Hotărârea nr. 353/2007

HOTARAREnr. 353 din 2007-12-13 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC. ABROGA HCGMB NR. 137/2006 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 290/2010


Consiliul General aJ Municipiului București

HOTARA RE

privind aprobarea organigramei, numărufur de posturi, statului defunct» și regulamentului de organizare și funcționare

ale Administrației Monumentelor și Patrimoniu]ui Turistic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și Direcției Cultură;

Văzând raportul Comisiei Învățământ, Cultură, Culte și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor ari.36 ajin.(2) lit.a) și d), alin.(3) liț b). alin.(6) lit.a) pd.1 și 4 și art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică Ic oală republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE.

Art.1 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic este serviciu public de cultură organizat ca instituție publică de cultură de interes local, cu personalitate juridică, finanțată din bugetul local ai Municipiului București și din venituri proprii.

Art.2 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 36 posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, conform anexelor 1, 2 și 3

Art.3 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 137/2006.

Art.5 Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția Cuiturâ și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.12.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


București, 1 Nr.353GUREȘTI


E-dUl ReibPB EllaâbStB 47. SttlDr 5, Bufurfțti, România; tal. *4021 305 EG CD' huc4|r$£țijirim;,n n r-ț)

PWg =
A

**

3

fi"
s

s

3.

O*

•5*

F

s


o

O

>

z

8

£

2

>■


2

o

z

c

r

c

ANEXA nr2 Ia HL tfBnr..

STAT DE FUNCȚII AL ADMlHlSTRAȚiEl MONUMENTELOR ți PATRIMONIULUI TURISTIC

/,

4

HR

;rt

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE    DE CONDUCERE

NIVEL

STUDII

GRADfTREAPTA

PROFESIONALA

HUMiAR

POSTUR

eNLXX LA

□d 'c.lmt In Baza cAreia sl stabilește SMJUBUL DE BAZĂ

i

inginer    eJvftdtiîr

a

spemalisl IA

1

ANEXA Nft V.'1. ANLXA VP1

2

economisi    contabil mf

s

sprcialisl IA

1

ANEXA NR vri;ANEXA VtTI

letal

1

BIROU RESURSE UMANEr SALARIZARE PREVENIRE SI PROTECȚIE

a

raferenl    sef birou

M

IA

t

ANEXA NR 11;ANEXA VI.11

4

ecmlsbii

M

IA

1

ANEXA NR Vii

5

refareni

M

i

1

ANEXA NR. V/2

6

retarenl

M

IA

1

ANEXA NR r|

rcnjil

4

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

7

0HuttH|ri|urtdtâ

5

IA

1

ANEXA NR l|

total

1

£ERVIC1U MONUMENTE

9

referent    sef servibu

S

1

1

ANEXA NR ÎVrj;ANEXA V|?1

9

referent

s

EițdeE)

1

ANEXA NR.W1

1Q

referent

H

IA

1

ANEXA NFț.fV/2

11

redactor

M

1

1

ANEXA NR IVi2

12

tehnician

M

1

1

ANEXA NF.Vfî

total

5

BIROU PATRIMONIU TURISTIC

ta

referent    nsl iirou

S

1

1

ANEXA.MP IVZa.ANEXA W1

T4

«iernii!

S

li|(defc)

1

ANEXA NR.IVtf

iwdadrjf

M

II

1

ANEXA NH.IV/2

total

3

î-

SERVICIU PARTENER IAf

CULTURAL SI CULTF

IE

inspector de specialitate    set serviciu

S

IA

1

ANEXA NR V/1;ANEXA V|f1

17

inginer

.9

specialist IA

1

ANEXA NR.VM

13

arhitect

5

IA

1

ANEXA Nfi.lV/2

19

reȚțranl

fi

1

1

ANEXA NR.IV.f2

20

±1

retarent

M

IA

1

ANLXA NR.lV/2

referent

M

1

1

ANEXA NR VĂ

total

i

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

22

administrai or

M

1

i

ANEXA NR.V/2

n

îngrijitor

1

1

ANEXA NR.VJ2

24

podar

I

i

ANLXA NR.VJZ


zi

șofer

r

anexanr 75

latdl

4

SERVICIU ACHlZffJI

2G

inginer    set terviDU

s

epecialial IA

11

anî.xanr v/i awgxa Vi/'

11

inginer

S

specialirf IÂ

ii

ANEXA NFt.Vfl

za

inginer

S

I

1

ANEXA. NR.V/1

29

tobmieiqn

H

II

~il

ANEXA NR.V/1

30

HȘrăîfl

M

PA

1

ANEXA NR.V/2

31

na pe elen de speoablale

S

-

1

ANEXA NR.H

teul

*

SERVICIU hhANClAR-CONTABIl.rTATE

32

economisi    taf Mrricti

5

spOcialiîl IA

1

ANEXA NR V/1, ÂN EXÂ VI/I

33

r*fbrâ#it

S

HI

i

ANEXA NR.V/1

34

refer en|

M

li-

1

ANEXA NR.V/1

36

șftJnMIișț

S

SpSCIBllBl IA

1

ANEXA NR.V/1

36

magaziner

W.Q

Sl

îl

ANEXA NR V/7

toWf

¥

TOTALNQ£ fi Nivelul xtdbrirlor dc L-ajrz b-i *1 lnJarin.i2JLiilcir de conducere prr'iLru liccare furcile exlc SiubilLl pc b£c/a prevederilor Legale, privind sblEmuJ de Stabilire 4, &L]tr■■ Ior Je h:ua iii SBCtorol bufleiar, x mexukrlogiei de ■ îlic^e a monlor de țiahil.re a olui dnr de îik?ii mut lumi re ai a normelor de evaluare r^rn:crr'<;<!ckir [aijilîajnlla in-S,ridujJc n sr rodificnainlirni artelor MHUtlW aporule uCc.co uprnbreii Estului dr JuccLii.

