme rezolvate și a măsurile j adoptate;

conccpc și pune in practică obiective, politici, strategii și sisteme coerente in domeniul resurselor umane, având În Vedere articularea obiectivului strategic al domeniul ui resurselor umana CU activitatea principală □ inulitujiei;

analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile și reteratele de necesitate ale personalului angajat în instituție;

analizează periodic necesarul de personal, dispunând organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vșcante;

evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă și aprobă fișa postului și fișa de evuluare a performantelor profesionale individuale ale întregului persana! angajat în instituție;

•    In exercitarea atribuțiilor sale, emile decizii, note de serviciu adresate personalului uisliiuției, precum șl acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice a instituției,

•    dispune încadrarea, detașarea, transferai in interesul serviciu]ui, prelungirea, incdarca sau desfacerea conți actului de muncă pentru personalul instituției în condițiile legii.

•    organizează Întâlniri profesionale, schimburi de experiență, participări ale personalului ia diverse manifestări Interne și irtieinafionale;

•    acționează pentru menținerea și introducerea standardelor Uniunii Europeane în activitatea profesio tiaia pentru realizat ea formării continue și a certificării profesionale europene, împreună cu consorjLuJ european CERTIDOC, Asociația Documentariștilor și Bibi iote cari lot din Franța (ADBF) și cu ABIDOR;

•    cunoaște și aplica consecvent reglementări speciftcc activității curente, precum și pentru susținerea instituției și a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor și a tutei imagini favorabile;

•    încurajează dezvoltarea performanțelor personalului prin; cunoașterea aspirațiilor colectivului, asiguratta unei perspective de dezvoltare și a unei atitudini de încredere, oferirea de sprijin peru™ obținerea unor rezultate pozitive peni ru colectiv, or^snlzarea de cursuri de pregătire profesională;

•    răspunde de angajarea, lichidarea și ordonau țarea cheltuielilor în Limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivii sarcinilor instituției pe care o conduce;

•    coordonează activ itaLea de resurse umane dispunând de prerogativa disciplinare având dnptul de a aplica potrivit legii, sancțiuni disciplinare, salariaților săi ori dc calc ori constată Câ aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

•    aproba JtagufcnteJtiAd mferre șt răspunde dc dispozițiile cuprinse în acesta, dispoziții specifice instituției;

•    răMpunde dc organizarea activității dc control linanciăr preventiv șl a activității de sănătate șl securitate in muncă;

■ răspunde de utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare, integritatea bunurilor încredințate pc care o conduce;

•    iăiptintf: de presnterca Ea termen a situațiilor finttftciore referitoare la patrimoniul aliat în

administrare și a execuției bugetare precum și de monitorizarea programului de achiziții publice și a programului de investiții:    '

•    coordonează și răspunde direct de activitatea următoarelor companinteEite;

-    Serviciul /Jc’voj'rurti! colea iilor;

-    Serviciul Po/rhqonfu/ cultural;

-    Serviciul Zfffr^ogro/îc;

-    Serviciul Relații internaționale ți comunicare internă;

-    Serviciul Bibliotecă virtuală. Servicii WEB;

-    Serviâul fTezwofrare culturală. Accesare fonduri europene;    &

-    Serviciul Cenit-ui de studii orientali „ Mircea Eiktde.

-    Comparrimcntui

-    Compartimentul Cont&iclw,

-    Compartimentul Resurse uniune. Securitate șt Sănătate în Muncă;

DIRECTOR

•    cs tfl subordonat d irccioni I ui gene ral ;

•    directorul cu atribuții de specialitate asifurâ conducerea curenta ti campariimeniclor din subordine tn conformi turc cu programul anual al instituției ți R.O.F.-ul R.M.R.;

•    participa la elaborarea prefectului de buget al instituției;

■    participii La stabilirea obiectivelor generale în cadrul programului anual ți a proiectelor culturale pe termen, lung și scrin;

■    răspunde dc asigurarea măsurilor specifice privind calitatea serviciilor de bibliotecă oferite publicului în scopul satisfacerii intere-netor de lectură, a diversificării serviciilor de biblioteca, u ttțțtCrii numâruLui de UtilizaLOri ți a numărului de publicații difuzate;

+ răspunde de organizarea și funcționarea In conformitate cu normele biblioteconomicc a activităților dc difuzare a publtcațiilor prin împrumut ia domiciliu și consulta Ift sală;

■    răspunde de realizarea unității metodologice a activităților de bibliotecă pentru întreaga rețea,

•    răspunde de planificarea, coordonarea șt evaluarea activităților dc biblioteca, ștab ițind măsuri dc raționalizare și modernizare;

■    răspunde dc asigurarea accesului U informație a beneficiarilor, de organizarea ți dezvoltarea colecțiilor, de facilitarea circulației valorilor culturale na] tonale ți univcrsaîe:

•    studiază șl promovează experiența îruin’ită, u bibliotecilor publice din țară și străinătate;

•    analizează periodic necesarul dc personal propunând organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante sau redistribuirea personalului existent tn funcție dc necesități;

•    elaborează, în colaborare cu țelul Biroului. Formare profesionali. Coordonare metodologica, icmaticiJe și bibliografiile necesare pregătirii candidațiior la concursurile de angajare sau de promovare;

* Stabilește, în colaborare cu șeful EHioului Formare profesională. Coordonare metodologici, participarea |u cursurile de pregătire profesională pentru noii angajați și dc perfecționare pentru personalul angajat;

vizează necesarul de materiale tehnice de bibliotecă, mobilier, ele.;

*    răspunde de organizaita de întâlniri profesiciliftle, schifljibtiri de experiență, participări ale pcrsoualuiui la diverse manifestări interne și internap ouăle la cart este Lrrdtaiă instituția;

*    răspunde de respectarea program ului de activitate ia nivelul instituției, încadrarea în normele bibliotecnnomice în vigoare;

*    răspunde de butur desfășurare a operări Lini lor de verilîuiri gestionare în fiecare filială la termenele stabilite dc lege;

*    Întocmește fișa postului și fișa dc evaluare ale șefilor de serviciu din subordine;

*    coordonează realizarea materialelor do prezentare a irulituțici, siltiațir stalistice ți alte lucrări la solicitarea forurilor ierarhice superioare și a unor organisme internași ouăle;

*    propune directorului general 5piu aprobare măsuri organizatorice adminislrativc sau disciplinare privind bona desfășurare a activității Instituției;

*    răspunde de informarea auiuriiătilor locale și guvernamentale. dupâ caz, cu privire la desfășurarea activității instituției și cu privire la derularea unor pro Grame culturale.

« dezvoltă relații permanente cu direcția de resort a Primăriei Municipiului București, cu organele administrației centrale de specialitate în vederea informăm reciproce cu privire la cadrul legal și la conținutul activităților specifice ale iciststLițici:

*    coordonează și răspunde direct de activitatea următoarelor compartimente:

-    Serviciul Programe culturale, informare comunitară Lectură, Cu fi Rirojjrr tonale,

-    Serviciu I /’rflgTHlfte pentru copii șr finerel;

-    Serviciul Comunicarea colecțiilor

■ reprezintă pe directorul general a| institufiei in lipsă, fiind înlocuitorul său de drept pentru toate problemele instituțieu dacă nu a fost emisă o alta dispoziție în acest sens dc către organul ierarhic superior;

*    răspunde și dc alte atribuții care ii sunt repartizate dc directorul general

DIRECTOR

■> aste subordonat directorului general

*    directorul cu atribuții economice răspunde de buna dejășuiare a activității economice ă Bibliotecii Metropolitane București ttt conformitate cu dispozițiile legate;

*    răspunde dc mtocmirca proiectelor anuale dc buget pe care le transmite direcției de resort a Primăriei Municipiului; coordonează execuția corectă și integrală a accstom:

•    asiguri conducerea curentă a compartimentelor din subordine, precum și a celorlalte servicii pe linie financiar-coiitabil&, conform Bugetului;

•    răspunde de întocmirea documentației pentru tarifele la produsele și serviciile oferite de B.M.B.. precum și d celorlalte activități de natură economică, financiar-ccmtabi lăsau administrativă;

•    colaborează cu șefii de scrvieii/birouri ia Ltitocmirea planurilor anuale du investiții și du dotare cu mașini, utilaje șl apaituură necesare tuturor sectoarelor de activitate:

•    întocmește pianul centralizai de aprovizionare cu materiale consumabile și cu furnituri diverse necesare activității tuturor compariimentelor bibliotecii;

* avizează propunerile de reparații curente și capitale la construcții și initalații;

•    controlează și răspunde de gestionarea bunurilor materiale, de integritatea întregului patrimoniu aD instituției;

•    controlează și răspunde de Încadrarea corectă in normele de consum dc materii prunc și materiale, combustibili, encrgje;

•    răspunde dc elaborarea tuturor mattrialelof cu privire la activitate^ serviciilorJbirOttfilor nemijlocit subordonate, precum și de activitafea financiari și administrativă a Biblicnecii Metropolitane București și dc exactitatea cifrelor și a evaluărilor cuprinse îo aceste documente;

■ participă la organizarea seleciiilor privind achiziția publică dc bunuri și servicii; este membru în comisiile de selecție ți achiziții, acordând consultanță pentru Întocmirea documentațiilor pentru aceste comisii, conform normelor legale in vizoare;

•    răspunde dc depunerea situațiilor financiare șt acontului de execuție la termenele legale stabilite:

•    analizează referitele de necesitate primite spre aprobare și asigură posibilitățile dc lichidare a tuturor neajunsurilor reclamate împreună cu servicii^) abilitate;

•    coordonează activiEatca Situai ii de Urgență (S.L'J a instituției;

•    coordonează, controlează și urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar și caic-i sunt preZjertEate pe bază de ruferaie de către șeful Serviciului Admirrfstrwtfa a Serviciului Tehnic. Achiziții publice precum și a contabilului șef care coordonează Compartimentul h'inanciiir-Contabilitcire:. .

CONTABIL ȘEf

Este sabordonaț dircctoniKîi general și directorului economic;

*    asiguri și răspunde de conducerea activității curente a personalului din subordine, stabilind sarcini Concret^ îndrumând, comrolând și urmărind efectuarea lor;

•    răspunde de elaborare-a situațiilor financiare și a contului dc execuție bugetari, lritnc&trial și anual;

■    răspunde de verifîcarea actelor și a înre^iscrdo Ior notelor contabîle atât în coniabiliunc cat ți în execuție;

■    poate exerciți și răspunde de controlul flnLuicitu-preventiv propriu, prin viza de CFP, conform legii;

•    avizează cotele de întreținere emise de Asociațiile de locatari pentru spațiile Bibliotecii Metropolitane București ți urmărește achitarea sumelor;

» participă 3) avizează documentai ia economico-financiară a selecțiilor privind achiziția publică de bunuri ți servicii; poate face parte din cnmiriile de selecție;

•    râsp un d e de prognîmared, organizarea ți respectare a normele r pri vi nd inventarierea pat rimo olului;

•    răspunde de aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției .ți recuperarea pagubelor aduse acesteia;

•    reprezintă pe directorul ecortfimic, In lipsa acestuia, fiind înlocuitorul său Je drept pentru toate problemele lînanCiar-eLfinomiCe, administrative, în cure sCOpare și a doua semnătură;

•    planifică și elaborează lunar, pe baza propunerilor primite, necesarul du credite;

•    Întocmește contul de execuție bugetara, Lunar;

•    asigură respectarea tuturor prevederilor legale în domeniul financiar-contabil

Compartimentul AL 1X1"

Audiiul reprezinți o achitate Tund ionul independent și obiectiva care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltule.jlor pubbco.

Conform legîl 67Z'24.1.2.2fi|!}2, cu modificările și completările ulterioare, privind auditul inlcm. atribuțiile compartimentului de audil public intern sunt.

*    elaborează norme metodologice specifice, pentru activitatea de audil public inlcm din cadrul instituției, cu avizul organului ierarhic superior și a conducerii H.M B.;

*    elaborează proiectul piuitului de audit public intern;

■    efectuează activități de audil public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control al entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regulari Laie, economicitate, eficientă și eficacitate;

*    raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor șl recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

■    elaborează rapoilul anual al activității de audit public intern;

■    in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului emitătii publice și structurii de control intern abilttaie.

Co Ripurt im eht nI CO XT ENCIOS

•    reprezintă instituția prin persoanele desemnate de directorul general în fața. tuturor Instanțelor de judecată pe caie ierarhică, in fața organelor de cercetare penală și a oricărui organ al administrației de slM, pe baza mandatului conducerii;

■ reprezintă, pe bază mandatului conducerii, interesele inslituțici în iaza de concilieri prearbilrare, discul ii precontracmale și in orice situație ce necesite asistenți juridici;

*    avizează aplicarea corectă a prevederilor legale in materie civilă și dc legislație a muncii;

■    elaborează proiectele dc contracte dc muncă, cele de drepi de autor și de drepturi conexe. Colaborează la întocmirea contracte tar de achiziție (execuție îuctâri, Sbchah|ie produse șt prestări servicii);

» acorda asistență juridică Ja întocmirea Regulamemuiul de organizare și funcționare al instituției, a Regulamentului intem, a Contractului colectiv dc muncă;

*    redactează, motivează in fapt și in drepi acțiunile civile, reprezintă instituția in fața instanțelor de fond, ordinare ți extraordinare;

■    avizează, din punct de vedere juridic, deciziile scrise luate de conducerea bibliotecii, indiferent de qatura acestora, contractele ți orice alte convenții încheiate cu diverse persoane li zi ce și juridice, contractele de muncă și actele de personal;

■    avizează actele de înscriere a vechimii totale în Regi șirul general de evidentă a] salgrigțiinr;

■    verifică prin sondaj. împreună cu contabilul șef, la sesizarea acestuia, tnodul de recuperare a debitelor in vederea reîntregirii patrimoniului;

•    face pane prin efectul legii din Consiliul dc administrație al instituției;

» face parte din Comisia dc rezolvare a contestațiilor referitoare la acordarea drepturilor pecuniare a sulariațikir;

■    acordă consultam juridice CLiuducerii ți sala rialii o: :11111im’.l-lii in probleme legale Le jclivila'.ju acesteia.

Compurlimtnrui RESURSE UMANE.SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ A.RESURSE UMANE

Este responsabil cU;

■    Închei crea ți gestionarea contractelor individuale dc munca ale personalului angajat inclusiv ale colaboratori lor (recrutarea, încadrarea personalului, avansarea);

•    elaborarea procedurilor necesare evaluării posturilor din slutul dc funcții și a performanțelor profesionale individuale ale salariaților in colaborare cu șefii de servicii și birouri;

■    întoc mi rea pl aruurilor pri vind promovarea persana iul ui;

•    findamentarta fondului de salarizare din cadrul bugetului;

+ stabilirea necesităților de funciare ți perfecționare profesională, in colaborare cu Directorul de specialitate și le prezintă spre aprobare directorului general al instituției:

•    elaborarea statelor dc funcții anuale în conformitate cu numărul dc posturi aprobat și înaintarea lor spre aprobarea ordonatorului principal dc credite;

•    elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse in legislație (indexări, majorări, promovați arunci când este cazul);

•    in rodiul compartimentului se fac înregistrările In Registrul general de evidență al sal anali lor atunci când intervin modificări în .Lgislație, acordarea unor grade sau trepte profesionale, acordarea salariului dc merit acolo unde este cazul, numiri de șefi dc compartimente;

» depunerea dosarelor de pensionare Ja oficiile de pensii la domiciliu ale salariaților șt urmărește emiterea deciziilor la fiecare caz în pnrlc;

•    întocmirea diferitele situații la soitei țările forurilor tutelare (Direcțiile de Specialitate al€ Primăriei Municipiului București. Atiriiinisirajia Financiară, Xfini.f ierul Cutlurii ți Cuileiar ere.};

•    întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control ale Camerei dc 'Conturi șl Direcriei de Audiț Public Infern a Primăriei Municipiului București;

14
•    organizarea dc concursur:; pentru ocuparea posruiilor vacante ți pentru promovare^ in conformitate cu legislația in. vigoare și asigurarea secn^ariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizii;

•    emiterea deciziilor necesara pentru buna desfigurare a activității instituției și păstrarea originalelor

•    vizarea semestrială a legitimațiilor dc serviciu ale (alariajiioi;

•    el î berarea de adeveri nte salari ați lor pentru d i feri re scopuri;

•    programarea ți comunicarea Conced iilor de odihnă ale salariul ilar crtmpuili meniu] ui Salarizare și urmărirea efectuării acestora;

•    colaborarea eficientă cu toate compartimentele LrLstitiJțiej;

•    asigura secretariatul Consiliului de administrație, ține evidența și păstrează procesele verbale;

•    redactarea și actualizarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și funcționare în colaborare cu Compartimentul Contencios;

•    propune, tmpretută cti organele dc protecția muncii, Locurile dc muncă ți meseriile cu cornii|ii grele, periculoase etc., conform legii, în vederea acordării sporurilor;

•    panicipă, tmpretută cu serviciile dc specialitate. la determinarea ți elaborarea necenruJiij de personal pe structură, funcții și meserii, grade și trepte profesionale; în limita numărului de personaj și a creditelor aprobate;

•    stabilește în cadrai Contractului de munca drepturile aslarisle și .celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare: salariul de ba/â, indemnizația de conducere, salariul de merit, sporuri la salariul de bază;

•    asigură împreună cu compartimentele instituției evaluarea performanțelor profesionale anuale ale saiartaților;

•    execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative In vigoare,

B, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Constituit in baza Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/20Q6 și aH.G. nr, 1425/2006-

•    colaborarea eu Comitetul dc Securitate șt Sănătate în Muncă (C.S.S.M.} din instituție, constituit prin Decizia Directorului general, prin care se asigură participarea augtijaiifer Jft elaborarea și aplicarea deciziei in domeniul SSM;

■ urmărirea modului in care se aplică ți se respectă reglementările legale privind securitatea și aăuăUtea în muncă;    .

