Hotărârea nr. 352/2007

HOTARAREnr. 352 din 2007-12-13 PRIVIND INCADRAREA TEATRULUI EVREIESC DE STAT IN CATEGORIA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE DE REPERTORIU, PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARLUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE INSTITUTIEI ABROGA HCGMB NR. 160/ 1999 SI ANEXA 2.3 LA HCGMB NR. 326/2001 ART. 3 SI ART. 4 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 228/2009


HOTÂRÂRE

privind încadrarea Teatrului Evreiesc de Stat în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare aie

instituției

Având în vedere expunerea de motive a PrimaruFui General și raportuF comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și Direcției Cultură ;

Văzând raportul Comisiei învățământ, Cultură, Culte și avizul Comisiei Juridice șl de Disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în aplicarea prevederilor art, 8 alin (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3} lit b), alin. (6} lit.a) pct.4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația pubtică iocată. republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Teatrul Evreiesc de Stat este serviciu public de cultură organizat ca instituție publică de cultură de interes local, cu personalitate juridică, finanțată din bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii.

Art.2 Teatrul Evreiesc de Stat se încadrează în categoria instituțiilor de spectacote de repertoriu aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 107 posturi, statul de funcții șj regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Evreiesc de Sfat, conform anexelor 1, 2 și 3

Art.4 Anexele 1r2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr 160/1999 precum și anexa 2.3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.326/200t.

Art.S Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția Cultură și Teatrul Evreiesc de Stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13/12.2007:

B-J'j' Hfifik'fl Eliaabrta 47, uctor 5. EkJCtnQțti. România: iei.: "4021305 55 00; wwwțiuorc5(i-r,ini arni roCONSiHUI■ GENERAL AL MUMOPIUL U] BUCUR EțTT    Anexa L tu

H.C-O.M.B Uf,.

TEATRUL EVREIESC DE STAT ORGANIGRAMĂ
NUM Alt TOTAt. DE FOSTURI: 107 din lsiv;

FVNCfii DE CONDlJCERK: ] 2

ANEXĂ NR..2 LA H.C.G.M.B NR..ȘTAT DE FUNCȚII AL IEATRULUI EVUEltSC UE STAT


COMPARTIMENTE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE / DE CONDUCERE

NivcJ

studii.

Grad/tieaptâ

profesionala

Număr

pu-fituri

Anexa J a 0-0 10/2007, in haza cărora « utabăleție salariul de bazâ ți indoamiziția de conducere

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

s

1

CONSULTANT ARTISTIC.’    DIRECTOR

S

IA

1

tv/î, Vl/l

■5, 2

INGINER    - DIREG TOR A DJ UNCT

Ș

spre, IA

J

v/i.vr/i

3

ECONOM IST    ■ CONTA D1L 5EF

s

spec. IA

1

V/L, Vl/l

RtRQU KRSURSE UMANE /SALARIZARE,

JURI D IC - CONTENCIOS

4

INSPECTOR DE SPEClALLTATE    - ȘEF RIROU

s

1

1

ir, vizi

5

CONSILIER JURIDIC

s

IA

1

ti

6-7

REFERENT

M

EA

2

n

COMPARTIMENT DE APĂRARE ÎMPOTRIVA

INCENDIILOR

B

TEHNICIAN

M

EA

1

V/l

9-11

POMPIER

1

3

V/2

12

POMPIER

-

H

1

V/2

[


FUNCȚIA DB EXECUȚIE/ DE CONDUCERE

Nivel

studii

Crad/’reapfi nn]fesi( uialâ

Num&r

puslLlri

Anexa la O.G 10/2007, în baza c&mra st stabilește salariul de bază ți indemnizații de conducere

COMPARTIMENT ARTISTIC

1349

actor

S

TA

8

IV/2

20-33

ACTOR

S

1

14

IV/2

34-37

ACTOR

S

11

4

iV/2

38-41

ACTOR

s

m

4

JV/2

42-43

ACTOR

5

IV

1

EV/2

44-49

ACTOR

S

deb/ V

5

IV/2

50

MAESTRU COREPETITOR

S

1

l

IV/2

BIROU ASISTENȚĂ ÎîRAMATDROICA    •

Si

SECRETAR LITERAR    -ȘEF BIROU

S

1

1

J V/2 . V|/l

52

SECRETAR LtTLRAR

5

1

1

IV/2

53

SECRETAR LITERAR

s

li

1

IV/2

54

SECRETAR UTER AR

5

m

1

IV/2

as

REFERENT

5

i

1

IV/2

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

--^6

INSPECTOR DE SPELI ALITAIE    ȘEF BIROU

S

IA

1

II.VI/L

REFERENT

M

EA

1

11

ȘtERCEOLOO

M

IA

1

V/l

TT

* SECȚIA SCENĂ

’ ■■ / ^9

/REGIZOR SCENA    - ȘEF SECȚIE

M

I

1

ÎV/2, vi/E

REGIZOR SCENA

M

T

1

IV/2

SUFLEU R TEATRU

-

II

1

IV/2

62

SUFLEUR TEATRU

-

deb/III

1

IV/2

63-66

MAESTRU LUMINt-SUNET

-

J

4

IV/2

67

MUNCITOR CALIFICAT - ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI

-

1

1

IV/2, VIU

63-77

MUNCITOR CALIFICAT

-

— — — -

1

10

IV/2

73-79

MUNCITOR CALIFICAT

II

2

IV/2


FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ DE CONDUCERE

Nivel

studii

GradArcapta

profesională

Num&r

posturi

Anexa la O.G 10/2007, în baza cărora se stabilește salariul de bază și indemnizații de conducere

BIROU MARKETING ȘI PROMOVARE SPECTACOLE

80

REFERENT    - ȘEF BIROU

S

I

1

IV/2, VI/1

81

REFERENT

s

I

1

IV/2

82

REFERENT

-

I

1

IV/2

BIROU ADMINISTRATIV, DESERVIRE SALĂ

L/_

83

REFERENT    - ȘEF BIROU

S

I

1

V/l. VI/1

’ \    84

REFERENT

M

IA

1

V/l

8T

MAGAZINER

MG

deb/ II

1

V/2

86

ÎNGRIJITOR

-

I

1

IV/2

87

SUPRAVEGHETOR SALA

MG

-

1

IV/2

88-89

GARDEROBIER

MG

-

2

IV/2

90-91

PLASATOR

MG

-

2

IV/2

92

MUNCITOR CALIFICAT

I

1

V/2

93

MUNCITOR CALIFICAT

-

I

1

IV/2

SECȚIA PRODUCȚIE

- ST—1\94XJ REFERENT    -ȘEF SECȚIE

M

IA

1

V/l. VI/1

ARTIST PLASTIC

-

I

1

IV/2

. -96-11)2

MUNCITOR CALIFICAT

-

I

7

IV/2

2    BIROU FINANCIAR CONTABILITATE

: JL^1O3

ECONOMIST    -ȘEF BIROU

S

spec.IA

1

V/l, VI/1

104

ECONOMIST

s

spec.IA

1

V/l

105-106

CONTABIL

M

IA

2

v/l

107

CASIER

M

I

1

V/2

TOTAL

107


NOTA:

-    Nivelul salariilor dc buza ți al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție ește staliilil pe baza ț [revederilor legale privind sistemul: ile stabilire a salini Lor de bază In sectorul bngeiai, a zuetodologiei de aplicare a cri teri ilur de stabilire a Bălăriilor de Wâ mut limite îi a normelor de evaluare performanțelor profesionale individuale, precum p pe baza Hotărâri lo i privind creșterile salariate și ae modifica conform aciclui normative apărute ulierior datei qprohării Wulujde funcții.

-    Funcțiile de eon ducere pot fi salarizare !a nivelul gmdelor/Lrepțelor profesioanie maxime, respectiv I sau [A, după caz.

-    Salariile de merit se stabilesc o data pe an prin dispoziția conducerii» conform prevederilor Legale in vigoare.

-    Pentru conducătorul insiituțici, acordarea salariului de merit și a celorlalte drepturi de naturi salariul a se aproba dc Primatul General.

Denumirea funcțiilor de mciftciiori caJificjițl este cea care corespunde muncii efectiv pre^iaffi, potrivit mdiealorulLJi tarifar de calificare (ejt/croitor, tajTtplar, lapițcr, lăCAUft mecanic, electrician, cuEhitnkrâ, penichicr, machior, mânuitor montator decor, conducător auto), structura flcwtpr funcții urmând a fi stabilita de către Teatrul Evreiesc de Stat.

-Repartizarea funcțiilor pe stmclura compartimentelor, conform organigramei ți numărului de posturi aprobat (respectând urmâloarele norme de constituire : birou min.3 posturi, din cart 1 post de conducere■ serviciu - min.3 posturi, din cane 1 nost âe conducere), precum ți aprobarea tuiuaiaa jKtHiuluL ctț funcții, bi cazul in care urganigrnma(stJucttțM organizatorică} qa num&nd de personal aprobai prin Hotărârea consiliului General al Municipiului București nu se modifică, SC vor face priit dispoziția Primarului Genera!.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de Primarul General,

TEATRUL EVREIESC DE STAT


ANEXA NR .3 I..A H.CB.M.B.


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CUPRINS;

Cap. r Cap. II Cap, III Cap. IV Cap, V

Cap. VI

Cap. VII Cap. VIU Cap. IX

Cap. X


Cap. I Cap. II Cap, III Cap. IV Cap, V

Cap. VI

Cap. VII Cap.VTU

Cap. IX

Cap. X


Dispoziții generale

Obiectul de activitate al Teatrului Evreiesc de Stal

Structura organizatorica a Teatru iui Evreiesc de Stat

Atribuțiile și competentele generale ale Teatrului Evreiesc de Stat

Atribuțiile ți competențele conducerii executive ți ale organelor de conducere deliberative ți consultative ale Teatru lui Evreiesc de Stat

Atribuțiile ți competențele compartimentelor ce alcătuiesc aparatul de specialitate țji funcțional al Teatru Ini Evreiesc de Stat Personalul și sai ari zarea personalului Teatrului Evreiesc de Stat

Patrimoniul Teatrului Evreiesc de Stal

Bugetul ți relațiile financiare ale Teatrului Evreiesc de Stat Dispoziții finaleREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE Al

TEATRULUI EVREIESC DE STAT

Capitolul J Dispoziții gcncruic

An.L îeatrul Evreiesc de Stat este ud servi-ciu public fie culturii organizat ca iimtimție publică de culiurăde infera local cu personalitate juridici, finanțată dc la bugetul local al Municipiului București. Teatrul Evreiesc de Stal a Luai înființat ui conformitate cu Decizia nr, 126/01-03,1990 a Consiliului Administrației Locale de Stai Primăria Municipiului Bucqrafti și re ttfil #ub autoritatea Consiliului General al Municipiului București în ConfurmiLite Cu l-totărârea Guvernului RT.442/1994 republicată în 1997.