Fundifk oc coaducerrcoLfi niuizale lanivrtul gi îiielcrikqildnr pccfEiicralc nanimc, reipc~r J :ru IA, după cu

Sa!Jfii|ede-ircru ie-iutii I tu. udau |ieui rtinchipoiiloainij-trii, cunhivm prevederilor legile ir, uigjQflre

RmUu CCmhiealrJtUl uiSUIulxi, acurdoitt lâJrrnllllf di mici II al I Bberiallki tktfrtllTl i'r rtnUJra Irtltllla w rpnHj ■V Piiimiojl 0tner4

Dcmimrea IcrcLiilcr de inurcil'Ti edificați nlc cracare iximțxmdc mucxu eforii? prețui, pwivit m&Kalnnilui lanfir de cdificarelcx icnntur, iamplu, tipim. bqqhip meuuq dertriem rrclurr.ierr, peruchicr, muiuicir moniEinr diccr. condncalca oulu, ele) structura areibrr Turciri urm,inc a :1 zabihtaik calir Admialmda hiomuiutuclB si PWh mwluhu TMitlc

Nivelul olari 1 lor de hau 03respunxstor [uncfiilcr, gradelor xi IrapIclDt prufesond: ptevuuLc 111 pncicntul stil de P»cLii precum 31 al cdorlille drepturi tflu'iftleqfeneiile se inudicui i|| țumde ilucaae prin h ugerul nvricuiiei. La ' 1 uliii ].( lielniveLi depereond'. ubdavrziunu "cUnJidl cu ida.7ile"

Raparlsra Rutenilor pe itnreisva romparlmcntclur Conform OrjtwiFrânte: Si numairiui de pdilun VrctuL reipcrMnd »mtk iff uWtJMlurc ijrObde ibimu-rr.intai i pr:it_n dir. care un port de cnnduccrc, lercciu nrincm j porturi din rare 171 pmtdc conducere), precum si qjnuburca anuala a alaiului i'c [urc Li,

m m mu e .........gi -na Ou imih* ur(u>/nujri») ;□.......4mi (U pn u nai ipu +«1 pm Unu™ca Corni mlu ■ < intui (I Miinidpndnl Sumeșii nu * modifica

ie vcjr t'icE prin dttpoznia Preniarilui Gemul

TNMfanBWlt de pcrimn viciple mr fi qucihtie ite Rimând treuerd

Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B, nr,

REGULAMENT l»E ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE al

Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Capitolul [ Dispoziții generale

Art. I Administrația Monumentelor ți Patrimoniului Turistic este un Serviciu pubiic de cultura organizat ca instituție publica de cultură de interes local cu personalitate juridicA, finanțată din bugetul local al Municipiului Ducurețti ți din venituri proprii.

Administrația Monumentelor ți Patrimoniului Turistic a fost înființată prin Hotărârea nr.85/08.04.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucurețli.

Art. 2 Administrația Monnmenielor și Patrimoniului Turistic are sediul în București, Piața Alexandru Lahovary nr.7, sector lt cod 010464, cont bancar ROH BTR£Z 701501OXXXOO03O5T Trezorerie Sector 1, cod fiscal 11782204.

Art. 3 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic este finanțată de la bugetul local a) Municipiului București ți din veniturile proprii pe care le realizează din încasările provenite din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe, vânzare D.EJfG. ți altele. Prețui de vânzare,închiriere va acoperi cel puțin costurile de realizare/întreținere, Pentru realizarea obiectului de activitate, instituția colaborează cu instituții ale administrației centrale ți locale, persoane juridice și fizice de la care poate primi donații, sponsorizări, finanțarea parțială sau integral A a proiectelor culturale.

Ari. 4 Activitatea de specialitate a instituției, de asigurare a unor servicii culturala și turistice, este coordonată metodologic și funcțional de către Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în alte domenii {economic, resurse umane, relații externe, audit, etc,) de direcțiile de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului General.Capitolul II Obiect»I de activitate

ArL5 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic are obiectul de activitate stabilit prin l-I.C.G.M.B nr.S5/0S.&4.1 W9 potrivit căreia administrează monumentele de for public proprietate a Municipiului București, organizează activLtafile tehnico^economice privind conservarea, restaurarea, protecția și punerea în valoare a monumentelor de for public ale municipiului București și a monumentelor istorice care nu se află în proprietatea municipiului București dar față de care Consiliul General al Municipiului București a aprobat programe de Finanțare, în condițiile legii, susține și dezvoltă activități pentru valorificarea și diversificarea ofertei turistice locale, in special al celui de turism cultural

CAPITOLUL III Structura organizatorică

Art.6 Structura organizatorică a Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, concretizată în organigramă, se întocmește de către instituție cu consultarea direcțiilor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București.

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic are următoarea structură organizatorică:

A.    Conducerea instituției:

1,    Conducerea esecutivă

■    director;

■    contabil șef.

2.    Organul de conducere deliberativă;

■    Consiliu Administrativ.

B.    Aparatul de specialitate este format din:

■    Serviciu Monumente,

■    Birou Patrimoniu Turistic,

■    Serviciu partenerjat cultural și culte,

C.    Aparatul funcțional este format diru

■    Birou Resurse Umane - Salarizare, Prevenire și protecție,

■    Compartiment juridic contencios,

■    Compartiment Administrativ,

* Serviciu Achiziții,

" Serviciu financiar-contabilitate.

CAPITOLUL IV Atribuțiile generale ale Instituției

Aft»7, în vederea realizării obiectului de activitate, Administrația

Monumentelor și Patrimoniului Turistic are următoarele competente si atribuții:

A. In activitatea de, specialitate;

■    Administrează monumentele de for public care se ftftă în proprietatea Municipiului București prin efectul Legii nr.213/1998 sau care s-au aflat în proprietate municipală înainte de intrarea în vigoare a acesteia.

•    Are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autori Lăți lor locale șt, după caz ale autorităților centrale, programe concepute și aprobate pentru a răspunde nevoilor comunității;

•    Susține inițiativa publică și încurajează inițiativa privată in vederea diversificării și dezvoltării ofertei turistice culturale municipale prin promovarea pe plan național și internațional a valorii artistice autohtone și universale din domeniu;

» Proiectul cultural este ansamblul tic acțiuni artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata exercițiului financiar;

•    Programul este structura managerial-artislică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfășurare excedează, de regulă, durata unui exercițiu financiar și prin care sC răspunde cerințelor societății;

■    Programul minimal este partea proiectului managerial al conducătorului instituției care reprezintă un număr de programe realizat în intervalul de timp și în condițiile Stabilite în contractul de management, după caz;

■    Organizează activitatea tehnico-economică legală de conservarea, protejarea, restaurarea și punerea în Valoare a monumentelor de for public și a monumentelor istorice, proprietate publică, de pe teritoriul Municipiului București;

’ Coordonează, urmărește, supraveghează și acordă asistența tehnică pentru realizarea investițiilor de interes local în scopul dezvoltării zestrei monumentelor de for public din Municipiu! București șt pentru reabilitarea acesteia;

•    Organizează activități pentru inventarierea principalelor resurse turistice din Municipiu] București, întocmește registrul patrimoniului turistic local, urmărește dinamica activității turistice din Municipiul București, astfel încât agenții economici să aibă acces la resursele turistice cu respectarea normelor de punere in vaioare a acestora și susține programele de promovare a turismului cultural.