•    analizarea propunerilor Salari ați lor privind prevenirea accidentelor de muncă precum ți pentru

îmbunătățirea condițiilor de munci;    .

•    efectuarea unei anchete proprii asupra accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

•    ittî’ormaiea inspectoratelor teritoriale de muncă asupra situației activității de SS\1 din propria unitate;

« asigurarea evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile dc muncă și propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătta programul anual dc SSM?

•    controlul, pe baza programului dc activitate,Ja toate Jocurile dc muncă, în scopul prevenirii accidente! or de munca și a îmbolnăviri lor profesionale;

•    asigurarea instruirii și informării persana]uld în probleme de SSM prin fermele de instructaj și prin cursurile dc perfcclioture;

•    colaborarea cu serviciul medical extern pentru cunoașterea [o zi a situației îmbolnăvirilor profesionale, pentru efectuarea de controale comune;

•    colaborarea cu serviciul medicul și tu salariații sau reprezentanții acestora la fundamentarea programului dc măsuri.SF.fi VfCIUL DEZVOLTAREA COLECȚIILOR

Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor este responsabil de .stabilirea și propunerea sprt avizare a Strategiei de achiziție a inSlilUtiei în concordanță Cil Juneții fiindamenLiSjă țffi păstrare a memoriei 3CnS4 bucureștene și de dezvoltare a serviciilor publice de lectura și mediatetl

Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor aic io subordine Biroul Completare. Eliminare și Biroul Clasificare. Catalogare. Catalog electronic.

biroul Completiire-elImluare

Atribuții:

A. Achiziție

•    jitformatea asupra producției editoriale interne și străine, indiferent de suport (hârtie, suport electronic, ctc.) re face ptin cataloage și planuri editoriale, rubrici bKlîo^țafice din periodice; documentarea la sursă (librării, edituri, depozite de cane. anticar iale>; selectarea din producția editoriala curentă și retrospectivă a celor mai valoroase lucrări necesare completării fondurilor Bibliotecii Metropolitane București ținăndu-sc scama dc necesitățile Icclurii publice; alcătuirea referatelor dc necesitate in vederea aprobării de către conducerea bibliotecii; întocmirea comenzilor și trimiterea La furnizori;

■    Organizare* și eotmJcjmirea activității dc evaluare a bwiurilor cullnmle comune ți de pțiirimoniu;

■    donațiile de la persoanele fizice sau juridice reprezintă o uită sursă de dezvoltare a colecțiilor bibliotecii, impunându-se o .selecție iu funcție de conținutul și structura colecțiilor existente și a spațiului disponibil. Jn aceasta situație se Întocmește Actul de donație între donatar și donator;

*    reccpționarea documentelor achiziționate; întocmirea notai de intrare-rcecpție I.NIR); înscrierea cantității achiziționau; in fișele de megazie, pe furnizori;

*    constituirea repartiției pe baza documente Lot livrate de furnizori; selectarea unui exemplar din fiecare litiu și înscrierea caniitații comandate și a prcfu|ui.'exemp|jr: repartizarea documentelor în TIN3..1R pc biblioteci filiale; confruntarea repartiției din TINE.IB a documentelor introduse, cu facturile de le furnizori; organizarea publicațiilor în vederea repartizării la casele; repartizarea la raft a documentelor conform fișei de catalog, confruntarea cărților de la raft cu bordemurile de predare-primi re , completarea bonurilor dc mișcare pentru flecare filială, predarea documentelor șt a fișelor de catalog prelucram fiecărei biblioteci filiale conform borderourilor și a bonurilor dc mișcare;

•    predarea către Servicii# contabilitate la sfârșitul fiecărei repartiții a OitUraliZfttorutui. □oniinund actele însoțitoare uic documentelor aehizi donata — cantitativ și valoric, și ccnlmliziilul pe filiale cu repurti ija tun tiulî vă și valorică si documentelor,

II. Eliminare

*    radierea dm fișele catalogului de serviciu a documentelor eliminate din gestiunile filialelor;

•    selectarea din cărțile propuse spre eliminare de bibliotecile iîliale, a exemplarelor care pol completa fondul sălii de lectură și care sunt înir-a stare corespunzătoare.

Bir nul Clasificare, Catalogare, Catalog electronic Atribuții;

a activitatea permanentă de prelucrare a tuturor Lipurilor de documente achiziționate de biblioteca - carte curenta, retrospectivă, carto veche românească ți străină, materiale audio

36
video (casete audio. CD-DA. CD-ROM, vidcocascte, DVD}, colecții speciale (manuscrise, fotografii, litografii, cărți poștale, ctc j care constă In;

a} descrierea bibliografică conform standardelor internaîionaie ISEJD în format electronic;

b)    clasificarea dooumenicfor conform Clasificării Zecimale Universale în formal electron ic;

c)    indexarea con ținutul ui documentelor ți stabilirea vedetelor de subiect după structura unui vocabular controlai; descriptof principal, nota explicativă, icTmcn generic, termen Specific, termen BSOCEQț» UtilUaL pentru, referințe;

d)    prelucrarea fișei ISDU pentru catalogul colectiv de serviciu.

■ verificarea, actualizarea ți mufontiizarea bazei de date I'INLIB

a)    catalogarea retrospectivă pentru descrierile bibliografice anterioare anului 2000 Conform noilor norme internaționale de descriere IfiED:

b)    verificarea, uniformizarea Vedetei Uniforme pentru autor - persoană fizică, autor colectiv facliviLute permanentă, aCtlviiate lemporarfi) preCuttb șî stabilirea formelor preferate sau nepreferate de vedeta uniformă;

c)    stabilirea Legăturilor dintre cătnpurile Titlu parte generala și Titlu volum pentru descrierile bibliografice pe nun multe nivele, activitate esențiala pentru monografiile în mai multe volume și pentru exportul UNIMARC;

dj verificarea, uniformizarea și actualizarea câmpului Titlu colcăie pentru monografiile caic au colecție, precum și stabilirea legă! urilor dintre TitSu parte scrie p.umcTotgli. ne numerotată și Tillu puric generală (activitate necesară fix portului UNTMARC);

c) dezvoltarea vtKcabularului controlat (construirea de vedele de subiect, stabilirea tipurilor de relații intre descriptori, stabilirea unui raport de echivalență între descriptor și indice CZU țcjiivalentj:

f) verificarea și uniformizarea câmpului Edituri, Tipografii pentru caitca veche nOmăneOscă și Străină;

gl descrierea ÎSBD(A) conform metodologiei de lucru pentru in formal electronic; h) actualizarea sistemului de cotare al Bibliotecii Metropolitane București (în funcție

de necesitățile de organizare șl difuzare a colecțiilor se vor introduce sau dezvolta noi clase CZU};

l) actualizarea clasificării zecimale universale conform Exlensions & Corrections CZU;

j) verificarea formatului electronic în vederea exportului UN'TMARC precum și întreținerea Catalogului electronic aE Bibliotecii Virtuale.

Serviciul PATRIMONIUL CULTIHAL

Este responsabil pentru:

• aieUtuirea bazeiar de date despre: istoria BucureștiJor,dezvo!tarea urbană a orașului, patrimoniul arhitectural și cultural existent, comunități dno-religioase și profesionale, istoria liparului bucureșlcan    .

Aeiiviiatcu implică ecredaica și centrai i zarea informațiilor precum și organizarea materialelor rezultate în: fișiere analitice și staleu tematice Se vor elabora lucrări scrise {prezentări, articole, studii, monografii, bibliografii, ctc.) șl expoziții virtuale, grafice și obiectuale.

■ inițierea. realizarea și desfășurarea programelor și proiectelor culturale având ca obiective:

-    aniversarea, umjr evenimente și personalități remarcabile din istoria țȘcureșteană și naționaEa;

■ relevarea identități culturaL-istcrice a Capitalei;

-    cunoașterea pitriniomulut cultural și istoric existent al Bucureștilor,

-    nsvEtiiizjrai spiritulni comunitar, tradițional al Bucureștilor de altădată destinate infoonftrii șl sensibilizării diverselor categorii de utilizatori.

Programe 2007.

-    Rucurești — 500 de ani, centrul .spiritualității ortodoxe din Balanti, Orientul Apropiat și îndepărtat

HuCUrcști 7Jiff de ani, centrulfrtincofoniei din Europa Centrală și de Sffd-Est:

■    Mărturii de memorie comunitară

r Dialoguri Culturale intereamunitare * Oamenii cetății

■    Kftftf zidiri bucureștene

Proiecte 20 septembrie Ziua Bucureștilor

' București, metropolă europeană multiciilturală

■    București orașul pe Care nu-l cunoaștem

*    evidența, dezvoltarea și punerea in valoare a fondurilor de publicații referitoare ta istorie locală, colecția de presă veche bucureșteană, colecția de muteriale audio ți electronice pentru persoanele cu probleme vizuale.

*    întocmirea, la cerere și conrracost a unor studii, monografii, bibliografii etc, altele decât cete stabilite prin planurile de activitate.

♦    întocmirea, ta cerere și corifracest de copii după materiale aflate in colecțiile Serviciului conform reglementărilor în vigoare

•    inițierea yj dezvoltarea dialogului profesional de specialitate cu instituții din tară și străinătate, pe baza programelor care sa stimuleze cunoașterea și comunicarea intre diverse comunități locale.

Arc în subordine Biroul Depozit legaWocal. Afemorie bucweșleană și Comportimentui Colecții de patrimoniu. Restaurare Conservare

Biroul DEPOZIT LEG AL-L OCAL. MEMORIE BLCL'llEȘTLA.VA

Atribuții:

•    realizează c pemianentă activitate de intdnrutrt în legătură cu producția editoriali și tipografică din București;

•    primirea pe baza actelor însoțitoare din partea editurilor, redacțiilor. tipografiilor cu sediul in București, în conformitate cu prevederile ari. 3 din Legea 1 i Pi 995 republicată, a câte urul exemplar din materiale ie editare sau tipărite de ele;

■ biroul controlează prin personalul de specialitate împuternicit in acest stop. respectarea

obligațiilor de depunere a documentelor care fa contravențiile și apEică amenzi con truver j ionii k;


obiectul Depozitului [egal .ocal, constată*    întocmirea centralizatoarelor cu documentele însoțitoare (pentru fiecare tip de documente carte, periodice, colecții speciale) și predarea acestora la Serviciu] con labilitate;

■    clasificarea pubticațiiior conform Clasificării Zecimale Universale în formai electronici cotarea publicațiilor; întocmirea descrierii bibliografice și indexarea documentelor în sistemul integrat dc bibliotecă TINLIB;

*    inventarierea documentelor (Rh și evidența globală (RMF) pentru Depozitul legoldocak

■    organizarea la rafi pe format a docymenLcior intrate.

Compartimentul COLECȚII DE PATRIMONIU, RESTAURARE. CONSERVARE este responsabil dc

*    evidența, dezvoltarea fi punerea în valoare a fondurilor de carte veche și rară, precum fi a celor de colecții speciale, prin;

-    elaborarea cataloagelor de carie veche și rară. structurate pe carte românească și carte străină (specificând. în acest caz, limba In cate au fost redactate) și organizate cronologic și tematic (encomii, lucrări de istorie, geografie, carte de călătorie);

-    elaborarea și publicarea de studii și articole, precum și prezentarea de comunicări științifice despre valorile bibliofile din colecție.

*    organizarea, Coordonarea fi desfășurarea activității de COItSCtvare-restaurare a fondurilor de publicații EMU prin;

-    cia boiarca normelor interne de conservare;

-    asigurarea instruirii bibliotecari lor;

-    pârtie i parca la organizarea și amenaj arca depozi teici;

-    executarea i n lervcnți i lor dc conserv arc -restaurare la bunuri I e bi frlio fi Ie ale BMP;

-    după caz, consuItanțâ și intervenții, Ia cerere și confort. peniru 1 UCrfiri aparținSud terților,

-    elaborarea normelor interne de consultare, copiere și torifareu acestora.

Serviciul BIBLIOGRAFIC

liste responsabil pentru;

■ elaborarea „Etbiio^ra/îei curente a orațtiiui tiucureșri'’ [selectează materialul din publicațiile periodice și din cărți; întocmește fișele; clasifică materialul; introduce în sistemul informatic TINLIB);

» elaborarea dc bibliografii tematice (colectează și selectează materialele din    Biblioteca

Națională, Biblioteca Academiei, Arb;vc, Internei};

•    elaborare;i Anuarului „Aniversari culluralc" (adună și selectează materialele};

•    selecLeazâ informații referitoare la noile apariții editoriale privind BuCUreștiul și bibliografiile școlare (penii u Serviciul Dezvoltarea Colecții [or și pentru utilizatori);

•    completează baza de date a personalităților cOiticmpdratK bucureșlcnc in cadrul catalogului electronic - modulul bibliografie locală;

•    adăugarea unor vedete suplimentare pentru regăsirea unor informații ascunse (eu; antologii, cărți, crirică literarii pemru curente și lemc literare, axate in principal pe bibliografie școlară);

+ colaborarea CU instituții și personalități din țară; participarea la sennnarii, conferințe, simpozioane, schimburi de experiență;

19
•    colaborarea la realizarea revistei „Bibliatecu Bucur e șl iînr'\ edițată de A.B.LD.O.R., in ca litote de autori de ■rtiook sau traducămH;

•    .elaborarea tic bibliografii k cerere.

Serviciul RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE INTERNĂ

Atribuții:

•    stabilește, întreține și dev.volță relații do colaborare cu biblioteci și cu alte instituții și organisme din striinAiatș, conic rmreglementărilor naționale și internaționale în vigoare

•    stabilește contacte cu asociațiile internaționale ale bibliotecarilor și bibliotecilor in vederea scltimbului de informații; se implica din punct de vedere științific in programul privind obținerea drepturilor de autcu ale unor lucrări de specialitate editate in străinătate;

•    răspunde de asigurarea condițiilor științifice necesare bunei desfășurări a reuni uni lor internaționale organizate de Biblioteca Mefrppoliiană Bucuroșii:

•    asigură diluzarca în străinătate a Revistei Biblioteca Bucureștilor și a aiior publicații profesionale;

•    cultivă relații cu Ministerul Afacerilor Externe al României;

» elaborează. in colaborare cu Biroul Formare profcstonulă, Coordonare metodologică și Serviciul Programe CuhuiăLu. Informare comunitară. Lectură, cercetări privind stadiul actual și tendințele ile dezvoltare ale bibliotecilor diu aițețăJÎ, pe baza materialelor documentare primite din străinătate:

•    se implica in organizarea de seminarii, colocvii și sesiuni științifice cu participare internaționala ale BMB;

■    efectuează schimburi de informații privind activitatea Bibliotecii Metropolitane București cu instituții de profil din străinătate și organisme internaționale din domeniu;

•    coordonează activitatea filialei ,, Pantclimon Halippa\ specializată în cultură și civilizație SUtJ-Cît europeană;

•    urmărește punctual COiaborărea BMB CU biblioteci românești din afara țării;

■    gestionează planul dc editare și difuzare a unor publicații legate de istoria cui (urată a București lor;

■    încheie partenersate sau înțelegeri cu persoanele juridice care ptiî contribui la popularizarea activității și serviciilor oferite membrilor comunității bitiBrcșterte de Către Biblioteca Metropolitana București;

+ ac și oncază pen Lra susț inerea fb rmiir i i profes ionale continue ș i a eurocerti fi câri i

Cocapartimectul COMLNICARE INTERNĂ, RELAȚII MASS MEDIA

Este responsabil pentru:

*    imaginea Bibliotecii Metropolitane București prin crearea unui șistem unitar de prezentare și promovare în masunedia a instituției ți a activităților cu ș; pentru utilizateri;

i oferirea de tidbrtuații de interes public privind activitatea Bibliotecii Metropolitane București; organizarea periodică a conierintelor de piesă; siiniularea in rnod profesionist a interesului membrilor comunității prin popularizarea eficientă Îjl mass-medii a colecțiilor și surselor dc informații, a acțiunilor și activităților desfășurate în cadrul insiilutiei;

*    crearea de evenimente media care să contribuie la formarea unei imagini corecte, real-pozLtive, a Bibliotecii MelrațnHtane București. urmărind facilitarea comunicării între membrii comunității locale cu diverse personalități sau autorități publice, în cadrul Bibliotecii Metropolitane București;

■ redactarea. documentarelor, dosarelor de pitsă, comunicaie de presă, articole, știri pe baza eSnra informează miM-medii privind uCllvitpBca, rolul ți Ipaportanța Bibliotecii Metropolitane București, pane imcgraniă a sistemului infonnatioiul național, în realizarea programelor de educație permanentă, pregătire, perfecționare umană și profesiunaJi, in asigurarea accesului liber, conform standardelor legislației oomâneșli și europene, la informația de interes general comunitar ți Lectură publică;

*    participarea la manifestările cu Huni le organizate în cadrul serviciilor, birourilor ți filialelor perneu culegerea de informații, imagini eEC. r.ece.sare elaborării știrilor, articolelor tic. pentru mass-media;

•    centralizarea și întocmirea Calendarului SLiNITESTĂRI CULTURALE Ja nivelul instituției; urmărirea realizării și popularizarea Îjl m&tf profesionist a acestora;

•    postarea pe site-ul nnH.bmiiis.ro și difuzarea in mass^media a calendarului AdAJ'fiEESTA&I CULTURALE ilnnar)h a materialelor, afișelor, știrilor, cronicelor manifestărilor, anunțurilor referitoare la activitatea instituției toride efite ori cStc ncvotelț

•    constituirea și actualizarea bazelor de date necesare instituției privind: mass-rttedia; protocolul |âulorittți ți personalități); prezența Bibliotecii Metropolitane București in mass-media (Dosarul Extrase de presă)’, colabora lorii (persoane ii zice ți juridice); sponsorii; bibliotecile jwfețenț; bitilioicci din alte țâri JJ-;

•    colaborarea eficientă cu serviciile, birourile și fi Ei alde inșii luției pentru realizarea unei permanente și eficiente comuruuări a acestora cu masa-media, cu toate segmentele comuuitllii bucureștene Șl pentru realizarea ipiri iot ui de echipă 1a nivelul Bibliotecii Metropolitane București.;

*    propunerile privind îmbunătățirea generală a ac tivi lății Bibliotecii Metropolitane Buctireșli;

*    Entocmi raa raporluhi i anual dc act ivi talc la nivel uJ c ompart i meatului;

» îndeplinirea saieStiloț prevăzute în fița postului, a programului anual de activitate sau a altor Sarcini Slabiii(e lEl șeful ierarhic;

*    respectarea tu Strictețe a normelor deontciJugice ale profesiei.