Conform G-G- nr.2L/2fX)7 privind instituțiile ti cțunpsniile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic. Teatral Evreiesc de Siat este o instituție de spectacole de repertoriu, in subordine^ Consiliului General al Municipiului București, îndeplinind Cerințele impuse de acest oct normativ.

Atl2. Teatrul Evreiesc de Stal are sediul în București, str. Iul iu Barasch, nr. E5, sector 3.

AiL3„ Teatrul Evreiesc de Stai este finanțai de la bugetul local al Municipiului București, din veniturile proprii pe cart le realizează dea încasările provenite din vânzarea biletelor de spetiHCpl, din cedarea folosinței unor spatii cu destinație artistică, precum si cin sponsorizări de la persoane juridice și fizice, după cat

Art.4. Activitatea de specialitate a Teatrului Evreiesc de Stat este coordonară metodologic și funcțiooal dc Direcția Cultură <iiri cadrul Primăriei Municipiului București, iar îrt allr domenii feconomic, personal, audir etc.) de direcțiile de specialitate din cadrai aparatul ui de specialitate al Primarului General.

De asemenea, instituția are obligația de a aplica normele și normativele elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor, Li duuieiliul Cui tuni r precum și dc a asigura aplicarea strategiei In domeniul reSpBdtiv pentru afinitatea creativității în toate formele sale, pentru protejarea și promovarea tradițiilor și iden tiiății culturaie, pe principiul autonomiei culturii și anei și al libertății de creație, conform prevederilor Hotiburii Guvernului nr. 73/2005, cu modificările și completările ulleriniut privind organizarea șt funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor.

Teatrul Evreiesc de Stat are deplina autonomie îti stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității'

Capitolul U

Obicitul de activitate j1 TcaJnjJui Evreiesc de Stat

Au.S. Obiectul de uctivitate al Teatrului Evreiesc (le Stat este realizarea de producții artistice constând din spectacole de teatru dm dramaturgia raționali, universali și a literaturii idiț, spectacole muzical coregrafice, cu scopul promovării actului de cultura, in crinii etniei sale și ut genetal al educării publicului spectator.

Teairul Evreiesc tic Sun este a instituție de spectacole de repertoriu, dispunând de ui colectiv artistic peonartent, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea producțiilor artistice, având un portofoliu de mai mult de trei producții artistice diferite și realizând, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi care completează programele și reeonfigurează repertoriul existent.

De asemenea are asigurat și dispune, potrivit legi), de bugetul Jiecesat pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal

Teatrul Evreiesc de Stat are ca obiect de activitate desfășurarea dc manifestări spetlftce: spectacole, festivaluri, proiecte și programe, urmărind, în principal, valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției urtintice a mișcării teatrale naționale, exploatarea CUns^țvaUA a fondului de dramaturgie națională și universală, dariei și contemporani, stimularea inovației p creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale ilUluhlOJtfi In Străinătate.

Spectacolele teatrului sunt picantele pc baza unui repertoriu, pe stagiuni Lcatmte, cuprinzând premiere și spectacole în reluare; programarea reprezentațiilor și repetițiilor sfe face lunar, ele urmând să sc desfășoare atât Ea sediul teatrului căi și în cadrul unor deplasări în țară și străinătate, în spații Consacrate, în aer liber șau în spații neconVenționde.

Art,6 în sensul prezentului Regulament de Organizare și Funcționale, n descriu următorii termeni:

Proiectul este ansamblul de activilăți artistice, tehnice și logistice creicreli/ale în producția artistici, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni.

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului disiituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizate in intervalul de timp ți condițiile stabilite In contractul de management.

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți.

Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din Z ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează producții artistice.

Vacanța dintre stagiuni ette perioada in care instituțiile de spectacole acorda, de regulă, concediile de odihni ți recuperările șt pot pregăti noi producții sauT după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni.

SpectacoleJc teatrului sunr prezentele, pe baza unui repertoriu, pe fiecare stagiune,

Teatrul EvrciC-SC de Stat tși deslașuirâ activitatea de împresuri ere pentru prupriile producții artistice, atât la sediu cât și in turnee și deplasau.C^piidul IFT

Structura ocțanizjtpriAa Teatrului Evreiesc de Șiai

Atl?j

Structura organizatorică a Teatrului Evreiesc de Stat, concretizai?. în oiganigramâ, sc Stabilește de către .instituție cu consultarea direcțiilor de spechUituti; din ipjrjiul tle specialitate ui Primarului General ți sț aprobă de către CZncuiLiul Generd al Municipiului BucureștL

Teatru] Evreiesc de Stat uie următoarea structuri organizatorică;

A-CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1.    Conducerea einctiiivă

-    Director

-    Director adjunct

-    Contabil Șef

2.    Organele de conducere deliberativă și consultativi

-    Conciliu] Administrativ

-    Consiliu] Artistic

B APARATUL DE SPECIALITATE Coiitpaniineni artistic

-    Birou asistență dramaturgiei

-    Secția scena

-    Bimo marketing ți pnonujvBica spectacolelor

-    Secția producție

C- APARATUL FUNCPONAL

-    Birou resurse umane. salarizai en juridic- contencios ■ Compartiment de apărare împotriva incendiilor.

Birou acliizitii publice

-    Birou administrativ, deservire ămi

-    Birou financiar- contabilitate

Capitolul TV

AtrifciLtEîiie.si competentele generale ale.ȚeamduLLyțsieisc dtș.tsw

Atî.Sl Îii vederea realizării obiect ului tic activitate, F'cairul Evreiesc de Stat arc următoarele atribuții ți competențe ;

A. în actiyjL4tea.ifc specialițaîtj

- stubUcțtc repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, pe baza unor proiecte culturale imediate ți de perspectiva, pe principiul libertății de creație, a unor criieiii specifice de valoare și Selcclie, UiTUârLtLd. introducerea In circuitul CUlluraJ municipal, intern ți intemațiunul a operelor ți preKlâțEilur ;u1islice valoroase'

n.

-    asigura pregătirea și producerea spectacolelor incluse in repertoriul propriu, respectiv regia

artistici și regia telurici, decoruri, costume <tC4    .

-    prezintă publicului spectator spectacolele din repertoriul propriu;

■ aduce La cunastinTa publicului, spectacolele ec unneazi a fi prezentate prin dLvcrsc metode de popularizare: uflșaj, reclamă, inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole pnn casieriile proprii sau prin difuzofi in instituții, țcoli, institute, agenți economiei ete.;

-    asiguri elementele de decor, costume, peruci ctc, fie prin mijloace proprii, fie prin aciliiițiOitarei din afăra instituției ;

-    asigura activitățile specifice in sala de speciarul: difuzare programe. IndnunuB spectatori pentru ocuparea locurilor, paslntrca in timpul spectaculuiLLÎ a hainelor publici!Lui spectator tn spații qwcial uneiuyate. atmbiaita adecvata in troluri ctc.;

jjiiretiue ți dezvolta relații de coîabocne cu alte insei iuții de cultura bl vederea organizării unor manifestări comune, expoziții. sCtflmbUri dc esperienț#;

desfasoara acrivitațj de impresariat artistic penau propriile producții;

-    ileșk'Lsnarj șj alte activități in domeniul cultural, iii funcție de prioritățile 5l dc politicile culturale proEUovaLe de instituțiile CODCdoill&HR,

B. in activiwea ftuxtjpn-iLa :

-    asiguri, bi contormicate cu prevederile Legii. pistaarea. integritate#, protejam# și valorificarea patrimoniului public încredințai șl uriLizajea elkienti a acestuin

-    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri ți cheltuieli, pe care te înaintează Spre avizare Direcției Cultura, ai după aprobarea BCC&tuia de către Consiliul Generai ii Municipiului București, asigura execuția acestuia prin folosirea eficienta a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare. după caz;

-    face propuneri pentru Incitai dc investiții, dotări specifice, reparații capitale ii ciucure pe care le include m bugetul de venituri si cheltuieli; asigura condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

-    inlocmeșîe hilanpri contabil pc cane i] prezintă dcpanșmcntului de specia]Hale din cadrul Primăriei Mttnicîpilui București, subvenția rimași neconsumata la finele anului varsândn se la bu^et, după caz;

asigură, potrivii prevederilor legale, administrarea și întreținerea iniubilelur din Ui ilare pentru desfățuma activității de baza;

-    după caz, poale incitau contracte dc închiriere penau spatiile deținute, in vederea obținerii dc venituri suplimentare, precum și contracte dc asocieze pentru activități care prezintă interes comun, in legătură cu scopul cultural, artistic, știuițiEe ui instituției. cu respeuturea prevederilor legale in domeniu, cu aprobai ea Direcției Culturi;

-    informează cumpard muntele de spcdaJifaic din cadrul aparatului de specialitate al PrimantlUE General CU date operative, indicatori Specifici de afli dilate, rapoarte periodiue și preZÎnlă spre aprubare nu avizare diverse documente și documentații potrivit reglementarilor legale;

-    desfășoară și alle 'autivitătL m fonetic dc cerințele organelor coordonaloarc. Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București șl Ministerul Culturii si Cultelor,

in con Comutate eu prevederile unor acte normative in vigoare sau apărute ulterior,