B. Ln activitatea funcțională:

•    Asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integri La tea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare;

■    întocmește și înaintează spre aprobarea Consiliului'iOebefîd;"a] Municipiului București propuneri pentru bugetul anual al instituției,. îșCdopă. aprobarea acestuia, asigură execuția acestui axohfbrm destinațiilor slabiiițfc, prin 'folosirea eficientă fondurilor alocate de la bugetul local al Municipiului București sau a celor provenite din venituri extrabugetare;

•    Asigură, potrivit prevederilor legale, buna administrare a imobilelor în care se desfășoară activități specifice și conforme cu obiectul de activitate al instituției ;

■    După caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute, precum și asocieri de activități public-privalc, în vederea obținerii de venituri proprii suplimentare, precum șt contracte de asociere pentru activități legate de profil ui instituției, cu avizul Direcției Cultură și cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

■    Face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

■    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din

cadrul    subvenția rămasă neconsumală la finele anului, vărsându-se ta

buget după caz;

■    Informează compartimentele de specialitate ale P.M.B. cu date operative, despre indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale ;

■    Desfășoară și alte activități în corldrmitate cu strategiile de dezvoltare asumate de P.M.B. și C.G.M.B.

•    Colaborează cu Ministerul Culturii și Cultelor în vederea derulării în parte neriat a unor programe și proiecte în legătură cu obiectul de activitate al instituției;

■    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației in vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASA OPSNAJ, ANOFM, ele.).

CAPITOLUL V

Atribuțiile și Competențele conducerii executive și ale Organelor de conducere deliberative ale instituției.

LCondttccrca execulivă

Art. S. Conducerea executivă, respectiv: directorul si contabilul șef, are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției prevăzute la art-7 cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

2.Organele de conducere deliberative

Consiliul Administrativ;

Art.9. Componența Consiliului Administrativ sc stabilește prin decizia directorului instituției.

Art. 10. Consiliul Administrativ este un organ țle conducere deliberativ, numit prin decizia directorului inșrTtuției, 21 vând următoarea componență;

s&r    ,r-    .

-    membrii conducerii executive;

-    consilierul juridic:

-    reprezentant Direcția Cultură - Primăria Municipiului București;

-    în funcție de ordinea de zi, vor ii invitați iu dezbateri specialiști din cadrul instituției;

-    reprezentantul salariațElor sau reprezentantul sindicatului, după caz:

Tn funcție de subiectele discutate, poale include în componența sa și specialiști din domeniile puse în discuție și în funcție de agenda stabilită pot fi invitați conducători de compartimente și consilieri municipali ai CGMB,

Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt;

<■ Analizează și propune măsuri de îmbunătățire a activității specifice pentru

îndeplinirea proiectelor culturale asumate;

+ Analizează și dezbate proiectul și respectiv execuția bugetului instituției în

raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă ale obiectului de activitate al instituției;

+ Dezbate procedurile legate de derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea eu materiale necesare desfășurării activității, ele.;

> Dezbate problemele organizatorice din activitatea curentă;

+ Propune structura organizatoric^ statul de funcții, alte probleme legate de

activitatea de resurse umane;

+ Analizează și dezbate orice situație legată de activitatea specifică și funcțională instituției;

<■ Stabilește acordarea unor drepturi salariate personalului încadrat (salariu de merit, prime, sporului pentru condiții grele de muncă, potrivii prevederilor legale în vigoare, alte sporuri);

Dezbate probleme legale de stabilirea nivelului veniturilor proprii obținute în corelație cu obiectul de activitate al instituției;

Dezbaterile Consiliului Administrativ ăe concretizează în propuneri, care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare, în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple și se consemnează într-un registru special.

Concluziile sunt consemnate într-un proces verbal de ședință.

Consiliul Administrativ ac întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la propunerea și sub coordonarea Directorului. Membrii Consiliului Administrativ sc convoacă la inițiativa Directorului instituției, prin intermediul secretarei, cu minimum 24 de ore înainte de data desfășurării ședinței.

Activitatea Consiliului Administrativ este ncnctribuită.

CAPITOLUL VI

Competențe^ atribuțiile și responsabili tăi '■ f comditfCțerii, serviciilor* compartimentelor și birourilor din cadrul Administratei Monumentelor și

Patrimoniului Turistic

Art. 11* Atribuțiile fiecărui post se detaliază în fișele de post întocmite conform ?\ncxei nrJ la Jl.G nr. 125/1999 și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior.

Principalele atribuții ale Directorului AALP.T. sunt:

>    Directorul* numit în condițiile legii, este managerat general al instituției, care asigură conducerea curentă a activității acesteia și aduce la îndeplinire programele culturale stabilite;

>    Dezvoltă relații permanente de informare a Primarului Generat, departamentelor sau direcțiilor Primăriei Municipiului București, precum și a altor persoane juridice sau fizice interesate;

>    Răspunde de protejarea și valorificarea pairi moni li lui instituției, asigurând păstrarea integrității acestuia;

>    îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite și reprezintă instituția în relațiile cu terții;

>    Coordonează derularea programelor asumate dc instituție în domeniile specifice activității;

>    Coordonează întreaga activitate a personalului de execuție șt de conducere încadrat în instituție și răspunde în mod nemijlocit de activitatea șefilor de compartimente;

>    Se preocupă permanent de atragerea unor noi surse dc venituri extrabugetare pentru desfășurarea șj lărgirea activității specifice a instituției:

>    Aprobă proiectul de buget ai instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din cadrul Aparatului dc specialitate al Primarului General;

>    Răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit sarcinilor instituției pe care o conduce;

>    Inițiază, avizează și aprobă, după caz, măsuri privind organizarea activității curente a instituției in scopul bunei derulări a obligațiilor, sarcinilor și programelor specifice asumate;