Compartiment ui REDACTARE. EDI I ARE. MULTIPLICARE. PUBLICAȚII. SCHIMB IM ER1ÎIBLIOTECAR

*    ediiea/ă publicații de informare ți documentare în domeniul biblioteconomiei și științei informării;

■ elaborează și editeazi împreună cu A.B..I.D.O.R.. Revista fifbțtoteca Eticui-c$!;lar-r

*    Contribuita la dezvoltarea colecțiilor instituției ți la intensificarea circulației valorilor culturale ți științiricc între țări prin organizarea activității dc schimb intcrbibliotccur intern ți internațional.

Compartimentul CERCETARE. DOCUMENTARE

*    dezvolta activități de cercetare in domeniul biblioteconomiei ți științei informării prin elaborarea de studii;

■    elaborarea de metodologii, instrucțiuni, tehnici de lucru;

■    elaborarea unor studii de caz ți sondaje privitoare ta funcționarea compartimentelor instituției, pentru impunerea uuot criterii de performanță;

*    prtunovarea i magi nii bi b! iotoci i: istorio, personal i tăf i, pcrspcct i vc;

*    dezvoltarea de partenorialc cu sirucLuri infodOCUmtiltare similare;

*    part icipă la programul ți i tn| i fre a I bibi i otec i i;

*    participă cu studii ți comunitari Ja simpozioanele organizate pe plan imens și extern;

■ realizarea demersurilor legale pentru obținerea drepturilor de autor în vederea țryd-jcerii unor lucrăn și articole de specialitate:

* organizarea vizitelor profesionale pe bazâ de reciprocitate, expoziții, conferințe, colocvii și simpozioane științifice.

Sen iotul BIBLIOTECĂ VIRTL'AÎ.Ă. SERVICII WEB

Este responsabil eu activitatea de digitizare a fondului de documente ale instituției în scopul organizării, conservării, prelucrării, valori licării șj accesării acestora prin mijloace specifice tehnologici informaționale ți asigurarea infruMiuCțurii 3Ț necesare.

Atribuții:

> asigură corelarea cerin]elor infbnrrt|i(tllnle Specifice funcțiilor de biblioteci și sistemul iiildnnatic;

*    participa la colectarea și analizarea cerințelor inlbomatice / intd-rmațlujiate privind asigurarea accesului 3a uubîicațide deținute de

» asigură concepția imitară a sistemelor informatice și informaționale destinate gestiunii și utilizării datelor specifice activitățiEțir dc biblioteci și infarmirii publice;

*    colaborează și acorda asistenta tehnică de specialiLaie compartimentelor instituției Tn vederea utilizării apljcițJitor soft dedicate, a respectâni formatelor electronice de descriere bibliografică și a s tiitdanleloi in domeniu;

» des tdșoarâ activități dc i mplcmcntarc / cx ploalarc / adm i ni strarc a sislcmului io farmatic i ntem dedicat funcțiilor dc bibliotecă țf a ador aplicații informatice utilizate în instituție;

■    asiguri gestionarea fi administrarea aplicațiilor WEB ale instituției- BUtHo^tca Virtuală, Catalog Electronic, Depozit text complet ș.a,;

■    coordonează realizarea siie-ului B.M B., asigură întreținerea, actualizarea și administrarea acestuia:

■    asiguri asistență tehnică pentru implementarea t exploatarea echipamentelor dc calcul, aplicațiilor informsLict și serviciilor de comunicații (Internei, trenslcr date ș.a.J,

*    participă la realizarea de studii, analize și sinteze privind ciiveLul actual, și perspectiva in formari zării unor acșvhfiți specifice Instituției;

■    inițiază propuneri privind strategia de tlezvylsare a informatizării instituției pc lermen mediu și lung:

- colaborează cu compartimentele de informatică ale ailor unități sirtiitare (bibUcteri, centre dc informare și documcniare ș.a.);

■    participă 1# iocegritres in Sirtcmul informatic al administrației locale a munirijâuliii București, îrt ansamblul inJonnalL/irii societății rom unești și a| Uniunii Europene, in conformitate cu Cerințele legale și de reglementare, necesitățile P.M.B, și tehnologiile iT existente:

*    asiguri suportul informatic pentru documentarea ți informarea cetățenilor;

■    acordă asistență in utilizarea tehnicii de calcul, a aplicațiilor software și a serviciilor de comunicații;

*    propune activități dc instruire; formare și perfecționare a personajului, în conformitate cu strategia unii ară tic informatizare a instituției:

*    tuiulîzeazâ șl propune spre aprobare achizițiile de echipamente informatice. aplicații soft, servirii de comunicații, dotări țț instalații, pentru retehrw log i zarea și modernizarea activităților și serviciilor instituției; propune sp?e aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii Finanțării acestora și elaborează Specificațiile tehnicQ-fjncționdlc:

*    coordonează șî execută lucrări de edț^rc, proccsfuc tex! și imagini (.primite de la conducerea instituției ?: Compartimeniul Financiar-contahilitaic), tehnoredactare, grafică computerizata, realizare prezentări multimedia ctc.;

*    administrează ți supraveghează rețeaua informatică i B.M.B,, răspunde de planificarea, instalarea și operarea in cadrul rețelei informatice;

- coordonează, îndrumi și supraveghează activitățile de arhivare a informațiilor pe suport magnetic / □plic;

*    propune, in funcție de necesitățile de itifeimațizarc. necesarul de personal, modul și nrvdiă de instruire necesar pe posturi;

■ participă ta jealizarca acp uni lor de promovare a adiviIdț ii insliluțici,

Arc în subordine Biroul Informatizare. Servicii web ?i Biroul Mm tehnologii multimedia RitittotbwiĂe digitală

Biroul INFORMATIZARE. SERVICII WEB

Atribuții:

- cxwură operații de instalare echipamente de tehnici d= calcu^ produic software de basft, aplicații.

■ asiguri* din punct de vedere tehnic, accesul 3a aplicații (conform prottkcolului de drepturi de acces

stabilite),

*    participi la idmmjstrârej retelelflr de CiiLcuLaidiirt. alt Bibliotecii MeiTOpdl ițite Bucurețli și asigură exploatarea acestora.

*    execută operați ide de arhivare a informațiilor, a bazelor de date și a documentelor.

*    inițiază propuneri privind dezvoltarea și diversificarea doiării instituției cu tehnica de calcul „ predase software de bază, aplicații specializate, produse și servicii infoimauce.

*    asigură asistența de specialitate pentru achiziționarea echipamentelor inform &Eicp și participă la elaborarea spocific&țKipr tehnico-funcționa le.

*    asigură asistență tehnică pentru diagnosticarea dishtncționalitâților in exploatarea echipamentelor de calcul, a aplicațiilor software și a serviciilor de comunicații.

*    acordă asistență tehnici privind utilizarea echipamentelor de tehnică de calcul exploatarea □plicațiilyr și uliii zarea ^rViupilyr Internet fi (Șî UanSfcT date

* urmărește piața produselor Software ți hardware și propune achiziția de noi produse de Interes petltfU

pro reunirea*-construirea și exploatarea aplicațiilor inform atice de interes pentru instituție.

*    execută operații de gestionare șl administrare a aplicațiilor WEB ule instituției: Biblioteca Virtuală, componentele Catalog Electronic și Depozit fu!l-text ș.a.

*    Instruiește personalul asupra modului de util Laie al ecltipauienteloi de calcul și controlează modul In care aceste instrucțium sunt respectate.

» execută lucrări dc editare, procesare text și imagini (primite de la conducerea instituției șl Compartimentul Financiar-conEabilitatcj, tehnoredactare, grafică computerizată.

Biroul NOI TEHNOLOGII MULTIMEDIA. RECONVERSIF D1GIÎAI Â

• este responsabil cu activitate» de digitizare a fondului de documente ale insiiluiiei în scopul organizării, conservării, prelucrării, valorificării și accesării acestora prin mijloace specifice tehnologiei informaționale;

■ participi la activi lățile dc digitizare, de încărcare și operare a pachetelor de date in depuzitul de dote fiiU-text

- asigură scanarea, corectura, tehnoredactarea publicațiilor propuse spre digitizare,

•    Jtxdiaieca „George Enestu", pune la dispoziția publicului utilizator documente (nuzicale și legale de istoria muzicală pe suport tradițional șt electronic in săli de lectură, de audiție și de proiecție:

•    asișură, accesul la întreaga c ulnuă muzica lă ți Ea educarea aptiludi ni lor muzicale ale so Iicitanțitor;

■    urmărește producția editorială ți propune Serviciului Dezvoltarea col ecl ii lor achiziția curenta ți retrospectivă de documente specifice colecției de mediatccâ;

•    pune la dispoziția consumatorilor cultivai} echipamentul tehnologic de redate itnauinc-sunct și contribide la formarea abilităților acestora de utilizare a tclelo logici de mediatecă;

•    asigură acWSUl asistat la Internet ți la documentele mulLimcdin [sillinc ți u lii ine;

■    sprijină educația muzicală ți estetici a publicului utilizator prin acțiuni culturale specifice (audiții muzicale, video-pruiccțil diverse; concerte ți piese de teatru filmate, programe etnografice ți folclorice, vizionări de flinte documentare ți artistice ete.);

•    facilitează, prin cicluri de activității, cunoașterea unor man personalități din domeniile muzicii țl artelor (film. icairu, pictură. sculptură ctc.j;

•    înlesnește reproducerea dc documente aodiu-vtzualc cu respectarea Legii copyri^htulu:, precum și a drepturilor cotickc dc au lor;

•    colaborează cu alfâ organizații similare sau de alt gen pentru organizarea unnr acțiuni ți programe formale cp ecou intern și. internațional (concerte simfonice, camerale, expoziții de pictură ți desen, prezentare de documente [nultiTnediu tic.).

Set viciul DEZVOLTARE CULTURALA. ACCESARE FONDURI EUROPENE

Eatc responsabil cu

a) Participarea BMR in calitate dc „CoorcUinaiur(beneficiar principal f’, „Co^eiganizator"

(co-bcncficiar) sau thPartencr asociat1' la licitația prin care se oferi lînanțări cu inundare pentru

Proiecte mu(lianuale de cooperare și / sau Măsuri de cooperare din domeniul artistic sau cultural, din cadrul S^rtigrumului „Cultură", lansat du Uniunea Fiuropeani.

Programul „Cultura11 este principalul mecanism de sprijinire a sectorului cultural, lansat de L'niuraa Europeană ți este menit a contribui la punerea in valoare a spațiului cultural comun cure peni lor, bazat pe o moștenire culturală diversă, prin dezvoltarea cooperării culturale între crea ton, operafon și instituții culturale din statele UE;

Principatele obiective ale Programului Cultură, ș: realizarea dc proiecte culturale în concordanță cu acestea, sunt;

■ promovarea Trtubi li tații iransnaționale a persoanelor care aci i vează i n sectorul cu Itural

•    încurajarea circulației IranSttațiuntile a operelor și produselor artistice și culturile

•    încurajarea JiaLogul ui initețțuluiral

•    păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național șt european;

Programul presupune O aboidttre muliidisciplinara, și are ca scop promovarea creșterii cooperării între operatorii culturali prin încurajarea de fitoîecte de cooperare intre diferitele sectoare culturale;

La mlocmirea proiectelor, pentru accesarea fondurilor UE, se vor ține scama de următoarele aspecte » CC pot oferi proiectele de CDOperdnr culturală cetățenilor turc peni ?

» CC poale oieri mobilitatea operelor de artă ți a artiștilor/prefesiuniștiJor/uperalorilur

culturali/ cetățenilor europeni - pentru a consolida sentimentul cetățeniei europene î

•    cum pal activitățile și cooperarea culturală s< construiască punți de dialog între divcisc grupuri elniceși Sociale ?

•    in ce mod pat acțiunile de cooperare culturala sfl îmbunătățească accesul cetățenilor europeni la și către cunoașterea propriei culturi și, mai mult decât atât, să stimuleze deschiderea și dorința de a descoperi și a explora cultura statelor vecine 7

■    care poate fi contribuția proiectelor inovatoare de cooperare culturală, axate pe valorile dc patrimoniu național și europene comune la încurajarea sentimentului identității colective europene, în contextul bogăției diversității culturilor Europei 7

■    ac implică atât în concepția cât și în implementarea proiectelor propuse;

•    acționează rapid și eficient pentru încheierea cu succes și Sa timp a proiectului în formatul prezentul în propunere;

•    asigură cunoașterea și respectarea prevederilor Programului U.E. „Cultura" ji Specificațiile privind acordarea finanțării;

b) Pentru pârtie ijiarea la licitația de fonduri, elaborează ptoiectul propriu zis, șl întocmește dosarele financiare, astfel:

•    întocmește scrisoarea însoțitoare a dosarului de cerere

■    redactează în două exemplare, dataic și semnate, formularul dc cerere

•    întocmește Formularul de confirmare a primirii, conținând odrttB organizației conducătoare a proiectului; Formularul de personal itsto juridică; Formularul de identificare bancari; ..Mandatur din partea oo-organizslorilar, datat șisemnai;

•    prezintă rapoartele dc activi taie recente ale coordonatorului și ale co-orgaiiizatorilor; balanțele do plăți aprobate pentru ultimul an financiar ale coordonatorului și ale cd-orcanizatorilor;

■    atașează la cererile dc finanțare, Cuniculum Vitac ale reprezentanților Ilegali și ale persoanelor responsabile de coordonarea / implemfititarea proiectului, pentru coordonator și organizatori și Declarațiile pc proprie răspundere ale aplicantului / coordonatorului și co-organizatorilur;

•    realizează toate operațiunile necesare, în timp util, ținând cont de perioada de eligibili late și in condițiile prevăzute in „Spectfica|iite privijd acordarea finanțării". Activități șl propuneri eligibile, criteriile generale, criteriile de selecție și de excludere prezentate în prevederile Programului ^Cultură”, referitoare la soI ici tanti i, care:

(a) - sunt in Stare dc faliment sau în curs de lichidări^ reorganizare jud iei ară, au încheiat un acord eu creditorii, sunt în stare de suspendare a activității, sau fac obiectul umfla proceduri referitoare la cele dc mai sus;

[b> - au fost condamnați printr-c hotărâre definitivă pentru o infracțiune retoritoure to deontologia profesională;

îo) r- au fost găsiți v inovați dc abateri disciplinare grave dovedire dc autoritatea contractantă prin orite mijloace pe care acesta Ic consideră rezonabi ;e; fd) nu și-ali îndeplinii obli goții le dc plotft a contribuțiilor de usiguriri sociale sau a impozitelor în contonuiiaie tu prevederile Legale din țara în care îșr au sediul sau CU cele dirt țara autorității cnnlracLanle sau cu cele din țara în care urmează sfl se deruleze corn radu!;

țc) - au făcut obiectul unei hotărâri definitive, referitoare la Iraudă, corupție, implicare intr-o oreanszațjc dc tip mafiot sau în orice a|lâ activitate ilegală care ar puica prejudicia interesele financiare ale Comunității;

ff)- au irteătoat înțelegerea contractuală, neîndeplinindu-și obligațiile asumate in

De asemenea, soltcitanți] nu vor primi sprijin Financiar, daci tn cursul procedurii de selecție:

fa)    - fac obiceiul unui conflict de interese;

fb)    - St fac vincvați de denaturarea informațiilor solicitate de autoritarei conlractantă ca o condiție a participării la procedura de selecție sau nu furnizează aceste informații:

- informează petiodic conducerea inslituțici privind stadiul regizării proiectelor propuse;

•    ține legătura permanentă cu Punctul de Contact Cultură! al Romanici și cu Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene;

•    consultă în permanență șirurile web specializate, din țările membre UE, pentru identificarea potențiali for parteneri de proiecte culturale. Utăl în Culitate de ,,Coordonator1Cai și în cal iute de „Co-orguni^ajur" sau „Partener asociat”;

■    asigură perfecționarea pregătirii profesionale a personalului implicat în realizarea de programe culturale,

■    colaborează cu CompartJmentut Financiar - Coniabifitaic, întocmește bugetul care însoțește cererea de finanțare pentru proiectele culturale propuse;

•    țme legătura, informează șt conlucrează cu toate serviciik din cadrul BMB și iu special cu cele care oferă servicii publice în realizarea proiectelor propuse;

» promovează în mass-media programele culturale în fiofinanpre cu U.E.;

» arhivează toate rapoartele de activitate alcătuite dc Sctția relații publice, Serviciul

Memorie bucureșreană și Serviciul „Biblioteca Digitală, Informatizare'7, cu privire la pCDgfartlcIt șl moi relele Culturale derulate îlt Biblioteca MctrOpOlitiinu BuCujeștj.