- Inlocmeste diferite situații, deconturi, declarații Conform Legislației Iu vigoare și asigură

depunerea BCCBtd^ la termenele Stabilite, La organele abilitate (Administrația Financiară, Caș a Naționala dc Pensii ți Asigurări Sociale, Casa dc A&Lgnrân Sociale & Municipiului București, Cas# Asigurărilor de Suiaiaie a Apărării Ordinii Ihiblioe. Siguranței Naționale si Auiontații Judecătorești, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Manei, etc)Capitolul V


.conducerii cjKfuuvcMJlj:

OlfiiUicipT de conducere deliberative și consultative ale Teatralul Evreiesc. Jc.Jtat

Ari. 9 Conducerea executiva

Conducerea executivă, respectiv ; directorul, directoniE adjunct și contabilul șef, are obligația de a duce la îndeplinire toata atribuțiile instituției prevăzute Ja capi trilul IV, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

Atribuțiile conducerii executive:

DIRECTOR

Directcrvl, numtl in condițiile legii, este managerii general al instituției, otite asigura conducerea curenta a Instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific dq activitate;

Dezvolta relații penUBWte de informare a Primarului Genei al, departamentelor sau direcțiilor Pnmanei Municipiului Muțureșri, precum și a ailor persoane juridice sau fizice interesate;

Îndeplrnesîc funcția de ordonator terțiar de credite ți reprezintă instimiia în relațiile cu terți;

Se preocupă permanent de atragerea unor surse de venituri extrabugetare pentru desfâșuriuea și lărgirea activității specifice a instituției;

Fundamentează și propune pruieciui de organigramă, nuinărul de personal, statul de funcții și Regulamentul dc organ isare ȘL funcționare al instituției, supunandu-le spre aprobare conform reglementarilor [egale;

ElflhnnMvJI ți t Lindurnc-nleaim i mp re urii cil di rectorul adjunct și cantabilul șef proiectul bugetului lLc veri furi și cheltuieli al instituției pe care îl înairrteazil spre avizare direcțiilor de reson din aparatul de Specialitate al Primarului Generai;

Angajează cheltuieli, încheie contracte ți ibireprinde alte operațiuni manciar-contabile împreuna cli directorul adjunct ți contabilul șef, având ut vedere încadrarea in limitele prevăzute in Jrticnieic bugetare â|e hugetului propriu aprobat;

Urmărește thoduL ui care țe realizează proiectele culturale prepuse precum ți modul de execuție al bugetului instituției;

Stabilește obiectivele generale rit cadrul programului anual șl proiectele culturale pe termen [ung si scurt;

Coordoncazxă activitatea personalului de conducere șl de execuție, încadrat în iru.iituție. are io subordine directa personalul din bimul resurse umane, salarizate, juridic- contencios, compartiment dc apiiare împotriva incendiilor, compartimentul artistic, biroul asistenta dramaturgie;

Informează autoritățile locale și guvernamentale, după caz, CU privire la desfășurarea aclivilății instituției, precum și cu privire |:s derularea unor programe culțurtfâfT™^'--

Informează corops^rfimenrele din cadrul Primăriei Municipiului București ți comisiile dr specialitate ale Consiliului GertcFal al Muniiriptului Hucureșîi cu privire la misuniJe inițiate pentru buna desfășutare a activității instituției, precum si patra dezvoltarea și diversificarea permanentă a ofertei cui rurale locale;

Se sesizează CU privire la dlifunuțiunutitățlLe apărute în activitatea instituitei, solicitând in BM3t seujt note explicative șefilor de compartimente;

Distribuie spre analiza ți soluptiiace corespondenți adresata instituției:

Propune spre aprobare mistui organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

Asigură prin masuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum ș: huna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării .strategiiInr de marketing;

Asigura aplicarea masurilor Legale privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea evtrUUalrJnr pagube;

Asigura informarea membrilor Consiliului Administrativ asupra desfășurării activității instituției, a principalelor probleme rezolvate și a măsuriJor adoptate:

Concepe și pune în practica obiective, politici, strategii ți sisteme coerente În domeniul resurselor umane, având țn vedere articularea obiectivului strategic al domeniului resurselor umane cu activitatea principal* a instituției;

/Viaiizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile perstmaluliii angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihna:

AnaltZează periodic necesarul de personal, propunând organizarea de Concursuri pentru ocuparea posturilor vacanre, în condițiile Hegîi;

Dispune încadrarea, detașarea, delegarea, prelungirea, încetarea sau desfacerea contractului de muncă pentru personalul instiniției, în condițiile legii;

încurajează dezvoltarea perfonnanțeior personalului prin asigurarea, unei perspective de dezvoltare ți a unei atitudini de încredere, oferirea de sprijin pentru obținerea unor ierul tale pozitive pentru colectiv și propune pariicipaiea la corturi de pregătire profesionala;

Răspunde de realizarea veruiurilor proprii cuprinse in bugetul anual aprobat;

Coordonează activitatea de penămal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariafilor săi ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinara;

Aprobi Regulamentul Intern;

Râspunde de angajarea, lichidarea și ordonunțarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate ți aprobai potrivit țațe Inilor instituției pe dare o conduce;

Răspunde de organizatea activității de control financiar preventiv in instituție si a controlului intern, conform prevederilor legale irt vigoare;

Răspundă de organizarea activității privind sănătatea ți securitatea muncii si de apărare Împotriva incendiilor, conform prevederilor legale in vigoare-

Evaiueazâ performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere ți a personajului din subordine directa, aprobă fișa postului și L i șa oe evaluare a performantelor profesionale individuale ale îniregului personal angajat lil instituție;

Deplasările directorului In țară sau străinătate, în vederea participării la festivaluri, sinqKfiâOUH și alte evenimente culturale ți efecuarea concediului dc odihna, se fac cu acordul Direcției Cultură;

FJvaJuarea performanțelor profesionale a directorului va ii Acută anual, în odadițulu legii, de directorul cjtuculiv al Direcției Culturi, dire<Unnl executiv al Direcției Recurse Umane ți Primarul General, sau Yiceprimarul general, după caz;

In exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii, note dc serviciu, adresc^to, personalului instituției, precum .ți acorduri, avize ți instrucțiuni privind dcsAțUmrea activității specifice instituției;

în perioada absentării din instituție sau când postul de director este vacant, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct (sau de alta persoană desemnata de directorul [n exercițiu) sau dc o persoană: numita de Primarul General, după caz.

Atribuțiile directorului sc vor detalia in fisa postului.

DIRECTOR adjunct

împreună cu directorul și contabilul șef asigură conducerea executiva a Instituției, ducând la îndeplinire programele ți proiectele culturale stabilite;

Direckmil adjunct asigura buna deslăștirăit a activității tehnico economice a instituției, in conformitate cu dispozițiile IcgaEe;

Rfibpunde de întreținere! șl asigurarea func| tonalității spațiilor ți activității teatrului;

Coordonează aciivitatca personalului angajat în: biroul achiziții publice, secția scena, biroul marketing și. promovare spectacole, binwd* administrativ - deservire sălâ, securitate și sănătate in muncă, secția producție:

Propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului, asigurând păstrarea integrității, protejarea Si valorificarea patrimoniul u i .instituției;

Răspunde dc inventarierea patrimoniului ți este președintele comisiei de inventariat;

Participă la elaborarea Regulamentul de Organizare ți Fiup:jî^nare' ,jâxpunde dc îndeplinirea dispozițiilor Cuprinse in acțataj

Răspunde dc modul de aplicare ți cxcculue a dispozițiilor ți atribuțiilor prevăzute ir Regulamentul Intern penbu compartimentele din subordine;

Propune modalități de depozitare ți răspunde de conservarea clementelor de decor ți recuzită;

Participa lâ elaborarea proiectului de buget aJ Instituției, Cu propuneri pentru necesarul dc cheltuieli ale compartimentelor din subordine;

în colaborare cu șefii de secții. servicii, birouri, compartimente si formații întocmește planun anuale de investiții ți de dotare cu scenotetinicâ, instalații și echipamente necesare desfășurării oprime a activității fuftiror sectoarelor dc activitate;

întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunel ctesfâțurăn a activității;

Se preocupa permanent de asigurarea unor nai și importante surse dc venituri pentru desființarea șl diversificarea activității instituției;

Răspunde de realizarea veniturilor proprii cupnnsc In bugetul anual aprobai;

Avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor dc Specialitate pentru efectuarea de reparații curente ți capitule la construcții și instalații;

Controlează si răspunde de încadrarea corectă In normele de consum de materii prime și materiile, combustibili si energiei;

Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită ți a costumelor din spectacolele cane au fost sCua.sc din repertoriul curent;

Propune scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe sau a obiectelor dc inventar, conform legii;

Este responsabil dt calitatea prestației tehnicienilor;

Urmărește ai răspunde de modul de realizare, din punct de vedere tehnic, a proiectelor și programelor culturale propuse;

Urmărește ți răspunde de calitatea tehnică a spectacolelor din repertoriu, precum și realizarea activități' dc pcmpectiva a instituției;

Răspunde și coordonează activitatea de transport j decorului, recuzitei, costumelor pentru deplasările teatrului;

Coordonează și răspunde de activitatea dc pară, apărare împotriva incendiilor ți alic intervenții în caz dc caJamilaîc;

Coordonează, rtkspunde, controlează ți urmărește rezolvarea tuturor problemelor cc apar ți care-i sunt prezentate pc bazAdc referate de către compartimentele funcLifinalc din s,uhordine;

întocmește sl, respectiv, aproba fisele dc. post ți fisele de evaluare _a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;

Executa si alte sarcini transmise de director sau rezultate din Atribuțiile directorului adjunct Se vor delaka in fișa postului,

CONTABIL ȘEF

împreună cu directorul si directorul adjunct asigura conducerea executiva a instituției, ducând la îndeplinire progiamelc și proiectele culiurale stabilite;

Asiguri si răspunde de cpnduccjdLi și coordonarea aciivitații economico- financiare, Htahiiind sarcini concrete. îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