>    Se preocupă permanent de dezvoltarea și diversificarea ofertei de turism cultural al Municipiului București;

>    Aprobă, în limitele bugetului instituției, devizele de cheltuieli pentru proiectele culturale angajate anual;

>    Inițiază și dezvoltă noi modalități de colaborare cu instituțiile de subordonare locală și centrală, precum și cu instituții internaționale de profil;

>    Aprobă organigrama, numărul de personal, Statul de funcții și Regulamentul de organizare șî funcționare al instituției, conform reglementărilor legale;

>    Aprobă Regulamentul Intern al LnstEtuțlei ;

>    Stabilește obiectivele generale in cadrul programului anual șe proiectele culturale pe termen lung șt scurt;

>    Informează autoritățile locale și guvernamentale, după caz, cu privire Ja desfășurarea activității instituției, precum și cu privire la derularea unor programe culturale;

>    Informează compartimentele din cadrul Primărie: Municipiului București șl comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București cu privire la măsurile inițiate pentru buna desfășurare a activității instituției, precum și pentru dezvoltarea șl diversificarea permanentă a ofertei culturale

locale;

>    Aprobă deplasarea în (ară și străinătate a personalului angajat al instituției, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii instituției, in vederea participării la manifestări culturale dc gen, cu avizul Direcției Cultură;

>    Deplasarea directorului Ea manifestările culturale de gen din țara și străinătate, în interesul instituției, ca și concediul de odihnă se aprobă de către Direcția Cultură;

>    Stabilește delegările de atribuții pe trepte ierarhice și compartimente in cadrul instituției, pe baza structurii organizatorice^ a Regulamentului intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

>    Aprobă programul de perfecționare profesională a saiariațitor;

>    Aprobă încadrarea și eliberarea din funcție a personalului instituției;

x Asigura șl aprobă detașarea, delegarea, transferul în interesul serviciului^ trecerea temporară în altă funcție, pentru personalul instituției, în condițiile

legii;

>    Stabilește acordarea drepturilor materiale ale angajați lor în condițiile legii;

>    Aprobă programarea concediilor de odihnă anuale, pe compartimente sau individual;

>    Evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat in instituție;

>    Propune măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare pentru buna desfășurare a activității instituției;

>    Analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat în instituție cu privire la drepturile și obligațiile exprese ale acestuia;

r Se sesizează CU privire la disfunețEcnalilălilc apărute In activitatea insLituțjei și solicită, în acest sens, note explicative șefilor de compartimente și

persoanelor direct implicate;

> în exercitarea atribuțiilor sale, emite note de serviciu.-a instiruției, decizii, avize și instrucțiuni privind d    '


sate personalului :ii specifice


instituției;

>    Răspunde de asigurarea condiții tor necesare pentru desfășurarea activității de audii public intern la nivelul instituției;

>    Răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv în instituție și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

>    Răspunde de organizarea activ Etății privind paza și protecția obiectivelor;

>    Răspunde de organizarea activității privind sănătatea și securitatea muncii, conform prevederilor legale în vigoare;

>    îndeplinește, în condițiile legii, și alte atribuții de serviciu privind activitatea curentă a inșiiti_ițici care este reglementată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții a]e Primarului General;

>    încurajează dezvoltarea performanțelor personalului prin asigurarea unei perspective de dezvoltare ș:i a unei atitudini de încredere,, oferirea de sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv și propune participarea personalului angajat al instituției Iu cursuri de pregătire profesională;

>    Concepe și pune în practică obiccLlve, polîfici. strategii și sisteme coerente în domeniul resurselor umane, având în vedere articularea obiectivului strategic al domeniului resurselor umane cu activitatea principala a instituției;

>    Coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare și având dreptul de a le stabili și aplica în mod exclusiv, cu respectarea prevederilor Codului muncii;

>    Angajează cheltuieli, încheie contracte șl întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreună cu contabilul șef, având In vedere încadrarea în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

>    Urmărește modul în care se realizează proiectele culturale propuse, precum și modul de execuție al bugetului instituției;

>    Distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

>    Asigură, prin măsuri specifice, calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

>    Asigură .informarea membrilor Consiliului Administrativ asupra destașurarij activității instituției, a principalelor probleme rezolvate și a măsurilor adoptate;

>    îndeplinește șî alte atribuții ce se stabilesc prin fișa postului, sau care decurg din aplicarea normelor legale în vigoare,

>    Evaluarea performanțelor profesionale ale directorului va ii făcută anual, în condițiile legliT de directorul executiv al Direcției Cultură, directorul executiv al Direcției Managementul Resurselor Umane și Primarul General sau Viceprimatul, după caz;

>    în perioada absentării din Instituție sau când postul este vacant, atribuțiile de director sunt preluate de o persoană desemnată de directorul instituției sau de Primarul General, după caz;

>    Coordonează activ Etatea Biroului Resurse Umane, Salarizare, Prevenire și Protecție, Compartimentului Juridic Contencios, Serviciului Monumente, Biroului Patrimoniu Turistic, Serviciului Farteneriat cultural și culte și Serviciului Acluziții.

Atribuțiile Contabilului șef sunt;

+ Se subordonează directorului instituției;

+ Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiareT stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

+ Elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;

+ Asigură verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile, atât în contabilitate cât și in execuție;

+■ Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

+ Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului instituției aprobat șt monitorizarea execuției bugetare ale lunii precedente, necesarul lunar de credite;

+ întocmește lunar contul de execuție bugetară, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii direcțiilor de specialitate din P.M.H.fDirecția Buget și Direcția Cultură);

+ Coordonează, verifică și vizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

+■ Organizează și răspunde de inventarierea hunurilor aparținând instituției, în conformitate cu prevederi ie legale la termenele stabilite;

+ întocmește anual proiectul bugetului instituției și, după aprobarea acestuia, Urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articoE bugetar;

v Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personala sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați ei gest! unt lor;

*    Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției; Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

< Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

+■ Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de

inventar, mijloace fixe, etc,;

+ Verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

+ Contabilul șef solicită compartimente Eor instituției documentele ți informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

+ Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea instituției;

*    Răspunde de respectarea obligațiilor de plată ce derivă din legile cu caracter

fiscal și de vărsarea de către instituție integral și ta termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;    ..... ..