Are în subordine Biroul CENTRUL DF. TINERET, ANIMAȚIE. AUDIOVIZUAL și Compartimentul FESTIVALUL DF. FILM ROCIJMEVTAR, UEMORSA PELICULEI

Biroul CENTRUL DE TINERET, ANIMAȚIE, AUDIOVIZUAL

Este responsabil pentru elaborarea de metode și strategii dc atragere a tinerilor spre lectură prin aiver» Fonrtc,

Atribuții:

*    lnițiaz& programe pentru tineret în colaborare eu alte instituții și organizații;

*    realizează baze de dato cu informații solicitate de tineri: '

*    oferă consultanță grupurilor formale și nonftnnule de tineri in domeniile: activități asociative, activități recreative, metodologia organizării evenimentelor culturale:

*    oferă consiliere în domeniul orientării profesionale;

■ identifică parteneri europeni pentru derularea în comun a tincr programe de tinerei prin; o rețeaua Lurodcsk;

o „Agenția Naționali pemru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;

o Dc partamentu l Re I ații Internați onale al A utorîEâț ii N ați anale pemru Tineret, o Agenția Executivă penau Educație, Cuburi și Audiovizual.

Cnmpurrimenlu! FESTIVALUL DE FILM DOCUMENTAR. MEMORIA PELICULEI

Obiective:

■ pro movarea Ftimulu i documentar iespimt de c i viJ i zapa și sprri tua I itatca românească;

* redarea prin mijloacele imaginii cinematografice ■ tradiției și actualității in domeniile folclorului, etnografiei, geologiei, turismului ți mitologici.

ES.M B prin sistemul de videoconfcrință de care dispune va transmite Galele ce vor fi organizate în filialele sale și in Franța prin intermediul Centrului Pompidou.

Semieiul CENTRUL T>F. STUDII ORIENTALE MIRCEA ELIAOE

Este responsabil cu realizarea de cercetări științifice fundamentale și aplicative in domeniul studiilor orientale.

Atribuții:

■    elaborarea de studii in domeniul culturilor ți civilizațiilor orientale, precum și al relațiilor acestora cu Antichitatea greeo-iȘfcnană, din perspectiva lingvisticii, filologiei, filosofici. antropologiei culturale, istoriei religiilor ctc.;

•    traducerea în limba română a unor icxle orientale importante, din limba originală. cu Studii introductive, comentarii. note etc,;

•    cercetarea ieis|iik>r culturii și civilizației române cu Orientul: istoricul studiilor orientale în Rămân ia, vestigii fcriflțflate (manuscrise. Obiecte de ană ele.) aflate iu patrimoniul românesc, prezențe românești in Orient;

•    Organizarea f eventual în colaborare cu alie instituții de profil) de manifestări științifice interne și internaționale.

•    participarea La reuniuni științifice și proiecte de cercetare naționale și internaționale;

•    editarea    Orientului Jfacurcsiertiiisi publicație anuală în limbi dc circulație

m ierna penală i engleză, franceză, germană, italiană), precum și a unor publicații cu caracter ocazional;

■    organizarea și dezvoltarea unei colecții de publicații adaptate specificului

Serviciul îți desfășoară activitatea de specialitate prin 3 colective dc cercetare; Or lentul

Apropiat și Mijlociu. Sud-Estul Asiei. Extremul Orient

•    Colectivul „Orientul Apropiat și Mijlociu1’ efectuează cercetări științifice, îndeosebi de traducere și ed ilare de lexw din limbile originale în limba română, precum și de retroversiune a unor texte fontâreșii în limbile oficiale, tente referitoare la culturile și Civilizațiile preislamice și islamice din regiunile Asiei Centrale, Orientului Apropiat și Mijloein, precum și Jin .Africa de Nord;

•    Colectivul „Sud-Estul Asiei1’ efeetueazâ cercetări de pro fi E asupra culturii și civilizației indiene și a difuziunii acesteia lu restul .Asiei.

•    Colectivul „Extremul Orient1' efectuează cercetări de profil asupra culturilor ți civilizațiilor Chinei. Japoniei. Mangaliei ete.

Serviciu! PROGRAME C ULTURALE. INFORMĂRII COMUNITARĂ. LECTURĂ

Este responsabil pentru;

•    Ldordonyrtij, organr/area ți monitorizarea serviciilor publice cteriie, Lectură prin împrumut la doitltcilitt ți Studiu La sală, informare comunitară, programe CUJl'irale. in filialele BiblioteciL Metropolitane București, cu scopul roallzărti unui numii de utilizatori intre minimum 5-10% din populația Bucureștilor, potrivit Legii și planificării instituției;

•    corelarea tuturor serviciilor din EÎ.M.EÎ. pentru pregătirea și desfășurarea programelor culturale din fi.lL ai e-

•    piropunetea unor programe culturale in vederea accesării fondurilor europene;

•    asigurarea surselor dc informații privind activitatea instituțiilor de interes public local, național și internațional prin modulul INFORMA TEIși CONSILIERE COMUNITARĂ. precum ți informații dc interes public despre activitatea birourilor 7-orulc și a Filialelor, conform Lutii £44/2001;

•    controlam modulului dc vizdtitizarc a spațiilor, a surselor de informații ți u colecțiilor dc către personalul de specialitate din subordine; propune modul de retnediânî sau sancționare, când estfi căzui);

■    aplicarea șt umtenrca dcntlării programelor și a proiectelor culturale aprobate pentru birouri zonale Șt filiale, pentru marcarea profesionista a evenimentelor culturale și La lorice dc interes comunitar cuprinse în programele dc activitate; acordarea asistenței bibliotcconumicc personalului dc specialitate din birourile zonale și filialele subordonate lh organizarea și desfășurarea manifest&ilw cuprinse in programele anuale de activitate;

■    crearea dc evenimente specifice in Cadrul programului cultural CULTURA ȘI CARTIER și a proiectului ZIUA FIIrIA LEI care si contribuie la popul arlzar» serviciului, birourilor zonale, filialelor ilin Cadrul Serviciului, urmărind luciii tarea comunicării între membrii comunității loCule cu diverse personalități sau autorități publice, precum și fumiJiarizarca uriiizatoriJor cu interiorul și personalul de specialitate al filialelor, colaboraiea pentru derularea altor programe euJlurale din cadrul instituției;

•    stabil nea relațiilor eu beneficiari., parteneri și sponsori cart pot contribui saUSitnt atrași Ea realizarea obiectivelor serviciufui;

•    populari zărea prin Compartimentul Comunicare int^nâ. Retopi mai^mec/in, a serviciului, (îtiulelur, colecțiilor, a programului .le funcționare pentru utilizatori și a pachetelor de servicii oferite,

•    construirea și actualizarea împreună cu Compar/imetriui Comunicare internii. Relații mass-media a bazei de dare privind' filialele și birourile zonale, colaboratorii și sponsorii scn-tciului (persoane fizice și juridice);

■    urmărirea respectăni termenelor Je verificare gestionară a filialelor și programarea judicioasă a inventarelor aslfel încât filialele si fie închise prin rolație;

•    înaintarea spre avizare a programelor și proiectelor propuse de serviciu și a propunerilor de

materiale publicitare și documentara privind serviciul, filialele, oferte Le de servicii pentru membrii comunității;    4

•    stimularea interesului membrilor comunității pentru inforniația de interes public comunitar, loca], național, european, mondial și pentru lectură publică, prin vizualizarea și popularizarea eficientă a sediilor filialelor, a colecțiilor și a surselor de informații (suport cane sau electronic);

» verifică carectitudlnea eliminării documentelor din bibl■ olecfi;

•    organizarea întâlnirilor profesionale, anual sau ori dc câte ori este necesar, cu personalul din cadrul Serviciului;

•    colaborarea eficientă cu celelalte birouri și servicii ale itUililuțiel. fart?lîcareâ în Vțderoa realizării unei permanente și eficiente comunicări între acestea și birourile zonale; .

•    întocmirea strategiei ți a programelor serviciului pe perioada ZC?O7 -2'J 13;

■    întocmirea și urmărirea îndcp]itiLrîi planului anu&l de activitate a serviciului, Jupi aprobarea de titre șutul ierarhic, și luarea rfe măsuri tand constată dis funcționalități;

■    întocmirea raportului anual de activitate ia nivelul serviciului pârii la data de 15 decembrie a fiecărui an;

•    întocmirea pontajului penlru pcisonalul serviciului;

•    întocmirea evaluărilor anuale profesionale și a fișelor de pcs( pentru personalul din serviciu și șefi! birourilor zonale;

» îndeplinirea sarcinilor prevăzme ii fișa postului, programul anual dc activitate sau a celor date de șeful ierarhic, sesizând, argumentai, pe calc tertutdicft, orice încfilcart a legislația! în vigoare;

•    WSpeClartB CU Stri ctcțe & flOrmcIqt duimiolngice alt prufesiei:

» are în subordine cele 6 birouri zonale, corespunzătoare celor 6 sectoare ale Municipiului București.

BIROUL ZONAL

Ksre condus de un șef de hiroo care este responsabil pentru:

•    coordonarea șl comici arca activității filiale lor din subordine;

•    acordarea asistenței biblici economico personalului din subordine;

•    Oferirea informațiilor de interes public privind activitatea biroului zonal și a filialelor din subordine;

•    Popularizarea filialelor, colecțiilor, a programului de funcționare pentru utilizatori și a pachetelor de servicii oferite prin diverse mijloace fștiri, site-ul instituției, mass-inedia, phanțe, afișe. fluturași, vizite îtigrup la filiale ere.).

■    Aplicarea și urmărirea derulării programelor și a proiectelor culturale aprobate pentru birouri zonale și filiale, pentru marcarea profesionistă a evenimentelor culturale și istorice de interes comunitar cuprinse în programele de activitate; colabhraflfa pentru derularea aSîor programe culturale din cadru! instituției;

•    Controlarea corectitudinii documentelor filialelor, a modulm de completare a Ccu'ffu/ju <A? i-viiteu/d zilnică a activității cu uiiiizatuni, a contractelor de utilizare, a plic ului'Contact, a permisului de acces, precum și ritmicitatea coiespondențet dc recuperare a documentelor de bibliotecă aercst.il uite la țermen;

■    Verificarea modului dc organizare, actualizare și vizualizare ei colecțiilor. calității serviciilor oferite membrilor Comunității, precum și a instrumentelor de in forai urc generdâ (f-c&ofcg);

•    Urmărirea modului de completare și plivire a colecțiilor; centralizarea propunerilor de adiiîiții și înaintarea lor șefului Serviciul ai Dezvoltarea colecțiilor. verificarea justeții propunerilor de scoatere dtotr-o gestiune a documentelor uzate fizic, cu circulație zero sau exirCEii de lentă;

■    Desfigurarea activității de cercetare și studiu pomi ml de la siToafia concretă din zona de acoperire a biroului Zonal și înaintarea șefului ierarhic a propunerilor vizând Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite membrilor contuniiății;

•    încheierea partencriatelor, convențiilor, protocoalelor sau înțelegerilor cu persoanele juridice circ pot contribui La: populari/juca serviciilor oferite membrilor ccmunhâțu bueureșiene și a insutnției; organizarea și mascarea evenimentelor culturale, civice; istorice de interes comunii ar. furnizarea de informații de interes public comunitar;

■    Conceperea și. după aprobare de către șeful ierarhic, derularea pro gramelor și proiectelor Care vizează îndeplinirea misiunii, obiectivelor și sarcini toi Bihiiotecii Metropolitane București;

•    Implicarea activă în crearea Spiritului dc echipă, realizarea unei eficiente comunicări interne și CKtetne și a unei atmosfere civilizate și profesioniste;

» LcmpOrtamcOtul deteilL, fenn ți plin de bunăvoință '"ați de membrii cOm unității ai ptrfQttâluluE din subordine;

•    Colaborarea cu persoanele juridice șl furnizorii de informații Interes public comunitar din raza de acoperire a biroului zona] pentru completarea si actualizarea modului TOIUL DESPRE SECTORUL _ din filialele subordonate (buletinul informativ; j(7e-uri; pliante eteT;

•    Raportarea irimesțpali către șeful ierarhie a studiului Îndeplinirii planului anual de activitate (date stalistice-a2te realizări)

•    Coordonarea și efectuarea abonamentelor anuale la periodice și înaintarea propunerilor centrali zale până la l noiembrie pentru anul următor;

» Urmărirea RSpeCtârii programelor de funcționa ne Iu filiale și întocmirea pontajelor de prezență;

■    Luarea masurilor pentru asigurarea condițiilor normale de funcționare ți rezolvare a problemelor administrați Y^gospodărești semnalate de personalul dm subordine sau constatate în timpul controalelor efectuate;

•    Evaluările profesionale anuale pentru personalul din cadrul biroului zonal;

•    întocmii» anuală și urmărirea îndeplinirii planului dc activitate, după aprobarea dc către șeful ierarhic, la nivelul biroului zonal și luarea măsurilor necesare când constată disfttnc ticna li Lăți:

•    îniocmirca anuală a reportului de activitate la nivelul biroului zonal;

■    Stimularea pregătirii ți perfecționării profesionale u personalului; perfecționarea continuă, prin BnJgraft» speciale sau la nivelul Bibliotecii Metropolitane Bucureții, precum ți prin interes personal, a orE/oruulu.i profesional și de cultură generală (li h/zL).

•    Apelarea la șeful ierarhie ori de câte ori se afli in dificultate din punct dc vedere profesional;

•    îndeplinirea sarcinilor prevăzute in fișa postului, în programul anual de activitate sau date dc Jefui ierarhic, sesizând, argumcniat, pc calc ierarhică, orice încălcare u legislației în vigoare.

•    Respectarea cu stricLețt a normelor deontologice alei profesiei;

•    Birou! zonal otș alcâiuit din mai multe bîbliPlcci-fîliale care poartă numele unei personalități culturale COnfbnn Auriei 5.