Coordonează octivuatca personalului angajat io biroul financiar - comabilitate;

Elaborează situația financiara ei anexele aferente Iar, trimestrial țn anual, si ie supune apmham;

Asigura Verificarea actelor și a înregistrărilor atât pentru contabilitatea financiari cât si pentru contabilitatea de gestiune;

Poate exercita si răspunde de canin]Iul li noneiar-preventiv propriu, conform legii, ltl Urtna desemnării prin decizie de către directorul instituției;

Se' conformează masurilor privind integritatea patrimoniului instituției si asigura recuperarea pagubelor aduse acestuia;

Planifică și elaborează, în conformitate CU prevederile bugetului de ventlun ți cheltuieli aprobat, execuția bugetară si necesarul binar de credite;

întocmește lunar contul de execuție bugetară, pti care îl transmite în primele 5 zile ale lunii direcțiilor de special ilate dm Primăria Municipiului RucuresLi (Direcția Buget ți Direcția Cultură);

Coordonează, verifică ți vizează procesele verbale de inventariere, casare si declasare, transferare a bunurilor

Răspunde de valorificarea rezultatelor inventarierii bunurilor aparținând teatrului, in ccm farm i taie cu prevederile legale la termenele stabilite;

întocmește proiectul bugetului de veniEun ți cheiliiielj anual, pe bază propunerilej primite de la compartimentele de specialitate și după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în Limitele prevăzute la fiecare articol bugcLar;

Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personala sau tn colccfiv a acestora si propune, atunci tind este cazul, predarea sau preluarea. de către alți salariați a gestiunilor;

Răspunde de gestionarea eficientă ă fondurilor publice puse la dispoziția instituției;

FI ii hi înfiază documentația economică necesara desfășurării îumecfor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, ditimă ți onorariul tcstrului/dupâ caz};

Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise:

Venfîca. actele de casâ si banca, deconturile, răspunde de efectuarea eficientă și legala a tuturor cheltuielilor si veniiurilor.

Veri firi ea inventariere? faptici i± bununtdr dtil patnmyniu ță coincidă CU evidenta Lontahilft de gestiune;

Solicită comparlimcnlctor lealrului documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

Răspunde d« organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare ți legale privind activitatea rea irului;

Urmărește debitele instituției 91 răspunde dc înștiințarea conducerii privind .situația acestorju Urmărește derularea contractelor de investiții din punct de vedere financiar;

Central szexrâ șt țuie evidența execuției bugetelor proiectelor eu|turale;

Răspunde de respectarea obligațiilor de plată ce derivi din legile eu caracter fiscal ți de vărsarea de către instituție Integral ți la tamende stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

Coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijlotuceloi fixe și a obiectelor de inventar precum și activibuea presupusă de derulare a operațiunilor cu caracter economico-financiar cure urmează acestora;

Participă la elaborarea Regulamentul de Organizare și Funcționare și răspunde de dispozițiile cuprinse in aceșta;

I

Execută si d te sarcini transmise de director sau rezultate din actele normative în vigoare;

Atribuțiile Contabilul ui șef se vltt detalia in fișa postului.

An. 10 Organele dc conducere deliberative și consultative

Consiliul Administrativ

Consiliul Administrări Y este un organ de conducere deliberativ, numii prin decizia directorului instituției, conform prevederilor Ordonanței nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, având următoarea componență;

-    [itembni conducerii executive; director, director adjunct, contabil șefi

-    consilier jundic;

-    reprezentant al Primăriei municipiului București din cadrul direcției de special nare (Directei Cultură);

-    in funcție de orelincj de zi, VOr fi invitați ]j dezbateri specialiști din cadrul instituției;

-    reprezentanții snlariațiilot;

- secretar

Principalele atribuții alt Con.siJ LllLuj Administrativ Simt;

-    dezbate problemele privitoare Ia conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire proiectele culturale și activitățile artistice prevăzute in repertoriu;

-    dczhaie execuția hugctului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment și Cele de perspeclri așunule de instituție;

-    dezbate probkmaiițss legala cu privire U derularea unor investiții, iiceeaiiatca unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor, etf,;

-    dezbate problemele organizatorice din activitalca funcțională curenta;

-    propune spre aprobare Regulamentul dfi Organizare și Funcționam al instituției;

propune structura organizatorica și KtruLturj funcțiilor utilizate de ihlstitaiic (oiganîgiaruă, stat de funcții), alle probleme legate de activitatea du resurse umane;

* propune acordarea salariului de merit pentru director;

-    aprobi, la propunerea directorului, acordarea salariului dc merii, prime, alte drepturi salariate pentru luate categorii le de .s a | ari ații dan instituție;

-    propune acordarea sporului pentru condiții grele de muncă, potrivit prevederilor legale in vigoare;

-    deibate alic probteme ce St impun 1 fi rezolvate in realizarea obiectului de acLvilate 4] insLiluțtei;

-    stabilește costul bițdclur și Lirifelgr practicate de instituție, In Unilii analizei prețului pieței, ținiid cotii In același timp de misiunea de educație prin cultura si dc accesul cât mai larg La actul Cultural-artistic pentru [oale categoriile sociale.

Membrii Consiliului Administrativ se convoacl de către președintele consiliului prin inlennediul secretarului consiliului, cu minim 24 ore înainîe dc data desfășurării ședinței.

Consiliul Administrativ este legal constituii în prezența a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

IJntărunle, concluziile sau propunerile Consiliului AiiminislTuliv se adoptă prin voL cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezmți-

Hotărârile, dezbaterile, concluziile și propunerile Consiliului Administrativ se consemnează tntr-un proces verbal, întocmit dc secretatul sediu lei.

Ptocesui verbal se scrie in cadrul ședinței de către secretarul Consiliului Administrativ! se tetiru.ii edacteazâ Tn terme el de maxim 4 fi de ore de ia terminarea ședinței ți se settifl£a±l de L-cilți i membrii Consiliului Administrativ și invitații prezenți-    ■

l.ipia cvorumului de semnaturi anuleaza valabil butca punerii in aplicare a tiolirâridor ședinței respecți ve.

Arcual, procesele verbale tehnoredactate împreună cu anexele preceseloi verbale (rapoarte, referate, informări, adrese, SOLicitârijiiemorii, Sesizări, etc.), VOT ti arhivate devenind documente oficiale,

Consiliul Administraiiv este obligai să invite reprezentanții salariațiior dm instituție si participe la ședințele sale In care se dezbat probleme din sfera de interes a salăriațiiter, cu respectarea condițiilor ptevăZUle de lege. Participarea Se face cu SlalUI de observator CU drepl de opinie, (tar fără drepL de Vot.

Consiliul Administrativ se întrunește inuieștrisd sau on dc câte ori este nevoie, la propunerea președintei ui Consiliului Administraliv,

Achviiatea Conciliului Administrativ este ncretribuiti

Consiliu] Artixtic - -este un organ de conducere consultau v

Componenta Consiiliului Artistic se Stabilește prin decizia di rechinii ui.

Conți|lliJ Artistic rste uji organ. de conducere consultativ ariod in componenta 5 -11 membri:

Președinte; - directeruJ

Membrii:

-    secretari literari

-    reprezentanți ai personajului de specialitate din instituție - scenografi, regizori artistici, actori;

-    neprezentanu ai Pnmiriei Municipiului București din cadrul direcției dr specialitate, dopa caz; alte personalități artistice din instituție țl din afara instituției,. inclusiv din cudrtil Ministerului

Culturii si Cultelor, după caz,

ErinvipuleJc al n hoții alt Consiliului Artistic sunt

-    dezbaterea proiectelor tultunâle, a acrivitâtfkjf artistice (științifice) din domeniu! de activitate specific;

-    tace propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune;

dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate dc regia artistica și teliriicâ a unor spectacole de

teatru:

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea ți exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității &i talentului pe principiul Libertății dc creație, al primordialității valorii^

-    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate, ce te otipuTi a ti rezolvate,

Lucrurile Conți liulul Artistic: te eunCreliZeaZa iu CurtClLLZÎi 3&U propuneri, CU respectarea legislației In vigoare, caic sc adopta în prezența a cel puțin doua treimi din membri, cu votul majorității simple.

Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Consiliul Artistic se întrunește ori dc câte ori este nevoie, la propunerea directorului șau Iil cererea expresă a unor realizatori dc spectacole, creșteri ctc-

CapitoliLl VI

Airihuțiile ai competențele compatimcnt-clor cc alcătuiesc aparatul dc specialitate si funcțional al Teatrului Evrei&sc.țte.iîLlI

Artrll Biroul Remrte Umane, .Salarizare, Juridic - Contencios

Este un compari tmeni funcțional, organizat ca birou, condus de un șef birou, subordonat directorului conform structurii organizatorice a teatrului;

Actîvitateade resurse umane

Încheierea și gestionarea caitlnrelelgr individuale de munca ale personalului angajat, inclusiv ale colaboratorilor teatrului (recrutarea, încadrarea personalului, avansarea};

posturilor dtn statul de ale saJariaților (inElaborarea procedurilor necesare întocmirii tuturor firelor de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor colaborare cu șefii de servicii și birouri};

îniocmirea planurilor privind promovarea personalului;

Fundamentează fondul dc salarizare din cadrul bugetul ui;

Pe bimi propunerilor șefilor dc compartimenie, îniDtmeșie un program anual de perfecționare profesionala a personalului angajat pe care II înaintează spre aprotuwe direciomlui;

Elaborarea statelor dc funcții anuale In conformitate cu organ igmma ți numărul de posturi aprobat;

Elahorarea schemelor de încadrare, cu barca Ert considerare a modificărilor produse in legislație (indexări, mijorhri? promovări atunci cirul esîecazulj;

întocmirea dosarelor de pensionare fi umăniea finalizării acestora prin emite:ea deciziilor;

Completarea dostudorde personal, lan;

Asigură gestionarea carnetelor de munca ale salariatilor;

în tocmirea fi actualizarea Registrului de evidența al salari arilor;

Răspunde fi întocmește diferitele simarit solicitare dc organele de control abilitare;

(h^tuiizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, in Conformitate cu legislația in vigoare fi asigurarea secreiariaiului coniisulnr de examinare nominalizate de conducerea instiluțic] prin decizie;

Vizarea semestriala i legitimațiilor de serviciu ale salariatilor;

Eliberarea de adeverințe salariatilor pentru diferite scopuri;

Programarea ți urmărirea concediilor de odihna ale salariatilor

Redactarea, actualizarea și aducerea la cunualinta saiariatiJor a Regulamentului Lntem;

Propune, împreună Cu responsabilul de sccunLiLe fi șZnaLitc in munca, locurile de munci fi meseriile cu cunditii grele, periculoase etc„ conform legii. In vederea acordam sporurilor

Participa, împreuna cu serviciile de specialitate, La determinarea și elaborarea necesarului de personal pc stnicriua, funcții și meserii, grade și trepte pwfeLioTLde., in limita nurulmi ui de personal și a bugetului aprobai;

■■

Stabilește, in cadml Connachtlui individual de munci, drepturile salariale și celelalte drepturi prevăzute de legislația în vioare, salariul de baza, indemnizația dc conducere, salariul de merit sporuri ce se acotda iu salariul de baza.