+ Centrai i zează ș i ți ne evidența execuți ei bu get dor proiecte! of c u lltirele;

<■ Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în Lemen, de încadrarea plăților în prevederile bugetare, contractuale și legale;

+ Coordonează Serviciul Financiar - Contabilitate și Compartimentul Administrativ.

Art*12. - Atribuțiile pe compartimente de specialitate și funcționale prevăzute în organigramă se stabilesc prin prezentul regulament m conformitate cu structura organizatorică aprobată.

Stabilirea atribuțiilor pc compartimente de specialitate și funcționale se face cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare.

1.biroul Resurse Umane - Salarizare, Prevenire și Protecție

îndeplinește atribuții pe linia administrării personalului, organizare, salarizare, asigurând recrutarea și angajarea personalului, stabilirea drepturilor de personal, de pensionare, definirea drepturilor de salarizare, elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, gestionarea fișelor posturilor, statul de funcții, schema de încadrare, elaborarea proiectului Regulamentului intern;

■    încheierea și gestionarea contractelor individuale de muncă ale personaluLui angajat si ale colaboratorilor instiiuției (recrutarea, încadrarea personalului, avansarea);

■    Elaborarea procedurilor necesare întocmirii tuturor fișelor de post și evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale saiariaților;

■    Fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului;

’ Pe baza propuneri for șefilor de compartimente, întocmește un program anual de perfecționare profesională pe care îl înaintează spre aprobare directorului;

■    Elaborarea schemelor dc încadrare ( indexări, majorări, promovări, atunci când este cazul);

■    Elaborarea statelor de funcții anuale, în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobat;

■    Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

■    Completarea dosarelor de personal^ la zi;

■    As i gurarea gesti onâri i carnete Lor de mtmefi a I e s a!ariați lor;

•    întocmirea dosarelor de pensionare șl urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor;

•    Răspunde și întocmește diferitele situații solicitate dc organele de control abilitate;

■    Eliberarea de adeverinfe saSariați Ior;

“ întocmirea și actualizarea Registrului de evidentă al salariaților;

■    Programarea șl urmări rea concediilor de odihnă ale saiariaț i 1 or;

■    Redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului

Intern:    Sf

*    Participa la determinarea și elaborarea necesarului de personal pe funcții, grade ȘÎ trepte profesionale, în limita numărului de personal și a creditelor aprobate;

■    Stabilește drepturile salariate și celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare: salariul dc bază, indemnizația dc conducere, salariul de merit, alte sporuri;

■    întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale sal ari ați lor către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, etc.;

’ întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stal, asigurările sociale de sănătate,dâri de seama privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale; asigură depunerea acestora, la termenele ptabiiiteT la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASA OPSNAJ, ANOFM, etc.)

1 întocmește fișele fiscale nr. I și nr,2, în conformitate cu prevederile legale;

■    Pune în plată contractele întocmite în baza Legii rtr,S/l996, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

■    Asigura respectarea prevederilor Legii nr.319/2006 si HG nr, 1425/2006;

■    Personalul de specialitate încadrat în acest compartiment are responsabilități privind asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activi Lăți legate dc supravegherea stării de sănătate a sal ari ați lor);

■    Urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea tn muncă;

■    Verifica realizarea procesului de instruire în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a saiariaților din instiLuție;

*    Analizează factorii de risc, de accidentare și îmbolnăvire profesională exîstențî la locurile de muncă;

■    Analizează propunerile saiariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

■    Informează inspectoratele dc muncă asupra sÎLuatici activității de protecția muncii în propria instituție;

*    Asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională La locurile de muncă și propune măsurile de prevenire corespunzătoare;

■    Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile dc muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

■    Asigură instruirea și informarea personalului în probleme de protecția muncii prin formeEe de instructaj și prin cursurile de perfecționare;

■    Colaborează cu serviciul medicei pentru cunoașterea la zi a siLuației

îmbolnăvirilor profesionale, pentru efectuarea tic controale comune;

■    Colaborează cu serviciul medical și cu salariații la fundamentarea programului dc măsuri;

■    Ține evidența posturilor care necesită examene medicale suplimentare;

■    In Regulamentul intern vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului din acest compartiment se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest compartiment are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze, având în principal atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă și ccl mult atribuții complementare;

• Participa la elaborarea ți redactarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Instituției, precum ți a modificărilor acestuia.

Compartimentul juridic contencios:

în exercitarea atribuțiilor sale, consilierul juridic acordă asistență juridică instituției, pe baza mandatului conducerii, în fața tuturor instanțelor judecătorești, organe lor de urmărire penali precum și în raporturi le acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum ți cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

Participă la realizarea acțiunilor de observare și control, asupra acțiunilor care pol da naștere ]a incăicări ale legislației dreptului de autor și a drepturilor conexe ți constată, în condițiile legii, încălcările acesteia; Reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, a altor organe de jurisdicție, în fața organelor de cercetare penală, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază dc mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele contenciosse ți neeontencioase;

Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și asigură aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative de interes, a modificări lor ți completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;

Avizează deciziile emise de directorul instituției;

Analizează și avizează din punct de vedere al legalității, deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri. încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

Analizează ți propune spre avizare din punct de vedere al legalității, organigrama, regulamentul de organizare și funcționare;

Elaborează, 3a cererea conducerii instituției, proiectele du contracte: de muncă, de drept de proprietate intelectuală, de achiziție publică, de prestări servicii, de furnizare de produse, etc.

Analizează ți avizează, din punct de vedere ai legalității, proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;

Urmărește durata contractelor de drept de autor semnalând factorilor de decizie expirarea termenelor de valabilitate ale acestora în timp util;

Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative Ia cererea compartimentelor și acordă asistență dc specialitate acestora;

Ține evidența cronologică a tuturor contractelor întocmite de instituție în Registrul special dc evidență contracte;

Ține evidenta cronologică a tuturor actelor vizate juridic;

Răspunde de aplicarea legalității în toate domeniile de activitate ale

2. Serviciu] Monumente arc următoarele atribuții;

-    Monitorizează permanent starea monumentelor de tor public aflate în administrare;

-    întocmește și actualizează fișele monumentelor;

-    Desfășoară activitatea de cercetare și documentare referitoare la monumentele de for public și la punerea acestora în valoare;

-    înregistrează pe suport magnetic starea fizică a monumentelor de for public și modificări Ic ce apar ca urmare a factorilor externi;

-    în tocmește referate de constatare a stării monumentelor și propune inițierea de masuri de intervenție și protecție;

-    întocmește referate de fundamentare a intervențiilor ce se impun pentru întreținerea și reabilitarea monumentelor de for public aflate în administrarea instituției;

-    întocmește lucrări analitice și sintetice conform atribuțiilor;

*    clasificarea monumentelor pe ani de realizare/amplasare^ naționalitate a personajului, materiale, caracteristici constructive, stare de conservare;

•    intervenții în arii constitutive care conțin monumente de for publicț parcuri, piețe.)