FILIALA

Personalul unei filiale este responsabil pentru:

* asigurarea In mod profesionist a ofertei de servicii stabilită, La domiciliu sau Iu sală;

» oferirea ți asigurarea accesului la orice informai ie de inieres public Ipe orice lip de suport);

■ gestionarea colecțiilor și obiectelor de inventar luate în primire:

-    rccepțiojiarca și prelucrarea repartiții Lor de documente de bibliotecă,

-    personalizarea documentelor dm fondul de documente al filialei in catalogul electronic al instituției (filiala, numărul de invimiar, prețul, coia, poziția din EJVtF, locul documentului j; ,

■ ține evidența colecțiilor (registrul dc mișcare a fetidulul, registrul inventai, acte dc intrare, de ieșire ctc.). Introducerea rapidă a documentelor de biblioteci nou-in trate în circuitul public [completarea fișei cărții, lipirea termenului de restituire (a buzunârașulkiLj ți a rtiehrtci pentru cota documentului ț.a |;

-    eliminarea documente Le de bibliotecă uzate fizic, moral sau din alic cauze;

-    propunerea recondiționări; documentelor dc bibliotecă (de marc interes) uzate fizic, prin A tel ierul Legfllorte,

-    participarea Ja verificarea periodică u colecțiilor ți a obiectelor de inventar din gestiune, o informatizarea fondului dc documente de bibliotecă al filialei cu respectarea metodologiei stabilite;

■    pentru buna desfășurare a activității cu membrii comuniLații Jin mza de acoperire cu ttfftizatarii;

•    propunerile privind popularizarea colecțiilor a programului de funcționare pentru utilizatori fi a pachetelor de servicii oferite prin diverse mijloace (pliante, afișe, fluturași, vizite In grup la filiale etc-J;

■    aplicarea programelor și a proiectelor culturale aprobate pentru filiale, pentru marcarea profesioniști a evenimentelor culturale fi istorice dc imeres comunitar cuprinse iu programele de activitate; colaborarea pentru derularea altor programe culturale din cadrul instituției;

•    îndcpI ini rea la standarde profes ioniste a tclației cu ui i lizaiori i:

-    înscrierea utilizatorilor filialei (legisind de înscriere a utilizatorilor; încheierea cnntracLclar de utilizare cu cei interesați șl introducerea lor în baza du caLalugul centralizat informatizat a] instituției);

-    comptcLjreii plicului-crtntTact de imprumut și a permisului de acces;

-    verificarea corectitudinii împrumuturilor fi semnarea fișei cârtii la restitui rea documentelor împrumutate;

-    ținerea evidenței eonlractelor cu utilizatorii în fișiere speciale;

-    completarea caietului de ividenți zilnica a Activilflții bibliotecii iciiiion înscriși, frecvență, diSuziire),

-    realizarea evidenței statistice ți a înaintării ți Serviciului Metodologic;

-    întocmirea formelor iînștiințare șt somație) pentru recuperarea documentelor de bibliotecă nerestituite (fizic sau valoric) și urmărirea recuperării acestora; întocmirea dosarului fi înaintarea lui către Compartimentul Contencio-'i pentru recuperarea legali a pagubelor produse instituției;

■    colaborarea eu persoanele juridice ți furnizorii de servicii din raza de acoperire a filialei pentru completarea fi actualizarea modului TOTUL UhSE'Rri. SECTORUL din zona de acoperire (buletine informative* .ijftf-uri, pliante eic.);

> încheierea parteneri ațelor, convențiilor, protocoalelor sau înțclegcnlor cu persoanele juridice care poc contribui la: popularizarea serviciilor oferite membrilor comuniiații bucurețtene fi a instituției; la organizarea și marcarea cvcnimcntcloi culturale, civice, isi orice de interes comunitar; la furnizarea de informații de interes public comunitar;

•    întocmirea și îndeplinirea planului armul de nciivilate Ij nivelul filiaici și luarea măsurilor necesare când constată disfuncționaliliii,

•    întocmirea unuulă a raportului dc activitate |a nivelul filialei;

•    calitatea și organizarea manifestărilor culturale planificate pentru popularizarea filialei;

•    perfecționaTca continuă, prin interes personal sau la nivelul Bibliotecii Metropolitane București sau prin programe speciale la nivel național, a orizontului profesio mii și dc cultură generală (fi h/zi);

•    apelarea la șeful ierarhic ori de câte ori $c află în dificultate Jin punct de vedere profesional;

•    respectarea normelor de conservare a bunurilor culturale și a obiectelor du inventar,

■    îndeplinirea sarcinilor stabilite prin fișa postului, a programului anual de activitate și date de șelul iciariliG, sesizând, argumentat, pe calc ierarhică, orice încălcare a legislației tn vigoare;

■    respectarea cș strictețe a normelor deontologice ale prolesiet.

Serviciul PKOCKAME PLNTRl COPII Șl TINERET

Este responsabil pentru'

■ crearea și dezvoltarea deprinderilor de lectură la copii, dc la vârstă timpurie, susținerea studiului individual, a autoinstruirii, a educației formale la țoale nivelurile,, asigurarea condițiilor favorabile

penLr-j dezvoltarea creativități i pcisonalc. stimularea uimei nadei și creativității copiilor și tinerilor prin programe culmralc care li sc adresează;

asiEurarca accesului la informația cerută pentru Coate categoriile dc utilizatori dc vârsta preșcolară/ școlară cuprinși in diferite sislcmc educaționale, forme dc învățământ dc Stat mu pan icul ar prin:

-    împrumut dc documente tipărite sau pe suport media

-    studiu în sălile dc lectură sau în spațiile specia]

-    amenajate în fiecare filiala

-    coniuhiință-'mutciiyfe (Jfc referinț ii: dicjwrtsiî, enciclopedii, fecriri de sinteză- bibliografii la cerere pt teme de interes școlar;

adaptarea unor servicii tradiționale funcționale (servicii de lecturi, împrumut Ja domiciliu} la proceduri și tehnici moderne de regărire a înfoimațiitor dorite, folosind aparatura de profil {compulei, aparatură auaio-vldeo ele.);

formarea unei culturi informaționale, folosirea tehnologiei specifice dc către utilizatorii de vârsta

școlarii, accesul la INTERNET, folosirea de către utilizatori a programului O?AC;

modernizarea serviciilor de lectură oferite utilizatorilor prin implementarea programului ITNLlii dc

înscriere și alcătuirea catalogului electronic pentru toate filialele pentru copii;

asigurarea unui colectiv dc bibliotecari dc înaltă profesionali fele, promovarea untli management

participativ, responsubilizarca fiecărui angajat din fiecare filială pentru copii;

colaborarea eu organizații și fundații non^uvvTTumenLslv care au ca obiect de activitate educația și

grija copiilor;

derularea în toate filialele pentru copii a proiectelor culturale Roata copilăriei șt Teatrul de păpuși Liatfit.), proiecte Care iși propun Ocuparea timpului liber al copiilor înlr-un mod educativ și plăcut, precum și a altor pro grame de promovare a bibliotecilor și a colecțiilor acestora;

conceperea unui program dc informam destinat publicului care & urmărească;

-    publicitare# bibliotecii ți a serviciilor oferite de uteuStu;

-    asigurarea accesului utilizatorilor la întreaga colecție dc publicații prin amenajarea spațiului și crearea ambientului potrivit j>£?ntru lectura și împrumut la domiciliu,

-    organizarea instrumentelor de informare bibliografică și documentară spccilioc fiecărei Iiiiale pe suport de hârtie și/sau electronic cu ajutorul cărora utilizatorii vor descoperi fondul de publicații și îșe vor alege ledurile;

-    constituirea și organizarea colecțiilor bibliotecii în funcție dc cererea beneficiari lor, dc profilul zonei;

- cunoașterea temeinică a structurii populației din zonă, a potențialilor utilizatori prin

studierea dalelor statistice oficiale pentru conceperea tehnicilor și metodelor Specifice de atragere spre bibliotecă a copiilor și tinerilor

realizarea unor adivitâți culturale interactive și sincretice care să promoveze ohișnuirea copiilor cu cultura frumosului prin favorizarea diversității culturale;

promovarea drepturilor copul or la cunoaștere,. uxprimare prin cultura scrisă sau orală.

realizarea unei comunicâri eficiente în cadrul serviciului care să permită schimburi importante, integratoare in beneficiul copiilor;

cum uni care# permanentă cu utilizatorii copii prin intermediul adresei electronice piin informarea datelor legate de activitățile derutate la nivelul filialelor, prin invitația Iu dialog.

Serviciul COMUNICAREA COLEGI IILOR

Serviciu! Comunicarea Colecțiilor este responsabil pentru atragerea spre lectură a me/rtbriitp comunității pvnârtdu-le la dispoziție colecțiile definiție, asigurând rapid accesul ia orice lip de informație, elaborând programe culturale care să vină tn sprijinul formării permanente, oferind un spațiu adecvat reunirii acestora șt schimbului de idei.

Atribuții:

■    nesigură la Sediul Central ..Nribai] Sado teuniT BrficLÎ de ijnprumut de publicații la d< un ici! iu șî/șau deconsultare prii sălile de lectură;

i asigura servicii de informare pentru utilizatori, în INTERNEI și baza legislativa S INTACT, cu posibilitatea de Upirtre la imprimantă din baza de date a bibliotecii. copiere dale pe discheta, scanare imagine.

■    preia cu forme legale publicațiile ce-i sunt repartizate de Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor, asigurând evidența șțstionarâ ți prelucrarea acestora;

*    ari cură menținerea sistemului do organizare a colecțiilor (ristomalic - uIJabeLic pentru fondurile eu acces liber ți pe formate pentru fondurile din depozitul sălilor de lectură);

■    elaborează programe culturale ta vederea atragerii publicului potențial, atât in spațiul bibliotecii, cât și îtt afara acesteia;

■    asiguri o dezvoltare armonioasa a colecțiilor prin propuneri de achiziție in funcție de solicitări și pnn eliminarea publicați Lor uzate din punct dc vedere fizic și/ sau moral;

■    acord£ atenție asigurării accesului rapid al utilizatorilor la documente prin vizualizarea colecțiilor eu indicatoare și divizionare dc raft;

•    aplică normele metodologice ale casării, confruntarea fișei cărții eu fișa topografică, ordonarea aCesiltira cunfunr. puchetelorș: îrflbonlerarCa acestora.

Are in subordine Biroul Formare profesională. Coordonare metodologică, Biroul Consultarea colecțiilor și Compartimentul Evidentă utilizatori',

Bintui FORMARE PROFESIONALĂ, COORDONARE METODOLOGICĂ

Este responsabil cu asigurarea asistenței metodologice q secțiilor ți filialelor HMR, precum și a bibliotecilor publice din judefpl Ilfov,

Atribuții;

. întocmește metodologia, bibliografia și subiectele concursurilor pentru posturile de bibliotecari; participă ca reprezentanți al instituției la concursurile pcnlru posturile dc bibliotecari in biblioteci ic din județul Ilfov;

, elaborează programe dc optimizare profesională a personalului din BMB șl dur bibliotecile publice ale Județului ilfov pnn studiu individual. precum și in centre dc calificare și perfecționare in&titațtanaltzatâ, în colaborare cu celelalte servicii și birouri;

■ întocmește: situațiile statistice trimestriale și anuale CU măsurători și indicatori dc performanta și le raportează (actorilor de decizie și evaluare, precum și instituțiilor specificate de actele normative aflate >n vigoare

, otganizează independent sau în colaborare cu celelalte servicii și birouri ori cu aite instituții și biblioteci consfătuiri, simpozioane și sesiuni de referate și comunicări pe teme profesionale;

. coostLluie ți asiguri baza documentara de date in domeniile bibliologiei și biblioteconomiei prin ClDB (Central de Informare și Documentare pentru Bibliotecari) alcătuită din cărți, seriale, extrase, publicații secundare și alte documente din domeniul științelor informării și le oferă spre consultare specialiștilor dtn rețeaua BMB și din județul Ilfov;

•    o icră infarma| ii de interes pu bJ ie privind act i Vrfcatea bi rou I ui;

*    editează trimestrial Buletinul Metodologic ți de Informare ;i felaboreazâ sinteze dc speciali talc;

. asigură verificarea gestionară la termen SSU Ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr 334/2002 republicată;

■ întocmește documentele de verificare gestionară conformi normelor tB vigoare

Binml CONSULTAREA COLECȚIILOR

• Are In componență :

■    sălile de lecturi;

■    depozitele de publicații pentru împrumut la domiciliu și pentru consultare în sălile de lectură;

Atribuții:

*    asigură activități dc consultare prin sălile dfi lectură a colecției dc bază a instituției;

■    selectează publicații solicitate dc celelalte servicii in vederea organizării de expoziții.

•    preia cu forme legale publicațiile ce-i sunt repartizate dc Serviciul Dezvoltarea colecțiilor, asigurând evidența gestionară și prelucrarea acestora;

» sc ocupă dc organizarea la nari și reintegrarea cărților re lumaic dc la Palia de lectură:

*    organizează documentele in depozite, conform urmelor și structurii aprobate, asigură întreținerea și conservarea acestora:

•    organizează in sala dc lecUnd literatura dc referință:

■    organizează și gestionează caMlogul lopoeratic al Cirților din depozit, intercalează fișele curente;

•    participi lu verificarea gestionară 4 colecțiilor prin confruntarea catalogului topografic Cu registrul inventar;

*    elaborează documentele sol ici taie de celelalte servicii în vederea organizării dc eMpoziți:.

ConițhurttmenLul EVIDENȚĂ UTILIZATORI

Atribuții;

•    efectuează înscrierea utilizatorilor pe baza documentelor prevăzute in Contractul de atriizare, după care se eliberează Peniii5ui de acces in biblioteca.

•    stabilește termenul de împrumut al doeumenJcJorț

•    introduce Cutumele Jc utilizatori în baza dc date TINL1B;

•    efectuează evidența zilnică a activității cu publicul în vederea centralizării lunare, trimestriale și anuale a acesteia;

•    urmărește termenul de restituire a documentelor de bibliotecă și întocmește formele de recuperare a acertora (înștiințau;, sornațtoX

•    veri fîcfi starea ti /ieft a docLimenicfoi Iq restitu i re;

•    asigură oricnlarea utilizatori for pentru acctSUl la diferitele servicii și la coJec|iile dc documente;

acorda asistența utilizatorilor la consultarea catalogului electronic, programului legislativ SINTACT. Ja navigarea pe IN TERNET ți Biblioteca Virtuali.

I mp a rt im Lrttu I F IN AN CI ARCO NT A B1 LUAI E

răspunde oc buna funcționare a activității firunciur-contubile a institnjȘȘ, în conformitate cu dispozițiile legale ți delegările de autoritate primite din partea conducerii bibliotecii; întocmește și supune spre consultare Consiliului de administrație proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli. situațiile financiare, structura cheltuieli for ți stocurilut de valon materiale ți propune măsuri pentru utilizarea eficientă a fondurilor:

transmite SierviWu/uJ Tehnic. Achiziții publice stuttele aprobate prin bugetul inițial sau ocazionale de rectificări:

urmărește executarea integrală șl întocmai a bugetului aprobat;

mtocmcște țoale documentele și țfifityeazâ toate înregistrările contabile precum și angfițjareo, lichidarea, (îrtkmanȚuma și plata cheltuielilor Îq confojinitace cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate clin Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

centralizează propunerile de dotare cu tîchiparEiente Întocmit de comparttmojitele bibliotecii și alcătuiește listadc investiții, urmărind realizarea ei. verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare;

verifici legalitatea și exactitatea datelor din documentele de evidență gestionari ale filialelor; întocmește statele de plată a drepturilor salariale, pe baza datelor ifumizate de Compartimentul Resurse infame și efectuează viramentele privind obSigapiLe de plată ale instituției și ale lalariațifor ei către bugetul de stat. bugetele aâigurăiiJof sociale ctc,:

întocmește lunar. trimestrial, semestrial și anual situații privind contribuțiile de asigurări sociale de sănăiatc, declarații privind plata ajutatului de șomaj, dări de se«mâ privind calcularea, itțiiîeresi și vărsarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, situații privind investițiile realizate și repartizarea for pe surie de finanțare em... pe care le transmite organismelor specializa^;

iruocmcștc fișele fiscale nr L și nr. 2, în conformitate eu prevederile legale și Ic susține în fata

organelor abilitate ale Administrației Financiarei

înre^i-streu/â rezultatele inventarierii anuale a patrinu/ni ului instituției;

întocmește și transmite orice situație țcOflOCUCO-JîiHnoiară solicitată de conducerea inștituțjeiT de Administrația Financiară, de [nsti tuiul Național de Statistici de Primăria Municipiului București, etc,;

asigură întocmirea actelor justificative și a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale și asigură înregistrarea Cronologică și sistematici în contabilitate a acestora în funcție de natura lorT    ■ „

asigură cvidențiui ca corectă a rezultatelor activități’ economi ud-financiare.

la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau băneșii;

asigură întocmi re a corectași în termen a documentelor eu privire Ja depunerile și plățile in numerar, iu ut rulării respectarea pl afinului de uașă aprobat;

urmărește primirea laiimp a extraselor de cont și verificarea acestora și a documentelor însoțitoare; asigură Miuwtu! asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de chcliuie’i, in general sau din care derivă direct sau indirect angajamentele de plăți;

■ exercită, prin peisoana stabilită prin decizie d directorului general, centralul silnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asiguri încasarea La limp a creanțelor, Lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul,

•    răspunde de asigurarea fondiinlor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfigurării în bune condiiii a activităților administrației;

•    răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de investii ii aprobate de Consiliul Goierel al Municipiului București;

» controlează și li măsuri peniru buna eon^rvarc 31 securitate a bonurilor materiale și bănești, în -Scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor și risipei:

•    urmărește circulația documentelor șl ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

•    asigura clasarea și păstrarea tn ordine și in condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile:

•    participă ia analiza și selecția ofertelor de achiziții publice, conform prevederilor legale;

•    exercită, prin persoana stabilită prin decizie a directorului general, controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare;

•    prezintă spre aprobare conducerii bilanțul contabil și raportul explicativ, participă la anaJimt rezultatelor economice ți financiare pe biUi dalelor din bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ct-i revin din procesul verbal de analiză;

•    răspunde de realizarea măsuri for ți sarcinilor coi revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

+ întocmește documentația necesară deschiderii finanțării mvcsliriiioT la Trezoreria Statului:

•    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea institui ici sau rezultate din actele normative în vigoare.