Activitatea de salarizne

întocmește statele de plata a drepturilor saiatUde $i efectuează viramentele privind obligațiile de plata tde instituției si ale sal urlaților către bugetul de stat, bugetele asi^itfilor sociale, rtc;

întocmește Lunar, limesuia], semestrial fii anual situării privind asigurările sociale de siat. asigurările sociale de saiiătate. declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de scamă privind calcularea, reținerea îi viwoa impozitelor pc salini, statistici privind numărul personalului și veniturile salari ide;

Asiguri depunerea sini ați ilor. la termenele stabilite. La organele abilitate (AdrinriisiraLid Financiara. Cm Napimali de Pensii și Asigurări Sociale, Casa de Asigurări Sociale a Municipiului București, Casâ AsjguiariJtm de Sanaiaie a Apariții Ordinii Publice, Sifiuraniei Naționale ți Autarintii Judecătorești. Agen|ia Naționala pentru Ocuparea Ponei de M<inca, e*c);

întocmește Fisele Fiscale nr.l si nr. 2, în conformitate cu prevederile legale ;

PUr.c in plala contractele i ti loc mite in baza Legii nr.S/1996jtpUblicatâL CU modificări ulterioare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

întocmește adeverințele pentru personalul plârit in fcuza Legii nr-9/1 L??6;

Activitatea juridic - contencios

Acordă asistenta juridica ingiituțieL pe lia/a mandatului conducerii, in fața tuturor Instanțelor judecătorești organelor dc urmărire penala, precum si in raporturile acenieia cu autoritățile si instituțiile publice, precum și cu once persoana juridica sau fizica, româna sau străina;

Reprezintă instituția in acțiunile civile, penale, în Fața instanțelor de fund. ordinare și extraordinare; in fata tuturor instanțelor efe judccsua pc. caic ierarhica, a nltor organe de jurisdicție, in fața organelor de cercetare penala, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe baza de mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele CLOTlefluioase și necantencioase;

Consulta cronologic publicarea noilor acte normative și asiguri aducerea lacun&jriniă către personalul instituției a actelor normative de interes, a modificărilor si completărilor ulterioare ale actelor normative în vigoare;

Avizează, din puJtlde vedere juridic, deciziile emise de directorul teatrului;

Analizează și avizeaza, din punct dc vedere al legalitafii, deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în munca, încetarea contractelor de munca, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

Analizeazlși propune Spre avizare, dm puncl de vedere al legalității, organigrama, ftegulamenliil de Organizare și Funcționare, Regulamentul intern;

Redactează răspunsuri la memoriile și petițiile transmise teatrului in legătură eu respectarea Legalității deciziilor privind problemele de personal;

Eluhorează, la cere ren conducerii instituției. proiectele de contracte: de munci, de drept de proprietate intelectuală, de achiziție publica, de prestări servicii, de furnizare de produse, de coproducție, de pajtcnerîaî, de închiriere, ete.;


Analizează și avizează din punct de vedete a) legalității pnoi compartimentele de specialitate;


Analizează ți avizează, din punct de vedere al legaliiâții- proiectele de contracte tnntattqte de către alic persoane juridice;

Elaborează proiectele oricăror acte cu oumcier sau efect juridic întocmite In Lcgiuna cu activitatea teatrului;

btiocmește regulamente, note ți insirucțiLmu precum șa orice alte acte op caracter normartv, caic sunt In legătură cu atribuțiile și activitatea Instituției;

Uimărește durata contractelor dc drepi de autor semnalând factorilor de decizie termenele de valabilitate uit acestora in timp util;

Participa la elaborarea ți negocierea Contractului Colectiv de muncă la nivel de instituție;

Avizează și asigură înregistrarea contractului colectiv de munca la nivel tic instituție ui o mp util;

Redactează motivarea in fapt ți cn drept, la solicitarea conducerii șl pe baza documentației primite dc la compartimentele dc resort, redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecata, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, unnarindu-le pe cefe procesuale până la definitivare, soluționare;

Redactează răspunsuri la solicitările reprezentanților saluriațilur ciCre Conducerea teatrului;

La sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu conducerea instituției mortul de recuperare a debitelor și propune masurile necesare pentru recuperarea acestora;

Exprima puncte dc vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor și acorda asistență de specialitate acestora:

Formulează puncte de vedere eu privire la proiectele dț acte normative prezentate de alte instituții spre Consultare cane privesc activitatea de profil a teatrului;

Ține evidența iernatica a actelor normative și întocmește liste cu actele normative aplicabile;

Ține evidenta cronologici a tuturor conimcielur întocmite de teatru in Registre! special de evidența contractelor;

Ține evidența cronologica a tuturor actelor vizate juridic;

Țmc «Vidența și țăstRSZă dispozițiile Primarului General ți hoLtrârile Cunșitinlui General al Municipiul ui București cu referire ia Teatre! F-vretesc dc Stai;

Consultă cronologic publicarea noilor acte normative șl Se asigură tic aducerea la cunoștință Către personalul instituției a celor din dometiiuL de activitate al instituției, a modificlrilo-r șt completărilor ulterioare ale actelor normative aflate in vigoare;

Atribuțiile biroului se detaliază in fișele posturilor;

Colaborează eficient cu toate compartimentele infitiiutiei;    ....

Executa și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele? ițormahvc in vigoare.

Art,l2 CnmparbmeuL tir apărare împotriva incendiilor

Este un sompartimnrt funcțional, în structura organizatoriuă a teatrului, suhonîonat directorului, conform suucfurii organizatorice a teatrului;

Este un compartiment funcțional, creat con forai prevederilor Legii nr.307/200^ încadrat cu personal iic jpechlitdie, care urc responsabili tați privind apărarea împotriva incendiilor Asigura aptoan împotriva incendiilor;

Elaborează planurile de evacuare in caz de calamitate sau incendiu;

Veghează pcn&u respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul si lucrai eu foc;

bistiuiește personalul instituției in acțiunea de upararc civili;

intervine operativ in cazul Unor caJartiiuii: inundație, iiizăpcziii, incendii Ctc,;

SetLzeazâ Ui timp utii eventualele avarii intervenite Ia instalațiile de .stingere a incendiilor:

Asigură respectarea dispozițiilor Comandamentului de Pompieri, întocmind, in funcție de acestea, planuri de masuri și urmărind respectarea lor;

Răspunde de instructajul PS1 al safarlatlior, execută cacrcițli periodice ți aplicam practice;

Verifica și intrețme mijloacele PST;

întocmește planurile de evacuare, pe care le afișează în loc vizibil;

Face propuneri privind cuprinderea în bugetul de venituri ți cheltuieli a sumelor necesare reparării, reviziei ți Întreținerii în bune condiții a instalațiilor, echipamentelor ți mijloacelor PSJ;

Răspunde de prezentarea documentelor ți a relațiilor solicitate in fața Brigăzi de Pompicn in timpul controlului un efectuării cercetărilor în caz dc incendiu;

Colaborează eficient cb toate compartimentele instituției;

Executa ți âiIe sarcini TrănjiEttiîe de L'nnduCcre țau rezultate din .ielele normative în vigoare.

An. 13 Compartimentul artistic -

Este Uit compartiment de specialitate,. în «Jljprdinea directorului.

C'oiTLpartiuiemuJ artistic, împreuna cu compartimentele dc specialitate, asiguri realizarea activi lății specifice a înțiiruucL respectiv dcsibșujajei d? manife$tftri specifice: spectacole, festivaluri, proiecte și programe, preduCții artistice urmărind, in principal, valorificarea optimi a polen țial ului artistic existent, conțin narea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale, exploatarea consecventa a fundului de dramaturgie națională și universală, cEasică și contemporani, șdnuUstreji inovației ți creativității,, afirmarea personalității artistice ți promovarea valorilor teatral


Atribuțiile compartimentului n dctaljxza in fișele posturilor, /


Alt 14 Biroul asistenți dramaturgiei

Este un compartiment de specialitate, organizat ea birou, condu?» de uji șef birou, tubcrl-urut directorului confomi structurii organizatorice a teatrului;

SruclJazii, analizează, sdectează $■ propune piese din patrimoniu] clasic ți contemporan al culturii și literaturii evreiești, românești și univtrsale;

Traduce materiale documentara necesare pieselor CC vor fi puse in repertoriu;

Coorooncazj relațiile publice ale teatrului La toate palierele de comunicare: instituții de preRI din tara și iîrlinAț.Tîch Organisme, OSG-uti, ambasade și institute culturale, etc^

Coordonează și răspunde de conceperea, transmiterea și confirmarea invitațiilor pentru premiere; tnmcmețC și ăduulizeav^l lisLeic de protocol ale teatru lui pe categorii de invitați;

Răspunde și coordonează relația cu media;

Identifici, implementează și răspunde de Contrele de promovare ți comunicare media;

Concepe, transmite și verifici mqxtumana comunicatelor de-presa;