•    istoricul zone [(parc, piața, stradă, etc.) în vederea documentării., amplasării, reamplasării monumentelor sau stabilirii unor trasee turistice;

*    liste CU date importante (în funcție de obiectivele instituției) din istoria orașului, dezvoltarea sa urbanistică și administrativă;

-    Realizează etapele inițiale de tehnoredactare a unor materiale de promovare a instituției sau a potențialului turistic ai Capitalei;

-    întocmește baza de date cu spațiile fără monumente;

-    înaintează direcției instituției propuneri pentru achiziționarea de materiale documentare pentru biblioteca instituției în legătură cu obiectul de activitate al serviciului;

-    Prelucrează și editează materialul fotografic referitor la monumentele de for public din administrare;

-    Elaborează propuneri pentru proiecte culturale care au ca obiect activități (la intervale corespunzătoare) de conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor;

-    întocmește semestrial rapoarte smteLice privind finalizarea proiectelor culturale inițiate;

-    întocmește baze de date cu monumentele de for public care nu se află în administrarea instituției;

■ Cukge materiale (documente și fotografii) despre monumente de tor public dezafectate sau distruse;

-    întocmește lucrări de documentare privind parcurile, grădinile și

piețele ora șuiul; zone de interes tul tu ral;    '    7^

-    Colaborează cu serviciile de specialitate din Primăria-Municipiului București și primăriile de sector, cu instituții având atribuții

Complementare din subordinea Consiliului Genera] al Municipiului București sau a Ministerului Culturii si Cu] te lor;

Răspunde la propunerile și sesizările cetățenilor și instituțiilor privind monumentele de for public;

Colaborează cu celelalte compartimente ale instituției;

Rezolvă in termen legal corespondența primită de instituție in legătură cu atribuțiile serviciului sau Cea repartizată dc Conducerea instituției;

îndeplinește șt alte sarcini stabilite de conducătorul instituției.

3. Biroul Patrimoniu Turistic:

■    Organizează activitatea dc promovare a imaginii Municipiului București de localitate turistică și în special pentru dezvoltarea turismului cultural;

■    întocmește materiale și organizează evenimente culturale în vederea afirmării identității Bucureștilor (expoziții, simpozioane, comunicări);

*    Inițiază studii de identificare a tipologiei eșantioanelor de turiști și întocmește documentări în acest scop;

■    Organizează activitățile tehnico-economice privind inventarierea principalelor resurse turistice din București;

“ . ntocmcște și ad m in iatrează regi stru I local al pairi atoni u 1 ui tu r i st ic;

■    Propune și achiziționează materiale documentare pentru constituirea și dezvoltarea fondului documentar din cadrul bibliotecii instituției în legătură cu activitatea biroului;

■    Propune măsuri pentru modernizarea și dezvoltarea produsului turistic local prin activități de promovare □ imaginii obiectivelor turistice, a caselor memoriale, a traseelor turistice culturale și a obiectivelor de interes cultural (clădiri-monument, monumente istorice, lăcașuri de cuit, etc.) în scopul diversificării ofertei locale de turism;

*    Elaborează și prornuveazâ produse turistice CU caracter cultural pentru promovarea imaginii Municipiului București de oraș al turismului cultural;

*    Propune programe de restaurare, conservare și valorificare prin turism a resurselor turistice de pe raza Municipiului București;

“ Dezvoltă si întreține relații de informare și colaborează cu alte instituții din domeniul turismului și culturii ale Administrației Locale (alte instituții din subordin ea Consiliului Generai al Municipiului București), ale Administrației Centrale (Ministerul Culturii și Cultelor, Autoritatea Națională pentru Turism) și a ie Societății Civile, operatori din turism, mass-media etc.;

■    Dezvoltă și întreține relații de informare și colaborare cu instituții internaționale similare, elaborând programe necesare pentru integrarea europeană pe linie de turism (Federația Oficiilor de Turism din Orașele Europene);

■    Deslășoară orice activitate menită să virifi în sprijinul dezvoltării și .promovării turismului cultural;

■    îndeplinește și alte sarcini repartizate de directorul sau consiliul de administrație al instituției;

• Colaborează cu celelalte compartimente ale instituției.

4» Serviciul parteneriat cultural si culte:

■    îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejări] patrimoniul ui cultural al Bueureștiului;

în sensul prezentului regulament se definesc următoarele:

Patrimoniul cultural este alcătuit din bunuri cu valoare deosebită, istorică, documentară, artistică;

_Hunuri_cti semnificație artistica sunt: opere de artă plastică, sculptură, desen, gravurii, fotografie, opere de artă decorativă, obiecte de cult, ele.

■    Desfășoară activități de documentare și arhivare a bunurilor descrise anterior;

■    Constituie evidența bunurilor atât din punct de vedere analitic, prin fișa standard, cât și din punct de vedere sinoptic, prin banca de date, cart conține și arhiva imagistică;

•    Cercetează, se documentează, protejează și dezvoltă patrimoniul cultural;

■    Strânge date și informații cu privire la patrimoniul cultural;

■    încheie cu persoanele fizice sau juridice, după caz, pentru analize de laborator, acte de predare-primire pentru bunurile culturale definite anterior,

•    Asigură achiziționarea și instalarea de sisteme de iluminat arhitectural a monumentelor;

■    Inițiază, fundamentează și propune spre susținere programe privind măsurile de protejare, conservare și punere în valoare a bunurilor, din patrimoniul cultural al Capitalei, urmărind angajarea în acest sens atât a resurselor bugetare locale, a fondurilor extrabugetare atrase, cât și a fondurilor do la organismele și programele internaționale;

•    Analizează dinamica vieții culturale locale pe baza rezultatelor proiectelor șl programelor susținute de municipalitate in acest domeniu;