Serviciul TF.HNK; ACHIZIȚII PUBLK F

Este responsabil pentru:

*    realizarea demersurilor necesare pentru încheierea contractelor dc Furnizare a energiei elcctrict* t gazului metan și pentru alte utilități;

*    participarea !□ întocmirea și realizarea programului anual dc Achiziții publice de servicii, lucrări și produse;

•    arc obligația înregistrării și publicării în Sistemul Electronic de Achiziții Puhliue (SEAF) a animfurilor de intenție, de participare ți de atribuire a contractelor de achiziție publici inițiale:

*    pârtie i parca ta întocni i rea proiectul ui de buget;

•    întocmirea documentai iilor ce privesc execuția proiectelor de coustruclu, reamenajări. reparații capitule și curente sie sediilor in administrare urmărind aprobarea și excc marca proiectelor, angajm-ea arurepiizelcu. executarea și recepția lucrărilor în conformi mie cu proiectele și cu devizele aprobate, inconditiiic legislației in vigoare;

•    întocmirea documentațiilor (caiet de sarcini, fișă dc achiziții) privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice in vederea încheierii de contracte dr produselervicii conform legisițifiei în vigoare;

•    luarea tuiuror măsurilor care să asigure Uatrefuierea, modernizarea, repararea și exploatarea centralelor termiee, ireitalățiilor și a altor echipamente din datare. în condiții de deplini siguranță;

*    asigurarea gestiunii obiectelor dc inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora pentru sediul central;

■    achiziționarea materialelor necesare activității Ubfiotecil:

■    Lipliuarcu criteriilor ergopnrtiicu puni m LcnbunăLlțiiea condi ți iior de muncă și pentru reducerea sfertului fizic, precum și masuri adecvate pentru munca femeilor și a tinerilor;

•    întocmirea documentației pentru autorizarea funcționării unității din punct de vedere al SSM șl solicitarea de autorizație in căzui aiodiiiciiii condi pilor inițiale încarc a fostemisSi;

■    asigurarea. împreună cu celelalte compartimente, măsurilor tehnice, sanitare și otganistiatoriec de SSM, corespunzâioț bandiții lor de munca și factorilor Je mediu specifici unității;

■    asigurarea instruirii fiecărei persoane anterior angajării in munca asupra riscurilor la care aceasta este expusă ia locul muncii;

» pieîiHtfarea documentelor și reiațiilor solicitate de inspectorii de protecția muncit in timpul controlului sau efectuării cercetării accidentelor de muncă;

•    prezentarea la solicitarea compartiment ului hi nanei ar contabilitate a bugetului de cheltuieli privind mijloacele de protecție (echipament individual de protecție dc Jticni, alimentația de protecție și matei Lalele igienico-sanitare);

•    întocmirea. împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției. a proiectului programul ni de măsuri și propuneri privind prevederile necesare pentru proiecția muncii, urmărește și răspunde de realizarea măsurilor prevăzute:

■    instruirea și elaborarea temelor în domeniul SSM a salsriațifor instituției'

•    analizarea cauzelor accidentelor de munci și a îmbolnăvirilor profesionale și propune, in scris, masurile legale de eliminare inedită a acestora:

•    informarea imediată a conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate;

•    participarea la cercetarea cauzelor accidentelor dc muncă produsa în unitate;

■    stabilirea împreună cu compartimente Ic interesate, a loturilor dc muncă |u caic potrivii! legii, se acordă sporuri pentru condiții grele, periculoase mc., precum și schimbarea Locurilor de munca pe baza Avizelor medicale a personalului muncilor;

•    realizarea programului de actiiziții publice aprobate prin „Lista de doriri'’ reprezentând mijloace fixe ;

•    urmărirea realizării programului dc achiziții publice aprobaie pentru mijloace dc inventar;

•    rceepțifi echipamentelor achiziționate, predarea către beneficiari și înregistrarea în documentele de evidență;

•    i nstruirea personaj ul Li blioteei i m acți unea de S i tuații de urgen tă (S .U.);

•    întocmirea și urmărirea documentației necesare pentru casarea mijloacelor fisc <1 declasarea

obiectelor de inventar (pentru sediul ccmrai), conform legislației în vigoare;    .

■    valorificarea documentelor de bibliotecă și altt mijloace fixe Sau obiecte dc inventar scoase din gestiunea Eî \l.î3.; conform legislației in vigoare;

■    predarea către Compartimentul Contabilitate a documentelor care atestă finalizaren achizițiilor (contracte, documente justificative copii), a bonurilor de consum, mișcare (originale), a documentelor care atestă valorificarea casării, (originale), a NUt-unlor. a bonurilor de consum, consum carburant (originale), aJccontunlor;

■    efectuarea lucrărilor dc legâtorie, asigurarea compactării colecțiilor de publicații seriale și a unor exemplare frecvent solicitate din fondul general,

•    asigurarea respectării dispozițiilor Comandamentului dc Pompieri, întocuund, in funcție de acestea planurile de măsuri și urmărind respectarea lor, răspunzând dc instructajul SU al salâriațitar, executând exerciții periodice și aplicații practice, verificând si întreținerea mijloacele SL1;

» întocmirea planurilor dc evacuare, pe care le afișează b) loc vizibil; '

•    organizarea arhivei însliiu|ici conform legislației in vigoare.

Serviciul ADMINISTRATIV

Eyte responsabil tu:

■    utilizarea rafie rulă a imobile tor și instalațiilor aflate Îji administrarea Bibliotecii Metropolitane București.

•    executarea lucrărilor de întreținere curentă (zugrăveli, vopsii orii. iJcătușcric, îâmplăric, electricitate. instalații sanitare, desfundări canale ctc.j care nu necesită intervenția unor anine prize specializate;

•    organizarea și asigurarea efectuării curățeniei în spațiile deținute ți în spațiile exterioare din vecinătatea acestora:

■    efectuarea activităților de mutări de mobilier ți de publicații în funcție lIlj

necesități.

•    asigurai ea intorver iți; I or operative tn căzui unor avari i !a centralele plec trice;

•    asigurarea aervieii I or d< curieri

•    respectarea legislației in vigoare cu pjaviie la paza obiectivelor;

•    aplicarea regulilor stabilite de conducerea instituției vizând accesul și circulația personajului precum și a persoanelor din afara instituției;

■    elaborarea programului de pază a obiectivelor și bunurilor instituției, stabilirea modului dc efectuare a acestora. precum și necesarul de amenajări, Instalași șt mijloace tehnice de pază:

•    folosirea eficientă a parcului auto prin planificarea riguroasă a transporturilor, controlul foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z.’Urilor și consumului lunar de combustibil;

■    menținerea in stare de funcționare a parcului auto;

■    intervenții la operative In cazul unor calamități: inundații, înzăpeziri, incendii, etc.:

- păstrarea in custodie temporari, la garderobă, a hainelor și bagajelor utilizatorilor bibliotecii.

Capitolul V!

PERSOISALVL BIRLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

Art. 23 (TJ ■ Personalul bibhotecii se compune din: aj personal de specialitate:

b)    personal administrativ;

c)    personal de întreținere.

(2)    - Personalul de special itatc al B.M.B. este (bmiat din bibliotecari cu studii superioare, studii de scurtă durată, studii medii, absolvenți de școală postlioeală dc speciali talc, ingineri dc sistem, inîomtaticieni. operatori, analitic redactori, conservatori, restauratori și cercetători științifici;

(3)    Angafareq personalului se face, cu prioritate, prin încadrarea bibliotecar; Im- cu studii superioare de specialitate sau de scurtă durată și cu studii postliccale de profil;

(4)    Fot fi încadrați ca bibliotecari și absolvenți ai altor instituții tic învățământ superior Sau dc liceu, cu coodLția absolvirii uUerfoare a unor cursuri de speciali late dc lungă sau scurtă durată, finalizare cu un atestat;

(3} Conducerea biblioteci] asigură formarea profesională continuă a personalului de special datL', alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget. în funcție de bugetul aprobat.

Art 24 - Angajțfcea personalului este prerogativa conducerii executive a    in conformitate eu

legislația în. vigoare ți în raport cu necesitățile ilc serviciu și noi™ jti vele existente.

Art, 25 - Ocuparea posturilor 34 face prin concurs, cu lespcdaica reglementarilor in vigoare.

Art. 26 Promovarea, sancționarea, eliberarea din funcție și destituirea personalului din biblioteci se realisea/4 in wm fermitate cu prevederile ÎCgale

Arti 37 - Condițiile de muncă, salarizarea, concediul de odihnă și alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute în contractul individual și colectiv dc muncă precum și în Legile speciale aplicabile.

ArL 3f-(I) Peraonâlul care are in responsabilitate colecții cu acces liber șL-'sau destinate impiusnutului Iu domiciliu, beneficiază de un coeficient anual de 0.3% scădere din totalul fetidului invenieriat, reprezentând pierdere naturală date rată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori in a’re asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului:

(2)    Bibliotecile pot asigura utilizatorilor accesul la colecții și în zilele de sâmbătă Pentru ticcste zile de repaus săptămânal, personalul este salarizat conform actelor normative în vigoare;

(3)    Personalul caic lucrează in depozite dc Carte, colecții car? includ bunuri c: fit parte din patrimoniul național mobil. laboratoare dc restaurare și tonservățe a cărții sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu beneficiază, pent™ condiții periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază,care face parte din acesta;

{4) Personalul CU o vechime neîntreruptă de 10 ani în oricare dintre bibliotecile de drept public beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bancare face parte din acesta;

(5)    Personalul din inșii Iulie beneficiază.. pentru su priișu Le i ture neunOpSLhjca, de Un spor de 5% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru fiecare treapta/gradație profesională deținută. Acea spor se vo acorda în urma determinărilor efectuate de instituțiile abilitate;

(6)    Personalul de specialitate și administrativ din bibliotecă, care lucrează pentru efectuarea serviciului lecturii publice, potrivit piogiamului stabilit de conducerea instituției, in zilele de sâmbătă și duminică. precum și in zilele de sărbătoare legală, beneficiază de un spor de ]Q0% pemru tîmpuL de lucru efectuat, precum și de asigurarea repausului legal;

(7)    Personalul din biblioteci beneficiază de distincții și premii în condițiile legii, la recomandarea conducerii bibLiotociior

Art, 27 - Atribuțiile și corupere n| ele personalului B.MB, se stabilesc de cfllrc directorul general, In propunerile directorilor și a șefilor de servicii șt de birouri, în conformi Laie ca programele de activii ate anuale și proiectele pe termen lung sau scurt și se consemnează în fița postului.

Art. 30 Locul de muncă. programul dc acttvitale și obligațiile de serviciu ale fiecărui salariat se stabilesc prin decizii ale directorului general al B.M.B, și sunt specificate in fișa postului și în Regulamentul intern.

Art, 31 - Personalul inslituțici răspunde material, udntinislrafiv și penal de bunurile pe cure le manipulează și care îi sunt date in gestiune

An. 32 ■ Sanc|ionurca disciplinară a personalului dm subordine precum și litigiile de muncă se soluționează în condițiile actelor normative în vigoare.

Art 33 - încetarea / suspendarea coniractului dc muncă se face în conformitate cu prevederi !e legislației în vigoare.    ■ h

Capitolul VJI

PATRIMONIUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

Ari- 34 - B,M B- își destășnjrâ u.cci\LTLLteti in spații anoprifitaie publici a Municipiului Buporești, atribuite în administrare prin acte a|ț autorităților »dminis'rafiei publice locale, precum și in alte spații pe cate le utilizează tn oanfonnitate cunorfflcltț legale in vigoare.

Capriciul V][|

BUGET, RELAȚII FINANCIARE

Ai*L 35 11) - R.M.R. este o instituție publică de culturi finanțată din bugetul municipiului București;

(2) Bugetul Je venituri ți cheltuieli al BM.B, se aprobi în conformitate cu prevederile legale în vîgyurc;

(4)    fondurile constituire din aplicarea sancțiunilor de ncrcstiluirc la termen a documentelor de biblioteci împrumutate precum și a sancțiunilor pentru distrugerea sau pierderea documentelor,. care vor fi stabilite și făcute publice la începutul arului dc către conducerea instituției, mi se impozitează șt sc evidențiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecțiilor;

(5)    Veniturile provenite de ta utilizatori din tarifele stabilite anual dc conducerea instituției pentru servicii speciale (.avizate de C.Gr.M.B.. Anexa. 3j pot fi utilizate pentru construirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor de bibliotecă. inclusiv pentru {nCbnuetizarcft ți dotarea CU documente și ce lupani ente specifice. Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfârșitul anului st rcporicastt in amil următor cu aceeași destinație;

(6)    B.M.B. poate primi finanțări penbu programe culturale de interes Local; național șt mtei național, donații și sponsorizări, în condițiile prevederilor Le calc in vigoare;

(7)    B.M.B. stabilește colaborări cu alte biblioteci dm țară și străinătate. pe bază de parte acrim, și încheie contracte de asociere cu ageuțf economici și organizați] nârtguveinamentalc, in vederea dezvoltării serviciilor dc lectură și a programelor culturale.

(8)    în vederea realizării dc proiecte de cooperare culturală împreună cu atți operatori culturali din state ale Uniunii Europene prevede in Proiectul de bugcl sumele nsc«aro în baza propunerilor Sc rv j IZ i LI i ui Lif jvn/ftzre wdtwată, J cedare fonduri europene.

Capitolul IX

DISPOZIȚII HA ALE    .

Arr. 36- Anual sc întocmește napomil de evaluarea activității instituției, cu consuli arca Consiliului dc administrație și a Consiliului științific.

Afi. 37- Documentele Speoifrco B M.B. sc inventariază în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Ari. 38 - Prejudiciile produse de utilizatori colecțiilor B.M.B. ^restituire la termen, deteriorarea, distrugerea sau pierderea publicațiilor>se recuperează conl’oim Legii bibliotecilor ți Regulamentului penim utilizatori, Anexa I la prezentul RDF, stipulate ți in Contmetul de uri li/arc, Anția 2 la prezeniul îțQF Art. 39 - El umoarea documentelor din colecții se upiubi prin hotărâre a conducerii B. M.B.

Ari. -m - Personalul instituției beneficiază de salarii de merii, de alt-c sporuri, adaosuri sau drepturi de natură șalarială, in conformi talc cu legisluția in vigoare.

An, Jl - Litigiile de orice fel ale instituiri suni de competența instanțelor judecătorești potrivit legii, în situația in care nU pot fi soluționate pe căle gniabilă.

An. 42 - Angajarea personalului cile prerogativa Directorului genera] al B.M.B. conform actelor nOimalive in rigoare Șl tn raport CU netesilățile instituției-

Art. 43 - Atribuțiile și uomp?ten|ele personalului B.M.B, se stabilesc de către directorul general și sc coflseTnneuyS în fișa postului

Art. 44 - In afara obligațiilor de serviciu consemnate lo fișa postului, în vederea bunei desfigurări a activității 0.M.B . angajai for Ei sc poL țtasa și alie sarcini, pe cale ierariiieă

Art. 45 — Angajați tor 1c sunt interzise orice acțiuni de natură să prejudicieze prestigiul și intensele B.M.B.

Art. 46 - Bibliotecarii vor respecta in ceea ce privește relația cu utilizatorul,, colecțiile, autoritatea tutelară jl profesia principiile Codului dcomOJog^S al bibliotecarului (Anexa 4).

Art 47- Instituția șt siglă proprie conform Anniri fi.

Art, 48 r- Prezcmul Regulament de vrganizare și funcționare a bibliotecii Metropolitane București intri în vigoare odată cu aprotarta de către C-GÂf-R- și se modifica sau se con^letează cu celelalte prevederi legale și cu reglemeniârile legislative existente sau apărute ulterior aprobării acestuia și. ori de câte ori intervin modificări :n structura organizatorici □ instituției.

ANEXA i / ROF 2007

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI

REGULAMENTUL PENTRU UTILIZA TORI

Arfe] Biblioteca Metropolitană București, in continuare B.M.B., este o instituția de cultură de drept public, cu personalitate juridică, și fana donează in subnrdlnea Consiliului General al Municipiului București și sub autoritatea de specialitate a Ministerului Culturii și Cultelor.

Art.2.    parte integrantă a sistemului informațional național, asigură, prin sediul

central și filialele sale, servicii de lectură și informare a utilizatorii or, fără deosebire de religie, naționalitate, vârstă, sex, apartenență politică, statut social. B.M.B. contribuie esențial la formarea culturii generale, la pregătirea profesională, perfecționarea și educarea permanentă, la ’jmizanca de inlbrmațîi de interes public comunitar și general. Beneficiază de serviciile B.M.U. persoanele care domiciliază pe raza municipiului București precum și cele domiciliate în Județul Ilfov care își desfășoară activitatea in ittstituții din Capitală.

Art.3 (1) Frecventarea B.M.B.. se face în unita inclieierii Contractului de utilizare care constituie actul juridic prin care utilizatorul își asumă răspunderile morale, materiale și penale, după Caz, privind folosirea, păstrarea și restituirea la termen a documentelor de biblioteca împrumutate sau consultate, precum și a cel ori a! le bunuri materiale din sălile bibliotecii.

(2) Contractul de utilizare are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art.4. Serviciile asigurare de B.M.B. utilizatorilor, cu excepția unor servicii cu valoare adăugată, sunt gratuite.