Organizează, concepe materialele de prezentare ți Ee multiplici pe seturi, moderează conferințele de presă;

Dezvolta relațiile teatrului cu directori și redactori de cotidiene, reviste, publicații saptamânalc, posturi de radio șl televiziune;

Răspunde de evidența și actualizarea contactelor persoanelor responsabile de cultură sau știri culturale din media;

Concepe, diferențiat pentru tarțecuri și profil tui media, diferite materiale publicitare și seîcetcaza categorii de informații cu privire la activitatea teatrului;

Răspunde de extragerea materialelor din presă referitoare la activitatea îeztrj.ui;

Răspunde de (r-ansmiterea programului (eaîmlui către mediile de difuzare a acestora;

Răspunde de actualizarea contactelor media pentru difuzarea programului;

Răspunde de actual iz;nex și diversific sura conLacîclor cu pcreoancityuridjue interesate;

Rispuude de transmiterea programului teatrului către persoane juridice interesate;

Răspunde de c^nunicaiea și promovarea pe sile-ul teatrului;

Propune contractarea de servicii de întreținere ți suport tehnic site; Verifici ți actualizează datele de pe site-ul [eatrului;

Coordonează elaborarea ți propun contractarea de servicii pentru fi boare, concept, editate ți nacgJSlrârB pe suport deenouri pentru pcowvana in vederea participării la festivaluri ți schimburi internaționale;

Propune contractarea de servicii pentru concepție, editare, imprimare a materialelor publicitare;

Propune efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite» propune draje și mspunde de L-nnformitatca cantităților executare;

Este obligat sa realizeze pentru fiecare spectacol un tsttt de prezentare;

Este obligat Ul cunoască subiectul, concepția, genul spectacolului ți distribuția;

Heprezentuiții comparilmcnbilui sunt obligați să fte prezenți la fiecare premieri cu cel puțin o ora Înainte de începerea reprezentației;

Rispantîe de cunoașterea prevederilor legale in domeniul drepturilor de autor ii al drepturilor CCiiCXe ți de respectarea acestora;

Asiguri fi răspunde de respectarea obligațiilor teatrului cu privire la aducerea la cuno$tui|a publicului, asumaăe contractual fata de colaboratori;

Asigura și răspunde de respectarea obligațiilor teatrului» cu privire la aducerea la cunoștința publicului, asumate coatăcțuH față dc partenerii media;

Asigura ți rtepund de respectarea obligațiilor teatrului cu privire La aducerea Ea cunoștința publicului a numelor îi siglelor forurilor tutelare, partenere, ere.;

Asigura obțhierea ți [rartSmilerca citrc birou! resurse umane a informapilor privind utitoni, calitatea de autor, drepturile de pruprietaie intelectuala ți coniac trecu directa a deținătorilor drepturilor dc autor sau a reprezentanților lor ți obținerea tuturor datelor de identificare;

Asiguri informații CU privire la proiectele urtistice in Jucru (nolc ale regizorului, concept, [lescriere a spațiului scenic» sinopsis piese, extrase de teXI, prezentări aflițti implicați);

Asigura asistenta drrenaiurgicd ]a scenă;

Asiguri documentare pentru publicații spectacole (programe);

Asigura redactarea textelor pentru publicaiii spectacole (programe, Afișe);

Asiguri redactata textelor pentru materiale publicitare, materiale de prezentare proiecte stagiune, materiale de prezentare teatru;

Răspund de arhivarea fotografiilor; textelor spcciaaolrlor teatrului, dosarelor de presa; Ambuțiite biroului detaliază in fișele posturilor;

Colaborezi eficient cu taste companinjcntclc instituției;

Execuți și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare

Ari- 15 B iruLi iubi ritii publice

Este un compartiment funcțional, organizai ca. birou, in structura organizatorica a teatrului, condus de un șef birou, creat conform prevederi Lor Ordonanței de urgenta nr.3d/20Oh, încadrai cu personal de specialitate, care are responsabilități privind atribuitei* coniractelot de achiziție publica, u contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor dc concesiune de .servicii, subordonat directorului adj unei conform niructurii organizatorice a teatrului:

Activitatea de apiovizlonJtrc are drept obiectiv achiziționarea tuturor bunurilor ?i materialelor necesare desfășurării lucrărilor in atsfiece si Ea scena pentru montarea ți reprezentarea spectacolelor, precum ți a celor necesare iutrețirltirii ți normalei folosiri a clidinlor ți bunei funcțin-rtâri a ruruior mațuultjr și jn-Hlid ații Lpr;

Gestionează sumele dc bim ți documentele de plăti încredințate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionatei

Intnernețte fnrmelțr carjform dispozițiilor In vigoare, pciLU'U predarea la magazie a bunurilor ți materialelor achiziționate;

Elaborează programul anual dc achiziții pc baza necesităților ți priorităților comunicate de celelalte compari iitwnle ți a analizelor si evaluărilor efectuate de serviciul financiar contabilitate cu referite ia consumurile șt cheituieiiie dia anii anteriorii

Răspunde de utilizarea pentru clasi[ic;uxa Hlalițtici 4 produselui. serviciilcir ți lucrărilor a vocabularului comun ai achizițiilor publice - CPV;

Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publica în baza solicitărilor comunicate dc celelalte compartimente țt a studiului de piața efectuat ți Huncotefte nota justificativă privind determinare-a valoni estimatei

Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică șl intt&mețte note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

Stabilește perioadele carte trebuie asigurare intre data transmiterii spre publicare a anunțurilor dc participare sau data uaiLSituierii invitațiilor de participare ți data Limita pentru depunerea ofertelor i'n funcție de complexitatea contractului;

întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publica, daca este

cazul;
PropLictc tmuituTnii! garanțiilor de participare, in corelație cu valoarea estimau a contraeniltii de achiziție publica șt buna enecuție in coretoție cu valoarea contractului de achiziție publica și cdpfortn prevederilor legale, precum și forma de constituire a acestora;

Propune directorului componența comisiilor de evaluare a ofertelor Hprc aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție putdicâ

Propune și fundamentează necesitatea participării acestora* cimpiarea unor expenti din ataia instituției; Asiguri rcspțL'tjrea regulilor de țV.Ltate a Conflictului de interese;

Elaborarcazâ sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuim a contractului de achiziție publică sau in cazul unui concurs de soluții 3 documentației de contur;, in baza solicitărilor fl informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

Propune achiziționarea serviciilor de consultanți pentru elaborarea documentației de ambumc a contractului de achiziție publică daca este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini fi a CăracIerÎHlicifor tehnice ți funcționale Hlicitaie In documentația de atribuire;

Răspunde de Întocmirea și Îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate / comunicare pentru procedurile organizate, iu ooiformităce cu pievederild legale;

Răspunde si asigura Unsmiterea documentației de elaborare ți prezentare a ofenei către operatorii economici;

Raspu/ide și asigură Cuiuluiicirca Cu Operatorii evLmgmici in toate Juicle de desfășurare ii procedurie de atribuim {transmiterea mvțrallilor rlc participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transninenea procesului verbal dc deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

Răspunde ți mugura primirea. înregistrarea ți păstorea ofertelor pentru procedurile organizate;

Asigura întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;    .

Asigura întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

Urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publica in condițiile prevăzute de lege;

Kațpundfi de respectarea termenelor legate penlru inchcierca contractului dc Achiziție publica;

Asigiift. comunicarea cu Cons-iltjil National de Soluționare a Contestațiilor șl transmiterea tn termenele prevăzute dc lege n tuturor informațiilor și materialelor solicitare de către acesta;

Asigura Încheierea contractelor de achiziție pubhca cu câștigătorii procedurilor de Achiziții organizate pentru bunuri, servicii 31 lucrări si transmiterea loc penmi mmârire compartimentelor de specialitate;

Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de jpvestițLi, urmărind reaFr^trca lui;

Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului tic activitate al cmnpartLmenîului; Atribuțiile bățului se detaJiazi In fișele posturilor;

Colaborează eficient cu lim.cc compartimentele Lnstinjției;

Executa și alte saxoni transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare;

Ari. 16 Secția Scena

Ețte un cumpirtiitLertL de specialitate, organizai ca secție, în structura organizatorica a teatrului, condus llc un șef secție, subordonat direLlfiruîui adjunct couftirm structurii Organizatorice a teatrului;

Urmărește desfășurarea la timp si In condiții normiile a activităților de La scena:

întocmește și afișează programul repetițiilor ți spectacolelor, in colaborare CU BeTQUÎ asistență dramaturgiei si Biroul marketing si promovarea spccmcoi clon

Contribuie la elaborarea documentațiilor penuo urgiuiizuiea. din punct de vedere tehnic, a deplasărilor și turnee Inr,

Afișează programul de repetiții și anunța personalul artistic și tehnic, in legănua cu acesta;

Anunți, in termen util, orice modificare interrcnili in programul de ’.peCLiCole și repetiții;

Ține evidenta activităților de la scenâ, concretizata in completarea condicilor de spectacole și repetiții;

Controlează daca întreaga aparatură ce se întrebuințează în repetiție sau spectacole funcționează în cele mai bune condiții ttumunEk, cuiriante, [rupi, atingi, contrabarele, ulii a.jele pentru schimburile dc decor};

Dispune scoaterea din magazie șt verificarea mobilierului și recuzitei pentru repețiIii și spectacole, dopa care va proceda la planiarea acestora pe locul fixai, șau En Jocurile de unde uimeazfi a Jî manevrat In irupții schimbări Inr;

Oferi soluții tehnice, in colahoiaie cu scenograful, pentru decorurile folosite in spectacole sau pentru spațiile in care vor ti maniate spectacolele in cazul turneelor,

Participa la coordonarea șl configurarea artistică i actului scenic și acorda șupori tehnic pentru toate Fazele de creație și in relație cu toate palierele de creație (decor, costume, recuzita, lumini, sunet, cabine, machiaj, regie teîinici);

Asigură păstrarea și n: producerea identici j concepției regizorale, scenografice, a concepției de machiaj, hairșlyling, crjrajrrifke, ș concepție] de lumini, a cfeCSelojSpeciale, muzicale, integritatea texlillui spectacolului;    Xi, V __    .