•    Propune măsuri fundamentate privind dezvoltarea ofertei culturale din Municipiul București, susținerea și asigurarea condițiilor necesare desfășurării proiectelor culturale organizate de Primăria Municipiului București și instituțiile publice de cultură în parteneriat cu organizații neguvemamentale;

■    Analizează proiectele și programele culturale propuse spre susținere și se pronunță asupra fezabilității și oportunității lor;

■    Pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice interesate informațiile de interes public, tn condițiile legii, privind domeniul său de referință și asigură asistență acestora în vederea susținerii și derulării proiectelor și programelor culturale în parteneriat cu autoritățile și instituțiile municipale;

■    Elaborează studii, proiecte și cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse multimedia, baze de date, produse editoriale;

•    Organizează prezentări, expoziții, simpozioane și alte njjanifesjțări culturale; - Inițiază și sprijină, în condițiile legii, acțiuni de revjtrifizațO'fritrinioniuluil

cultural al Bueureștiului; >?    //>-. ’țV

•    Stabilește și menține relații de colaborare Cu Ministerul Culturii și Culttjor, institut ide descentralizate alo administrației centrale ia nivelul Municipiului București, direcțiile de specialitate din cadru] primăriilor de sectar, în vederea corelării programelor ți inițiativelor tn domeniu ale municipalității cu prioritățile, direcțiile și programele elaborate la nivel național;

•    Solicită jț primește, în condițiile legii, de ia autorități aie administrației publice, de la instituții publice cu activitate în acest domeniu, date șl documente necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin;

■    Colaborează cu autoritățile administrației publice și cu instituțiile specializate pentru protejarea ți punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural și aplică, in acest sens, prevederile legale în domeniu;

" I mbogațește, d i verși 1 îcă și protejeaaă perm anent patri mu ni u| cu 1 turul;

■    Stabilește colaborări și partenertate naționale și internaționale;

■    Desfășoară activități de conservare, documentare și restaurare, planificare șl cercetare, conform legislației în vigoare;

■    Dezvoltă relații de informare și colaborare cu reprezentanții cultelor religioase recunoscute ți cu autoritățile municipale;

•    Inițiază și actualizează evidența lăcașurilor de cult existente în București;

■    "fine evidența lucrărilor de restaurare și conservare a lăcașurilor de cult realizate și finanțate din bugetul instituției în urma hotărârilor emise de Consiliul General al Municipiului București;

■    Cercetează tematica privind patrimoniul cultural (bibliotecă de specialitate, arhivă audio-video, ele.);

■    Pune în valoare patrimoniul cultural aflat în administrarea sa prin; organizarea de expoziții permanente și temporare în țară și străinătate; organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informației despre patrimoniul cultural deținut și despre instituție, potrivit legislației în vigoare; editarea de publicații ști in ți li ce și de popularizare; elaborarea de programe șt proiecte culturale proprii;

■    Stabilește măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea lâ îndeplinire a programelor culturale, de a căror realizare răspunde;

■    Menține contactul permanent cu mediile de informare, cu organizații nonguvem am antale, organisme culturale, instituții de învățământ și cercetai'?, muzee, organisme și foruri internaționale.

5. Compartimentul administrativ

•    Răspunde de utilizarea eficienta a imobilului și instalațiilor aflate în administrarea Administrației Monumentelor ți Patrimoniului Turistic;

■    Execută lucrările de întreținere curentă (zugrăveli, vopsitorii, tamplărie, etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate dispuse de conducerea instituției;

•    Organizează și asigură activitatea de curățenie în spațiile deținute;

•    1 ntervine operat i v în căzu I uoc r avari l/c al ami tățî;    ■ ■    \

•    Răspunde de respectarea legislației în vigoare cu"; privite'., ]a paza

obiectivelor:    _

■ Estimează necesarul de materiale pentru curățenie $i întreținere și îl supune spre aprobare conducerii;

•    Urmărește starea fizica a mijEoaceior fixe aflate în patrimoniul Administrației Monumente tor si Patrimoniului Turistic, propune repararea sau casarea lor conform Legislației în vigoare;

•    Se ocupi de achi ziți a di redă a material elor c on sumați i le;

•    Colaborează cu celelalte compartimente ale instituției;

•    întocmește fișele de parcurs pentru mașina din dotarea instituției;

•    Răspunde de buna funcționare a autoturismului din dotare,

•    întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ațe instituției;

•    Execută orice atribuții care fac pane din obiectul de activitate al instituției, ia solicitarea directorului instituției.

6. Serviciul Achiziții:

*** Elaborează planul anual a| achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente și a analizelor si evoluărilor efectuate de serviciul financiar-contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori,

*> Transmite, după aprobarea bugetului instituției, planul final al achizițiilor publice, către Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București;

<* Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor, a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV;

*î* Estimează valoarea, fără TVA în lei sau euno, a fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determinarea valorii estimate;

*î* Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

*î* Stabilește perioadele care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor în funcție de complexitatea contractului;

•> întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică dacă este cazul;

•î* Propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale, precum și forma de constituire a acestora;

*î* Întocmește nota informativă privind procedura aplicară și o supune spre avizare consilierului juridic și directorului instituției;

Asigură respectarea regulilor de evitare a conflictului de mteresețz

*1* Răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor fotmâlhăților de publîcitate/comunicarE pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;    x'?

*î* Răspunde șî asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

   Răspunde și asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

v Răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri ta clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a oferte]or, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea tiotiflcăriior de contestație);

   Asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea în termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

’î’ Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidem a ofertelor;

*> Răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de

achiziție publică;

Urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziLie publica în condițiile prevăzute tic lege;

’î* Asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziție organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

*î* Asigură gestionarea informațiilor cu privire ia procedurile de achiziție publică organizate;

•î* Răspunde de îndeplinirea tuturor Formalităților de raportare și transmitere a acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

■> Răspunde de cunoașterea și aplicarea Legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

*î* Colaborează eu celelalte compartimente ale instituției,

7, Sțtvidu Financiar, Con ta hi li tute

Răspunde de buna funcționare a activității fmanciar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției.