Art.5. Pentru serviciile speciale (servicii Internet, multiplicare, redactare bibliografii, etc.), servicii pe care biblioteca le realizează împreună cu alte instituții sau organisme neguvernamentale se vor percepe tarife care vor fi slabiiite, în condițiile legii, prin regulamente proprii de organizare și funcționare, CU avizul autorității tutelare și vor fi afișate ]a începutul anului in toate bibliotecile din rețea.

ArtjȘ. Personalul de specialitate asigură asistență biblioteconomică utilizatorilor In accesarea și găsirea informațiilor sau a documentelor solicitate.

□ înscrierea

Arfe?, Consultarea șî/sau împrumutul documentelor din colecții se fac în virtutea înscrierii. Pentru înscriere, utilizatorul trebuie să se prezinte personal cu Buletlitul/Cartea de identitate, Legitimația de servictiî/die elev/de student vizată ia zi, Cuponul de pensie în cazul pensionarilor sau Carnetul de șomer in cazul șomerilor.

Art.H. înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza prezentării Buletinului/Cărții de identitate, precum și a Legitimației dc serviciu (Cupon pensie) a unuia dintre părinți sau tutori.

ArL9. Persoanele cu handicap locomotor SC pot înscrie prin mandatar care prezintă ac tui de identitate însoțit de procură cu specimen de semnătură.

Art.10. Pentru grupurile sociale defavorizate (din spitale, asifuri de bătrâni. penitenciare, etc.) se poate face înscriere colectivă printr-un responsabil Resemnat de colectivitate șiArh 11 (1) După semnarea Contractului de utilizare se eliberează un Permis de acces, care este valabil 5 ani de la anul înscrierii în toate filialele B.M.B. Permisul de acces este document unic, nețuri sm isihii și se vizează ia începutul fiecărui an.

(2)    Pierderea Permisului de acces se anunță imediat bibliotecii. Un duplicai va fi eliberat după un răstimp de 15 zile pe baza chitanței eliberate de un cotidian de largă circulație la care sa făcut anunțul de pierdere.

(3)    Utilizatorul titular răspunde de prejudiciile generale de utilizarea abuzivă a permisului și de neneclamarea in timp utîI a pierderii acestuia.

Arh 12. în cazul schimbării principalelor date de identitate intime, adresă, Loc de muncă, număr dc telefon) utilizatorul este obligat să comunice bibliotecii noua situație îtt termen de f 5 zi Le.

Art.lX înscrierile se sistează cu 15 minute înainte de închiderea bibliotecii.

□ /m/wumutu/

ArLU. (1) împrumutul la domiciliu și consultarea Ea sala de lectură sunt permise numai utilizatorilor însoriși, conform prezentului Regulament, care prezintă Permisul de acces. împiTimutul fie tace personal și cu asumarea responsabilității de căLre cel Care împrumută.

(2) Bunurile culturale de patrimoniu (cărți rare, enciclopedii generale, enciclopedii de specia Jitiile, dicționare bilingve și polii ingve, dicționare explicative, istorii ale diferitelor domenii, ghiduri, ailase. anuare statistice, bibliografii de valoare, manuale, culegeri de probleme, cursuri și manuale pentru învățarea Limbilor străine, tratate, albume, publicații seriale precum și ori ce alt tip de document existent intr-un singur exemplar)se vor consulta numai în sălile de lectură. Numărul publicațiilor care pot fi consultate este nelini hat. Solicitarea se Face pe baza unui Buletin de cerere completat cu toate datele înscrise pe formular tipizat. Pentru fiecare titlu solicitat se completează un Buletin de cerere.

ArtJ5. Sălile de împrumut La domiciliu sunL organizate pe principiul accesului liber la bunurile culturale comune. Din bunurile culturale comune pot fi împrumutate, din toate filialele

maximum 6 unități biblioteconontice, pentru21 de zile calendaristice:

a)    3 săptămâni pentru cărți și punituri;

b)    3 zile pentru documente audio - vizuale;

Ari. 16. J ermenul de împrumut poate ti prelungit la cerere, înainte de expirarea iui numai dacă pentru respectiva unitate biblioteconomiei nu există solicitam de rezervare, eu condiția prezentării publicației Ea reînnoirea termcnului-

Art,l7. J.a solicitarea utilizatorului, se poate face rezervarea unităților bibEinteconcmice solicitate în Registrul/Caietul de precomattdi.

Art.tR. Utilizatorii bibliotecii beneficiazăgratuit de următoarele-aj accesul liber la informații de interes public;

b)    accesul la colecții enciclopedice de unități biblioteconontice puse la dispoziție in spații special amenajate pentru împrumut ia domiciliu și pentru consultarea la sala de lectură;

c)    accesarea directă a băncilor de informații organizate în scopul dezvăluirii și regăsirii unităților blblioteconomice existente iu bibliotecă [cataloage, liste bibliografice, ghiduri etc.)r

d)    orientare și îndrumare in bibliotecă, la instrumentele de informare ?i colecții cu acces liber la

raft;    ■

e) oferirea de in format ii bibliografice minimale prin personalul de La re Iuții cu publicul sau informații bibliografice comoLețe prin Serviciul Bibliografic;

f)    materiale și instrumente de promovare a produselor ?i serviciilor (afișe, pliante, anunțuri in mass-media, liste, vitrine cu noutăți ele.;

g)    împrumutul, restituirea sau rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate;

h)    facilitarea dialogului cultural-civic între diferite grupuri și personalități (întâlniri cu autori, editori eic.j;

ii participarea ta marcarea evenimentelor culturale și de Interes comunitar ^simpozioane^ lansări de carte, dezbateri, medalioane literare. evocări, vernisaje expoziții, concursuri etc.);

j)    colaborarea la programe de educație permanentă, formare și perfecționare umană și profesională;

k)    accesarea colecțiilor de unități biblioteconomiei: in limbi străine;

l)    accesul Ea Biblioteca Sonoră pentru \c văzători și Ambliopi a persoanelor ne văzătoare sau cu deficiențe severe de vedere;

m)    împrumutul interbibt iote car;

nl transcrierea LcxtciOr iu Braitlc sau transfer pe casele audio.

□ Păstrarea și restituirea documettiele r îimpruni uta te

Arl.19. Utilizatorul este obligat folosească cu grijă unitățile bibliolcconomice împrumutate, să nu le deterioreze, să nu le piardă și să le restituie în cadrul termenului stabilit la împrumutarea acestora.

AnJU, integritatea publicați ii or solicitate va li verificați dc către Utilizator in mOrnCntul împrumutului. Orice neregulă (pagini lipsă, decupaje, degradare fizică, conținut schimbat, etc.) va ft semnalată bibliotecarului.

Art.21. Bibliotecarul care preia publicațiile restituite de utilizator va verifica fiecare unitate biblioteconorrdcă în parte, Pentru neregulile constatate se vor aplica sancțiunile stabilite prin prezentul Regulament.

Art,22. Sustragerea de documente din colecția bibliotecii constituie contravenție, pedepsi ndu-se conform legii.

□ Comportamentul in bibliotecă

Art.23. Accesul în bibliotecă este interzis oricărei persoane care prin comportament sau ținută produce deranjarea publicului utilizator sau a personalului.

Art.24. Este interzisă introducerea unor materiale de propagandă .‘iau lipirea de afișe fără autorizația bibliotecii.

Art.25. Este interzisă intrarea m bibliotecă cu materiale .inflamabile sau pirotehnice. Arf.26, Estic interzisă consumarea băuturilor alcoolice in interiorul bibliotecii Art,27. fum atu] este nermis numai în locurile special amenajate.

ArL.ZH. Este interzis accesul cu animale în incinta bibliotecii.

Art.29, Folosirea garderobei sau a Jocurilor special amenajate calc obligatorie, Banii și obiectele de valoare se vor păstra de către utilizator.

Ar 1.30. In sălile de lectură este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

□ SanCțlUni

Art,3l. Nere&rituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea de inventai', actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi,

Art.32. Distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă, bunuri cu Ituralc comune, de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, aciua! izaiâ cu aplicarea coeficientului dc inf ape la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu L-5 ori fată de prețul astfel calculat,

Art.33. în perioada in cape utilizatorul este restanțier nu are dreptul dc a mai împrumuta alte publicații. De asemenea, orice operație de împrumut ie suspendă până la soluționarea problemei restituirii sau despăgubirii biblioteci].

Art34. Se anulează dreptul utilizatorului la împrumut/consuEtarc pe următoarele perioade:

a)    o lună - pentru depășirea tennenului de restituire;

b)    6 luni - pentru două deteriorări sau pierderi succesive;

c)    un an - pentru mai mult dc 2 deteriorări sau pierderi;

Art.35. Se anulează definitiv dreptul de utilizare a serviciilor bibliotecii persoanelor care contravin prevederilor articolelor: 23-30.

Ar 1.36. Tarifele pentru serviciile speciale ale bibliotecii se aduc la cunoștința publicului utilizator Sa începutul fiecărui an prin afișare în toate unitățile din rețea.

□ Dispoziții finate

ArL37. Computerele și materialele afereme trebuie utilizate obligatoriu conform regulilor anexate ansamblului electronic (modul de utilizare afișai la fiecare post P.C.). Copierea oricărui document (integral sau fragmente) se face cu respectarea Legii dreptului de autor.

□ Mbi/ de ap]icare a prezentairt'ga/awifini

Arl,38, Personalul bibliotecii este însărcinat, sub responsabilitatea conducătorului instituției, eu aplicarea prezentului Regulament.

Art.39, Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data aprobării ROI -ului instituției.

ArDJth Orice modificare a prezentului Regulament este dată publicității prin afișare.

DIRECTOR GENERAI.,

BfBLlOTTCA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI


ANEXA 2.' R(')F 2007


CONTRACT DF. UTILIZARE NR. ...

încheial asîAzi .............................................între


BEBUOTECA M ETROHJU f-WĂ BUCUREȘTI (în canrmuJie BIBLIOTECA) reprezentată prin Bi rector general. ți


1/TI1.IZAÎOR (TUTORE, GARANT)


Sume: .......................................................................l......................................................

Prenume: ...............................................................................-.........................................

P^fi If Lj j]    Jl A r ( rj |||Or | ini..i.i..h.i—.■■^■—■■^i.^n—...n..m,pj.n^.—n^^i.p—nînnn.ppp., ... pi.-p.-i,,"

Data inițierii1 ...................................


Domiciliul Stabil: LdciJllalea ....................

Mr    . .Bl. ...........Sa.........


._.■■■■■■ .... ■ ■ ■..

.. ■ ■ r . p E t ■ .i i-n i nu i |I^LP"


......... Seci.


Domiciliul flotant Localitatea jTt. ............................................


......Jud.......


Nr.


Bl...........St.

B-I.J Seria.......

Telefon: rasa,


................El...............Ap.....................

Nr..................elib. de.............................. la dam .

ul ■    ■■■    I1    ' ÎA I —    ! I I I IBrilBI ■■■■! I II Iul I I ■    .11 I


Ocupalia.

□    muncitor

□    elev

O student


□    (ehiiLcjdti/maislnLTiincticnar O șomer

□    profesie libsnîLa    □    tatelechiil

□    casniefl    O    alta profesie

□    pensionar


Lnc de mAcț/shidlii:    .

Vârțla

□ sub M ani □'.-1-25 ani □ 26-40 ani 0 41-60 Mii □ peste 60 arti


Shidiilfl absolvite:

□    ârt studii    □ stadii în cura (cl. tVlII)

n Bydiîph'ifegjonflle O Studii liceale

□    colegiu    C .sțudi i irnivfl rs itare

Nu|ionuli(u(eu:    .    Sex


□    studii gmmariafc

□    studii pusllicealc E" st. postuniveiiitare


□    □ alra    O masculin □ feminin

Utilizator mmm Unitatea

Dnaiicilnil stabil


oeupa|ie


virataOBLIGAȚIILE RJDl.lOTECir

*    Asigurarea accesului gratuit la tnJarrnație 1 tuLurcr cnWfcorHIop <te piijiula|ic, îh sihle de lectură ș prin împrumut ta domiciliu pentru poblLcaUite (tasttHte acestli scop,

*    Prelungirea termenului dl Împrumut și onorarea solicjlăriior de rezervarea lUCtttrllff, tu fonetic de pcsibilbăn;

*    Efectuarea iinpru rutul ui itlflerbibltelitaf pentru iuc/Antc inexistente in t'ondui! Bibliotecii se (ace n mi sura puibill I Ari lor i iu plata ihe Itu ie I ilir ț ferOiiK dc Cit™ sol ic ic an t.

OL [ JOATULE L nLIZATORl. LL ]i

ÎNSCRIEREA

■    Ctonsulisrea și'sau împruitiuiuf doc urne inelar din colecpi se Fac ir, virtutea înscrierii Pentru înscriere, utilizatorul rrebuie si sc prezinte personal cu BuletinuVL'artea de trierii ibric, Ițțgilimâțta de Serv iei u/de student v iz atl la z:, Cuponu'de pensie în țarul prusionanlor driU CanHlulde fOftlft în uzul șornetilor;

*    .iiAiriciea iopiitw suri U ani se face pe baza pnracritirii Bulelinu:ui?Cârții de idenLitaic. premiu și a Legitimație i de scrvtcni ț C u pon pensie i a un uid dmte-i pir in11 ț£u I u lori:

*    Peroanele eu handicap locfliuoior se pot înscrie prin mandatar «ie prea iuti ar iul <te utentitnte tlHbțlf de procură cu specimen de semnătură;

*    1'finVu grupurile lOCiale defavorizate (din spitale, aziluri de bătrâni. penher,-. iars, eJc .1 sc poale tace înșir “rea colectiva p-int-un responsabiI desemnat de colectivitate fi însircuinl cu Bsigurarea și gartHtarea integrității (mpiu 1*1 Ml ului;

■    La insiriere Ktlițereazâ un 3'rrmiș du actci-, cam titț caiab^. 5 mi dc la anail .nszrieru PermisuE de acces esle documenl unic, ncirapsm isihii șt se vizează la începutul flec 5ru iar..

*    Pierderea Permisului de ucecs ■■■e qnunțfl imediat bibliotecii, ț'n duplicai va fi eliberat dupâ un tis ti mp de 15 zile pe bazachitaniei eliberare de un cotidian de largi e imitație 1a care s-a tic ut anunțul de pieaders;

■    UtilicStarai ritukor răspunde de prtjudnriite generate iR Utilizarea itaJăM i perwisuiB- și de narealansarea Ir tnnp iili1 a pierd ar ia acestuia

*    în uzul achimbâri principatelor dote de identitate (mame, adresă, loc de muncă. irum.Sr de letefon) auniauiru

este pbllgtf si eomiutlcc Inbliotecti poua situație In termen Jv | 5 ii ic.

■    i i^L-rierik jeilMesSCu 15 n'inutc inuinte d; închidere] tib'iotecir

*    Lnpramiriul la domiciliu ți consultarea la sala de tacturi sunt permise numai uliitzaSonEor înscriși, conterm prezentului Rț^ulaatient, iarc prElima Permis,1 de [1K8S împrumutul se fsce pummi-'.l J,E CU av.i-nuirea ceSpdriSa^ihtDții d.e cătpc cel c-htc împrumuta,

*    LuriuriJc -.uitiij.hL- dc pajmuoniu (cărți rare, enciclopedii goutrak, enckfopedll da spuLimiitaLe. di^țivnare bilingve și poliiingve. dicționare explicative, istorii ale diferitelor dansenji, ghid uri, atlase, armate statistice, bibliografi; de viiiuiirL manuale^ culegeri de prooleme, cursuri șl manuale pentru blvlțarca limbilor alrâinc, tratate, albume, publicații senate precum și orice alt tip dț document existent Intr-un Singur exemplar > se vor eon.suha ;iuii ai Tp sfilifț de lectură Numărul pubittațillor cure pot li cansultale este ibciîitiita; Solicita: ca se face pc baza unui Buletin dc cerere otunpleiflt uj roate dalele [nscr^e pe HpsZat Pentru fiecare tilJu Solista! K wmptetenzi wi Du tei in Utr cerere;

’ ivi'iile de împrumut la domicilia sur.L urji.arii'/Jte pc principiul accesului liber la bonurile cutturata caniune Din hun un Le culturale cemune pot li împrumutate maximum f- uniti’i biblioteconomicc; * căr|i iau parliluri alte 3 materiale audiovizuale, termenul de irppriiihui fiind

a) ] siptlm-ins pentru cârti și partituri: h) 3 îite penbu dodumer.Le audio-vizuale: .

■    te mimul de împrumut poate I". areluiigit la cțrere, ina-nte deenp rarța l.ii numai daca pentru rftpewva uniTaie bibiiotceonomicA fu existS floltciLiirț de rezervare, cu condiția prezentării publicației la reiniw.rea termenului.

SAMCȚTLMI:    .

Hfliesticuireg La tsrmer. a documentelor df Lihliftie^i H«p™irtut|fc de tîltrt blilibriOrl se WFțdlwed Cil pkna unei iujne aplicate gradual, pentru fiecare document fr funcție ie durata Întârzierii țl oveiitualul caracrei de recidiva al liipie-. piina ■ a 50^ d i.i prebu I mea: 1. dc athiii țiu 1 decunsentelor de bib I lolecrt in nuu I prec rdetiî.