AiifțUrâ, sub coordonarea regizorului. tehnic, păstrarea și respectarea calității actului artistic așa cum a-a creat și înfățișat e! la premiera, indiferent de numlntl de reprezentații ale spectacolului;

Răspunde de imaginea ți modul tu care icatml se prezintă în fața publicului;

Asigura prin inientiediul regizorului tehnic coordonarea Tuturor activiuțiilur desfășurate pe scena in repcliții, pregătirea pentru KjjectăCOl, in timpul spectacolului, a [ntfCgului perșnnal implicai; artiști ȘJ tehnic iau;

Răspunde de informarea personalului tehnic 51 anisfic asupra programului tle ătii vitare:

Asigura coordonarea 51 programarea formațiilor (ie monlatori decar, recuzita, electrici, sunet, cabine, machiaj, sufleor;

Esic responsabilă de existența șt prezența Ea timp si de intervențiile iu condiții corespunzătoare a Tuturor persoanelor implicare in desfășurarea spectacolului:

Asiguri si lâapunde de programarea in condiții de eficiență și economicitate a tr-hmctcnilot dc scena;

Răspunde de asigurarea in orice mnmcnl a necesităților de intervenție operativă ut timpul repetițiilor și spectacolului;

Participă la plantația corpurilor, realizarea ceutrajelor, crearea ți stabilirea configurațiilor, succesiunile! și duratei jiiiuațiilor de lumini ți ii mc codurilor pentru iritervmtu;

Este responsabilă de fixarea in scris a acestuia, înregistrarea pe suport, reconstituirea și menținerea acestora pe toată dureia de reprezemnre;

Executa, refacerea plantațiilor, ă cablajelor, a corespondenței circuitelor, a centrajelor ți reconstituirea situațiilor de lumini 61 configurația, succesiunea și urne codurile creare Ja premiera;

Participi Ja plantația incintelor acustice, crearea ți stabilirea configurațiilor, a nivelelor, succesiunilor și duratei intervențiilor muzicale ți sonore;

Executa reconstituirea configurațiilor, succesiunilor și duratei intervențiilor muzicale și Minore.

Formația de muncitori (mfimritHi decar)

Este un nimpiirtnncnl de specialitate, in cadrul secției scena Condus de un șef formație de muncitori;

Coordonează activitatea de montare, manevrare, depozitare și bună ditrchuințare u decorurilor;

Organizează repetițiile tehtlice riUănevrare decor} cu LuJcchVtil tehnic ui fiecărei piese, in vederea obținerii color mai scwți timpi pentru schimbările de decor;

Es<4 mspouiuibi la de caLiîflhca TȚirnllrij decorului;

Este responsabila de marcarea si refacerea plantației inițiale a decorului, elementelor de mobilier, recuzita;

Răspunde tic coordonarea operațiunilor de configurare a riflii de spectacol in relație cu spațiul scenic- si de calitatea, efectuării acestora;

Atribuțiile secției se vor detalia in fisele posturilor,

Coiahoreuza eficient tai luate compaitinteflccle instituției;

Executați alte sarcini transmise de Dondocere sau midiile di» actele normative in vigoare;

Alt. I? Biroul marketing și pmiliovilrc spectacole

Este un compartiment de specialitate, orgunizai ca birou, in stnictura orgiirbizatoricA a teatrului, condus de uit țef birou, sdbonlonai directorului adjunct conform structurii organizatorice a teatrului;

Răspunde de realizarea ți promovarea unei Lmagmi unitare, complete ți a unui concepi de marketing, in Colaborare cu biroul asistenta dramaturgi ca;

Propune modali tați de distribuție â suporturilor [nobile: fluturați, broșurL materiale ptomoționale de prezentare;

Are obligația de a asigura promovarea spectacolelor prin distribuire dc fiuturașL în zonele cu flux de eiretilatie:

Propune modalități dc expunere in spații publice: afișe, lluturași, broșuri, mutcnalc promoțimiulc de prezentare;

Identifica locuri publice unde poate expune materiale publicitare;

Coordonează cJabnrurca șl expunerea materialelor publicitare indoor ți outdour afișe, fluturași, vitrine publicitari^ materiale publicitare pentru foaiere cu caracter periodic sau permiincnt, Wmere stradale, casete luminoase;

Dezvoltă relații CU librarii pentru afișare și difuzare dc materiale publicitare;

Identifici și diversifica modalitățile de promovare; spatii publicitare stradale» afisaje electronice. șpnîio publiciiar on line pc diverse pagini web;

Identifici ți diversifică suporturile pnn care poate promova imaginea [cultului, spectacolele teatrului; Efectuează Innar situații privind stocurile existente ale materialelor publicitare;

&c preocupa de identificarea unor sww de venituri, hostina al unor companii pe pagina de internet a teatrului;

Se preocupa de Încheierea unor bane re publicitare;

Urmărește veni tui île din vânzări bilete, analizează evoluția acestora global, individual pentru fiecare proiect îi in relație Cil diverși factori;

Verifici zilnic stadiul vânziiOtw pentru săptămâna in curs;

Analizează fi propun modali tați de di versificare a tarifelor pentru același spectacol;

Analizează, țt propun modalități de diversificare a țintelor tis funcție fie numărul fie reprezentații ji vârsta spectacolelor

Analizează ți propun modalități fie diversificare ă tarifelor in 1'unLtie de ziua b cart se rlifuwază Spectacolul;

Analizează si pnrpdn modalități d= diversificare a tarifelor pentru spectacolele invitate pe scena teatrului;

Verificași răspund de corespondența informa) iilor, numelor din materialele publicitare cu sursele citate țî distribuțiile și echipele de realizaturi ale Spectacolelor;

Are obligația de a identifica programe de finanțare din țară țji străinătate și fie a întocmi documentația de aplicare;

Atribuțiile birpulul se vflr rie-Tziliu irt fisele piiSTurilOr;

Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției;

Execuți gi alic sarcim transmise de Conducere sili rezultate din actele normative Itl vigoare;

An. 18 Birou administrativ, deservire sala

Efle un compartiment funcțiunal oare cuprinde și personal de specialitate [garderobier, plasator, supraveghetor sala), organizai Ca birou, in structura organizatorică a teatrului, COfldus de un șef birou, subordonat directorului adjunct, conform structurii organ izaiorice a teatrului;

lJ T.e-CLItâ lucrările de întreținere curenta Care nu necesită [nterxenția unor antreprize Specializate, iJJ colaborare cu secția producție ;

Răspunde de procurarea, întreținerea șl conservarea bunurilor Jnsrituției;

Organizează și asigura efectuarea curățeniei in. spațiile deținute ;

Efectuează manipulări de mobilier și de publicații, in funcție de necesități;' Asigură ciirâtenia și Intreținertă cIfidlrii și a spatiilor eatenuare din vecinătatea


13 I

Intervine operativ In cazul mior avarii sau ealamltati ;

Răspunde de luarea ruiuioj masurilor care sâ augure Intreiincrta, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiile1 ți a altor echipamente din dotare. In condiții de deplina siguranță;

Controlează si ia masuri pentru huna conservare și securitate a bunurilor materiale, In pCopul prevenim

degradărilor, distrugerilor, pierderilor si risipeai

Asigură gestiunea obiectelor de invuniar. a mijloacelor fixe;

Se preocupă de achiziționarea materialelor necesare activității administrative; întocmește documentațiile pentru diversele autorizații dc funcționare ale instituției;

Face propuneri privitul neamenajuriie, reparațiile capitale și curente ale sediilor. urmărește aprobarea și CMcui.vwt proiectelor; executarea si recepția lucrărilor in uatiformitare cu proiectele si cu devizele aprobare. în condițiile legislației în vigoare și In admirare cu biroul cuoLahilitare-fnwtciir.

Asigura folosirea eficientă i aunsiLirismului instituției prin planificarea riguroasă a tiajisportunlar, ■COntrOluJ firilor de parcurs, întocmirea F.A.Z.-uritor și Cnnsumul'Ji lunar de combustibil;

Asigura Legătură cu socieiuțik de furnizare a energici electrice, ap A g^=, șulubnute, telefome. ctc. in cazul tn care intervin deficiențe;

Face propuneri privind cuprinderea in bugetul de venituri 51 cheltuieli a sumelor necesare cheltuielilor pentru plata consumurilor dc energie elccrict. apă. gaze, salubritate, tete Toane, carburanți, piese auto, ere.;

Șeful biroului este persoana de contact dintre teatru și serviciu cxicmalizat, resposuHlă, cu dbptîno puteri in executarea si derularea j I ribuți jle privind securitate 31 sănătatea in muncă;

Atribuțiile biroului se vor detalia in fișele posturilor.