•    Întocmește lunar propunerile de necesar de alocații, desprinse din programul de venituri și cheltuieli aprobat anual, pe care le înaintează direcțiilor de specialitate - Direcția Buget și Direcția Cultură - din cadrul Primăriei Municipiului București;

■ întocmește și supune spre aprobare Consiliului Administrativ proiectul anual al bugetului instituției, situațiile financiare, structura cheltuielilor și stocurilor de valori materiale și propune măsuri pentru utilizarea eficientă a fondurilor;

•    înaintează direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei .Municipiului București proiectul anual al bugetului instituțlej-^ți-..vederea supunerii acestuia spre aprobșj^ț?on si. fiului General al Municipiului Buc^șd;

■ Asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate;

•    Verifică sistematic proiectele de operațiuni ce fac obiectul controlului financiar-preventiv, din punct de vedere al legalității și regularității, precum și încadrării in E imite te angajamentelor bugetare stabilite conform legii.;

•    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile In conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate din Primăria Municipiului București;

•    Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmit de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, urmărind realizarea lor;

•    Asigură evidenta corectă a rezu I taie Lor acti vități i economi co-finan ci are;

•    La măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

•    Urmărește primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

•    Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliu] General al Municipiului București;

•    Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

•    Participă la analiza și selecția ofertelor de achiziții publice, conform prevederilor Legale;

•    Asigură gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

•    Întocmește și urmărește casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

•    Valorifică mijloacele fixe sau obiectele de inventar scoase din gestiunea instituției, conform legislației în vigoare;

•    Analizează circuitul documentelor și face propuneri de îmbunătățire a acestora;

•    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor Ea Trezoreria Statului;

•    Verifică deschiderea și repartizarea de credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre și subdiviziuni ale clarificatiei bugetare, a creditelor aprobate;

•    Verifică efectuarea de plăți din fonduri publice, precum șt efectuarea de încasări în numerar;

•    Asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, mijloacele bănești, fondurile proprii și alte fonduri, debitori șî creditori și alte decontări, investițiile, cheltuielile bugetare și veniturile;

•    întocmește lunar execuția bugetară și o înaintează direcțiîl.Qr șt serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

•    Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor ce îi revin în domeniul

financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele în drept; /'    --■

•    Efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici și financiari privind Meniturile șt cheltuielile pe baza cărora întocmește proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre;

•    Asigură plata la termen a numelor ce constituie obligația unității față de bugetul de stat șt local, asigurări sociaEe, fondurile speciale și alte obligații față de terți;

•    Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate din casierie și asigura încasarea Ea timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când e cazul;

•    1 ndcpl inește ori ce alte atri buți i specifi ce domen tu Iu i de ac tiv itatc;

•    Răspunde du organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

•    întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice și analitice;

•    întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea;

•    Efectuează calculele de fundamentare privind veniturile și cheltuieli ie pe baza cărora întocmește proiectul de buget anual defalcat pe trimestre;

•    Asigură șt răspunde de efectuarea corecta a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținerilor din salarii și a obligațiilor față dc bugetul dc stat și local, asigurările sociale și alte fonduri speciale;

•    Prezintă spre aprobare conducerii instituției bilanțul contabil și raportul explicativ;

•    Colaborează cu celelalte compartitnenie ale instituției;

Capitolul VI)

Personalul Administrației Monumentelor și Patrimoniului 'E'uristic

Ari. 13 funcționarea instituției este asigurată prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată, după cai, con forai legii) si prin activitatea personalului angajat prin contracte încheiate în baza Codului Civil.

Pentru realizarea de opere de arta, lucrări de restaurare a monumentelor dc for public, conservare, curățare se poate utiliza personal remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Ocuparea posturilor se face prin concurs, cu respectarea reglementărilor in vigoare;

Condițiile de muncă, salarizare, concediu de odihnă și alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute Tn contractul individual/colectiv de muncă și în Regulamentul Iniem;

Artl4 Stabilirea funcțiilor utilizate și al salariului de bază al personalului contractual din instituție se face în baza prevederilor legale în vigoare privind sistemul de acordare a salariilor de bază în sistemul bugetar,    rezultat ului

evaluării performanțelor profesionale individuale.

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile dc cele cuprinse in statul de iuncțfpdprobat^jfiiftd-diferențiaie Eeiflfri ebmbafriftiinLele de

specialitate, compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare și pentru personalul din activitatea tle secretariuTudministrativ, gospodărire, întreținere -reparații și pentru compartimentele resurse umane, prevenire și protecție, juridic contencios si achiziții publice.

Locul de muncă, programul de activitate și obligațiile de serviciu ale personalului Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic se stabilesc de către director, la propunerile șefilor de servicii și de birouri și se consemnează în fișa postului și Regulamentul Intern.

în afara obligațiilor de serviciu consemnate în fișa postului, in vederea bunei desfășurări a activității instituției, angajați lor li se pot stabili și alte sarcini, pe cale ierarhică.

Sancționarea disciplinară a personalului din subordine precum șl litigiile de muncă se soluționează in condițiile actelor normative în vigoare.

Litigiile de orice fel ale instituției sunt de competența organelor judecătorești potrivii legii, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă.

Capitolul VIII!

Patrimoniul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.

Monumentele do for public sunt bunuri imobile și fac parte din domeniul public al Municipiului București, conform Legii nr. 213/1993 si Legii nr, 120/2006, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniu] privat al Municipiului București,

Instituției ii revine obligativitatea inventarierii anuale a pairi meniul ui mobil și imobil.

Capitolul TX Buget relații financiare

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic este o instîLuțte publică de cultură finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care k realizează din încasările provenite din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe, vânzare D.L.P.O, și altele.

Bugetul instituției se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Angajarea cheltuielilor, incheierea contractelor și celelalte operațiuni fi nanei ar-contabile se asigură de către ordonatorul <fe credite,

Capitolul X Dispoziții finale

Art-15 ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC poate recurge 3a eirternaliicarea, in condițiile legii, a unor servicii (medicina muncii,proiecția muncii, pază, PS1, etc,),

Art.lfr ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC are siglă proprie, prezenE&ta în Anexa la prezentul regulament

Ari, 17 Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției, respectiv Legea nr. 42 2/20 Dl privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completări ie ulterioare, Legea nr. 120/2006 -Legea monumentelor de for public.

Prezenttil regulament a fost întocmit conform cu. prevederile legale în vigoare și cu RC.G.MB nr.l 15/20.04,2000 privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU de organizare și funcționare al instituțiilor publice de cultura aliate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale în vigoare sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.

O.