I distrugerea Sân pierderea documontclor, hunun eulUirate .«tnUne, Utr cMre ulUi^alOn se UUttțiMazS prin recuperarea fieicJ 1 unor documente identice sau prin adiiturca valorii de inventar a nocumcntelor. actualizată cu aplicarea coeficientului dc inFiațte la V, la care se aduigjl o sumacdiÎYakiUtil cu E-5 ori fzțide prețul astfel calculat.

iu perioada Tn care utilizalnnil oslo nsfeiLiiar h arc dtepiu] țje a ina. TirtpHJmU4l alte publicații De asemenea, orice operaitc de itnpruin-jț .se susper.riă pțnf la soluționarea problemei restituirii sau despăgubirii bibliotecii.

Se ■ in 11 lefid drept j 1111 i! izmoralui ra ticip» 11 mut/censullart pe bnn3IMreI a perinide; al o luni - periiru deprim Krmenuiur dc restituire, bi b luai - pentru două deierieifâri atu pierderi succesive;

C) Iman - penirn m-iL mul1 de 2 deter orlii sau piciden,

■    Sc amicală dcfintfiv dreptul de utilizare a serviciilor bibliotecii persoanelor care contravin ^rcucdct lor RepilamțiWwhLi ntotm;

■    Prezentai aihitniflt are valoare de laserit «ufelrfk și constituie litiu i-ieruLnriu.

■Tarifele pentru serviciile speciale ale bibliotecii se aduc fa cunoștința.publiculni utilisȘtăr.la-'Eficepuajf fiecărui an prin afișarea în (oare unliațîte dinj^țfiâ    ■_

Director jjuiiți'a^    ___—Enbl.Ifccaî'.    - Utifizalir fiinore, gtninrj u'i

TARIFE

1»E.YI'RU SERVICIILE CI VALOARE ADĂUGATĂ OFERITE UTILIZATORILOR

ÎN CONFORMITATE CU I..LGLA BIBLIOTECILOR NR 334 / 2002 MODIFICATĂ Șl COMPLETATĂ

SERVICIUL O TE RIT

T ARIF PROPUS

Repropa Fiere

*    lUOSÎei.M

*    fl,l leuAJ

i ip&rire |a imprimantă din haza de date a bibliotecii

• OJ leu M

Copiere date pe dischetă £tu discheta bibliotecii)

1 t 1 lei discheta

Scanare imagini (o pagina AAt

1 + 0,5 tei

Acces Internet

* 1,5 lei ora

1 -

Copiere da>< pe discheta/CD-ROM

+    1 Iru cu discheCa uli lixitomliiL

•    2 Iei cu dische-La bibliotecii

•    2 1 ei cop iert date pe CD-ROM -u 1 utilizatorului

•    3 lei copiere date pe CD-ROM-uJ bibliotecii

închirieri spulii {mani testări Culturale, cazare. eLc.)

* Negociabil

SejCCtarea ți listarea tilluri'xjr din catalogul ON-1.INE ale -altor biblioteci

•    0,15 Lei (dilu, cu hârtia bibliotecii)

Cercetări bibliografidE

• fJegpciabil

1

I NerestitUflpl! la ttnțien

* Gradual, până |a    din valoarea de

inventar, actualizați cu cccficicnlul dc inflație Lăzi

Eliberare permis

* 15 lei

îni pi Ui mit CD-ROM-uri. casete v;dco

1

*    2 Ici pentru fiecare document împrumutat

t garanțU'wiuali-r+fllai

Distrugerea sflu pierderea documentelor de bibliotecă

t VaioarCu de inventar a docifmeniekir, ac tuaJizatâ c u ap 1 ica rea coeflc icni ul ui de mHoție la zi, la caic se adaugă o sumă de i 5 ori Fațârfe prețul astfel cafeniei.

[mpruniut mierb.bliQțecar nfllionaî ț"r internațional

• T^xfl de împrumut J taxi poți.de

Concepere ;i eumertMhzare produse- cultumlrț

+ Negociabil

Asisiealâ de specia itatc tu oraani^q^e» :. iuue-ionarea rondurilor de publicații ale aitor dț^anisn e/ instituții

* îs'ețțociibl!

ANEXA 4/ROF 2007

Codul deonlulugic al bibliotecarului

Bibliotecarul este însărcinai dc către colectivitatea ta publică de a răspunde la necesita^ comunitare în materie de culturii, informare, formate continuă și reciclare profesionala, educație permanentă ți de petrecere ti i impui ui liber Conștient de responsabilitățile care îi revin și aplicând reglementările In vigoare, bibliotecarul se t^ngajează respecte :n ceea ce privește utilizatorul, colecțiile, colcctivitetea ți profesia sa urmâtoarcEe principii:

E. rtiliz&ruriit

Accesul ia informare și la lectură eșțc un drept fundamental prevăzut in Constituție. Bibliotecarul este m primul rfnd in Serviciul utilizatorilor bibliotecii șt se anj’aieazl pini atribuțiile sule la:

*    ;i respecta pe Iuți utilizatorii;

*    a oferi trata meni egal fiecăruia:.

- a garanta cozifidcuțiilltate datelor privind utilizatorii;

*    a răspunde fiecărei solicitări, sau, dacă nu este posibil, a o reorienta;

*    a asigura condițiile Libertății intelectuale prin libertatea lecturii;

*    a asigura liberul acces al utilizatorului fa informare fără a l5sa să-și suprapună propriile

opinii,

*    ,j peuniîe Un acces liber, egal Șl gmluLt;

*    a garanta autonomia uiilizaioruluj, a îi insufla respect pentru tlotejmeut, a îi fevotiza a u iofcruțarea sau reoncnlaiea profesională;

■ a promova în rândul utilizatorilor conceptul de bibliotecă descinsă. loieranlâ.

£. Colecția

Bibliotecarul favorizează punem! de vedere al comunității prin constituirea de colecții Lăie răspund unor criterii țîe obiecLivilate, dc imparțiali talc. dc diversitate de opinii. Înaocît Sfins, bibli.necarnl prin atrintihife sale, te angajează la;

*    a nu practica nici o cenzură, a garante pluralismul ți enciclopedismul intelectual ol colecțiilor,

*    a oferi utilizatori lor ansamblul de documente necesare înțelegerii dezbate ii lor publice, a problemelor de actualitate, a marilor teme istorice ți filozofice precum >i a moștenirii culturale >i tradiționale ale comuni 1aii ii l

*    aplicarea reglementărilor Irt vigoare in ceea ce privesc colecțiile, precum și. în mod deosebit fl celor Care interzic promovarea ori circi discrimirJr'i ți a oricărei violențe,

*    a asigura fiabilitatea informațiilor, actualizarea lor permanentă și conformitatea eu stadiul actual al cunoștințelor științifica;

*    a organiza accesul la sursele de informare pentru a le face disponibile, inclusiv la distanți, iu conformi mie cu normele profesionale in vigoare;

*    a tace cunoscute și u pune în valoare colecțiile, resursele ți serviciile șale în respectul neutralității serviciului public;

*    l. facilita I■ bem circula pe a informației.

lext jdapEiU după CODUL DEONTOLOGIC AL BIBLIOTECARULUI «'aburul de Asociația BiblîQlcuanIor Fraisteri ți publicat in fhtifcitn    du Friauat, nr. 1/2004.    j

î, Auturi fa tea tutelară

•    biblioteca participă la stabilirea politicii culturale de ciirc autoritatea tutelara:

•biblioteca aplica politica autorității sale tutelare în mâsuici In care aceasta nu intră in

contradicție cu legile generale, cu obiectivele perene și specifice ale institoficL precum și a regulilor stabilite în acest cod;

■    biblii'Leca prezintă autorității necesitățile de formare profesionali, în calitate de stagiar sau de formator, și în mod deosebit cele legate de participarea su la zilele de pregătire profesională, la călătoriile de studiu și la hotărârile statutare ale asocia ții lor profesionale. Această participare este cvasi dcrală Câ lirop de IticrU;

*    biblioteci informează autoritatea asupra serviciilor șt ncri v iiUrjluF institut iei, pitîcntâmd înacclasji timp și ocvalujrc j acestora;

■    biblioteca arc grijă să nu cedeze grupuri] w dt presiune politice, religioase, Ideologice, sindicale său .sociale Căre 31 iruzencJ. S& influențeze politicile de achiziție pun impunere forțată, interdicție sau inlitnidare, în mii-d direct sau indirect prici intermediul autorității tul dare

4. Profesia

Personalul din UbUoleCl K constituie înEr-un Wrp prolețional unit, Jrt interiorul fflfesttd corp bibliotc curul pc dc o pane găsește ajuU?r și asi.ș’cnțj, pe de uita COnlnbuie CU cunn.șlintde si experiența Sa.

In acest cadru, bibliotecartth

•    contribuie la ulultatea sociali u profesiei;

•    își exercita meseria firi a lăsa ca aceasta săse cnierî'eTeze cu interesele șau opiniile sule personale;

•    iș; dezvoltă cunoștințele profesionale, se formează și se perfecționează in scopul mențineri; unui iuail nivel de competentă:

■    vizitează biblioteci. întâlnește colegi, inclusiv di nalte țâri;

•    Sc implică in vi<ța profesional^ este membru al asociațiilor profesionale, participă La congrese {naționale și îciemaționaJc), prezimă informări și comunicări științifice.

•    contribuie la informarea asupra problemelor legale de profesie și participă cu materiale Ja publicații, colocvii și zile de studiu:

•    studiază și transpune in practică noi modalități dc îmbunătățire a serviciilor și a programelor culluule;

■    militează activ pentru recrutarea și promovarea personalului calificat precum și pentru accesarea fondurilor europene;

•    contritițlre la creșterea numărului de utilizatori;

■    ae implică profesional și își integrează instituția in viata comunități;

■    contribuie la imaginea pozitivi a instituției, iar denigrarea acesteia constituie abatere

gravă.

ANEXA S i ROL 2007

REȚFALA FILIALELOR

X

o

6

H)

«

SECTORUL l -70 hm\ lil.£ftlu.ț 3J0S loc,.' km2

jSEIJll’L CENTRa F, - Servițiu COM coi FGȚI FI OR

Slr Tieht lootjcu. fl

rel jl44J.ni. femiFiKiircelKii'jbntu iu

H ,:l m;et| țC »A\ SI. A. VIE L .H/ 11

5u Xailu UulltT, 26

Telefon 23 LiljfcS: i:bmkidn.ihqQ com

«Colecții ANTWilOOLI.'iîDilfc țcrtjepeiai

5t(. K*d« Bfilkr, 26

Tt^fon 231.61 61. ii Dnbtgiț ihuu rcri

B.m * ist* IHM l| ftJ E BOLIN 1 IVI A % ț'

Bd Hm Moi. ICI

Telefon 4ri7.3S.Vd. dh lun^viliL>reniti

Bibi    IOPf CREANGĂ |u

S'r Chrixbau 7:11, J0

Telefon 1L17BJH iL bri..i vitiix-om

B.hl-K.-Pd PE IHE 15PIHE5CU

SiT Fluid. 1. ti l' i

TeluiHo <idT.Hu.73 pii tnit)^ll-ah«)jWm

Bihlran CEZA11 PETRESOJ

Bd. Gk Duet, 13

Telefcei lîî.SS.UJ' fp.bmb'ăryjhnn :cri

Bihlicr«n MARIN PREDA

Sc. gi-itm V«O, |hE

TulCfoet <i37,ll|,2i mp l-mb'i-Fih» zum

tColeci-i EI.EPfA VĂCĂRESC!.' -|lb kicedeJl

Str Ștuhei Vodl, 1 r.:;:

Telefot 417.llL.2S: jqp brtb^ybbrtt uniți

h

X

0

H

u

U

z

SECTORUL!-21 km’. 3M.M4 Ibe.; ll.tfl IbcJ km1

litblitLeca D.P. HASUlil (H£jj

Str "Citim. Ibi FI

Telcfofi 3ÎH.HS.76. b|A benti^yjbus 6401

Biblutoca LUCIAN BLAGA

ÎSb Mihi i Bti.tu, 114

TeleCM 152 35 50. lbl bmb^nbtw enir.

Finl.oteza SuborJ pentru N ev fi/A cur] ți Amblicpi

Sus Wihu Urmi, L|4

leieftn ÎSÎJSA4.onij hnin2ibhnn ;rwn

B ;hlh>icti l>Uf IIRIE CÂNTEM1R

Slf VtIuRiIuI, n

Telfltu- 114,17.ti; Bd.Mbt^yiha^attn

y h=.iir.it.=i fanau istrati

țoț jtndrrLOKht. 1 1

Telefon J4J.il57. pj tnbiyibnpețjri

BfWkftX» țOflTACHE NEGRtiZU

țecs PuHlimo IM-

Iclcfon jil.Ji.lfl cn hnib-ivLioocum

U'b-ioieci ALEXAN DMIJ ttDOBESCU

StT Oltftiif Mw. 1J

Telefon J5 3.T6.TJ, sj bWn.’/muccum

a

c

i

u

H

oq

SECTORUL 3 J*km:

; 3PLI35 I&C.; lLSfi Iw/KraT

3U-:L:w ION NECULCF(BIJ>

Str. I Jnrfoi 97 11D

Teiefon 324.-11.4.5. in tur b.-.j'țnhnn :nn

F.ATIL CĂRi r ANT.1 m

Hd. 0 [fota, 6,U MU

Telefon 320.1152, ep prrferȘyjhiK-.LOTi

Bihliotet* 1. li. KĂIJULL5CL' z'ptnLiicij.

Slr. Tratn. J. bl H

1 Telefon 32D.MJ6: lllr ț44^lyilOO abili

Bibilora LCVTO SEgREANU

Bd. L. Pktfiiunu, 13

Telefon 340.4b b0. ir biib-ț>.Lzee.ee.ni

BlfaliMtn A LE CD RL'SSO

Str. Leitei, J7

lefofon HtW.lt. ir.tmb^ahuurLeti

Aiblimt:* PAN HALIFPA Italun Fb'-'r|r-cj

Slr. Colfii, 27

lelefon 3IA.JD.lS. nh NTrt>§>>iO® COPI

CENTRUL 1?E TINERET - BHB

Str <nlrt|, 17

Tțlțlt-n J13.4i.0O. el tert'iâjiht'iDbm

MeaueLj OECRCr. F.NKĂCD

Bd D. Goți. b bl 4US

Telefon J2U.I4J2 [e-bmfcin'Lbhiiii ro-u

TF

3

0

SECTORUL-i - 34 km’; 2IM 34" loe.:    loe7kiuT

B-fetBliLi NICOl.AF nĂFjCF.SCC Eti-11

f’T 'jivțiuSui. !6

Telcfor. 4Sb.2l.BU- db b.-in'njvjhHj.com

PdM.jIlU OTlLlA CAZI MIR fol

£v 1 nrn. bjljdrt e, 1U

FtfoldP +M-JJ-3D.ue liinliii->ab<Hjîuir

ț—

CJ

ku.1

z-

Bibinfecj CRCHiCrCijȘEl'IC

5li Kadulur 40

TeJtl'un U4J7.SÎ; jLe hmb^>tbob enm

Bii;;..-.-^ ant&N Pana

Ser lurcj V.Ajiirdi :, |]

1 rtflnn 4*fl I7.JI, ..p hni|i Jjahț-o Ci:m

kiblioucu 1F NĂC111TĂ VĂCĂRESC. 1

■5 6- B<sunu. 11

Ttlrfan îJTJTjtl ir^rițij^litn, corn

Dibltutwa NICOLAE IORGA - Col MFm’cOM

Se Boțuriu l'l

Tete’nn JW..W-61, ni.trrtf.yjahwxpct-i

(fi

S E<:TGRUL S 30 km \ I73,30fl Loc. : 9T7?    km’

-

B Hitrttti VASll.L ALEGSaNDMF |t|

Ci'ti Ferrntin. 72

TeleFec. !2J.3Jl26 vi ti-Jb j l jiuh. onm

£

I3tb-.i?:tii LLF.NA FAKAGQ |c|

Slr Mlgurci, 1-3, bl Ni

Telelțji JSDJZBS *l bmb^tbDUjtmt

Bibtiam GlJhtiElCHF ȘINCAI

Str Prelung Terenuri. J

Teiefet 45u.HS.HJ. fi hmh.jvairațnm

SECTORUL    km:: 3TMB0 loc. iL9M Ine.: kii?

«

Uitl.-nea NlCHlTA STiNPSCUflî*!

Cita Criașați, L?

Iei:fon 6J7<S^.luJorniA^iflc--.toni

c

............ MIlAl IM1NESCU

AlftJ Vulrt Pltomi. 3

"leit Iun 4tJ.5U.iD, Tbd tntxjj.7anuu.coni

s

Bibțmtota NltOLAE LABIȘ

Str [L:?5l 14

Tekfon Iii.33.45 ;.l liiiir>^7ie«dcnm

H

□dblfotocț GIEFORGHI. LAZĂR

Ijir pulul lușule-j 12

Telefon +W.-56i77l^| n lihnii virile eOm

HiNioiet* GLURGE TOFlSCEANlJfol

StT. ViCt: jnil.Fi. 0, LI. Ii

Tfitfon 4W    ([*. hirtbi/3\lhllc’<:um

SIGLA Bibliotecii Metropolitane București