Qdaboreaza eficient cutontecompartimentele instituției:

lixecută și alte sarcini nanamise de Conducere sau rezultate dm actele normative in vigoare;

Ari. 19 Secția producție

Lite un compartiment de specialitate, organizai ca secția, in structura organizatorică a teatrului, condus de un set’secție, subordonat directorului adjunct conform structurii organizatorice a tcatniliij;

Hiccută integral 3SU parțial decorurile șl costumele pentru spectacole.e din repertoriu;

EfecLucaz.a diverse repaiaiii la decoruri, costume Jfflu reparații de întreținere;

Asistă la repetițiile tehnice pentru a lua la cunoștința eventualele modificări intervenite La decoruri sau Costume;    z"^ l ■

Întocmește, împreună cu scenograful specUcoklor, devizul estimativ ți devizul finiți, pe baza bonurilor de consum pentru materialele consumate ți a ordinelor de Iuctu;

Execută lucrările specifice alei icrelor respective f croitorie, LjpLțerie,[âs:]pllrie, pictura);

Completează ordinele de lucru cu cantțintile de materiale folosite la execuția fiecărui reper;

Efectuează-diverse reparațiit solicitate de șeful de secție sau de diversele comparii mente ale instituției; Atribuțiile scula ci se vor detalia lei fațete posturilor;

Colaborează eficient cu toate compartimentele instUuțici;

Execuți ți ițite sarcini transmise de conducere sau rezultate-din aclelc noTmativq in vigoare;

Ari. 20 Eroul iinanciar - coatabifitste

Este un compartimtnl funcționai, organizat ca birou, în structura organizatorica a teatptțhiu condus dc un țel birou, subordonai contabiltiluî sef conform structurii organizatorice a teatrului;

întocmește si supune spre aprobare Consiliului Administrativ proiectul anual al bugetului dc venrturi si ctKltuieli.situatiile financiara, structura cheltuielilor $ stocurilor de valori materiale si propLcnc masuri pentru folosirea eficienta a fondurilor

Râspuddo de buna funcționare a activității financiar'Contabile a instituției, in conformitate cu dispozițiile legate si delegările <te autoritate primite din partea conducerii Instituției;

Gnnarețic executarea integrala si întocmai a bugetului aprobat;

întocmește toate documentele si efectuează toate înregistrările contabile m conformitate cu prevederile iggulalive si cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate din Primăria Municiptidui București, uimaiestc recuperarea sumelor debitoare ți achitarea «urnelor creditoare;

Verifica legalitatea și exacdtalca documentelor de decontare;

VerifîoU legalitatea ți exactitatea datelor din cioenmenîelc c!e evidenta gestionară;

Asigură plata cheltuielilor instituției;

Asigura relația ca Trezoreria statului ți băncile comerciale;

l.'nnareșie operațiunile dc plăți pina la finalizarea lor ți răspunde dc efectuarea acestora in termen, dc încadrarea pliEilor in prevederile bugetare, contractuale ți legate;

întocmețle ți transmite orice Situație cConomico-fin,incuiră solicitata de conducerea instituției, dc Administra pa Financiari, de Institultd Național de Statistică, de organele de control,etc.;

Asiguri uHuCuiirea actelor justificative si a documentelor Contabil,e CU res^eclarea dispozițiilor legale 5i asigure imegistrarca cronologici 3] sistematică in Contabilitate a acestora? iii funcție de natura Lor;


Asigura ev alerga corectă a reiu Llatelor auL vi tații economico-financi:

27

Răspunde de completarea registrelor contabile, CunTcin]] legislapei in vigoare;

fa masurile necesare In vedem prevenirii deturnărilor de fonduri &i pentru păstrarea in condiții de securitate a mijloacelor bănești;

Asigură întocmirea corectă ți 5:: termen a documentelor cu privire Ea depunerile și plățile in numerar, controlând respectam plafonului tic cosi aprobat;

Urmărește primirea la timp a extraselor dc cont; verificarea acesuira și a documentelor însoțitoare;

Asigmă controlul asupra tuturor documentelor prin care te autorizează efectuarea dc chel midi m general sau din care deriva direct sau indirect angajamentele de plăti;

Exercita controlul zilnic asupra ope rațiilor efectuate de casierie st asigură încasarea la timp a creanțelor și lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

Urmărește circulația documentelor și ia măsuri dc îmbunătățire a acesteia;

Asigură clasarea ți păstrarea in orduie ți in condiții de siguranță a documentelor șl actelor justificative iile operațiilor contabile șt evidenta pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

Panicipâla analiza și selecția ofertelor de achizllii publice, conform prevederilor Legale;

Exercită contmlid financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare, daca este cazul;

Răspunde de realizarea masurilor gl sarcinilor ee-i revin în domeniul contabil, stabilite ea urmare a controalelor finanfiwr-ge&îtotiare efectuate de organele in drept;

înlocuiește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor La Trezoreria Statului;

îndeplinește orice alic atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultați! din actele normative în vigoare;

Asigură realizarea evidentelor Cantabile de gestiune privind honurile din patrimoniul insiiiutiei;

întocmește și urmărește casarea mijloacelor fixe și declararea obiectelor de inventar (.pentru sediul centrali;

Valorifica mijloacele Fote sau obiecte dc inventar scoase din gestiunea teatrului, conform lcgilaiiei in vigoare;

Atribuțiile biroului se vot detalia in fișele posturilor

Colaborează eficient cu toate compartunenleEe instituției;

Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din acrele normative in vigoare.


ArL21. Atribuțiile ftecami post se detaliază in fișele dc post nr. 125/1999 și k modifici corespunzător actelor normative 28

Capitalul VII

Personalul și salarizarea personalului Teatrului Evreiesc de Slăl

An.22 Funcționarea instituției este asigurata prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca (pc perioada dcicrminaiă sau nedeterminana. după cnțconform legii).

l’tntni realizarea producțiilor artistice sc poare utiliza personal artistic remunerai ii baza unor contracte Încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și perțooal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă cll Limp parțial. Ocuparea posturilor sc face, ric regula, prin concurs, cu respectarea reglementarilor in Vigoare.

Condițiile de munci, salarizare, concediul de ociiluiă și alte drepdm ale persoanei angajate tfunt prevăzute Ln contractul individual de munciți in Regulamentul Intern.

Stabilirea funcțiilor utilizate si al salariului de baza al personalului contractual din instituție se face in baza prevederilor legale in vigoare privind sistemul de acordare a salariilor de lwzfi in sectorul bugetar, preoțim și a rezultatului evaluării performanțelor pnffesiiHiule iutii vi duule.

Funcțiile utilizate de aceasta instituție si salariile de baza corespunzătoare sunt odo cuprinse itt statei de funcții aprobat, fiind diferențiale pentru compartimentele de specialitate, compartimente dc com abilitase, financiar, aprovizionare și pentru personalul din activitatea de secret ariat- administrativ, gospodărire, întreținere- reparații ți deservire și pentru oompartim&ntele resurse umane, juridic-contencios, securitate și sanăLitc iu muncă, achiziții publice.

Locul de munca, programul ne activitate și obligaliiJe de serviciu ale pcjsonaluiui Teatrului Evreiesc de Stai sc stabilesc de cfttre director, la propunerile șefilor tte secție. de servicii și de bunuri, in conformitate CU necesitățile instituției și se Consemnează fn ilșa postului și FicgLiLumcntul Inter.

Personalul instituției răspunde material. administraliv ȘL penal dc bunurile pc cane |e mitnipulcaz!! și care îi Slinl date in gestiune.

Sancționarea disciplinara a pucuri du tui din subordine, precum și litigiile de munca sc soluționează in condițiile actelor nomiaiive te vigoare.Cap. VIU

EattiHKmiul Teatrului EYceiesc_dc Sul

Alt, 23 Teatru] Evreiesc de Stat iși desfâșoari activ iuțea in spațiul proprietate publica a Municipiului București atribuit in administrare în baca Hotărârii nr, 145/1998 a Consiliului Municipiului București și in spațiul proprietate privata al Fundației Caritatea tu bazg contractului de comodat i: r.2O67/2-Î.D 1.2006 încheiat intre Fundația Caritatea și Primăria Municipiul ui bucurești.

Teacrul Evreiesc de Stai are in administrare Sala de spectacole silQati Ifl strada luliu Barasch nr. 15. sector3. Bucuroșii.

Bun uri Le imobile fac parte din dumeri iui public al Municipiului București conform L.2I3/ÎȘ58, Iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fi ie, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privai a| Municipiului București;

[nstiniției Li revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și LntobiJ și a transmiterii acestuiaCi Ini Direcția CuJlLira, Bp«e luare Ea Cunoștictța și inbcducfifei i ii ba/J de date a direcției.

Capitalul DC

Bugetul si relațiile finanLÎan; ide Teatrului EvreitiC de Stai

An.24 Tealrul Evreiesc de Stal este o instituție puhJicg de cullurt finanțata de |a bugetul local al Municipiului București și din venirun proprii pe care le realizează din; încasările provenite din vânzarea baletelor de intrare la spectacol și i caietelor program; din sponsorizări de la persoane fizice și juridice, din închirierea de spații, din asocieri și orice alic activități comerciale cu caracter cultural, organizate Cuftfunu [tonnelor legale in vigoare;

Bugetul de venituri și cheltuieli n| Teatrului Evreiesc de Stat se apiobi in conJbimitate cu prevederile Legale in vigoare;

Angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor și Dctabțlte operațiuni financiar-contabile se asigura de către ordonatorul de credite;

Teatrul Evreiesc de Stat poale pruni finanțări pentru programe culturale de interes local național și ulteniuțiomil, [tonalti îi spon&orizâri, Ln condițiile prevederilor legale in vigoare;CapitoLulX

Oispaziiii finaip

Ari.25 Teairul Evreiesc de Stat este o instituție de spectacole de repertoriu.

Art.26 TeatruJ Evreiesc de Stat îți impresariazl propriile producții artistice.

■\jt.27 Teatrul EvreicuC £ Stat externai jzraia autivitațiite de pfllft îi securitate și șânztalc in muncii. ii: condițiile legii.

Art,2B Anual. instituția Întocmește raportul de evaluare a activității, cu consultarea Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic.

Art.23 Prezentul regulament re completează cu iirevctlcriie legislative specifice aplicabile domeniului de activitate al inșiitu[iei, respectiv Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole s^u concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic și Ordonanța Guvernului nr. 26/2005 pnviud munagetueniul instituțiilor publice dc cultura.

Art.JD Teairul Evreiesc de Stat urmează sa re Înscrie in Registrul nistiruiiildr și companiilor de spectacole sau concerte, precum și itt Registrul impresarilor artishei, conform prevederilor legale, după inlîinîafca, respectiv reorganizarea acestora.

Ari. 31 Tcamd Evosiescde Stat are stgl& proprie, conform anexei la prezentul regulament

Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale in vigoare și cu Hotărârea Consiliului General a Municipiului Huc unești nr, 1 t5/2U.tM.2000 privind aprobarea REGULtAMENTULUI CADRU de Organizare și Funcționare al instituțiilor publice de culturi aflaie sub autoritatea Consiliului Generat al Municipiului București și te Vă modifica și completa, dupi caz, cu celeielate reglementari legale in vigoare sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.

Anexa la

Regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului Evreiesc de Stat